WWW.LIT.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - различные публикации
 

Pages:   || 2 |

«комісії суддів України 30 грудня 2016 року № 198/зп-16 Перелік тестових запитань для проведення іспиту під час кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів касаційних ...»

-- [ Страница 1 ] --

Додаток

до рішення Вищої кваліфікаційної

комісії суддів України

30 грудня 2016 року № 198/зп-16

Перелік тестових запитань

для проведення іспиту під час кваліфікаційного оцінювання

кандидатів на посади суддів касаційних судів

у складі Верховного Суду

Тестові запитання з конституційного права, антикорупційного законодавства,

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Яка з зазначених осіб належить до категорії "близькі особи" згідно

1 .

антикорупційного законодавства?

До керівництва районної державної адміністрації надійшло анонімне 2 .

повідомлення про порушення одним із керівників її структурного підрозділу законодавства про запобігання корупції. Як повинно вчинити керівництво районної адміністрації в цій ситуації?

Який із зазначених органів уповноважений здійснювати моніторинг 3 .

відповідності способу життя декларанта відомостям, зазначеним в декларації?

Яке повноваження Президента України належить до категорії дискреційних?

4 .

Хто уповноважений звільняти міністра закордонних справ України?

5 .

Хто входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою?

6 .

Хто є суб'єктом права звернення до Конституційного Суду України з питань 7 .

перевірки на предмет відповідності Конституції України (конституційності) законів України?

Що є об'єктом перевірки за конституційною скаргою?

8 .

У яких містах особливості здійснення місцевого самоврядування визначаються 9 .

окремими законами?

На яку групу осіб поширюються антикорупційні обмеження щодо суміщення 10 .

та сумісництва з іншими видами діяльності?

Який із зазначених дарунків (без врахування його вартості) є порушенням 11 .

обмеження на одержання дарунків та пожертв особами, уповноваженими на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування?

Що є підставою для внесення відомостей про особу до Єдиного державного 12 .

реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення?

На кого із зазначених посадових осіб поширюється принцип політичної 13 .

нейтральності?

Що з вказаного НЕ відноситься до принципів конституційно-правового статусу 14 .

людини і громадянина в Україні?

Що з вказаного відноситься до повноважень Президента України?

15 .

Що, згідно з Конституцією України, НЕ відноситься до функцій прокуратури?

16 .

Який із зазначених принципів закладений в основу законодавства України про 17 .

громадянство?

З якого моменту на народних депутатів України поширюються гарантії 18 .

депутатської недоторканності?

За якої умови є можливим повторне подання законопроекту про внесення змін 19 .

до розділів I, III і XIII Конституції України з одного й того самого питання?

Ким ініціюється питання про усунення Президента України з поста в порядку 20 .

імпічменту?

Які наслідки має висловлення недовіри голові районної чи обласної державної 21 .

адміністрації двома третинами депутатів від складу відповідної ради?

За якої умови громадяни України мають право збиратися мирно, без зброї і 22 .

проводити збори, мітинги, походи і демонстрації?

–  –  –

У якій формі видаються акти Кабінету Міністрів України нормативного 25 .

характеру?

Членство у яких громадських об'єднаннях слід відображати у декларації про 26 .

доходи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

Який із вказаних суб'єктів має повноваження проголошувати всеукраїнський 27 .

референдум за народною ініціативою?

–  –  –

Основною функцією Національного банку України, відповідно до Конституції 29 .

України, є… За якої умови громадяни можуть проводити публічні богослужіння, релігійні 30 .

обряди, церемонії та процесії?

–  –  –

Який суб’єкт приймає рішення про дострокове припинення повноважень 34 .

народного депутата України у разі припинення його громадянства?

Хто з вказаних суб’єктів є суб’єктом конституційного подання до 35 .

Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість?

–  –  –

Щодо яких актів Конституційний Суд України може здійснювати попередній 38 .

конституційний контроль?

Який з вказаних принципів НЕ відноситься до принципів громадянства 39 .

України?

З якою метою Верховною Радою України створюється тимчасова слідча 40 .

комісія?

Яка кількість народних депутатів України має бути присутня на пленарних 41 .

засіданнях Верховної Ради України, щоб вона була правомочна приймати закони і реалізовувати інші конституційно визначені повноваження?

Яка форма безпосередньої демократії НЕ закріплена в законодавстві України?

42 .

До якого суб’єкта народний депутат України НЕ має права звернутись із 43 .

депутатським запитом?

Який із зазначених принципів НЕ відноситься до принципів добровільного 44 .

об'єднання територіальних громад?

Який принцип був вилучений з переліку основних засад судочинства за 45 .

конституційною судовою реформою 2016 року?

З якого моменту набуває чинності закон, схвалений на всеукраїнському 46 .

референдумі (окрім випадків, коли дата набрання чинності законом прямо передбачена положенням цього закону)?

–  –  –

В який строк та в якому порядку Верховна Рада України збирається на 48 .

засідання у разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях?

–  –  –

Який суб'єкт уповноважений здійснювати перевірку на предмет 50 .

конституційності питання, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою?

–  –  –

Яка кількість народних депутатів України ініціює питання про усунення 52 .

Президента України з поста в порядку імпічменту?

Вкажіть кількість голосів громадян України, які мають право голосу, необхідну 53 .

для проголошення Всеукраїнського референдуму .

–  –  –

Який з наведених документів може посвідчувати особу і громадянство України 55 .

учасника всеукраїнського референдуму?

Яким документом визначаються права та обов'язки старости відповідно до 56 .

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"?

–  –  –

Які суб'єкти НЕ можуть бути ініціаторами добровільного об’єднання 58 .

територіальних громад?

У якому випадку припиняються повноваження судді Конституційного Суду 59 .

України?

Вкажіть, яке з перелічених повноважень належить до повноважень Верховної 60 .

Ради України .

Який суб’єкт владних повноважень приймає відкличні грамоти дипломатичних 61 .

представників іноземних держав?

–  –  –

Вкажіть, яка із зазначених підстав є підставою для звільнення судді 66 .

Конституційного Суду України?

Вкажіть, які з перелічених конституційних прав і свобод людини і громадянина 67 .

НЕ можуть бути обмежені в умовах воєнного або надзвичайного стану .

Який із зазначених органів призначає суддів Конституційного Суду України?

68 .

Який орган державної влади проголошує Всеукраїнський референдум 69 .

відповідно до Конституції України?

Який із зазначених органів має статус державного правоохоронного органу, 70 .

завданням якого є попередження, виявлення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, вчинених вищими посадовими особами?

Як державному службовцю слід декларувати дохід, отриманий як переказ від 71 .

матері, яка знаходиться на заробітках в Італії?

Хто із зазначених суб’єктів уповноважений визнавати незаконними акти, 72 .

прийняті із порушенням антикорупційного законодавства?

Доходи якої із зазначених осіб повинні бути включені у декларацію майна, 73 .

доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру?

Громадянка Н., яка є посадовою особою місцевого самоврядування, після 74 .

прийому відвідувачів виявила у себе в кабінеті пакет із пляшкою вина і конвертом з грошима. Як вона повинна діяти у такому випадку?

Щодо яких законів, прийнятих Верховною Радою України, Президент України 75 .

не може застосувати право вето?

Президент України проголосив про проведення всеукраїнського референдуму 76 .

за народною ініціативою з питань, що торкаються внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України" на вимогу трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу. Підписи були зібрані у вісімнадцяти областях України, не менш як по 100 тис .

підписів у кожній. Яке з нижченаведених тверджень є достовірним при розгляді даної ситуації?

У який термін розпорядник інформації має надати відповідь на запит на 77 .

інформацію, необхідної для захисту прав і свобод людини?

–  –  –

Який із зазначених органів забезпечує формування та реалізує державну 81 .

антикорупційну політику?

Згідно з нормами законодавства України, заборона страйку працівників органів 82 .

державної влади (крім технічного та обслуговуючого персоналу) може відбутись… Як повинно вчинити керівництво органу влади, якщо обставини 83 .

безпосереднього підпорядкування близьких осіб не були усунуті в 15 денний термін?

В яку справу формуються уповноваженою особою Національного агентства з 84 .

питань запобігання корупції копія протоколу про адміністративне правопорушення, копія рішення НАЗК, копія судового рішення у справі та інші документи, в разі притягнення особи до відповідальності за матеріалами НАЗК?

Які особи НЕ Є суб’єктами адміністративної відповідальності за порушення 85 .

обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності?

–  –  –

Яка службова особа вважається такою, що займає особливо відповідальне 87 .

становище?

Який вид контролю здійснюється за витрачанням коштів Національним 88 .

агентством з питань запобігання корупції?

З якою метою встановлюється контроль за виконанням посадовою особою 89 .

завдань, вчиненням дій та прийняттям рішень у присутності визначеного керівником органу працівника?

Посадові особи якого з запропонованих органів уповноважені складати 90 .

протоколи у справах про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією?

Голову районної державної адміністрації було притягнуто до відповідальності 91 .

за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією і було накладено стягнення у виді штрафу. Який суб’єкт уповноважений застосувати заходи дисциплінарної відповідальності до правопорушника?

З метою проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою 92 .

ініціативна група зібрала 3 млн.100 тис. підписів громадян України, які мають право голосу, у восьми областях України. Чи існують підстави і які для відмови у проголошенні всеукраїнського референдуму?

За якої умови для громадянина України допускається вихід з громадянства 93 .

України?

–  –  –

Уповноваженою особою Національного агентства з питань запобігання 95 .

корупції було складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією. Який порядок направлення такого протоколу до суду?

Яка процедура заміщення посади Голови Національного агентства з питань 96 .

запобігання корупції?

Подаючи документи для участі у конкурсі на посаду судді Верховного Суду 97 .

кандидат вказав, що працював асистентом кафедри приватноправових дисциплін Р-ського юридичного приватного університету впродовж 7 років. Яке прийме рішення Вища кваліфікаційна комісія стосовно даного кандидата щодо його участі у конкурсі?

Що із нижчезазначеного НЕ належить до повноважень Верховної Ради 98 .

України?

Що із зазначеного НЕ МОЖЕ бути підставою для вилучення відомостей про 99 .

особу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення?

100. Посадова особа Державної екологічної інспекції України повідомила Національне агентство з питань запобігання корупції про наявність у неї реального постійного конфлікту інтересів. У відповідь Національне агентство запропонувало перелік заходів щодо врегулювання даного конфлікту інтересів. Який із зазначених заходів НЕ МОЖЕ бути застосований в для врегулювання конфлікту інтересів?

101. Хто є суб’єктами адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності?

102. Який орган державної влади остаточно приймає рішення про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я?

103. Який із перелічених нижче заходів щодо запобігання корупції відноситься до заходів у яких мають право брати участь представники громадськості?

104. До міської ради звернувся орган самоорганізації населення (будинковий комітет) з обґрунтованою пропозицією про передачу йому матеріально-технічних ресурсів, які є об'єктом права комунальної власності, для їх використання згідно рішень будинкового комітету. Який орган має прийняти рішення щодо передачі органу самоорганізації населення матеріально-технічних ресурсів?

105. Як повинно вчинити керівництво органу влади у випадку виникнення обставин підпорядкування близьких осіб, якщо переведення однієї з таких осіб на іншу посаду є неможливим?

–  –  –

109. Який суб'єкт, відповідно до Конституції України, надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою?

110. Який із перелічених заходів врегулювання конфлікту інтересів НЕ є заходом зовнішнього контролю за здійсненням повноважень особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

111. Який із зазначених видів контролю відноситься до виду контролю щодо декларації, поданої особою, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

112. Який вид покарання передбачений Кримінальним кодексом України за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

113. Детектива Національного антикорупційного бюро України, який є державним службовцем, притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення на підставі рішення суду, яке набрало законної сили. До Національного агентства з питань запобігання корупції надійшла у встановленому порядку копія згаданого судового рішення .

Якими мають бути наступні дії Національного агентства з питань запобігання корупції у такій ситуації?

114. Який захід фінансового контролю застосовує Національне агентство з питань запобігання корупції на підставі вимоги Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що містить відомості про постійне користування суддею рухомим та нерухомим майном фізичних або юридичних осіб, з якими суддя пов'язаний родинними (крім членів сім 'ї), особистими, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками?

115. Національним агентством з питань запобігання корупції отримано вимогу Вищої ради правосуддя з інформацією, що вказує на постійне користування суддею рухомим та нерухомим майном фізичних та юридичних осіб, з якими суддя пов'язаний дружніми стосункам. Яке невідкладне рішення має прийняти Національне агентство з питань запобігання корупції на підставі такої вимоги?

–  –  –

117. Які з перелічених питань не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму?

118. Хто формує персональний склад Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Конституції України?

119. Кому підпорядковується керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури?

120. Який орган державної влади є спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції?

121. Якою діяльністю, за загальним правилом, заборонено займатися посадовим особам юридичних осіб публічного права відповідно до антикорупційного обмеження щодо суміщення та сумісництва з іншими видами діяльності?

122. Чи дозволяє антикорупційне законодавство України здійснювати самостійне врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу?

123. Який орган державної влади здійснює контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро України?

124. Яким суб’єктом можуть бути скасовані рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України?

Вкажіть, яка з перелічених підстав НЕ є підставою втрати громадянства 125 .

України .

126. Вкажіть, яке з перелічених повноважень НЕ належить до повноважень старости відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" .

127. При настанні яких умов допускається обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування?

–  –  –

129. Строк повноважень обраних (призначених) членів Вищої ради правосуддя становить…

130. За якою процедурою працівники Національного антикорупційного бюро мають право витребувати оперативні матеріали та кримінальні провадження від інших правоохоронних органів?

131. Вкажіть суб’єкта, який має право здійснювати повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства з питань запобігання корупції?

Що із перерахованого є обов'язком депутата місцевої ради у виборчому окрузі?

132 .

133. Кандидат на посаду судді під час складання кваліфікаційного іспиту в 2016 році набрав менше 75 відсотків максимально можливого балу. В цьому ж році останній подав заяву на проходження повторного іспиту. Яке рішення прийме Вища кваліфікаційна комісія суддів?

134. На засіданні якого органу Президент України проголошує заяву про відставку за власним бажанням у разі прийняття ним такого рішення?

–  –  –

140. Яка посада органу місцевого самоврядування, на якій особа працює на постійній основі, належить до посад з високим рівнем корупційних ризиків?

141. Яка посада органу місцевого самоврядування НЕ належить до посад з високим рівнем корупційних ризиків?

142. Групою народних депутатів на розгляд Верховної Ради України був поданий проект Закону "Про особливий режим спеціальної конфіскації майна". Хто уповноважений проводити обов'язкову антикорупційну експертизу такого акту?

–  –  –

144. Вкажіть, яке із нижче перерахованих повноважень належить Вищій кваліфікаційній комісії суддів України:

145. До якого суб’єкту зобов'язана звернутися особа, уповноважена на виконання функцій держави, у разі існування сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів?

146. На державного службовця, який вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, було накладено стягнення у виді штрафу. Який додатковий захід має бути застосований до такої особи?

Що з переліченого відносять до повноважень Кабінету Міністрів України?

147 .

148. Які органи місцевого самоврядування представляють спільні інтереси територіальних громад?

–  –  –

150. Яка із зазначених осіб може мати статус викривача згідно Закону України "Про запобігання корупції?

151. Який орган державної влади затверджує перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків?

152. Який суб’єкт уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією?

153. Ким проводиться спеціальна перевірка щодо наявності у суб'єктів, на яких поширюється дія Закону "Про запобігання корупції", корпоративних прав?

–  –  –

155. У якому випадку може бути розголошена інформація про викривача, який надає допомогу у запобіганні та протидії корупції?

156. Законопроект про внесення змін до розділів I, III і XIII Конституції України затверджується…

157. Яку інформацію слід вказувати про юридичну особу, що не зареєстрована в Україні, у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

Як визначив Конституційний Суд України юридичну природу Конституції 158 .

України?

159. Який суб'єкт може достроково припинити повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим?

160. Коли депутатський запит до Президента України вважається таким, що направлений?

До чиєї компетенції відноситься питання управління районами в містах?

161 .

162. Які відомості НЕ відносяться до інформації про особисте та сімейне життя особи в контексті статті 32 Конституції України, збирання й використання якої заборонено?

163. В якому випадку повноваження депутата місцевої ради можуть припинитися достроково без рішення відповідної ради?

164. Яке із нижче перерахованих повноважень НЕ може здійснювати Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов'язків Президента України?

165. Яке конституційне право людини може бути тимчасово обмежено з метою врятування життя людей та їх майна у невідкладних випадках?

166. З якого моменту згідно Конституції України набирають чинності закони України, в яких немає окремої вказівки на порядок набуття ними чинності?

167. Який із перерахованих елементів НЕ входить до структури конституційного статусу особи?

168. За чиєю пропозицією Верховна Рада України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів?

–  –  –

Вкажіть форму безпосередньої участі народу у здійсненні правосуддя… 174 .

175. Що мається на увазі під гарантованим державою правом та реальною здатністю територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України?

176. В якому з наведених варіантів правильно розташовані за юридичною силою (від нижчої до вищої) нормативно-правові акти?

–  –  –

181. Згідно зі ст. 159 Конституції України законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції. На якому етапі процедури внесення змін до Конституції України має бути надано висновок Конституційного Суду України?

182. За якою процедурою, згідно з Конституцією України, призначається Міністр закордонних справ України?

–  –  –

186. Вкажіть, що, за Конституцією України, НЕ є підставою для звільнення судді Конституційного Суду України з посади?

187. Кому, згідно з Конституцією України, належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України?

188. Що з переліченого НЕ відноситься до повноважень члена Національного агентства з питань запобігання корупції?

189. З якою періодичністю проводяться засідання Національного агентства з питань запобігання корупції?

190. Громадянка іноземної держави, яка уклала шлюб із громадянином України, з яким проживає на території України протягом трьох років і виховує спільну дитину, має намір набути громадянство України. За якою з нижчезазначених підстав громадянка іноземної держави може набути громадянство України?

191. Що із нижче наведеного НЕ є підставою дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради?

192. Державні службовці якої категорії посад належать до службових осіб, які займають відповідальне становище?

193. Яким актом визначається порядок дострокового припинення повноважень Голови Верховного Суду у зв'язку з висловленням йому недовіри?

194. В якому випадку Велика Палата Верховного Суду може діяти як суд апеляційної інстанції?

195. Національне агентство з питань запобігання корупції ініціювало проведення власної антикорупційної експертизи проекту Закону України "Про державні закупівлі", внесений на розгляд Верховної Ради України, про що проінформувало Комітет з питань економічної політики Верховної Ради України. Які дії у такому випадку зобов'язаний вчинити Комітет з питань економічної політики?

196. Який документ є підставою для заведення оперативно-розшукової справи працівниками Національного антикорупційного бюро згідно статті 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України"?

На яку із зазначених осіб поширюється дія Закону України "Про запобігання 197 .

корупції"?

198. Особа, яка претендує на заняття посади в органі виконавчої влади, подала до відповідного органу документи для проведення спеціальної перевірки щодо неї. Який документ є зайвим в цій ситуації?

199. Як відбувається врегулювання конфлікту інтересів особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка входить до складу колегіального органу?

200. Що перевіряється у межах проведення повної перевірки декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру?

201. Що є додатковим заходом фінансового контролю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

202. Який з вказаних суб'єктів може ініціювати розгляд Верховною Радою України питання про відповідальність Кабінету Міністрів України?

–  –  –

204. Кабінетом Міністрів України було прийняте рішення про утворення нового державного агентства. Який орган уповноважений проводити спеціальну перевірку претендентів на посади новоствореного агентства, за умови відсутності в ньому відповідного структурного підрозділу?

205. Під час здійснення перевірки дотримання антикорупційного законодавства посадовими особами Чернівецької обласної державної адміністрації, працівниками Національного агентства з питань запобігання корупції був виявлений факт адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією. Як уповноважене діяти Національне агентство у такому випадку?

206. Міською радою впродовж 2-х місяців після подання територіального управління Державної судової адміністрації України не прийнято рішення про затвердження списку присяжних. Окружним судом, у зв'язку із необхідністю забезпечення своєчасного розгляду справ, прийнято рішення про продовження повноважень попередніх присяжних до того часу, поки не буде обрано нових. Чи буде дане рішення правомірним і чому?

–  –  –

208. Як повинна діяти Вища кваліфікаційна комісія суддів у разі, якщо стало відомо, що інформація в декларації родинних зв'язків кандидата на посаду судді є недійсною?

209. На участь у конкурсі на посаду судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності подали заяву суддя апеляційного суду, який має стаж роботи на посаді судді 15 років, та викладач, який раніше працював суддею місцевого суду та має стаж роботи на посаді судді 12 років, а також 5 років наукового стажу. Вказані кандидати набрали однакову кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання та практичного завдання. Кому із вказаних осіб надається перевага при призначенні на посаду судді?

210. Міністр оборони України своєчасно письмово поінформував Кабінет Міністрів України про наявність в нього конфлікту інтересів. Врегулювати конфлікт інтересів шляхом усунення Міністра оборони України від участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень, виконанні інших повноважень, не виявилось можливим. Також Міністр оборони України не позбавився приватного інтересу самостійно. Як повинен вчинити Прем'єр-міністра України в такій ситуації?

211. Особа працювала на посаді начальника загального відділу виконавчого апарату обласної ради. Її свекра було обрано на посаду Голови обласної ради, якому вона прямо підпорядкована у зв'язку з виконанням повноважень. Як слід кваліфікувати зазначені обставини в контексті положень статті 27 Закону України "Про запобігання корупції"?

212. Начальником відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату міської ради призначено особу, яка доводиться рідною сестрою голови міської ради і прямо підпорядкована йому у зв'язку з виконанням повноважень. Як слід кваліфікувати зазначені обставини в контексті положень статті 27 Закону України "Про запобігання корупції"?

213. Особа, яка займає посаду начальника управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, доводиться зятем голові обласної державної адміністрації. Роботу згаданого управління курує перший заступник голови обласної державної адміністрації. Як слід кваліфікувати зазначені обставини в контексті положень статті 27 Закону України "Про запобігання корупції"?

214. В ході повної перевірки декларації судді встановлено, що доходи судді НЕ є достатніми для придбання задекларованого майна, вартість якого перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. На момент подання декларації відомості про придбане майно були відсутні в розпорядженні Національного агентства з питань запобігання корупції. Які дії Національного агентства з питань запобігання корупції є законними в такій ситуації?

215. Що НЕ уповноважена робити Громадська рада при Національному агентстві з питань запобігання корупції?

216. Під час здійснення перевірки дотримання антикорупційного законодавства у Міністерстві освіти і науки, працівниками Національного агентства з питань запобігання корупції були виявлені факти порушення деякими посадовими особами міністерства вимог етичної поведінки, визначених Законом "Про запобігання корупції". Як уповноважене діяти Національне агентство у такому випадку?

217. В якому з випадків Президент України НЕ має права достроково припинити повноваження Верховної Ради України?

218. Яке з перелічених прав гарантовано в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

219. Яке з зазначених прав людини може підлягати обмеженням з метою "захисту інтересів територіальної цілісності"?

220. Від яких зобов'язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод держава НЕ може відступити під час війни або іншої суспільної небезпеки?

Який орган вирішує спір щодо юрисдикції Європейського Суду з прав людини?

221. Яке із висловлювань НЕ відноситься до мінімальних вимог ефективності розслідування за практикою Європейського Суду з прав людини .

Яке розуміння соціально-економічних прав відповідає їх природі?

222 .

223. Хто є розпорядником публічної інформації у розумінні Закону "Про доступ до публічної інформації" від 13 січня 2011 року?

224. При заповненні декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік суддя Н-ского суду значно занизив вартість придбаного у минулий рік автомобіля, мотивуючи це тим, що за звітний рік автомобіль набув певних технічних пошкоджень і по цій причині значно знецінився. Як вірно відобразити у декларації вартість транспортного засобу у такому випадку?

225. Посадовець повідомив своє керівництво про призначення на більш високу посаду своєї близької особи, внаслідок чого він тепер перебуває в її безпосередньому підпорядкуванні. В місячний термін обставини підпорядкування не було добровільно усунуто самими особами. Які організаційні заходи в такій ситуації може застосувати керівництво установи?

226. Яким органом призначаються та звільняються з посад керівники територіальних органів Національного агентства з питань запобігання корупції?

227. Яка із зазначених посадових осіб має право самостійно оцінювати правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать Закону України "Про запобігання корупції"?

228. Яка особа може бути членом комісії із зовнішнього контролю діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?

229. Громадянин К., який займає посаду керуючого справами виконавчого апарату обласної ради, подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в якій вказав завідомо недостовірні відомості стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, які відрізняються від достовірних на суму 275 мінімальних заробітних плат. До якого виду відповідальності має бути притягнений громадянин К.?

230. Щодо яких проектів нормативно-правових актів Національне агентство з питань запобігання корупції України може проводити антикорупційну експертизу за власною ініціативою?

231. Які дії при порушенні обмеження щодо одержання подарунків (пожертв) тягнуть за собою кримінальну відповідальність?

232. За 5 місяців до закінчення повноважень Голови Верховного Суду змінено регламентну процедуру, відповідно до якої - звільнення з посади Голови Верховного Суду приймається 2/3 голосів від складу Пленуму Верховного Суду. Пленум своїм рішенням звільнив останнього із займаної посади. Чи можливо вносити зміни до регламентної процедури і в які строки?

233. Кандидат на посаду судді під час складання повторного кваліфікаційного іспиту в 2016 році набрав менше 75 відсотків правильних відповідей. В 2017 році останній подав заяву на проходження наступного іспиту. Вища кваліфікаційна комісія суддів надала можливість скласти наступний іспит. Чи відповідає прийняте рішення вимогам законодавства?

234. З метою проведення всеукраїнського референдуму з питань, що стосуються зняття депутатської недоторканності та зменшення кількісного складу парламенту України, ініціативна група зібрала 3,5 млн. підписів громадян України, які мають право голосу, у десяти областях України, не менш як по 100 тис. підписів у кожній. За якої підстави буде відмовлено у проголошенні всеукраїнського референдуму за народною ініціативою?

235. За яких умов достроково припиняються повноваження Президента України у разі неспроможності виконувати ним свої повноваження за станом здоров'я?

236. Яке правове регулювання конституційного права або свободи зобов'язаний запровадити законодавець у разі його обмеження?

237. Що з вказаного є одним з проявів принципу верховенства права, закріпленого в ст. 8 Конституції України?

238. В якому випадку повноваження члена Національного агентства з питань запобігання корупції припиняються достроково?

239. На який строк обирається Голова Національного агентства з питань запобігання корупції?

240. Що НЕ відноситься до повноважень Голови Національного агентства з питань запобігання корупції?

241. Який орган (посадова особа) здійснює контроль за витрачанням коштів Національного агентства з питань запобігання корупції?

242. З якою періодичністю відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" здійснюється контроль за витрачанням Національним агентством з питань запобігання корупції коштів?

243. Яким чином подаються декларації особами, уповноваженими на виконання функції держави або місцевого самоврядування?

На яких осіб НЕ поширюються вимоги закону щодо політично нейтральної 244 .

поведінки?

245. На посаду керівника державного комерційного підприємства призначено особу, яка свого часу одноособово заснувала господарське товариство приватного права та сформувала його статутний капітал за рахунок власних вкладів. Який спосіб запобігання конфлікту інтересів новопризначеним керівником державного комерційного підприємства передбачений законом у такій ситуації?

Хто може висловити недовіру голові районної державної адміністрації?

246 .

–  –  –

Ким проголошується всеукраїнський референдум за народною ініціативою?

248 .

249. Які правові наслідки для законопроекту про внесення змін до Конституції України матиме його розгляд та неприйняття?

250. Які комісії створює Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес?

251. До Вищої ради правосуддя надійшло подання від Дисциплінарної палати про необхідність звільнення судді П., оскільки було встановлено наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критерію доброчесності через вчинення певних діянь .

Яке з діянь, наведених нижче є підставою для звільнення судді?

252. У Конституційному Суді України склалася ситуація, за якої одночасно одного суддю було притягнуто до цивільно-правової відповідальності, другий суддя не приступав до виконання своїх обов'язків вже півтора місяці з дня призначення, третій суддя досяг сімдесяти років, а відносно четвертого було прийнято рішення про дострокове звільнення Верховним Судом за поданням Президента України. Повноваження якого судді Конституційного Суду України мають бути припинені?

253. До Конституційного Суду України надійшло чотири конституційних подання з такими вимогами: 1) перевірити статтю 1 Конституції України з точку зору вищих принципів права, 2) розтлумачити рішення голови Луцької місцевої державної адміністрації, 3) ініціювати питання щодо імпічменту Президента України, 4) перевірити на відповідність Конституції України Закону України "Про судоустрій та статус суддів". Яке питання належить до юрисдикції Конституційного Суду України?

254. У грудні 2016 року Верховна Рада України прийняла резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю від свого конституційного складу. Хто та за чиїм поданням здійснюватиме призначення Міністра оборони України та Міністра закордонних справ України?

–  –  –

256. Що з переліченого є наслідком відмови народного депутата України від складання присяги відповідно до Конституції України?

257. Хто з перелічених суб’єктів схвалює Програму діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України?

258. Хто з перелічених суб’єктивне входить до складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою?

259. Які з перелічених питань, відповідно до Конституції України, встановлюються виключно законами України?

260. Хто приймає рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України?

261. Що з переліченого є підставою для звільнення судді Конституційного Суду України з посади?

262. Хто з перелічених суб’єктивне має права звертатися з конституційним поданням для офіційного тлумачення Конституції України?

263. Що з переліченого є підставою припинення повноважень судді Конституційного Суду України?

264. Який державний орган від імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням?

Які питання вирішує Конституційний Суд України відповідно до Конституції 265 .

України?

266. Хто має право відкликати з посад Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України?

Хто з зазначених суб’єктів приводить новообраного Президента України до 267 .

присяги?

268. Представники сусідніх територіальних громад Вінницької області зібралися на загальні збори з пропозиціями об’єднатися для виконання спільних проектів. Що може бути об'єднано за законом на договірних засадах територіальними громадами для виконання поставлених цілей?

269. Чотири органи місцевого самоврядування звітували про те, що входить до їх матеріальної і фінансової основи. Який із нижче наведених звітів включає повний перелік основи діяльності місцевого самоврядування, що передбачений законодавством України?

270. До Верховної Ради України надійшло чотири законопроекти від Прем'єрміністра України, Генерального прокурора України, судді Конституційного Суду України, Президента України. Чий законопроект має бути зареєстрований у Верховній Раді України?

271. У часи політичної кризи Президенту України надійшло чотири пропозиції щодо кандидатури Прем'єр-міністра України від голови Верховної Ради України, коаліції депутатських фракцій, опозиції депутатських фракцій та більшості від складу Кабінету Міністрів України. Чия пропозиція є правомірною та відповідає законним вимогам?

272. Під час складної політичної кризи Президент України вчинив державну зраду й продовжував перебувати на своєму посту. Хто та які дії має вчинити аби Президента України було притягнуто до відповідальності?

273. Під час дії воєнного стану закінчився строк повноважень Верховної Ради України. Які правові наслідки такої ситуації?

–  –  –

275. До Верховної Ради України надійшло чотири законопроекти, в яких по-різному визначалися функції, які покладалися відповідно до Конституції України на Збройні Сили України. У першому законопроекті до таких функцій було віднесено забезпечення національної безпеки і захист державного кордону України, у другому - оборону суверенітету України, захист недоторканності державного кордону та його цілісності, у третьому - оборону України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, у четвертому - оборону територіальної цілісності та недоторканості України. Який із запропонованих законопроектів передбачає функції Збройних Сил України, які ідентичні тим, що зараз закріплені в Конституції України?

276. Правоохоронні органи зібрали та використали конфіденційну інформацію про особисте життя громадянина В., який звернувся до суду за захистом свого приватного життя .

Суд відмовив у задоволенні позовної заяви, посилаючись на необхідність такого втручання в приватну сферу певними інтересами. З метою захисту яких інтересів суд міг відмовити у задоволенні позовної заяви?

277. У якому випадку Президент України НЕ має права достроково припинити повноваження Верховної Ради України?

278. Що впливає на обсяг правосуб'єктності іноземців, що перебувають в Україні на законних підставах?

279. Коли може бути поданий законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України і не був прийнятий?

280. Що з переліченого, відповідно до Конституції України, є підставою припинення повноважень судді?

281. Яку найважливішу функцію держави виконують військові формування та правоохоронні органи відповідно до Конституції України?

282. Який суб'єкт має право вносити до Верховної Ради України проект закону про створення, реорганізацію і ліквідацію судів?

З якого моменту суддя Конституційного Суду України набуває повноважень?

283 .

284. Скільки разів Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень може змінювати одні й ті самі положення Конституції України?

285. Що з переліченого, відповідно до Конституції України, є підставою для звільнення судді?

Що з переліченого є головним обов'язком держави відповідно до Конституції 286 .

України?

287. Суб'єктом оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу, на виборах Президента України є… Визначте властивість основоположних прав і свобод людини за Конституцією 288 .

України…

289. Ким подається до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України?

Визначте один із загальних принципів всеукраїнського референдуму .

290 .

Залежно від способу утворення державні органи України поділяються на… 291 .

За яких обставин забороняється утворення і діяльність політичних партій в 292 .

Україні?

Правовими гарантіями незалежності судді Конституційного Суду України є… 293 .

294. Кому підконтрольні органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів влади?

295. Після консультацій з Верховним Судом Президент України вніс до Верховної Ради України законопроект про реорганізацію суду. Чи дотримана процедура підготовки та подання законопроекту?

–  –  –

297. Який з наступних елементів НЕ є необхідним для застосування статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо прав та обов'язків цивільного характеру?

298. Що включає право на свободу світогляду і віросповідання відповідно до Конституції України?

299. Яке з повноважень належить до делегованих повноважень органів сільських, селищних, міських рад в галузі бюджету, фінансів і цін?

300. Який суб'єкт уповноважений на скликання сесії сільської, селищної, міської ради у випадку немотивованої відмови сільського, селищного, міського голови скликати сесію?

–  –  –

Який з перелічених органів НЕ наділений повноваженням звертатися до суду з 1 .

адміністративним позовом про примусове видворення іноземця?

За яким типом виборчої системи відбуваються вибори до Верховної Ради 2 .

України?

За якою виборчою системою обраним вважається кандидат, що набрав 50% 3 .

голосів виборців+1 голос (тобто більше половини голосів виборців)?

–  –  –

Вкажіть, що з наведеного нижче є гарантією принципу загального виборчого 5 .

права… Коли починається виборчий процес позачергових виборів народних депутатів 6 .

України?

Хто приймає рішення про проведення чергових виборів народних депутатів 7 .

України?

–  –  –

Який із зазначених центральних органів виконавчої влади має спеціальний 12 .

статус?

Який вид місцевих виборів НЕ передбачений Законом України "Про місцеві 13 .

вибори"?

–  –  –

Який вид центрального органу виконавчої влади має бути утворено, якщо 15 .

більшість його функцій пов'язані з наданням адміністративних послуг фізичним і юридичним особам?

Щодо якого органу, установи або організації встановлено заборону створення і 16 .

діяльності структурних утворень політичних партій?

За якої умови кандидат на зайняття вакантної посади державної служби може 17 .

скористатися відкладеним правом другого за результатами конкурсу кандидата?

Одна з політичних партій подала державному реєстратору необхідний перелік 18 .

документів для утворення громадської спілки. Яке рішення повинен прийняти уповноважений орган з питань реєстрації у такому випадку?

Службовець місцевого управління юстиції був обраний народним депутатом 19 .

України. Яку підставу припинення відносин державної служби слід вказати у наказі про його звільнення?

–  –  –

Між податковим органом і платником податків було укладено договір щодо 21 .

розстрочення податкових зобов'язань платника податків. Яка ознака характеризує даний договір як адміністративний?

За яких умов іноземець чи особа без громадянства НЕ МОЖУТЬ бути 22 .

примусово видворенні в іншу країну?

В засіданні якого органу може брати участь заступник міністра з правом 23 .

вирішального голосу, якщо міністр не може з поважних причин бути присутній на засіданні цього органу?

Які наслідки можуть наступати для платника податків за ненадання відповіді 24 .

на письмовий запит про надання інформації?

Яка періодичність включення до плану-графіку документальних перевірок 25 .

платника податків з незначним ступенем ризику?

На які публічно-правові справи не поширюється юрисдикція адміністративних 26 .

судів?

Яким складом суду вирішуються в окружному адміністративному суді 27 .

адміністративні справи, предметом оскарження в яких є рішення, дії чи бездіяльність міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади?

Які із зазначених органів не мають повноважень щодо звернення до 28 .

адміністративного суду із позовом про примусове видворення іноземців з України?

Під час розгляду адміністративного позову, суддею Р-ського районного суду не 29 .

надано можливості участі перекладача відповідачу, хоча останній наполягав на такому клопотанні. Відмову суд мотивував відсутністю перекладача в межах населеного пункту .

Який принцип адміністративного судочинства порушено у даному випадку?

–  –  –

Який суб’єкт має право звернутись до Вищого адміністративного суду України 31 .

з позовною заявою про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності?

–  –  –

За наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суду першої інстанції 33 .

суд апеляційної інстанції НЕ МАЄ права… Що означає принцип вільних виборів, закріплений у Законі України "Про 34 .

вибори народних депутатів України?

Що з вказаного НЕ є етапом виборчого процесу за Законом України "Про 35 .

вибори народних депутатів України?

Як за законодавством України називається автоматизована інформаційнотелекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу?

Коли відбуваються позачергові вибори народних депутатів України?

37 .

Спеціаліст юридичного відділу районної державної адміністрації 38 .

зареєструвався кандидатом у депутати до місцевої ради, про що в той же день письмово повідомив керівника державної служби органу. Як у такому випадку повинен вчинити керівник державної служби адміністрації?

Яка діяльність особи, що займає посаду спеціаліста управління економіки і 39 .

фінансів обласної державної адміністрації, буде вважатися порушенням нею принципу політичної неупередженості?

При порушенні дисциплінарної справи щодо державного службовця 40 .

з'ясувалось, що створити постійну дисциплінарну комісію в органі неможливо. Який порядок розгляду дисциплінарної справи у такому випадку?

Підприємець Н. був оштрафований за незаконну торгівлю спиртними напоями 41 .

у закладі громадського харчування, власником якого він був. При виясненні обставин справи підприємець дізнався, що місяць тому він був позбавлений відповідної ліцензії, про що повідомлений не був. Яка вимога до адміністративного акту, передбачена ст. 2 КАС, порушується у такому випадку?

Які адміністративні справи не підсудні місцевим загальним судам як 42 .

адміністративним?

Яка справа підсудна Вищому адміністративному суду України як суду 43 .

апеляційної інстанції?

У ході розгляду справи окружний адміністративний суд встановив відсутність 44 .

закону, який регламентує спірні правовідносини чи подібні до них. Як має діяти суд у такій ситуації?

Який зміст має одна з вимог принципу верховенства права згідно з 45 .

положеннями Кодексу адміністративного судочинства України?

Коли розпочинається перебіг строку апеляційного оскарження постанови суду 46 .

першої інстанції, якщо справу розглянуто у скороченому провадженні?

Яка з ухвал, винесених адміністративним судом першої інстанції, може стати 47 .

предметом окремого апеляційного перегляду?

У якій категорії адміністративних справ Кодекс адміністративного судочинства 48 .

України передбачає можливість перегляду рішень суду першої інстанції за правилами апеляційного провадження?

На одному із засідань Кабінет Міністрів України деталізував визначені законом 49 .

правила реєстрації місця проживання. Яким актом Уряд має затвердити ці правила?

На засіданні Кабінету Міністрів України обговорювалось питання про 50 .

утворення центрального органу виконавчої влади, основним завданням якого буде здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами адміністративного права актів законодавства. У якій організаційно-правовій формі має бути створено такий орган?

Яким законодавчим актом встановлюється надання пільг та державної 51 .

допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення і сім'ям загиблих в ході проведення АТО?

Яким суб'єктам не призначається державна соціальна допомога особам, які не 52 .

мають права на пенсію, та інвалідам?

Який юридичний факт називається обмеженою в часі подія або раптовий вплив 53 .

на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров 'ю або настала смерть?

–  –  –

Що є підставою обмеження активного виборчого права на виборах Президента 59 .

України?

Для забезпечення рівного виборчого права представництво осіб однієї статі у 60 .

виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах має становити… Яким терміном в Кодексі адміністративного судочинства України визначений 61 .

орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхні посадові чи службові особи, інші суб'єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень?

–  –  –

Які справи не підсудні Вищому адміністративному суду України як суду 65 .

першої інстанції?

Яка справа буде підсудна за правилами предметної підсудності місцевому 66 .

загальному суду або окружному адміністративному суду за вибором позивача?

Яка справа підсудна апеляційному адміністративному суду як суду першої 67 .

інстанції?

Адміністративний суд може призначити додаткову експертизу, якщо висновок 68 .

експерта буде визнано… На реалізацію якого принципу виборчого права впливає високий прохідний 69 .

бар'єр?

Представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини НЕ 70 .

МАЮТЬ права… Щодо яких актів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини НЕ 71 .

МАЄ права звертатися до Конституційного Суду України з поданням про їх відповідність Конституції України?

Для здійснення контролю з конкретно визначених міською радою питань, що 72 .

належать до повноважень місцевого самоврядування, можуть створюватися тимчасові контрольні комісії міської ради. Який існує порядок створення тимчасової контрольної комісії міської ради?

Особа, яка не є громадянином України, перебуває за межами країни своєї 73 .

громадянської належності. Які обставини вказують на те, що така особа може бути визнана біженцем в Україні?

Який орган визначає перелік документів, необхідних для отримання 74 .

адміністративної послуги та вимоги до них?

До державного реєстратора були подані документи про створення 75 .

всеукраїнського громадського об'єднання. При перевірці документів реєстратор виявив, що подібна назва вже існує у об'єднання, яке діє на території Волинської та Львівської областей .

Як повинен поступити легалізуючий орган у подібному випадку?

Яке суб'єктивне публічне право закріплено законодавством України за 76 .

іноземцями?

На посади якого складу військовослужбовців Збройних Сил України за 77 .

контрактом не можуть бути прийняті іноземці та особи без громадянства?

Який суб'єкт уповноважений за потребою утворювати тимчасові державні 78 .

органи - військово-цивільні адміністрації у селах, селищах, містах, районах та областях, що діють у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України?

Який суб'єкт здійснює державний контроль разом з Рахунковою палатою за 79 .

використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності?

Яким суб'єктом утворюються та ліквідуються Національні комісії регулювання 80 .

природних монополій?

Як необхідно розуміти політичну неупередженість державного службовця, 81 .

який займає посаду державної служби категорії "В" в контексті обмеження його прав?

В якому із запропонованих джерел адміністративного права визначається 82 .

категорія "суб'єкт владних повноважень"?

На яку посаду призначення здійснюється Президентом України за поданням 83 .

Кабінету Міністрів України?

На сесії обласної ради було прийняте рішення про висловлення недовіри голові 84 .

обласної державної адміністрації, за яке проголосувало дві третини від складу обласної ради .

Яка процедура повинна за цим слідувати?

На сесії районної ради було прийняте рішення про висловлення недовіри голові 85 .

районної державної адміністрації, за яке проголосувала проста більшість від складу районної ради. Яка процедура повинна за цим слідувати?

У які терміни може бути проведений новий всеукраїнський референдум з 86 .

питань, що раніше виносилися на референдум?

Які вимоги щодо надання адміністративних послуг можуть визначатися не 87 .

тільки законами?

На які виборні посади в органах місцевого самоврядування особи обираються 88 .

відповідною радою?

–  –  –

Що НЕ може бути підставою для перегляду судового рішення за 92 .

нововиявленими обставинами?

Що НЕ може бути підставою для перегляду судового рішення за 93 .

нововиявленими обставинами?

–  –  –

102. Як слід вчинити у разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності посади члена Кабінету Міністрів України з іншими видами діяльності?

–  –  –

109. Який документ складає за результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю), у разі виявлення порушень вимог законодавства?

110. Який із органів НЕ належить до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом?

–  –  –

112. У зв'язку з реорганізацією структурних підрозділів Міністерства юстиції України, відбулося скорочення штату територіальних управлінь міністерства. Яку підставу припинення відносин державної служби слід вказати у наказі про звільнення службовців територіальних управлінь?

113. Хто може звернутися до суду з позовною заявою щодо накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них?

114. Що із наведеного відрізняє нормативний акт від адміністративного (індивідуального) акта?

115. Який із учасників адміністративного процесу характеризується як особа, що має необхідні знання та якій доручається дати висновок з питань, що виникають під час розгляду справи?

–  –  –

117. Який суб'єкт владних повноважень уповноважений здійснювати перевірку щодо відповідності Конституції України питань, які пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою?

118. Чому має дорівнювати вартість майна платника податків, що передається у податкову заставу?

119. У службовця, який працює на посаді керівника структурного підрозділу районної державної адміністрації, виник сумнів щодо законності доручення заступника голови районної адміністрації. Як він повинен діяти у такому випадку?

120. Яка кількість громадян України має бути присутня на зборах, які уповноважені утворювати ініціативну групу всеукраїнського референдуму з певного питання?

121. У які строки ініціативна група всеукраїнського референдуму повинна зібрати необхідну кількість підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму з певного питання?

122. Який однаковий ранг може бути може бути присвоєно двом посадовим особам місцевого самоврядування, одного із яких прийнято на службу в органи місцевого самоврядування на посаду першої категорії, а іншого - на посаду другої категорії?

123. У який строк після отримання рішення Центральної виборчої комісії про загальні підсумки збирання підписів громадян України під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму Президент України видає указ про проголошення референдуму?

124. Що є спільного в обранні Президента України та міського голови (кількість виборців у місті дорівнює один мільйон)?

125. Чи можуть іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, проходити військову службу у Збройних Силах України?

126. Який вид діяльності НЕ охоплюється поняттям "публічна служба" у розумінні визначення, наведеного в КАС України?

127. Як має вчинити суд у разі смерті або оголошення в установленому законом порядку померлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво?

128. Хто НЕ може звернутися з позовною заявою про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності?

129. Позивач Р звернувшись до Н-ського районного суду хотів дізнатись про те, на яку дату призначений розгляд його адміністративного позову. Помічник судді вказав на те, що дану інформацію позивач отримає не раніше ніж через 5 днів. Який принцип адміністративного судочинства порушено у даному випадку?

130. Під час розгляду адміністративного позову, суддею Р-ського районного суду долучено покази свідка щодо обставин справи, однак останні додані лише у письмовому вигляді без допиту свідка в залі суду. Який принцип адміністративного судочинства порушено у даному випадку?

131. Розглянувши адміністративний позов, поданий позивачем П, суддя Р-ського міського суду відмовив у відкритті провадження, мотивуючи відмову відсутністю законодавства, яке регулює відносини у вказаному адміністративному спорі. Який принцип адміністративного судочинства порушено у даному випадку?

132. За результатами виборів на території району, де діяла військово-цивільна адміністрація району, було обрано новий склад районної ради. З якого дня припиняються повноваження відповідної військово-цивільної адміністрації району?

133. Заступник голови районної ради був позбавлений рангу посадової особи місцевого самоврядування головою районної ради. Чи дотримані у такому випадку вимоги чинного законодавства України й чому?

134. Особа, що стала переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В", відмовилася скласти Присягу державного службовця. Яка передбачена процедура у такій ситуації?

–  –  –

136. Вкажіть вірне визначення всеукраїнського референдуму про зміну території України (за Законом України "Про всеукраїнський референдум")…

137. Яке питання НЕ може бути винесене (ініційоване) на всеукраїнський референдум за народною ініціативою?

Ким утворюються дільничні виборчі комісії на виборах Президента України?

138 .

139. В якій частини постанови суду зазначаються встановлені судом обставини із посиланням на докази?

–  –  –

143. На яку особу покладено обов'язок щодо доказування правомірності рішення в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень?

–  –  –

145. Перебування на яких посадах НЕ обмежує громадянина в праві бути членом політичної партії?

146. Якщо позивач скористався можливістю досудового вирішення спору, то з якого дня обчислюється строк для звернення до адміністративного суду?

147. Яке рішення має ухвалити суддя, якщо з'ясує, що заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства?

–  –  –

149. Якому суду підсудні адміністративні справи щодо примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України?

150. За якої умови вимога про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб'єктів публічно-правових відносин, розглядається адміністративним судом?

151. Як має вчинити суд, якщо позовну заяву подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до адміністративного суду і суд не знайшов підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними?

152. Який строк встановлюється для захисту прав, свобод та інтересів особи для звернення до суду у справах щодо оскарження рішення суб'єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів?

153. Як має вчинити суд, якщо позивач відмовився від адміністративного позову і відмову прийнято судом?

–  –  –

155. У якій частині постанови суду апеляційної інстанції зазначаються узагальнені доводи особи, яка подала апеляційну скаргу?

156. Протягом якого строку з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження, за загальним правилом, має бути розглянута апеляційна скарга на постанову першої інстанції?

157. У зв'язку з діями, що порушують Конституцію України і Закони України, підривають засади місцевого самоврядування, суперечать інтересам територіальної громади смт. К. Верховна Рада України достроково припинила повноваження К-селищної ради та призначила позачергові вибори К-селищної ради. Чи мала Верховна Рада України право на такі дії?

158. Який строк звернення до адміністративного суду встановлюється для захисту прав, свобод та інтересів особи у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби?

159. Який суб’єкт має право скасовувати накази керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України?

160. Службою безпеки України було видано нормативно-правовий акт з грифом "Таємно" з питань діяльності у сфері охорони державної таємниці, який зачіпає права, свободи й законні інтереси людини і громадянина. Яким суб’єктом буде здійснена державна реєстрація такого нормативно-правового акта?

161. Яким органом буде здійснена державна реєстрація нормативно-правового акта, який було видано Міністерством юстиції України і який мав міжвідомчий характер?

162. Електронна петиція, адресована Президенту України, зібрала на свою підтримку 21000 підписів громадян протягом трьох місяців з дня оприлюднення петиції .

Який встановлено порядок розгляду для таких петицій?

–  –  –

164. Що є умовою конституційної праводієздатності політичної партії бути суб'єктом висування кандидата на пост Президента України?

165. Хто уповноважений визнавати вибори на виборчій дільниці недійсними (йдеться про вибори Президента України)?

–  –  –

170. До якого виду посад публічної служби належать посади керівників агентств, служб чи інспекцій?

171. В якому порядку призначаються на посади Голова Антимонопольного комітету України, Голова Фонду державного майна України, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України?

172. Які наслідки має зупинення дії акту Кабінету Міністрів України Президентом України з мотивів невідповідності Конституції України?

173. З якого моменту, за загальним правилом, набирають чинності накази міністерства, які є нормативно-правовими актами і пройшли державну реєстрацію?

В якому порядку призначається на посаду Надзвичайний і Повноважний Посол 174 .

України?

175. Як зобов'язаний вчинити Президент України у разі висловлення недовіри голові місцевої державної адміністрації двома третинами від складу відповідної ради?

–  –  –

179. Що має здійснити податковий керуючий у разі недостатності суми коштів, отриманих від продажу майна платника податків, для погашення податкового боргу такого платника?

–  –  –

181. Які темпоральні критерії є підґрунтям для стягнення коштів і продажу майна платника податків?

182. Що є підставою для прийняття контролюючим органом рішення про погашення усієї суми боргу платника податків?

183. Яким чином може бути змінено початкову ціну продажу майна платника податків, що знаходиться у податковій заставі?

184. Яку співмірність встановлено між сумою вартості майна, що перебуває у податковій заставі, і сумою податкового боргу платника податків?

–  –  –

186. В якому разі можлива уступка грошового зобов'язання або податкового боргу платника третім особам?

187. Який суб’єкт здійснює стягнення податкового боргу платника податківфізичної особи?

Виконання якого обов'язку платника податків забезпечується податковою 188 .

заставою?

189. Виконання податкового обов'язку відбувається платником самостійно або за допомогою…

–  –  –

192. Через порушення якого принципу поняття "штрафна санкція", наведене у Податковому кодексі України, суперечить положенням Конституції України?

193. В межах якого принципу податкового законодавства розкривається теза про необхідність збалансованості витрат бюджету з його надходженнями?

194. З якою із країн у України відсутній двосторонній договір про уникнення подвійного оподаткування?

Які порушення вважаються змістовними при складанні та поданні податкової 195 .

звітності?

–  –  –

199. Відповідно до ч. 6 ст. 20 Конституції України опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Ураховуючи тривалу неспроможність парламенту прийняти відповідний закон, утворена відповідно до закону, ініціативна група розпочала збір підписів під ініціативою проведення всеукраїнського референдуму щодо прийняття такого закону. Який референдум ініціює Український народ у такому випадку?

200. Вкажіть на суб'єктів подання кандидатур до складу окружних комісій всеукраїнського референдуму…

201. З яких джерел здійснюється фінансування витрат на збирання підписів громадян на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму?

202. Після схвалення на всеукраїнському референдумі закону України та офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму Президент України відмовився підписати та офіційно оприлюднити відповідний закон. Який варіант поведінки уповноважених суб'єктів забезпечить імплементацію волі Українського народу?

203. На підставі протоколів окружних комісій з всеукраїнського референдуму про підсумки голосування в межах відповідних округів референдуму та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у закордонному окрузі референдуму ЦВК встановила, що у голосуванні на референдумі взяли участь менше половини учасників всеукраїнського референдуму з тих, що внесені у списки учасників всеукраїнського референдуму. При цьому, третина бюлетенів референдуму була визнана недійсною, ще у третині виборчих дільниць одного територіального округу референдуму голосування визнано недійсним. Загалом, більшість з тих, хто взяв участь у референдумі, висловилися на підтримку питання, яке виносилося на референдум. Яким має бути остаточне рішення ЦВК?

204. Сержант патрульної служби склав постанову про накладення на гр. Н адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп'яніння). Яку вимогу частини третьої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства порушено прийняттям цього адміністративного акту?

В якому випадку утворюються територіальні органи міністерства?

205 .

–  –  –

207. Міською радою був наданий дозвіл на будівництво багатоповерхового житлового будинку. Через декілька місяців після початку робіт відбулося руйнування стіни сусідньої будови обласної лікарні, оскільки викопаним котлованом були пошкоджені підземні приміщення лікарні, які виходили на територію, призначену для будівництва. Яку вимогу частини третьої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України порушено суб'єктом владних повноважень виданням зазначеного адміністративного акту?

208. За результатами проведення конкурсу на заміщення посади державної служби категорії Б двоє із претендентів отримали однаковий загальний рейтинг. Які дії конкурсної комісії є правомірними в такій ситуації?

209. Який суб’єкт надає висновок про відповідність Конституції України питань, що пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою?

210. З урахуванням якого виду вартості визначається вартість майна при застосуванні податкової застави?

211. Яким повноваженням НЕ наділений Верховний Суд України при перегляді справи у зв’язку з встановленням міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні цієї справи судом?

212. До компетенції якого центрального органу виконавчої влади НЕ належить здійснення оперативними підрозділами оперативно-розшукової діяльності?

213. За поданням якого суб’єкта відбувається призначення Директора Державного бюро розслідувань?

214. Який із зазначених державних органів НЕ належить до центральних органів виконавчої влади?

215. Політична партія "Б" виступила організатором та звернулася до Центральної виборчої комісії з клопотанням зареєструвати ініціативну групу всеукраїнського референдуму для збору підписів під вимогою щодо проведення всеукраїнського референдуму з питання: "Чи підтримуєте Ви приєднання України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) як системи колективної безпеки?". Яким має бути рішення ЦВК та чому?

216. Який суд та за якими правилами розглядає справи за позовами кандидата у Президенти України щодо захисту честі, гідності, ділової репутації внаслідок поширення про нього недостовірної інформації (спростування недостовірної інформації, відшкодування матеріальної та моральної шкоди)?

217. На зборах громадян України, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, прийнято рішення про створення ініціативної групи для збору підписів під ініціативою щодо висловлення недовіри Верховній Раді України і проведенні позачергових парламентських виборів. Чи може таке питання бути винесене на всеукраїнський референдум та чому?

218. Ініціативна група всеукраїнського референдуму розпочала збір підписів під ініціативою проведення всеукраїнського референдуму з питань, які визначали зовнішньополітичний курс держави. Так, на референдум пропонувалося винести два питання: "Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Європейського Союзу (ЄС)"; "Чи підтримуєте Ви участь України в Єдиному економічному просторі (ЄЕП) разом з Російською Федерацією, Республікою Казахстан та Республікою Білорусь". Чи можуть ці питання бути винесені на один всеукраїнський референдум та чому?

219. Яка категорія іноземців та осіб без громадянства у перспективі може отримати активне виборче право в Україні та у яких виборах?

220. Організатори зборів всеукраїнського референдуму у належні строки повідомили Центральну виборчу комісію про намір провести збори. Утім, у день проведення зборів ЦВК отримала ухвалу суду про заборону направляти на збори представника для посвідчення факту проведення зборів. Незважаючи на це збори були проведені, питання проголосовані, а уповноважений представник ініціативної групи подав до ЦВК необхідні документи для реєстрації ініціативної групи. Яке рішення має ухвалити ЦВК та чому?

221. На зборах громадян України схвалено пропозицію про винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою таких питань: "1. Чи згодні ви з тим, що Конституція України в новій редакції має бути ухвалена безпосередньо українським народом на всеукраїнському референдумі", "2. Чи ухвалюєте ви Конституцію України в новій редакції, проект якої додається, внесену на всеукраїнський референдум, проголошений Президентом України за народною ініціативою?". Чи можна виносити на один референдум такі питання та чому?

222. Які юридичні наслідки передбачені Конституцією України на випадок обрання Верховної Ради України на позачергових виборах?

223. З яких джерел НЕ може поповнюватися виборчий фонд кандидата на пост Президента України?

224. Народним депутатом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. Що з вказаного, згідно з Законом України "Про вибори народних депутатів України", НЕ означає проживання в Україні?

225. Які заходи конституційно-правової відповідальності можуть бути вжиті за підкуп виборців (на прикладі виборів народних депутатів України)?

До якого виду юридичної відповідальності НЕ можна притягнути за підкуп 226 .

виборців?

227. Перебуваючи на виборчій дільниці у день голосування, кандидат у народні депутати України Н., висунутий політичною партією, став свідком виборчого правопорушення (голосування без документів, що посвідчують особу виборця). Н. склав акт про це, який підписали два виборці. Чи буде належним та допустимим доказом в суді акт складений Н. та чому?

228. Ще задовго до офіційного оголошення Центральною виборчою комісією початку виборчого процесу на виборах народних депутатів України громадянин України К .

почав вести активну благодійну діяльність (як пізніше виявилося в межах виборчого округу) через очолюваний ним Благодійний фонд "Довіра". Зокрема, роздавав пенсіонерам пакети з продуктами харчування, інвалідам влаштовував безоплатне медичне обстеження, влаштовував безоплатні екскурсії для дітей в зоопарк тощо. Причому така діяльність тривала аж до самого моменту реєстрації його як кандидата у народні депутати України (слід зауважити, що і документи на реєстрації він подав не на початку виборчої кампанії, а наприкінці терміну відведеного для реєстрації кандидатів у депутати). Чи підпадають дії К .

під обмеження на ведення передвиборної агітації та чому?

Який граничний поріг вартості партійної символіки на місцевих виборах?

229 .

230. Які вибори призначаються у випадку дострокового припинення повноважень депутата селищної ради?

231. Яку кількість територіальних округів утворює Центральна виборча комісія в єдиному загальнодержавному окрузі для проведення всеукраїнського референдуму?

232. У якому випадку Президент України має право повторно зупинити дію акта Кабінету Міністрів України?

233. До компетенції якого центрального органу виконавчої влади належить здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудове розслідування злочинів, вчинених службовими особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів?

234. Що обумовлює принцип соціальної справедливості у податково-правовому регулюванні?

235. У якій організаційно-правовій формі Кабінетом Міністрів України буде утворено центральний орган виконавчої влади, якщо більшість його функцій - управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління цього органу?

236. Головою обласної державної адміністрації було прийнято рішення щодо створення дисциплінарної комісії для визначення ступеня вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку, вчиненого головою місцевої державної адміністрації, що знаходиться у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Чи правомірні дії голови обласної державної адміністрації та чому?

237. У якій організаційно-правовій формі утворюється громадське об'єднання, засновниками та членами якого є фізичні особи?

Який суб’єкт здійснює призначення голови Державної міграційної служби 238 .

України?

239. Який строк передбачено для перевірки обґрунтованості рішення керівника контролюючого органа про застосування адміністративного арешту майна?

240. Правовий статус Державної фіскальної служби України може бути охарактеризовано як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується…

241. Довідка іноземної держави про сплату податку і збору відповідним платником податків обов’язково має містити…

242. Хто з суб’єктів не несе юридичну відповідальність за порушення порядку подання податкової звітності?

–  –  –

248. Яким нормативно-правовим актом встановлено пропорції розподілу загальнодержавних податків?

249. З якого моменту набуває чинності закон, схвалений на всеукраїнському референдумі (окрім випадків, коли дата набрання чинності законом прямо передбачена положенням цього закону)?

250. На які види залежно від компетенції органу щодо їх встановлення розподіляються податки і збори?

251. Яке положення Закону України "Про вибори Президента України" спрямоване на забезпечення рівності прав і умов участі у виборчому процесі?

252. На які різновиди поділено платежі податкового характеру залежно від форми оподаткування?

253. За чиєю пропозицією Верховна Рада України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України?

254. Який суд є судом першої інстанції для вирішення справи про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності?

–  –  –

259. Яким чином в законодавстві закріплюється база оподаткування та порядок її визначення?

260. Як слід вчинити суду, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені законом?

261. За загальним правилом територіальної підсудності адміністративні справи вирішуються судом…

–  –  –

263. Якого суб`єкта наділено правами стосовно встановлення ставок по загальнодержавним податкам і зборам?

264. Які повноваження має міський голова у разі незгоди з рішенням виконавчого комітету ради?

265. Кандидат у народні депутати України зареєстрований ЦВК як самовисуванець, будучи власником друкованого засобу масової інформації, вирішив без укладання угоди з редакцією друкувати матеріали своєї передвиборної агітації. Чи є такі дії законними та чому?

266. Під час передвиборної агітації на виборах народних депутатів України кандидатом у народні депутати М. була проведена акція у школах міста П. у рамках якої були роздані подарунки з символікою "За мир", а саме ортопедичні портфелі з вкладеним туди шкільним приладдям. Приблизна вартість пакета становила 150 - 200 грн. М. є лідером благодійного фонду "За мир". Як суддя оцініть дії М. Чи мало місце порушення виборчого законодавства та чому?

–  –  –

268. Хто вважається обраним Президентом України за підсумками повторного голосування, якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було внесено дві кандидатури?

269. Чи повинно здійснюватися і в якому розмірі відрахування на утримання малолітньої дитини із пенсії, якщо пенсіонер перебуває в спеціалізованій установі на повному державному утриманні?

270. З якої дати утриманець має право на пенсію у разі втрати годувальника, якщо рішення суду про оголошення годувальника померлим набрало чинності через півтора року від дати смерті, встановленої в рішенні, а утриманець звернувся із заявою до Пенсійного фонду через 3,5 місяці від дати отримання рішення суду?

271. Чи мають право на отримання пенсії у разі втрати годувальника неповнолітні діти, які отримували пенсію у зв'язку з втратою годувальника, та були в подальшому усиновлені?

–  –  –

273. Розглянувши адміністративний позов громадянина Р, головуючий оголосив судове рішення без участі позивача. Останньому текст цього рішення надійшов через 10 днів внаслідок несвоєчасного надсилання рішення судом. Який принцип адміністративного судочинства порушено у даному випадку?

274. Які види доходів враховуються при реалізації процедур усунення подвійного оподаткування?

–  –  –

276. Який принцип застосовується при вирішенні колізійності норм податкового законодавства?

277. Який режим оподаткування застосовується до оподаткування доходів фізичних осіб, що отримують інвестиційний прибуток?

Яким чином оподатковується сума отриманого фізичною особою хабара?

278 .

279. За поданням якого суб’єкта відбувається призначення голови Державної міграційної служби України?

–  –  –

283. Прем'єр-міністр України вніс до Верховної Ради України подання щодо звільнення з посади Міністра закордонних справ України. Чи уповноважений Прем'єрміністр на такі дії та чому?

284. У зв'язку з реорганізацією державного органу державному службовцю було запропоновано переведення на іншу посаду відповідно до його кваліфікації, від чого він відмовився. Яка процедура буде після цього застосована до такого державного службовця?

285. Який із запропонованих суб'єктів НЕ належить до системи управління державної служби?

Яка ознака є підґрунтям у визначенні змісту принципу фіскальної достатності?

286 .

287. Єдиний підхід до встановлення податків і зборів як принцип податкового законодавства передбачає… З якого моменту застосовуються існуючі податкові пільги у разі їх розширення 288 .

законом?

289. Як визначається сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в установленому законом порядку?

Який суб’єкт має встановлювати граничні розміри ставок місцевих податків?

290 .

291. З якого часу будуть застосовуватися норми рішень місцевих органів про встановлення податків, що були прийняті у вересні поточного року?

292. З якого моменту грошове зобов’язання вважається узгодженим у випадку судового оскарження рішення контролюючого органу?

Який зміст надано принципу стабільності в податково-правовому регулюванні?

293 .

–  –  –

В яких адміністративних справах НЕ застосовується скорочене провадження?

295 .

296. За рішенням якого органу іноземець або особа без громадянства НЕ можуть бути примусово повернуті в країну походження або третю країну?

297. Яка ознака характеризує відмінність органів виконавчої влади із спеціальним статусом від інших центральних органів виконавчої влади?

298. Після розгляду адміністративного позову щодо утворення податкового боргу, суддя окружного адміністративного суду не викликав для пояснень у цій справі працівника Державної фіскальної служби України, який проводив перевірку і встановив борг. Який принцип адміністративного судочинства порушено у такому випадку?

299. До якого виду соціального забезпечення належить допомога на поховання пенсіонера?

300. Якою має бути чисельність ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою?

301. Якому із встановлених законодавством мінімумів дорівнює рівень забезпечення прожиткового мінімуму?

302. Які заходи можуть вживатися у разі, якщо малозабезпечена сім'я не використовує можливостей знаходження додаткових джерел для існування?

303. Протягом якого строку малозабезпечена сім'я може отримати не отриману своєчасно з вини сім'ї соціальну допомогу?

–  –  –

305. У якій категорії адміністративних справ строк подання апеляційних скарг на рішення суду НЕ може бути поновлено?

306. Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) ухвалив на користь громадянки України Ф. рішення, яким встановив порушення п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при вирішенні її справи Вищим адміністративним судом України .

Протягом якого строку Ф. має звернутись до Верховного Суду України із заявою про перегляд рішення національного суду?

307. До якого органу може бути оскаржено рішення про накладення дисциплінарного стягнення державними службовцями категорії "А"?

–  –  –

310. Який орган виконавчої влади забезпечує формування та ведення Реєстру адміністративних послуг?

Обрахування якого податку відбувається з урахуванням принципу "витягнутої 311 .

руки" ?

312. Який звітний період встановлено для провадження контролю за трансфертним ціноутворенням?

313. Який суб’єкт НЕ може скасовувати розпорядження голови місцевої державної адміністрації?

314. Які із спорів НЕ належить розглядати в порядку адміністративного судочинства?

315. Яким суб’єктом затверджуються форми заяви, довідки про склад сім'ї, декларації про доходи та майно, які подаються при оформленні державної соціальної допомоги малозабезпеченими сім'ями?

316. Чи можуть до довідки про склад сім'ї для призначення державної допомоги малозабезпеченій сім'ї включити співмешканців, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі?

–  –  –

319. Відповідно до якого Закону України буде призначена вагітній жінцівійськовослужбовцю державна допомога у зв'язку з вагітністю та пологами?

320. Який розмір соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, буде призначено священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менш як десяти років до введення в дію Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалізованих згідно з законодавством України?

–  –  –

322. Який орган призначає та встановлює розмір пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання?

323. На які види виплат нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування?

324. Які особи не підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню?

–  –  –

326. За чиєї ініціативи допускається до участі в адміністративному судочинстві перекладач?

У якому випадку неможливе проведення проміжних та повторних виборів 327 .

депутатів?

328. Хто вправі проявити ініціативу відносно надання (витребування) додаткових доказів, необхідних для розв'язання адміністративної справи?

329. Як має вчинити адміністративний суд, якщо особа, яка бере участь у справі, не може самостійно надати докази на підтвердження своїх вимог?

330. Яке рішення має постановити адміністративний суд у разі подання позову після закінчення строків, установлених законом?

331. У якому випадку адміністративний суд ухвалює рішення про залишення позовної заяви без руху?

332. У якому випадку адміністративний суд ухвалює рішення про повернення позовної заяви?

333. У якому випадку адміністративний суд ухвалює рішення про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі?

–  –  –

337. Яке рішення може постановити адміністративний суд за наслідками підготовчого провадження?

338. У якому випадку окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови на підставі пропозицій членів Центральної виборчої комісії?

339. Якими засобами забезпечується рівність прав і можливостей кандидатів у депутати, партій брати участь у виборчому процесі?

340. Якими повноваженнями наділена Центральна виборча комісія під час підготовки та проведення місцевих виборів?

341. До якої місцевої ради особа може бути висунута кандидатом у депутати у багатомандатному виборчому окрузі?

342. З якого питання можлива реалізація ініціативи виключно Верховної Ради наступного скликання щодо проведення нового всеукраїнського референдуму?

–  –  –

Які відомості повинні містити друковані матеріали агітації референдуму?

344 .

345. 26 жовтня 2014 року під час позачергових виборів народних депутатів України чотири громадянина прийшли на різні виборчі дільниці й подали свій службовий паспорт для отримання бюлетеня для голосування. На якій дільниці громадянин України успішно зміг використати своє активне виборче право?

346. У зв'язку з початком виборчого процесу позачергових виборів народних депутатів 30 липня 2014 року політична партія "Народний фронт", громадська організація "Відродження", Центральна виборча комісія та релігійна організація "Майбутнє України" мали намір реалізувати своє право висування кандидатів у народні депутати України. Хто із перелічених суб’єктів зміг реалізувати право висування кандидатів у народні депутати України?

347. Центральна виборча комісія за сто сімдесят п'ять днів до дня голосування оприлюднила перелік одномандатних округів із зазначенням їх номерів, меж, а також адрес приміщень відповідних виборчих комісій виключно на своєму офіційному веб-сайті. Чи правомірні дії Центральної виборчої комісії?

348. 22 серпня 2014 року до Центральної виборчої комісії надійшла скарга від громадянина України, якому було відмовлено в участі роботи однієї з окружних виборчих комісій, у складі якої вже було 18 осіб, яка була створена для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року. Чи правомірні дії Центральної виборчої комісії?

349. Під час підготовки до виборів народних депутатів України голова виборчої комісії зобов'язав одного з членів комісії привезти на основне місце роботи передвиборчі матеріали політичних партій. Член виборчої комісії заперечив та відмовився виконувати вказівку голови виборчої комісії. Чи є дії члена комісії правомірними?

350. За двадцять один день до виборів народних депутатів до органу ведення Державного реєстру виборців прибула делегація дільничної виборчої комісії у складі двох її членів для отримання попередніх списків виборців. Орган ведення Державного реєстру виборців відмовив надати списки виборців, посилаючись на порушення законодавчих вимог членами дільничної виборчої комісії. Які дії мають вчинити представники дільничної виборчої комісії для отримання списків виборців?

–  –  –

На якій основі укладається господарський договір, якщо його зміст 1 .

рекомендований органом управління суб'єктам господарювання, а сторони за взаємною згодою мають право змінювати окремі умови?

На якому речовому праві здійснює управління майном державне комерційне 2 .

підприємство?

Для перегляду судового рішення господарського суду Верховним Судом 3 .

України, особа подає .

Судовий збір НЕ сплачується за подання заяви про перегляд судових рішень 4 .

господарських судів Верховним Судом України з підстав .

Питання про відповідність вимогам закону заяви про перегляд Верховним 5 .

Судом України судових рішень господарських судів вирішує .

Як колегія вирішує питання про допуск справи до провадження до Верховного 6 .

Суду України?

У разі розгляду справи апеляційним господарським судом та застосуванні 7 .

норми права, щодо застосування якої існує правова позиція, висловлена у постанові Верховного Суду України, суд .

До заяви про перегляд судового рішення господарського суду Верховним 8 .

Судом України з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права не потрібно додавати .

Постанова Верховного Суду України за наслідками розгляду справи про 9 .

перегляд судового рішення господарського суду .

У разі неправильного застосування судом (судами) норми матеріального права, 10 .

що призвело до неправильного вирішення господарського спору Верховний Суд України може .

У разі порушення господарським судом (судами) норми процесуального права, 11 .

що перешкоджає подальшому провадженню у справі або полягає у порушенні правил підвідомчості (предметної підсудності) Верховний Суд України може .

У випадку встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 12 .

визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом, Верховний Суд України НЕ має права .

Судове рішення господарського суду не може бути переглянуто за 13 .

нововиявленими обставинами за заявою .

Заява про перегляд рішення господарського суду за нововиявленими 14 .

обставинами може бути подана протягом .

Строк для подання заяви про перегляд судових рішень господарського суду у 15 .

зв'язку з нововиявленими обставинами обчислюється .

Якщо заява про перегляд судового рішення господарського суду за 16 .

нововиявленими обставинами з підстави, наявності істотних для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи, подана після закінчення трирічного строку з дня набрання судовим рішенням законної сили, суд .

Якщо заява про перегляд судового рішення господарського суду за 17 .

нововиявленими обставинами підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено, суд .

У випадку подання заяви про перегляд судового рішення господарського суду 18 .

за нововиявленими обставинами після закінчення встановленого строку без клопотання про його відновлення, суд .

Заява про перегляд постанови за нововиявленими обставинами розглядаються 19 .

господарським судом у судовому засіданні у .

У разі залишення рішення господарського суду без змін за результатами 20 .

перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами, суд приймає .

У разі скасування рішення господарського суду за результатами перегляду у 21 .

зв'язку з нововиявленими обставинами, суд приймає .

У разі якщо при поданні касаційної скарги на судове рішення господарського 22 .

суду особа не подала доказів надсилання її копії іншій стороні, але надала відповідні копії суду та заявила клопотання про надсилання, суд .

У разі якщо у касаційні скарзі на судове рішення господарського суду 23 .

вказується лише на неправильне встановлення судом обставин справи, суд .

Яке речове право є майновою основою господарювання комерційного 24 .

комунального підприємства?

Як кваліфікується (визначається) діяльність приватних нотаріусів, адвокатів, 25 .

арбітражних керуючих за умови, що така особа не є підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб?

Яке речове право є майновою основою господарювання приватного 26 .

підприємства ?

Як кваліфікується (визначається) діяльність негосподарюючих суб'єктів, 27 .

спрямована виключно на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов свого функціонування ?

–  –  –

За загальним правилом з досягнення якого віку фізична особа може бути 29 .

учасником (засновником) господарської організації ?

Хто із наведеного переліку НЕ належить до суб'єктів організаційногосподарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю?

Хто із наведеного переліку НЕ належить до організаційної структури 31 .

підприємства?

За яких умов за невиконання або неналежне виконання господарського 32 .

зобов'язання до порушника застосовуються штрафні санкції?

–  –  –

Хто із наведених нижче суб'єктів не є учасником депозитарної системи 39 .

України?

В якій організаційно-правовій формі чинним законодавством передбачено 40 .

функціонування центрального депозитарію?

Який із режимів інвестиційної діяльності, що здійснюється на території 41 .

Україні, є основним (базовим) для іноземних інвесторів?

Чи впливає недодержання сторонами письмової форми господарського 42 .

договору на його дійсність?

Який наслідок недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне 43 .

посвідчення господарського договору?

За якою з наведених нижче умов можливо укладення господарського договору 44 .

у судовому порядку?

–  –  –

Під час регулювання (визначення) яких аспектів договірних відносин у сфері 46 .

зовнішньоекономічної діяльності застосовується принцип "автономії волі сторін"?

На якому етапі сторони зовнішньоекономічного договору можуть укласти 47 .

арбітражну угоду?

–  –  –

Коли може бути постановлено судове рішення про зміну договору у зв'язку з 49 .

істотною зміною обставин?

В якому із випадів можуть змінюватися істотні (істотна) умови (умова) 50 .

договору про закупівлю після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі?

–  –  –

Яка форма (вид) відповідальності правоволодільця за вимогами, що 53 .

заявляються до користувача комерційної концесії у разі невідповідності якості товарів (робіт, послуг), які продаються (виконуються, надаються) користувачем?

–  –  –

В який строк проводиться реєстрація на участь у земельних торгах у день їх 57 .

проведення відповідно до положень земельного законодавства України?

В якій формі власності можуть перебувати землі рекреаційного призначення 58 .

відповідно до положень земельного законодавства України?

Які землі відносяться до земель лісогосподарського призначення відповідно до 59 .

положень земельного законодавства України?

–  –  –

В який строк, по закінченню строку, на який було укладено договір оренди 61 .

землі, сторонами укладається додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення?

–  –  –

В який строк особа, яка здійснила порушення земельного законодавства, що 63 .

підтверджується протоколом інспектора Державної екологічної інспекції, повинна його усунути?

Як сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського 64 .

спору?

Ким виконуються платіжні вимоги-доручення щодо визнаних претензій про 65 .

сплату грошових коштів?

–  –  –

Яку назву носить колегіальний виконавчий орган товариства з обмеженою 75 .

відповідальністю?

Якою кількістю голосів приймається рішення щодо виключення учасника зі 76 .

складу товариства з обмеженою відповідальністю?

Яким документом підтверджуються повноваження одного із учасників повного 77 .

товариства, який діє від імені всіх інших учасників такого товариства?

–  –  –

Ким визначається розмір реєстраційного внеску під час проведення земельних 85 .

торгів?

Ким приймається рішення про визнання земельних торгів такими, що не 86 .

відбулися?

Замовник звернувся до місцевого господарського суду з позовом до підрядника 87 .

з вимогою розірвати укладений між ними договір підряду. Позовні вимоги мотивовані тим, що підрядник не виконав частину передбачених договором робіт у встановлений строк .

Зверненню з позовом до суду передувало надіслання підряднику листа-вимоги про розірвання договору підряду. Підрядник заявлені вимоги не визнав, посилаючись на те, що замовник не виконав передбачених договором обов'язків щодо внесення попередньої оплати для придбання матеріалів. Яке рішення повинен прийняти суд?

Замовник звернувся до підрядника з позовом про визнання договору підряду 88 .

на капітальне будівництво та додаткових угод до нього недійсними, стягнення частково безпідставно оплачених коштів відповідно до акта приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в. Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що договір підписаний представником по довіреності з перевищенням повноважень, а додаткові угоди до договору хоча й укладені повноважним представником, але є невід'ємними частинами недійсного договору. Яке рішення повинен прийняти суд?

Замовник звернувся до підрядника з позовом про визнання договору підряду 89 .

на капітальне будівництво та акта приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в недійсними. Яке з рішень повинен прийняти суд в разі встановлення підстав для визнання договору підряду на капітальне будівництво недійсним?

Господарські суди на загальних підставах вирішують усі спори між суб'єктами 90 .

господарської діяльності, а також спори, пов'язані з… Замовник без зазначення причин відмовився від підписання акта виконаних 91 .

робіт за договором підряду. Не виконує вимоги про сплату заборгованості за договором, посилаючись на відсутність акта виконаних робіт за договором підряду. За яких умов позовні вимоги підрядника про стягнення заборгованості за договором можуть бут задоволені?

Підрядник звернувся до Замовника з позовом про стягнення заборгованості за 92 .

виконані роботи. Позовні вимоги обґрунтовані підписаним сторонами та скріпленим печатками актом здачі-приймання виконаних робіт з зазначенням їх вартості. Замовник заперечив проти позову відсутністю письмового договору підряду, а значить не погодження сторонами його істотних умов, відсутністю письмово узгодженого кошторису .

Постановляючи рішення, суд повинен виходити з того, що?

–  –  –

Відповідно до норм земельного законодавства України, підставою для 95 .

припинення права власності на земельну ділянку є… Якою шириною встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж 96 .

урізу води прибережні захисні смуги для великих річок, водосховищ на них та озер?

Якою шириною встановлюється прибережна захисна смуга уздовж морів та 97 .

навколо морських заток і лиманів?

Протягом якого строку іноземні юридичні особи, які прийняли у спадщину 98 .

землі сільськогосподарського призначення повинні її відчужити?

Який мінімальний строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського 99 .

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства?

100. В який строк орендар земельної ділянки, після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності, зобов'язаний надати копію договору відповідному органу доходів і зборів?

В якому випадку проводиться нормативна грошова оцінка земельних ділянок?

101 .

102. Строк використання земельної ділянки у межах індустріального парку повинен бути не менше…

103. Протягом якого строку, з дня прийняття рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб, договір купівлі-продажу повинен бути укладений?

104. В який строк орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб повинен письмово повідомити попереднього власника земельної ділянки (її частини) про те, що суспільна потреба у використанні цих об'єктів відпала?

В якому випадку проводиться експертна грошова оцінка земельних ділянок?

105 .

106. Яке повноваження відноситься до повноваження Кабінету Міністрів України в галузі охорони земель?

Які повноваження належать Верховній Раді України в галузі земельних 107 .

відносин?

108. Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках усіх категорій земель, крім…

109. Прибережні землі річок, що затоплюються внаслідок повеней та паводків один раз на 2 роки, можуть використовуватися тільки як…

110. За результатами проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок складається… Який строк проведення державної експертизи землевпорядної документації?

111 .

112. В якій формі власності можуть перебувати землі історико-культурного призначення?

113. На підставі якого акту встановлюється розмір та правовий режим зон з особливим режимом використання земель?

114. З якого моменту об'єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві?

Ким здійснюється авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою?

115 .

116. За результатами бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається…

117. Яким критеріям повинна відповідати громадська організація фізичних осіб, визнаних сертифікованими інженерами-землевпорядниками, що претендує на визнання її статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою?

–  –  –

119. У якому розмірі громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства?

–  –  –

Орендодавцем цілісного майнового комплексу державного підприємства є?

121 .

122. Державне підприємство, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду, після укладання договору оренди…

123. Як вирішується питання щодо прав та обов'язків державного (комунального) підприємства у разі передачі його цілісного майнового комплексу у концесію?

124. Договір оренди будівлі зі строком дії менше трьох років був пролонгований у зв'язку з відсутністю заяви однієї із сторін про припинення або зміну його умов. Таке пролонгування призвело до фактичного збільшення строку користування орендованим майном, який склав в загальному понад три роки. Які вимоги закону щодо нотаріального посвідчення договору оренди та державної реєстрації права користування будівлею в результаті такого пролонгування?

125. Одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання за договором, штрафу та пені…

126. Орендар державного (комунального) майна має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, якщо?

–  –  –

129. Зобов'язання юридичної особи (боржника) перед кредитором забезпечені заставою. Заперечуючи проти позову кредитора заставодавець (майновий поручитель) вказав на ту обставину, що юридична особа - боржник припинена шляхом реорганізації, про що внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Про що свідчить вказана обставина?

130. У якому випадку зміна умов зобов'язання за кредитним договором, забезпеченого порукою, без згоди поручителя припиняє поруку?

131. За якими суб'єктами господарювання майно закріплюється на праві оперативного управління?

–  –  –

133. Як здійснюється пролонгування договору оренди на той же строк і на тих же умовах у зв'язку з відсутністю заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди?

134. Кредитор подав позов до боржника про стягнення заборгованості за кредитним договором. Так-як зобов'язання за цим кредитним договором забезпечені порукою, кредитор також звернувся з позовом про стягнення заборгованості боржника до його поручителя .

Поручитель заперечував проти позову тим, що вже розглядається справа за позовом кредитора до боржника про стягнення заборгованості за цим кредитним договором, і це є перешкодою для розгляду справи. Як повинен оцінити суд заперечення поручителя?

–  –  –

136. Як називається режим, згідно з яким іноземні суб’єкти господарювання мають в Україні обсяг прав та обов'язків не менший, ніж суб’єкти господарської діяльності України?

137. Яким процесуальним документом господарського суду вводиться процедура розпорядження майном боржника?

138. Ким здійснюється управління пайовим фондом відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування"?

139. Який з перелічених видів діяльності не належить до професійної діяльності з торгівлі цінними паперами?

140. За чиєю ініціативою суд у випадку, якщо до нього подано позов у питанні, що є предметом укладеної між сторонами арбітражної угоди, зобов'язаний направити сторони в міжнародний комерційний арбітраж?

–  –  –

Яка з перелічених послуг, що надається ломбардами, підлягає ліцензуванню?

142 .

143. Прийняття якого з перелічених рішень НЕ належить до компетенції комітету кредиторів?

144. На якому речовому праві закріплюється майно за державним комерційним підприємством?

145. Який з перелічених видів суб’єктів господарювання НЕ може бути визнаний банкрутом?

Які правочини відносяться до способів забезпечення виконання зобов'язань?

146 .

–  –  –

148. Яким способом визначається розмір плати за користування майном за договором найму (оренди), якщо він не встановлений договором?

Яке право має суд якщо наступають наслідки за порушення зобов'язання з вини 149 .

кредитора?

150. Як називається припинення зобов'язання за домовленістю сторін про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням між тими ж сторонами?

151. Який строк позовної давності застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи виконаної за договором підряду щодо будівель і споруд?

–  –  –

153. Державне (комунальне) підприємство, цілісний майновий комплекс якого передано в концесію, після укладання договору концесії:

154. Якщо непідсудність справи буде встановлено господарським судом на стадії порушення провадження у справі:

155. Яке з наведених положень щодо відводу судді у господарському процесі є правильним?

–  –  –

157. Директор ПП "А" видав довіреність на право розпорядження майном підприємства працівнику "Б". Представник підписав договір купівлі-продажу частки у ТОВ "В", яка належала ПП "А". ПАТ (покупець) відмовився підписувати договір зі своєї сторони зазначивши, що такий договір є нікчемним, оскільки його від імені ПП "А" підписала фізична особа, яка не має на це повноважень. Таке твердження слідує з того, що за довіреністю представник має право розпоряджатися тільки майном, а не майновими правами довірителя, посилаючись на статтю 177 ЦК. Чи буде дійсним договір, підписаний таким представником?

158. Які правові наслідки вчинення правочину юридичною особою без відповідного дозволу (ліцензії)?

159. Страхова компанія мала діючу ліцензію на право здійснення діяльності зі страхування майна. Цією ліцензією охоплювалося страхування сільськогосподарської (далі "с/г") продукції. Прикінцевими положеннями Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" внесено зміни до Закону України "Про страхування" (запроваджено ліцензію на страхування с/г продукції). Не маючи можливості вчасно підготувати документи для отримання нової ліцензії, страховик продовжував укладати договори страхування озимої пшениці на весняно-літній період, зазначаючи фермерам регіону, що ліцензія на страхування майна у них чинна і видана до запровадження ліцензії на страхування с/г продукції. Які правові наслідки договорів страховика з фермерами?

160. Чи поширюється строк позовної давності на відносини, що виникають при зверненні учасників товариства про визнання недійсним рішення загальних зборів про виключення їх з учасників ТОВ ?

161. ТОВ прийняло рішення на загальних зборах про збільшення статутного капіталу. Кошти учасникам товариства слід було внести протягом 6 місяців з дня прийняття рішення. Через рік з дня прийняття рішення були проведені загальні збори ТОВ, на яких членів, які не довнесли кошти було виключено з числа учасників товариства. Учасник товариства А. під час проведення перших зборів та ще двох років і семи місяців перебував на заробітках закордоном. Тому про рішення не знав, хоча рекомендовані листи на його адресу ТОВ надсилало. Виключений учасник наступного дня після повернення в Україну подав позовну заяву до суду про визнання рішення загальних зборів недійсними, оскільки рішення було прийнято за його відсутності чим порушено його основоположні права. Яке рішення має прийняти суд?

162. Які правові наслідки вчинення правочину особою під впливом тяжкої для неї обставини і на вкрай невигідних умовах?

–  –  –

В якому випадку припиняється зобов'язання гаранта перед кредитором?

164 .

165. Протягом якого строку боржник повинен виконати зобов'язання, якщо строк його виконання визначений моментом пред'явлення вимоги?

166. ТОВ (лізингова компанія) закупила в Білорусії спеціалізовані автомобілі МАЗ, призначені для перевезення сміття, обладнані бензиновим двигуном. Автомобілі були передані за договором фінансового лізингу АТП. Протягом 2 років зросла ціна на бензин і лізінгоодержувач обладнав автомобілі додатково газобалонним обладнанням. Лізінгодавець пред'явив вимогу лізингодержувачу привести стан автомобілів у попередній стан, оскільки дії лізингоодержувача хоч і не впливають істотно на технічні характеристики, проте не відповідають рекомендаціям виробника. Лізінгоодержувач відмовився, оскільки вважає, що він провів покращення речі, і його дії знизили витрати на експлуатацію автомобілів не знижуючи істотно їх технічні характеристики. А це відповідає також інтересам лізингодавця .

Лізингодавець звернувся до суду з вимогою зобов'язати лізингоодержувача вчинити дії по демонтажу газобалонного обладнання. Яке рішення має прийняти суд у разі передачі спору на його вирішення?

–  –  –

172. ТОВ (споживач) звернулося до ПАТ "Х-обленерго" (постачальником) з пропозицією укласти договір про постачання електричної енергії. Постачальник надав споживачу текст договору для підписання. Споживач відмовився укласти договір на умовах, запропонованих постачальником, і повернув примірник договору з протоколом розбіжностей, у якому споживач наполягав на встановленні дозволеної потужності струму у розмірі Х кВт. Це не є прийнятним для постачальника оскільки суперечать Типовому договору. Чи мав право постачальники відмовитися укласти договір і чому?

173. Яким речовим правом є право суб'єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених законами, а також власником майна?

174. Яким речовим правом є право суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником, з обмеженням правомочності розпорядження за згодою власника у випадках, передбачених законами?

175. Центральний орган виконавчої влади (ЦОВВ) уклав договір про постачання устаткування (меблів). Договір мав бути виконаний протягом двох місяців. Кошти були сплачені у момент укладення договору. Постачальник поставив неякісний товар. ЦОВВ ніяких претензій не пред'явив. Через три роки прокуратура виявила факт неналежного виконання договору. Прокуратура пред'явила позов в інтересах держави. З якого моменту починається перебіг строку позовної давності?

176. ТОВ (лізингова компанія) закупила в Білорусії спеціалізовані автомобілі МАЗ, призначені для перевезення сміття. Автомобілі були передані за договором фінансового лізингу АТП. Гарантійне обслуговування автомобілів здійснював сервісний центр МАЗ в Україні протягом 1 року за свій рахунок. Оскільки автомобілі підлягали ремонту, щоб продовжити їх експлуатацію, АТП продовжив їх ремонтувати та обслуговувати за власний рахунок. В кінці кварталу АТП надіслало вимогу ТОВ як власнику предмета лізингу про компенсацію витрат на капітальний ремонт та обслуговування. ТОВ відмовилося від оплати .

АТП звернулося до суду про стягнення витрат на ремонт та обслуговування. Яке рішення має прийняти суд?

177. ТОВ "КБ"; (Забудовник) підписало акт приймання-передачі завершеного будівництвом торгівельно-офісного центру з підрядником ТОВ "ВТФ". Будівництво здійснювалося на підставі договору будівельного підряду з матеріалів забудовника .

Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно відмовив замовнику у реєстрації прав власності на результат будівництва та земельну ділянку мотивуючи тим, що на час підписання акту приймання-передачі завершеного будівництвом торгівельно-офісного центру право власності або право користування земельною ділянкою було відсутнє. ТОВ "КБ" оскаржило дії державного реєстратора до органів Міністерства юстиції посилаючись на те, що відповідно до законодавства до особи, яка придбала житловий будинок, будівлю або споруду, переходить право власності на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення, у розмірах, встановлених договором. Чи набуло ТОВ "КБ" право власності на об'єкт будівництва та земельну ділянку?

178. Комерційний банк "А" прийняв рішення про відкриття філії. Яка процедура передбачена для цього Законом "Про банки та банківську діяльність"?

179. Банк "А" збирається здійснити пряму інвестицію у страхову компанію, створену у формі АТ в розмірі 1,5 відсотків статутного капіталу банку. Який порядок, встановлений законодавством для вчинення такої дії?

180. Яку вартість НЕ повинні перевищувати додаткові роботи щоб замовник мав право вносити зміни до проектно-кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання?

–  –  –

182. В якому випадку акціонерне товариство НЕ може приймати рішення про виплату дивідендів за привілейованими акціями?

183. Що зараховується до складу грошових зобов'язань боржника у процедурі банкрутства?

184. Який з перелічених заходів застосовується у разі ввезення на митну територію України товару за ціною, нижчою від порівняної ціни на подібний товар в країні експорту, якщо це заподіює шкоду національному товаровиробнику?

185. Який з перелічених заходів впливу НЕ належить до тих, що застосовується НБУ до банків у разі порушення ними банківського законодавства?

186. Які вимоги кредиторів задовольняються у першу чергу в процедурі банкрутства фізичної особи-підприємця відповідно до Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом?

187. Громадянин А є засновником приватного підприємства з виробництва медичного одягу та постійно поширює між потенційними споживачами інформацію, що принижує репутацію його конкурентів. Протягом якого строку особи, чиї права порушені можуть звернутися до Антимонопольного комітету із заявою про захист своїх прав?

188. Як називається нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов'язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні процедурні положення, додержання яких є обов'язковим?

189. Кредитори підприємства "А" - боржника при проведенні процедури розпорядження майном вимагають одночасно задовольняти вимоги кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів. Однак арбітражний керуючий зауважив, що забороняється виконувати вимоги, щодо яких накладений мораторій. Які з перелічених вимог заборонено виконувати?

190. Споживче товариство звернулось до Господарського суду з позовом до фізичної особи-підприємця про відшкодування збитків, які полягали в оплаті юридичних послуг, понесених останнім у зв'язку із представництвом його інтересів у суді. Яке рішення має прийняти суд?

191. Розпорядником майна боржника складено реєстр кредиторів, у відповідності з яким кредитори, заяви яких надійшли через півтора місяці з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство, тобто з порушенням строку, не включені в реєстр. В якому порядку будуть погашені їх вимоги?

192. Кредитор подає заяву про порушення справи про банкрутство стосовно боржника юридичної чи фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, щодо якого вже порушено справу про банкрутство. Яке рішення має прийняти суд?

193. Як називається юридична особа, видом діяльності якої є участь у статутному капіталі юридичних осіб, а діяльність фінансових установ, які є її дочірніми та/або асоційованими компаніями є основною?

194. Яка сукупна відсоткова кількість голосів дає право учасникам товариства з обмеженою відповідальністю вимагати скликання позачергових загальних зборів?

195. В якому порядку визначається місце укладення електронного договору відповідно до Закону України "Про електронну комерцію"?

196. Який строк для процедури санації встановлений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"?

197. Командитне товариство "А" створюється одним повним учасником та вкладником. Що в даному випадку буде установчим документом відповідно до Цивільного Кодексу України?

198. Державне підприємство передало за договором фінансового лізингу відокремлений структурний підрозділ - цех № 15 ПАТ "А". Які правові наслідки такого договору?

–  –  –

201. Яким може бути максимальний розмір частини привілейованих акцій в складі статутного капіталу АТ?

202. З якого моменту у особи, яка набула права власності на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, виникає право участі у цьому товаристві?

203. Між якими учасниками фондового ринку укладається договір про надання клірингових послуг?

204. У лютому ТОВ "А" надав позику ТОВ "Б" на певний строк до моменту пред'явлення вимоги про повернення позики. Поручителем виступило ПАТ "В". У березні наступного року позичальник звернувся до ТОВ "Б" з вимогою про повернення позики. У червні ТОВ "А" вирішило подати позов про стягнення заборгованості ТОВ "Б" за договором позики до поручителя, оскільки ТОВ "Б" не реагувало на вимоги про повернення позики. Яке рішення має прийняти суд?

205. Один з учасників ТОВ "А" вирішив вийти з товариства та висунув вимогу до інших учасників про негайну виплату його частки. В якому порядку проводяться вихід учасника з товариства та розрахунки з учасником, що вибув?

206. Яке з наведених положень щодо участі в господарському процесі судового експерта є неправильними…

207. Яким є наслідок недотримання підвідомчості справи господарським судам на стадії порушення провадження у справі…

208. Яким є наслідок недотримання підвідомчості справи господарським судам на стадії судового розгляду…

209. Господарський суд Дніпропетровської області призначив на 15.03.2016 р .

розгляд справи за позовом АТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"" до ДП "Придніпровська залізниця" та ТОВ "Алтис АМД" про стягнення з відповідачів вартості недостачі вантажу в розмірі 1595,58 грн., у зв'язку з невідповідністю маси виданого зі складанням комерційного акта вантажу даним, зазначеним у залізничній накладній. До початку розгляду справи позивач усно заявив відвід судді, оскільки останній є далеким родичем директора ТОВ "Алтис АМД". Проаналізуйте ситуацію. Якими мали бути дії судді?

210. Під час розгляду справи за позовом ТзОВ "Обрій" до АТ "Горизонт" про визнання права власності на земельну ділянку позивач подав до суду заяву про залучення до справи в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги, ПП "Мета", оскільки останнє у листі до ТзОВ "Обрій" заявляло про свої права щодо спірної земельної ділянки. Визначте подальші дії суду .

211. Під час розгляду справи за позовом ПАТ "Веселка" до ТОВ "Південний" постало питання про заміну неналежного відповідача. Було з’ясовано, що належним відповідачем мав би бути гром. Петренко. В той же час представник ПАТ "Веселка" наполягав на розгляді даної справи саме господарським судом. Які дії суду в наведеній ситуації?

212. Чи вважається рішення господарського суду таким, що набрало законної сили, якщо апеляційну скаргу подано після встановленого законом строку на апеляційне оскарження?

213. Яким є наслідок недотримання підвідомчості справ господарським судам, якщо це виявлено на стадії апеляційного перегляду?

214. Директор АТ укладав протягом року договори, що значно погіршили фінансовий стан товариства та був звільнений. Акціонер товариства, якому сукупно належить 11 відсотків простих акцій товариства звернувся від імені товариства до господарського суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої посадовою особою товариству. Яке рішення має прийняти суд?

215. Як повинен поступити одержувач вантажу, якщо на його адресу залізницею прибув вантаж, поставка якого не передбачена договором?

216. Лізингоодержувач здійснив поліпшення предмету лізингу. Однак коли здійснювалися розрахунки, лізингодавець заявив, що не давав на це згоду. Яке право має лізингоодержувач?

217. Акціонери якого типу акціонерного товариств володіють переважним правом на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами?

218. Для якого з видів господарських товариств Кабінет Міністрів України вже затвердив на сьогодні своєю постановою модельний статут?

219. Коли в акціонерному товаристві може обиратися лише ревізійна комісія, без запровадження посади ревізора?

220. В якій організаційно-правовій формі створюється договірне об’єднання підприємств з метою постійної координації їх господарської діяльності шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників без права втручатися у господарську діяльність підприємств-учасників?

221. Чи розповсюджується законодавство про виконання грошових зобов'язань на правовідносини фізичної особи-підприємця та банку з приводу відкриття депозиту у банківських металах?

–  –  –

224. Протягом якого мінімального строку громадянин, за відсутності документів, які б посвідчували право на землю, повинен добросовісно, відкрито і безперервно користуватися земельною ділянкою, щоб набути право подати клопотання про передачу її у власність, відповідно до земельного законодавства України?

225. Який розмір гарантійного внеску за лотом під час проведення земельних торгів передбачений земельним законодавством?

226. В межах якого строку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та органи місцевого самоврядування розглядають земельні спори на підставі заяви однієї із сторін?

227. Яка максимальна загальна площа замкненої земельної ділянки лісогосподарського призначення, що може передаватись у власність громадянам та юридичним особам у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств?

–  –  –

Які з перелічених суб’єктів господарювання НЕ належать до фінансових 229 .

установ?

230. Між суб'єктами господарювання укладений зовнішньоекономічний контракт умовою оплати в якому визначено "чисте інкасо". Що це означає?

Що з перерахованого є першим етапом створення акціонерного товариства?

231 .

232. Які межі строків проведення земельних торгів, відповідно до положень земельного законодавства України?

233. В межах якого строку органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані прийняти рішення про безоплатну приватизацію земельних ділянок?

234. Яким способом може бути створений корпоративний фонд відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування"?

235. Після відсутності операцій по рахунку протягом трьох місяців банк закрив рахунок клієнта, та списав кошти на підставі розрахункових документів стягувачів. Який порядок списання коштів з рахунків клієнтів банком?

Який з видів діяльності забороняється здійснювати універсальним банкам?

236 .

237. Чотири підприємства вирішили створити нове підприємство шляхом злиття .

Вартість активів та обсяг реалізації товарів учасників складає суму 5 мільйонів євро за останній фінансовий рік. Чи є обов'язковим отримання дозволу на концентрацію Антимонопольного комітету в даному випадку?

238. Які з наведених фінансових послуг можуть надаватися юридичними особами без отримання ними статусу фінансової установи?

239. Між суб'єктами господарювання укладений зовнішньоекономічний контракт .

Базисні умови поставки передбачають, що товар має бути поставлений на умовах групи "Е" правил Інкотермс редакції 2000 року. Які при цьому обов'язки продавця?

240. Суб'єкт господарювання змінив найменування та місцезнаходження і протягом місяця звернувся до органу ліцензування із заявою про переоформлення ліцензії з усіма необхідними документами. Яке рішення має прийняти орган ліцензування?

241. Кредитори за якими з перелічених вимог можуть ініціювати порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи-підприємця?

242. За чиєю постановою НЕ може бути накладений арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках?

243. Які можуть бути інститути спільного інвестування залежно від порядку провадження діяльності?

244. В зовнішньоекономічному контракті сторони передбачили в умовах платежу розрахунки за акредитивом, але не вказали відкличний чи безвідкличний акредитив. Які наслідки цього відповідно до Уніфікованих правил та звичаїв для документарних акредитивів 1993 року?

245. Директор АТ самостійно уклав зовнішньоекономічний контракт вартість якого складає 26 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Акціонери звернулися до суду про визнання правочину недійсним. Який порядок укладання подібної угоди відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства"?

–  –  –

254. У процедурі банкрутства боржник фізична особа-підприємець сплатив повністю всі борги. Чи встановлено Законом "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" обмеження, що підлягають застосуванню до нього після припинення провадження у справі про банкрутство?

255. Яка юридична особа визнається асоційованою компанією відповідно до Закону" Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг?

256. Яке рішення Європейський суд з прав людини прийняв би у справі за наступних обставин? Верховний Суд України відмовив у розгляді касаційних скарг заявників, посилаючись на те, що ці скарги відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України мають розглядатись Вищим адміністративним судом України. По цій же справі Вищий адміністративний суд України, розглянувши скарги заявників, ухвалив, що оскільки справи заявників розглядались в порядку цивільного судочинства після набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства, касаційні скарги заявників мають розглядатись Верховним Судом України. У рішеннях обох вищих судів було зазначено, що рішення є остаточними та оскарженню не підлягають. Заявники скаржились до Європейського суду з прав людини .

257. Як тлумачиться Європейським судом з прав людини спір щодо цивільного права політичної партії здійснювати політичну діяльність у контексті застосування ст. 6 ЄКПЛ ?

258. Як розтлумачив Європейський суд з прав людини факт короткої публічної демонстрації перед Парламентом кількох предметів брудного одягу, яка мала символізувати "брудну білизну держави"?

259. Стаття 1 Протоколу №1 ЄКПЛ містить три окремі норми. Перша норма, яка має загальний характер, проголошує принцип мирного володіння майном; друга норма стосується випадків позбавлення майна і підпорядковує його певним умовам. Третя норма визнає, що держави мають право, зокрема, контролювати використання майна, відповідно до загальних інтересів, шляхом запровадження законів, які вони вважають необхідними для забезпечення такої мети. В якій відповіді найбільш правильно відображено позицію ЄСПЛ в даній ситуації?

260. Який цінний папір посвідчує безумовне зобов'язання банківської установи сплатити після настання строку платежу визначену суму його власнику?

До якого виду речей відноситься підприємство як цілісний майновий 261 .

комплекс?

262. Які правові наслідки договору, у якому сторони домовилися щодо усіх істотних умов, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося виконання договору, але одна із сторін ухилилася від його нотаріального посвідчення, за умови, що законом таке посвідчення вимагається?

263. Які виникають правові наслідки для особи, яка помилилася в результаті свого власного недбальства, у разі визнання правочину недійсним?

264. В якому випадку усний правочин може бути визнаний дійсним, якщо законом встановлена його недійсність у разі недодержання письмової форми?

265. Яке рішення прийняв би ЄСПЛ у справі, коли національний суд застосував до заявниці стягнення у вигляді десятиденного адміністративного арешту в результаті публічної акції, що полягало у тому, що заявниця відірвала стрічку від вінка, покладеного Президентом України до пам'ятника відомому українському поетові у День незалежності України, і багато людей були свідками цього вчинку?

–  –  –

За згодою якого суб'єкта може здійснюватися кримінальне провадження щодо 1 .

особи, яка користується дипломатичним імунітетом?

Через 20 днів після обрання підозрюваному запобіжного заходу слідчий 2 .

звернувся до слідчого судді з клопотанням про зміну обраного запобіжного заходу. В клопотанні не було зазначено нових обставин, які не розглядалися слідчим суддею, проте було вказано, що, виходячи із інтересів досудового розслідування, доцільною є зміна запобіжного заходу. Яке рішення має право прийняти слідчий суддя?

У статті 131 КПК закріплено перелік заходів забезпечення кримінального 3 .

провадження. Чи є він вичерпним?

Як має діяти слідчий суддя, суд, якщо слідчий звернувся з клопотанням про 4 .

обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відсутності підозрюваного, обвинуваченого, якого оголошено у міждержавний розшук?

У яких випадках уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого 5 .

судді затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене основне покарання в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян?

Яке рішення має прийняти слідчий суддя за клопотанням слідчого про 6 .

тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом - правом керування транспортними засобами, яке обґрунтоване обставинами, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК?

Як має діяти слідчий суддя у випадку неявки підозрюваного для розгляду 7 .

клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання?

Яке рішення має прийняти слідчий суддя, якщо слідчий органу досудового 8 .

розслідування, який звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, не з'явився для розгляду клопотання?

Яким законом про кримінальну відповідальність за загальним правилом 9 .

визначаються злочинність і караність діяння, а також його інші кримінально-правові наслідки ?

–  –  –

Як називається дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки 11 .

будь-якого діяння, передбаченого КК України, але не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі?

–  –  –

Як має діяти слідчий суддя, суд при отриманні клопотання про дозвіл на 14 .

затримання з метою приводу?

Під час підготовчого судового засідання сторони не заявили клопотання про 15 .

зміну або скасування запобіжного заходу у вигляді тримання обвинуваченого під вартою, обраного під час досудового розслідування. Як має діяти суд?

–  –  –

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного у 17 .

вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 276 КК (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо воно спричинило загибель людей), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чи має право слідчий суддя при постановленні ухвали про тримання під вартою не визначати розмір застави?

Яке із вказаних положень не зазначається в ухвалі слідчого судді, суду у разі 18 .

задоволення клопотання про арешт майна?

Розглянувши клопотання захисника про допит свідка під час досудового 19 .

розслідування в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення. Вкажіть наступні дії суду .

До слідчого судді надійшло клопотання представника юридичної особи, щодо 20 .

якої здійснюється провадження, про допит свідка під час досудового розслідування у судовому засіданні через його тяжку хворобу. Яке рішення має постановити слідчий суддя?

До слідчого судді надійшло клопотання потерпілого про допит свідка під час 21 .

досудового розслідування у судовому засіданні через його тяжку хворобу. Яке рішення має постановити слідчий суддя?

До слідчого судді надійшло клопотання захисника про залучення експерта для 22 .

проведення додаткової судово-медичної експертизи, оскільки висновок експерта, залученого слідчим, містить відповіді не на всі питання. Яке рішення має постановити слідчий суддя?

–  –  –

Яке з вказаних понять не передбачено КПК як захід забезпечення 24 .

кримінального провадження?

Чи може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності 25 .

добросовісного набувача?

–  –  –

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про застосування до 27 .

підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Під час розгляду клопотання слідчий суддя встановив, що цей запобіжний захід не відповідає тяжкості злочину та особі підозрюваного і не здатен перешкодити можливим ризикам ухилення його від слідства та суду. Яке рішення має ухвалити слідчий суддя?

В судовому засіданні підозрюваний заявив про застосування до нього 28 .

насильства під час затримання. Які дії зобов'язаний вчинити слідчий суддя?

Яке рішення має прийняти слідчий суддя за клопотанням слідчого про 29 .

накладення грошового стягнення на потерпілого та його представника, яким під підпис були вручені повідомлення про необхідність з'явитися для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, по якому закінчено розслідування, проте вони не з'явилися?

Чи можуть бути застосовані судом до особи, стосовно якої передбачається 30 .

застосування примусових заходів медичного характеру, запобіжні заходи, що передбачені главою 18 КПК (особисте зобов'язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою)?

–  –  –

Яке значення має переборний фізичний примус для вирішення питання про 34 .

кримінальну відповідальність?

Яке значення має психічний примус для вирішення питання про кримінальну 35 .

відповідальність?

Що належить до інтелектуальних ознак злочинної самовпевненості?

36 .

Апеляційна скарга подана після закінчення строку на апеляційне оскарження і 37 .

особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку. Яке рішення повинен прийняти суддя-доповідач?

Яке із вказаних положень не є обов'язковою складовою змісту угоди про 38 .

визнання винуватості?

Під час проголошення останнього слова обвинувачений заявив, що дійшов 39 .

згоди з прокурором щодо укладення угоди про визнання винуватості. Які дії суду?

Прокурор подав апеляційну скаргу на вирок, ухвалений у провадженні на 40 .

підставі угоди про примирення, у зв'язку з неправильним застосуванням норм КК. Як має діяти суд?

Прокурор подав апеляційну скаргу на вирок, ухвалений у провадженні на 41 .

підставі угоди про примирення, у зв'язку з істотним порушенням положень КПК, передбачених ст. 412 КПК. Як має діяти суд?

–  –  –

Що означає об'єднання тотожних діянь єдиним злочинним наміром при 43 .

продовжуваному злочині?

У кримінальному провадженні беруть участь кілька потерпілих від одного й 44 .

того самого кримінального правопорушення. Чи може бути укладено в такому провадженні угоду про примирення, якщо один із потерпілих заперечує проти її укладення, а всі інші дали згоду на її укладення?

В угоді про примирення сторони зазначили узгоджене покарання та звільнення 45 .

обвинуваченого від його відбування з випробуванням. Чи відповідає така угода вимогам КПК?

Як повинен діяти суд під час підготовчого судового провадження, якщо 46 .

надійшла угода (незалежно від її виду), яка укладена з підозрюваним чи обвинуваченим, який після вчинення кримінального правопорушення захворів на психічну хворобу, що позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними?

Як повинен діяти суд під час підготовчого судового провадження у разі 47 .

надходження до суду угоди про визнання винуватості або про примирення з узгодженим між сторонами звільненням неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого від кримінальної відповідальності відповідно до ст. 97 КК із застосуванням примусових заходів виховного характеру?

–  –  –

Як повинен діяти суд у разі неможливості подальшої участі захисника в 49 .

судовому провадженні?

Яким складом суду здійснюється кримінальне провадження у суді першої 50 .

інстанції щодо застосування примусових заходів медичного характеру?

–  –  –

Після початку судового розгляду потерпілий заявив відвід прокурору, 52 .

зауваживши, що підстава для відводу йому стала відома вже після початку судового розгляду. Як повинен діяти суд?

За результатами наради серед більшості складу суду присяжних, яка ухвалила 53 .

рішення, відсутні професійні судді. Хто із складу суду повинен скласти текст судового рішення?

Які способи початку провадження у формі приватного обвинувачення НЕ 54 .

передбачено КПК?

Які питання не вправі вирішувати слідчий суддя та суд під час розгляду 55 .

клопотання про здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені КПК?

Як повинна бути визначена підсудність кримінального провадження, якщо 56 .

обвинуваченим в різних областях України вчинено кілька однакових за тяжкістю кримінальних правопорушень?

Під час відкриття судового засідання обвинувачений, спираючись на Рішення 57 .

Конституційного Суду України (справа про право вільного вибору захисника), заявив клопотання про його бажання мати як захисника "іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги", що працює юрисконсультом його фірми .

Як повинен поступити суд?

Під час обчислення процесуальних строків, які обчислюються днями та 58 .

місяцями, чи повинен суд брати до уваги той день, від якого починається строк?

Чи має право слідчий суддя та суд для забезпечення виконання сторонами 59 .

кримінального провадження вимог розумного строку встановлювати чіткі процесуальні строки?

Сторона обвинувачення в судовому засіданні заявила клопотання про 60 .

можливість допиту свідка, який чув, що потерпілий перед смертю вказав слідчому, що напад на нього здійснив саме обвинувачений. Яке рішення має прийняти суд?

Сторона обвинувачення у судовому засіданні надала відомості щодо факту 61 .

притягнення обвинуваченого до адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху, як доказ на підтвердження його винуватості у вчиненні наїзду на пішохода, внаслідок якого настала смерть останнього. Сторона захисту заявила клопотання про визнання цих відомостей недопустимим доказом. Яке рішення має прийняти суд?

Після проведення невідкладного обшуку у житлі підозрюваного, до 62 .

постановлення ухвали слідчого судді слідчий звернувся до прокурора за погодженням клопотання до слідчого судді про обшук. Прокурор відмовився погодити таке клопотання .

Яке юридичне значення матимуть результати обшуку?

Чи можуть бути визнані результати пред`явлення особи для впізнання 63 .

допустимим доказом, у разі, якщо слідчий не задовольнив клопотання підозрюваного про фіксування цієї слідчої (розшукової) дії технічними засобами?

Під час судових дебатів захисник дійшов висновку про недопустимість доказів 64 .

сторони обвинувачення, які вже були предметом дослідження суду. Ним було заявлено клопотання про визнання їх недопустимими. Яке рішення повинен прийняти суд?

В судовому розгляді кримінального провадження за обвинуваченням 65 .

неповнолітнього було проведено допит останнього за відсутності захисника, який не з`явився в судове засідання у зв'язку із хворобою. Чи може суд визнати показання неповнолітнього допустимим доказом?

За результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 66 .

під час досудового розслідування було виявлено ознаки вчинення іншого кримінального правопорушення, яке не розслідувалося в даному кримінальному провадженні. Чи може бути використана така інформація як доказ в іншому кримінальному провадженні?

Слідчий прийняв рішення про необхідність проведення контролю за 67 .

вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та звернувся з клопотанням до слідчого судді. Слідчий суддя постановив ухвалу про дозвіл на його проведення. Яке юридичне значення матимуть результати цієї слідчої (розшукової) дії?

Під час відкриття матеріалів стороні захисту, прокурор надав протоколи 68 .

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Сторона захисту заявила клопотання про можливість ознайомлення окрім протоколу ще й з ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення таких дій задля оцінки допустимості їх результатів як доказів. Прокурор відмовив, вказавши, що відкриттю підлягають лише протоколи. Яке рішення повинен прийняти суд?

–  –  –

У судовому розгляді кримінального провадження за фактом вчинення 70 .

шахрайства сторона захисту надала доказ - диплом про вищу юридичну освіту обвинуваченого, вказавши на те, що наявність цього документу вказує на обізнаність обвинуваченого у тому, що дії, у вчиненні яких він обвинувачується, є злочином, що, відповідно, виключає можливість його скоєння останнім. Яке рішення повинен прийняти суд?

Слідчий доручив проведення освідування свідка працівнику патрульної поліції 71 .

територіального органу поліції у зв'язку із відсутністю необхідності проведення судовомедичної експертизи. Доручення слідчого та протокол освідування було долучено до матеріалів кримінального провадження. Яке рішення повинен прийняти суд?

Сторона захисту в суді заявила клопотання про визнання протоколів слідчих 72 .

(розшукових) дій очевидно недопустимими доказами, у зв'язку із тим, що обвинувачений, хоча і вільно володіє державною мовою, але є іноземцем, а тому, йому обов'язково повинен був бути наданий перекладач, що слідчим зроблено не було, а це є порушенням порядку, встановленого КПК. Яке рішення має прийняти суд?

Під час судового розгляду свідком було подано клопотання про визнання 73 .

протоколу огляду місця події очевидно недопустимим доказом, на підставі того, що його було проведено у нічний час. Яке рішення повинен прийняти суд?

Під час проведення слідчого експерименту у житлі підозрюваного без ухвали 74 .

слідчого судді підозрюваному не було роз'яснено його право, не давати згоду на проведення цієї слідчої (розшукової) дії. Яке рішення повинен прийняти суд?

Під час проведення обшуку автомобіля підозрюваного слідчим було 75 .

запрошено двох понятих, один з яких був неповнолітнім. Чи будуть результати такого обшуку допустимими доказами?

Стороною захисту під час судового розгляду було надано стороні 76 .

обвинувачення висновок експерта, експертизу для отримання якого, було призначено на стадії досудового розслідування. Прокурор заперечував проти визнання такого висновку доказом, у зв'язку із тим, що його не було відкрито разом з іншими матеріалами. Яке рішення повинен прийняти суд?

Слідчому територіального відділу Національної поліції стало відомо про 77 .

вчинення злочину розслідування якого, належить до юрисдикції іншого органу досудового розслідування. Слідчий відкрив кримінальне провадження та проводив досудове розслідування доти, доки прокурором наступного дня не було визначено іншу підслідність .

Яке юридичне значення відомостей, отриманих слідчим під час проведення досудового розслідування, якому стало відомо про вчинене кримінальне правопорушення?

Ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на зняття інформації з 78 .

транспортних телекомунікаційних мереж із зазначенням ідентифікаційних ознак особистого мобільного телефону особи, з якого планувалося знімати інформацію. Згодом слідчому стало відомо, що особа почала використовувати телефон свого брата для особистих розмов .

Слідчий доручив оперативним підрозділам здійснювати зняття інформації з телефону брата особи. Яке значення отриманих відомостей за результатами проведення такого зняття?

Свідку під час допиту на досудовому розслідуванні в судовому засіданні було 79 .

відмовлено у можливості конфіденційного спілкування з адвокатом. У судовому розгляді стороною захисту було заявлене клопотання про визнання протоколу допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні недопустимим доказом на підставі порушення права на захист. Яке рішення повинен прийняти суд?

У судове засідання було залучено перекладача для проведення допиту свідка, 80 .

який не володів мовою судочинства. Суд пересвідчився в особі і компетентності перекладача. Захисником було заявлене клопотання про визнання результатів такого допиту недопустимим доказом у зв'язку з тим, що перекладачем на підтвердження своєї компетенції не було надано диплому з філологічної освіти. Яке рішення повинен прийняти суд?

Стороною обвинувачення було залучено як свідка священнослужителя, якому 81 .

зі сповіді потерпілого стали відомі обставини вчинення кримінального правопорушення. Зі слів священнослужителя потерпілий дозволив йому під час їх зустрічі надати показання щодо змісту сповіді в суді. Потерпілий до суду не з`явився у зв'язку із тяжкою хворобою. Яке рішення повинен прийняти суд?

Експертом у висновку психіатричної експертизи було встановлено осудність 82 .

підозрюваного та його здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними. Виходячи з цього, експертом було зазначено, що підозрюваний діяв з прямим умислом, вчиняючи злочин. Яке юридичне значення висновку експерта?

Якщо особа, що є заявником у кримінальному провадженні заявила 83 .

клопотання про відвід слідчого, чи має бути це клопотання задоволене?

Якщо вчиненим кримінальним правопорушенням заподіяна майнова шкода, та 84 .

потерпілим заявлений цивільний позов, чи правильно в процесуальних документах суду іменувати підозрюваного, обвинуваченого цивільним відповідачем?

Н. систематично надавав послуги "колектора" за зверненням підприємців, які 85 .

мали боржників. При отриманні таких звернень Н. спочатку пропонував боржникам різні економічні шляхи погашення їх зобов'язань, а коли останні відмовлялися - Н. погрожував їм фізичним насильством у разі несплати боргу, про яке підприємцям-замовникам нічого не було відомо. Яку кримінально-правову оцінку слід надати діям Н.?

Якщо встановлена винуватість слідчого у притягненні до кримінальної 86 .

відповідальності завідомо невинуватого, хто саме та в якому обсязі повинен відшкодовувати шкоду, завдану громадянинові незаконним притягненням до кримінальної відповідальності?

Особа, щодо якої був застосований акт амністії, звернулася до суду з 87 .

проханням відшкодувати їй шкоду, завдану незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, відповідно до положень Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативнорозшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду". Що має роз'яснити особі суддя?

–  –  –

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про привід свідка. В судове засідання 89 .

слідчий не з'явився, у зв'язку з чим слідчий суддя постановив ухвалу про залишення клопотання без розгляду. Чи відповідає рішення слідчого судді вимогам КПК?

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про привід неповнолітнього свідка, 90 .

якого двічі було викликано через його мати, проте на допит він так і не з'явився. Яке рішення має прийняти слідчий суддя?

В судове засідання по розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до 91 .

речей і документів слідчий не з'явився, хоча був повідомлений належним чином про день, час та місце слухання справи. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно 92 .

підозрюваного з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням .

Слідчий суддя встановив, що в клопотанні не зазначено розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Яке рішення має постановити слідчий суддя?

Під час розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді про продовження 93 .

строку тримання підозрюваного під вартою з'ясувалося, що обвинувальний акт направлено до суду першої інстанції. Як має діяти суд апеляційної інстанції?

Яке із вказаних положень не є підставою затримання кожним без ухвали 94 .

слідчого судді, суду будь-якої особи?

Під час досудового розслідування прокурор дійшов висновку про можливість 95 .

виправлення неповнолітнього, який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, без застосування кримінального покарання. Яке рішення він має скласти по закінченню досудового розслідування?

Який запобіжний захід не може бути застосовано до особи, стосовно якої 96 .

передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування?

У мотивувальній частині вироку, ухваленому на підставі угоди про визнання 97 .

винуватості, суд зазначив: "сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваного (обвинуваченого) та міри покарання". Чи відповідає такий вирок вимогам КПК?

Ухвалою суду відмовлено в затвердженні угоди про визнання винуватості між 98 .

прокурором та підозрюваним, якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 КК. Підставою для відмови в затвердженні угоди було те, що обвинувачений не відшкодував судових витрат у терміни, передбачені в угоді .

Чи відповідає така ухвала вимогам закону?

У якому випадку в кримінальному провадженні допускається укладення 99 .

декількох угод про примирення?

100. Якщо в угоді про примирення наявні недоліки, які за своїм змістом не є суттєвими, зокрема, угода вміщує суперечності, неточності, чи може суд надати можливість сторонам уточнити укладену угоду і внести зміни до її змісту?

101. При розгляді угоди про примирення суд встановив наявність в ній неточностей, які обумовлені правовою необізнаністю сторін. При цьому обвинувачений заявив клопотання про надання можливості усунення цих неточностей і внесення змін до угоди. Суд надав йому таку можливість і відповідні зміни були внесені обвинуваченим до змісту угоди. Чи відповідає така угода вимогам закону?

На кого покладається обов'язок доказування належності та допустимості 102 .

доказів?

103. Вкажіть, з якою метою здійснюється доказування у кримінальному провадженні?

104. Врахування показань свідка, наданих у судовому засіданні слідчому судді є обов'язком чи правом суду першої інстанції?

105. Слідчим було прийнято рішення про проведення огляду трупа, пов'язаного з ексгумацією. Під час ексгумації трупа з поховання були вилучені речі, які, на думку слідчого, мають значення для встановлення обставин кримінального провадження. Яке юридичне значення цих речей?

106. Освідування потерпілої, яке супроводжувалося її оголенням здійснювалося лікарем протилежної статі, на що потерпіла надала згоду. В суді сторона захисту заявила клопотання про визнання протоколу освідування недопустимим доказом на підставі того, що освідування повинно було проводитись лікарем тієї ж статі. Яке рішення повинен прийняти суд?

107. Яке процесуальне джерело доказу - фотознімка, на якому зображені підозрювані та який встановлює факт їх знайомства до вчинення злочину, знайдений при обшуку житла одного з них?

108. Прокурором у кримінальному провадженні, віднесеному до підслідності Служби безпеки України було отримано ухвалу слідчого судді на проведення моніторингу банківського рахунку підозрюваного. Отримана інформація була надана суду як доказ вини обвинуваченого. Яке рішення повинен прийняти суд?

109. Які права має власник (законний володілець) речових доказів і документів, який був встановлений після застосування спеціальної конфіскації та не знав і не міг знати про їх незаконне використання?

110. У який строк, за загальним правилом, виконується запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу?

111. Які правові наслідки передання запиту про допит особи як свідка запитуваній стороні без засвідченого витягу відповідних статей КПК з метою роз'яснення особі її процесуальних прав і обов'язків?

112. В якому порядку проводиться допит свідка за допомогою телефонної конференції, який перебуває на території іноземної держави, за запитом компетентного органу України?

113. При наданні клопотання компетентними органами іноземної держави про перейняття Україною кримінального провадження, не було надано гарантій, що у разі ухвалення вироку в Україні особа, яка притягається до кримінальної відповідальності, не піддаватиметься у запитуючій державі державному обвинуваченню за те ж кримінальне правопорушення. Які правові наслідки не надання такої гарантії?

114. Які правові наслідки мають місце, якщо максимальний строк тимчасового арешту особи закінчився, а запит про видачу цієї особи не надійшов?

115. Яке/Які рішення може прийняти слідчий суддя за результатами розгляду скарги на рішення про видачу особи (екстрадицію)?

116. Чи є обмеження компетентного органу іноземної держави, які стосуються видачі особи в Україну обов'язковими для суду, який ухвалив вирок та вирішує питання про приведення його для виконання?

117. У якому обсязі на прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України має право забезпечити конфіденційність факту отримання запиту, його змісту та відомостей, отриманих у його результаті?

118. У яких випадках запитуючій стороні може бути відмовлено у задоволенні запиту про правову допомогу за наявності міжнародного договору України ?

119. Україною було відкладено запит компетентного органу іноземної держави у зв'язку з тим, що виконання запиту перешкоджатиме розслідуванню кримінального провадження в Україні. Які правові наслідки такого відкладення?

120. Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання дозволу на проведення слідчого експерименту у житлі особи, який необхідно було провести для виконання запиту компетентного органу іноземної держави. Слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання на підставі того, що законодавство запитуючої держави не передбачає отримання дозволу на проведення цієї процесуальної дії. Оцініть рішення слідчого судді .

121. Які способи передбачені законодавством для передачі запиту про міжнародне співробітництво?

–  –  –

123. Які процесуальні дії мають право вчиняти відповідні органи України з моменту перейняття компетентним органом іншої держави кримінального провадження?

124. Які дії повинен здійснити суд, якщо на етапі відбору основного та запасного складу присяжних в результаті заявлених відводів (самовідводів) присяжних залишилося менше, ніж необхідно для участі у судовому розгляді?

125. Який порядок судового розгляду після усунення присяжного та включення до складу суду запасного присяжного?

–  –  –

127. В який строк копія вироку за результатами розгляду обвинувального акта з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженні надсилається учасникам судового провадження?

128. Які завдання кримінального провадження не передбачені кримінальним процесуальним законодавством України?

129. Якщо під час затримання особа заявляє клопотання не повідомляти про своє затримання членів його сім'ї, а сповістити про це його однокурсницю, чи підлягає задоволенню таке клопотання?

130. Якщо під час затримання особа просить не повідомляти про своє затримання членів сім'ї та близьких родичів, чи підлягає задоволенню таке клопотання?

131. Про що має бути повідомлено близьким родичам, членам сім'ї чи іншим особам за вибором затриманого при затриманні особи?

132. Які процесуальні рішення, відповідно до правового змісту презумпції невинуватості, не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом?

133. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя, суд, якщо при розгляді клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу не зазначено процесуальний статус особи?

134. У якому випадку вимога слідчого судді до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих речей і документів, неможливо, є правомірною?

135. Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку житла особи, земельної ділянки, розташованих на ній господарських будівель, надавши докази того, що відшукувана речовина може зберігатися у господарських будівлях, розташованих на земельній ділянці у кримінальному провадженні, відкритому за фактом незаконного вирощування коноплі на території земельної ділянки. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

136. Прокурор місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді місцевого суду з клопотанням про проведення обшуку автомобіля, який є власністю адвоката, з метою відшукання підроблених документів, які на думку прокурора є предметом вчинення злочину .

Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

137. Слідчим суддею відмовлено у задоволенні клопотання про обшук зважаючи на те, що жодна копія документів, доданих до клопотання, не засвідчена належним чином .

Оцініть дії слідчого судді .

138. Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку за місцем знаходження приватного підприємства, де працював гр. Ш з метою відшукання та вилучення золотих прикрас. У резолютивній частині ухвали слідчий суддя, задовольняючи клопотання, надав дозвіл на обшук за місцем проживання гр. Ш. Прийняття такого рішення слідчий суддя не вмотивував. Оцініть рішення слідчого судді .

139. Слідчий суддя постановив ухвалу про повернення слідчому клопотання про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні у зв'язку з відсутністю виняткових випадків, які можуть унеможливити допит свідка, у суді або вплинути на повноту чи достовірність його показань. Оцініть рішення слідчого судді .

140. До службової особи звернувся співробітник оперативного підрозділу з пропозицією про отримання неправомірної вигоди. Службова особа спочатку відмовилася, а згодом, після повторних пропозицій прийняла неправомірну вигоду, що було оформлено протоколом контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту .

Яке доказове значення такого протоколу?

141. Слідчим було доручено обласному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначити захисника підозрюваному, оскільки він є уродженцем Республіки Польщі та не володіє українською мовою. Після залучення захисника з підозрюваним було проведено слідчий експеримент. Яке доказове значення має протокол слідчого експерименту?

142. Під час проведення обшуку у житлі особи слідчим було залучено понятих, один з яких був неповнолітнім. Чи будуть визнані допустимими доказами результати такого обшуку?

143. Апеляційну скаргу сторони захисту було визнано такою, що не підлягає задоволенню, зокрема, й в частині визнання недопустимими показань з чужих слів. Суд зазначив, що доводи захисників про те, що суд першої інстанції необґрунтовано прийняв як доказ показання працівників міліції не свідчать про істотні порушення прав і свобод особи, оскільки отримання таких показань відбувалося за часів дії КПК 1960 р. Оцініть рішення суду .

144. Сторона захисту заявила клопотання про визнання недопустимим доказом протоколу слідчого експерименту на підставі того, що в ньому відсутні підписи понятих .

Поняті були допитані як свідки та підтвердили достовірність протоколу слідчого експерименту. Яке рішення повинен прийняти суд?

145. Яке рішення повинен прийняти суд щодо пред'явленого цивільного позову у разі виправдання обвинуваченого за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення?

146. Яке рішення повинен прийняти суд щодо пред'явленого цивільного позову у разі виправдання обвинуваченого у зв'язку з його непричетністю до вчинення кримінального правопорушення, тобто у зв'язку з недоведеністю обставин, передбачених ч. 1 ст. 373 КПК?

147. Як повинен діяти суд у випадку, коли під час огляду речового доказу в судовому засіданні потерпілий заявив клопотання про визнання речового доказу недопустимим доказом, оскільки він отриманий у порядку, не встановленому КПК?

148. Чи має право суд закрити кримінальне провадження у випадках, коли прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення на стадії підготовчого провадження?

149. В якій формі повинно викладатися рішення суду апеляційної інстанції, яким погіршується становище обвинуваченого?

150. Як засада презумпції невинуватості регулює обов'язок доказування в кримінальному провадженні?

151. Що необхідно розуміти під "розумними строками" у кримінальному процесуальному праві?

–  –  –

Яким складом суду може бути прийняте рішення про повернення апеляційної 154 .

скарги?

155. Під час здійснення досудового розслідування тяжкого злочину,слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення відео контролю місця - квартири обвинуваченого, з метою отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження. Слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання. Чи правомірні дії слідчого судді?

156. Що є підставою для закриття провадження щодо розгляду заяви про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження?

157. Суд апеляційної інстанції встановив, що висновки суду першої інстанції, викладені у судовому рішенні, містять істотні суперечності. Що є підставою для скасування або зміни судового рішення в даному випадку?

158. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя, якщо ним буде встановлено, що клопотання сторони захисту про залучення експерта було подано без додержання вимог КПК?

159. Хто постановляє ухвалу на проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж?

160. Яка негласна слідча (розшукова) дія може проводитись на підставі постанови прокурора?

161. Яка негласна слідча (розшукова) дія може проводитися на підставі постанови керівника органу досудового розслідування?

162. Яка негласна слідча (розшукова) дія може, у виняткових випадках, проводитися до постановляння ухвали слідчого судді?

163. Ким здійснюється засекречування ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії?

–  –  –

165. Під час досудового розслідування особі було повідомлено про підозру. Згодом слідчий встановив, що в діянні підозрюваного відсутній склад злочину. Хто повинен закрити таке кримінальне провадження?

166. Під час досудового розслідування злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство), у слідчого виникла необхідність отримати відомості щодо факту надання підозрюваному телекомунікаційних послуг (які абоненти дзвонили підозрюваному протягом останнього місяця та яка була тривалість цих дзвінків). Яким чином слідчий може отримати такі відомості?

167. Під час досудового розслідування слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді про проведення допиту свідка (в порядку ст. 225 КПК). В якості обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що свідок тривалий зловживає наркотичними засобами, що утворює небезпеку для його життя. На підтвердження цих обставин слідчим була надана медична довідка, згідно з якою підозрюваному було встановлено діагноз "наркоманія" .

Жодних інших доказів слідчим надано не було. Яким повинно бути рішення слідчого судді?

168. Як повинен діяти суд під час підготовчого судового провадження за наявності підстав для звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим, у разі якщо потерпілий заперечує проти такого звільнення, оскільки результатом його примирення з обвинуваченим є укладена між ними угода, в якій визначено конкретне покарання або зазначено про звільнення від його відбування з випробуванням?

169. Автоматизованою системою документообігу суду було визначено колегію суддів для розгляду провадження у складі суддів К., О. та М. У зв'язку з відсутністю судді М .

з причини тимчасової непрацездатності було здійснено заміну складу колегії суддів, а саме суддю М. замінено на суддю Д. Однак розгляд кримінального провадження було відкладено .

В подальшому, оскільки суддя Д. був залучений до розгляду інших справ, розгляд кримінального провадження відбувся у раніше визначеному складі за участю судді М .

Оцінить зазначену процесуальну ситуацію…

170. Як повинен діяти суд у разі неможливості подальшої участі захисника в судовому провадженні, (де його участь є обов'язковою), а захисник, обраний обвинуваченим, протягом трьох днів не може з'явитися у судове засідання?

171. Яке рішення вправі постановити суд у випадку, коли в судове засідання не з'явився потерпілий, належним чином повідомлений про судовий розгляд (за наявності підтвердження отримання ним судового виклику), за відсутності поважних причин такої неявки та клопотання про відкладення судового розгляду у зв'язку з його неприбуттям?

172. На якому етапі судового розгляду (за загальним правилом) можуть бути подані заяви про відвід?

–  –  –

174. Якщо обвинувачений повністю визнає свою вину в інкримінованому йому органом досудового розслідуванням кримінальному правопорушенні, погоджується з кваліфікацією вчиненого ним діяння, а прокурор, потерпілий не висловлюють жодних заперечень щодо встановлених обставин, суд вправі…

175. В кримінальному провадженні за зверненням сторін проводилося три експертних дослідження щодо одного і того ж предмета чи питання, висновки яких повністю або частково різняться за своїм змістом (відповіді на поставлені питання містять розбіжності). Експерти з приводу розбіжностей не допитувалися. Як повинен діяти суд?

176. Якщо одночасний допит двох чи більше експертів не дав змоги усунути виявлені у висновках експертів суперечності, суд вправі…

177. Представник персоналу органу пробації в підготовчому провадження заявив клопотання суду про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо обставин, що є підставою для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності .

Яке рішення вправі постановити суд?

178. Представник персоналу органу пробації в підготовчому провадження заявив клопотання суду про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо виду і розміру шкоди, завданої обвинуваченим. Яке рішення вправі постановити суд?

В яких випадках не здійснюється допит обвинуваченого в судовому розгляді?

179 .

180. П. у день свого 14-го дня народження, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, під час сварки спричинив ножем тяжкі тілесні ушкодження одному із гостей .

Наступного дня він пішов до лікарні і намагався примиритися з потерпілим, зокрема, запропонував понести витрати на ліки за ті гроші, що П. їх заробив під час канікул, на що потерпілий погодився. З яких підстав неможливо застосувати до П. норму про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК України)?

181. Порядок продовження строку тримання під вартою, закріплений у статті 199 КПК, не передбачає обов'язку прокурора надати підозрюваному копію клопотання про продовження строку тримання під вартою до початку його розгляду слідчим суддею. Які дії має вчинити прокурор з метою забезпечення можливості підозрюваного підготуватися до судового розгляду клопотання?

182. До місцевого суду надійшло клопотання слідчого погодженого з прокурором про надання дозволу на обшук житла. До клопотання були додані достатня сукупність документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтував необхідність проведення обшуку. В заключній частині клопотання було сформульовано прохання слідчого здійснити розгляд без його участі. Ні слідчий, ні прокурор не з'явилися до суду на розгляд клопотання .

Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

183. Цивільний позивач у судовому засіданні звернувся до суду з клопотанням про визнання допустимим доказом характеристики з місця роботи обвинуваченого, мотивуючи це тим, що відомості, які в ній зазначені, підтверджують обставини, які обтяжують покарання. Яке рішення повинен прийняти суд?

184. Чи можуть бути показання з чужих слів допустимими доказами, якщо вони не підтверджуються іншими доказами, визнаними допустимими у цьому кримінальному провадженні?

185. Яке рішення повинен прийняти суд, якщо буде встановлено факт проведення органом досудового розслідування слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій за межами строків досудового розслідування без отримання доручення суду на їх проведення?

186. Протягом якого строку суд зобов'язує прокурора усунути недоліки обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру?

187. Який порядок вирішення питань, пов'язаних зі звільненням присяжних від участі у розгляді кримінального провадження та з самовідводом на етапі їх відбору для здійснення судового розгляду судом присяжних?

188. У кримінальному провадженні щодо вчинення у співучасті злочину, за який передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, один із співучасників заявив клопотання про розгляд їх справи судом присяжних, а другий заперечує проти такого розгляду. Яким складом суду буде здійснюватися судовий розгляд в даному випадку?

189. Яке рішення повинен постановити суд, якщо до обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування не додане письмове роз'яснення прокурора про можливість, особливості і правові наслідки розгляду кримінального провадження судом присяжних?

–  –  –

191. В якому випадку суддя (професійний або непрофесійний), який входить до складу суду присяжних, може утриматися від голосування?

192. При перевірці апеляційної скарги на відповідність вимогам закону суддядоповідач встановив, що в ній не зазначено у чому полягає незаконність чи необґрунтованість оскаржуваного судового рішення. Яке рішення він повинен прийняти?

193. Під час розгляду скарги потерпілого на рішення слідчого про закриття кримінального провадження слідчому судді стало відомо, що прокурор сам скасував постанову слідчого про закриття провадження, і досудове розслідування продовжується .

Проте потерпілий наполягає на продовженні розгляді його скарги, адже прокурор (на думку потерпілого) зробив це для того, щоб потерпілий відмовився від скарги, і після цього кримінальне провадження знову буде закрите. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

В якому випадку суд зобов'язаний відкласти підготовче судове засідання? 194 .

195. До канцелярії місцевого суду надійшло клопотання про обшук житла. Проте, після реєстрації його в канцелярії та визначення слідчого судді за допомогою автоматизованої системи документообігу, до самого слідчого судді воно потрапило вже після закінчення робочого часу. Коли слідчий суддя повинен розглянути таке клопотання?

196. Під час проведення досудового розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом), слідчим було подано клопотання про проведення обшуку в приміщенні, де (на думку слідчого) може здійснюватись незаконна гральна діяльність. В клопотанні зазначено, що метою обшуку є виявлення "речей і документів, які мають значення для кримінального провадження". При розгляді цього клопотання слідчим суддею сам слідчий повідомив, що чітко зазначити речі і документи, які планується відшукати, неможливо, адже достовірно невідомо, яка саме техніка та устаткування забезпечують роботу незаконного грального закладу. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

197. Хто приймає рішення про відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту?

198. Потерпілий вказав, що отримав листа від свідка, в якому той вказував на іншу особу, яка спільно із обвинуваченим вчинила злочин. Вкажіть процесуальне джерело таких доказів .

199. Чи встановлено максимальний строк досудового розслідування кримінального правопорушення, у якому жодній особі не повідомлено про підозру?

200. За яких підстав прокурор наділений правом на касаційне оскарження вироку, постановленого на підставі угоди про примирення?

–  –  –

202. Чи можна використовувати відомості, які надав підозрюваний під час проведення слідчого експерименту та які були зафіксовані у протоколі слідчого експерименту, в якості показань у кримінальному проваджені?

203. Яким чином слідчий може отримати згоду слідчого судді на проведення негласної слідчої (розшукової) дії у випадку, коли слідчий суддя ВЖЕ виніс ухвалу про відмову у наданні такого дозволу?

204. З якого моменту вважається закінченим злочин, передбачений ст. 195 КК ("Погроза знищення майна")?

205. Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням щодо проведення контролю за вчиненням злочину, слідчий суддя відмовив у задоволені клопотання, мотивуючи своє рішення тим, що слідчий у клопотанні не навів чіткі обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні злочину. Чи правомірні дії слідчого судді?

206. В якому випадку присяжний може бути усунутий від подальшої участі в судовому розгляді?

207. З якого моменту особа, яка внесена до списку присяжних, набуває статусу присяжного?

208. Кримінальне провадження здійснюється стосовно однієї особи, яка підозрюється у вчиненні кількох окремих кримінальних правопорушень, серед яких є особливо тяжкий злочин і, в тому числі, злочин невеликої тяжкості, внаслідок вчинення якого потерпілому було завдано шкоди. Підозрюваний та потерпілий вирішили укласти угоду про примирення щодо злочину невеликої тяжкості. Яке рішення має прийняти прокурор?

209. Яке із вказаних положень не є підставою для затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину?

210. Під час судового розгляду суд встановив обставини, що свідчать про те, що подальша участь законного представника неповнолітнього обвинуваченого може завдати шкоди його інтересам. Яке рішення має прийняти суд?

211. Які із вказаних обставин впливають на кримінально-правову оцінку суспільно небезпечного діяння, вчиненого у стані неосудності?

212. Чи може суд, який здійснює судовий розгляд кримінального провадження, надати за клопотанням учасника судового провадження тимчасовий доступ до речей і документів?

213. Яке із вказаних тверджень відповідає вимогам КПК щодо складання клопотання про застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру?

214. Який із названих суб'єктів не має права заявити клопотання про дострокове звільнення неповнолітнього від примусового заходу виховного характеру?

215. Які ризики відповідно до чинного КПК не можуть бути використані на обґрунтування тримання під вартою?

216. Підозрюваний, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, оскаржив у апеляційному порядку ухвалу слідчого судді про арешт майна. Суддя-доповідач відмовив у відкритті провадження, оскільки апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає апеляційному оскарженню. Оцініть рішення судді-доповідача .

217. У якому випадку клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано до слідчого судді протягом 48 годин після вилучення цього майна?

218. Чи може бути укладено угоду про примирення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення стосовно особливо тяжкого злочину?

219. У підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, у якому до суду надійшла угода про примирення, не з'явився прокурор. Які дії суду?

220. Після роз'яснення головуючим суті обвинувачення обвинувачений заперечив проти затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної під час досудового розслідування. Які дії суду?

221. Стосовно якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя може повернути клопотання прокурора, якщо встановлено, що воно подане без додержання вимог закону?

222. У кримінальному провадженні одночасно вбачаються підстави для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із примиренням винного з потерпілим, передбачені ст. 46 КК, та для призначення обвинуваченому покарання на підставі угоди про примирення між потерпілим і обвинуваченим, яка була укладена під час досудового розслідування. Яке рішення має ухвалити суд?

–  –  –

224. Чи може бути ухвалене в підготовчому провадженні рішення, яке по своїй суті є завершальним для судового провадження у суді першої інстанції?

225. Під час судового розгляду до суду надійшла угода про примирення з узгодженою сторонами мірою покарання. Розглянувши матеріали кримінального провадження та заслухавши думку сторін, суд вбачає підстави для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру. Яке рішення має прийняти суд щодо угоди про примирення?

226. В якому випадку не допускається відстрочка виконання вироку на підставі тяжкої хвороби засудженого, яка перешкоджає відбуванню покарання?

227. Під час досудового розслідування тяжкого злочину щодо особи А. проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, які обмежували конституційні права А. Під час підготовчого судового засідання прокурор повідомив обвинуваченого про проведення таких дій та відкрив докази, отримані у їх результаті. Чи правомірні дії прокурора?

228. Слідчим було проведено слідчий експеримент у квартирі громадянина І .

Останній щодо проведення слідчого експерименту не заперечував. Дії слідчого щодо проведення слідчого експерименту у подальшому були оскаржені захисником обвинуваченого з підстав відсутності ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення такої слідчої дії. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя, розглядаючи таку скаргу захисника?

229. Судом першої інстанції було ухвалено виправдувальний вирок. Суд апеляційної інстанції вирок скасував і ухвалив свій, обвинувальний вирок. Обвинувачений подав касаційну скаргу, однак з її змісту та доданих до неї матеріалів не вбачається підстав для задоволення скарги. Яке рішення повинен прийняти суддя-доповідач?

230. Під час здійснення досудового розслідування прокурор для забезпечення безпеки неповнолітнього А. самостійно прийняв рішення про тимчасове поміщення останнього до дошкільної виховної установи. Чи правомірні дії прокурора?

231. Постановою слідчого задоволено клопотання потерпілого про проведення одночасного допиту свідків. Разом з тим, слідчий не провів вказані слідчі дії, посилаючись на те, що свідки не бажають приймати участь в одночасному допиті. Потерпілий через 7 днів подав скаргу на бездіяльність слідчого. Узявши це до уваги, слідчий суддя постановив ухвалу про відмову у задоволенні скарги, оскільки, на думку слідчого судді, якщо слідчий задовольнив клопотання про проведення слідчих дій, то бездіяльності слідчого немає. Чи правомірні дії слідчого судді?

232. Хто уповноважений на розгляд питання про відвід слідчого під час досудового розслідування?

233. Обвинувачений, який знаходився на волі, тобто до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, щодо розгляду кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Яке рішення повинен прийняти суд?

234. Підозрюваний П. звернувся до прокурора-процесуального керівника із клопотанням про проведення слідчої дії - одночасного допиту декількох свідків, у задоволенні якого відмовлено постановою від 05 травня 2016 року. Захисник підозрюваного П. 13 травня 2016 р. подав скаргу на зазначену постанову. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

235. Не пізніше якого строку вручається письмове повідомлення про підозру затриманій особі?

236. Ким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру?

–  –  –

240. Протягом якого строку копія ухваленого судового рішення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні?

241. У випадку проведення заміни судді суд своєю вмотивованою ухвалою може прийняти рішення про відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд з початку та здійснювати повторно всі або частину процесуальних дій. У такому випадку докази, що були досліджені під час судового розгляду до заміни судді…

242. До місцевого відділення поліції звернулася особа із заявою про кримінальне правопорушення. При вивчені заяви було встановлено, що злочин, про який повідомляє особа, було вчинено в іншому районі міста, який не віднесений до підслідності даного місцевого відділення поліції. Якими повинні бути подальші дії слідчого?

243. Під час розслідування кримінального правопорушення захисник подав клопотання слідчому щодо проведення експертизи, проте слідчий відмовив у задоволенні такого клопотання. Захисник звернувся до слідчого судді з клопотанням про залучення експерта, зазначаючи, що питання, які повинен вирішити експерт, мають істотне значення для кримінального провадження, і дати відповідь на них може виключно експерт. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

244. До суду надійшов обвинувальний акт, який було складено слідчим та затверджено прокурором. Проте, при дослідженні обвинувального акта під час підготовчого судового провадження, суд звернув увагу, що в самому тексті обвинувального акта слідчий використовує слово "підозрюваний", а не "обвинувачений", як того вимагає ч. 2 ст. 291 КПК .

Прокурор зауважив, що згідно з ч. 2 ст. 42 КПК обвинуваченим є особа, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду. Очевидно, що на момент складання обвинувального акта особа, яка підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, мала статус підозрюваного, а тому використовувати поняття "обвинувачений" при складанні обвинувального акта некоректно. Крім того, до обвинувального акта додається розписка підозрюваного про те, що він отримав копію обвинувального акта. Тому прокурор вважає, що обвинувальний акт складено вірно. Інших недоліків щодо обвинувального акта встановлено не було. Обставин, які б не дозволяли призначити судовий розгляд, виявлено не було. Яке рішення повинен прийняти суд?

245. Змоделюйте дії суду, якщо надійшла угода про примирення, однією зі сторін якої (потерпілим) є юридична особа публічного права та в змісті якої, незважаючи на визнання факту заподіяння винним юридичній особі майнової шкоди і визначення її розміру, замість встановлення строку її відшкодування наведено перелік дій, не пов'язаних із відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений зобов'язаний вчинити на користь потерпілого, або якщо розмір шкоди взагалі не визначено .

246. Військовий аташе посольства однієї з держав в Україні був затриманий під час вчинення злочину, передбаченого ст. 114 КК України "Шпигунство". Чи може бути аташе, який користується дипломатичним імунітетом, притягнутий до кримінальної відповідальності в Україні?

247. Елементом нормативного змісту якої засади кримінального провадження є отримання судом від учасників кримінального провадження показань усно?

248. Якщо особа не брала участі у кримінальному провадженні, то чи може вона претендувати на отримання в суді усної і письмової інформації щодо результатів судового розгляду та на ознайомлення з процесуальними рішеннями й отримання їх копій?

249. Підозрюваний уклав договір про надання правової допомоги з шістьма захисниками. Чи допускається така кількість захисників до участі у кримінальному провадження?

250. Яке рішення має прийняти суд, якщо він дійшов висновку, що повторно заявлена обвинуваченим (підсудним) заява про відвід має ознаки зловживання правом на відвід з метою затягування кримінального провадження?

251. Яке рішення повинен прийняти суд, якщо при відкритті апеляційного провадження обвинувачений (підсудний) заявив клопотання про відвід прокурора, оскільки цей самий прокурор приймав участь у кримінальному провадженні в суді першої інстанції?

252. За нормами якого кодексу у кримінальному провадженні розглядається цивільний позов?

253. Яким вимогам повинні відповідати форма та зміст цивільного позову у кримінальному провадженні?

254. Якщо цивільний позов особи у кримінальному провадженні залишено без розгляду, чи має право вона пред'явити його в порядку цивільного судочинства?

255. Яка гарантія повинна бути надана уповноваженому (центральному) органу України іноземною державою при зверненні останньої за наданням правової допомоги у кримінальному провадженні, якщо між Україною та запитуючою державою немає міжнародного договору про надання правової допомоги?

256. Яка гарантія повинна бути надана Україною іншої державі, до якої уповноважений (центральний) орган України звертається з запитом про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, якщо між державами нема договору про надання правової допомоги?

257. В якому випадку відомості, які містяться в матеріалах, отриманих до перейняття кримінального провадження відповідним органом іншої держави на її території та згідно з її законодавством, можуть бути визнані допустимими під час судового розгляду в Україні?

258. Під час розгляду клопотання Міністерства юстиції України про виконання вироку суду іноземної держави, які питання не розглядаються та не вирішуються судом?

259. Чи вирішує суд під час розгляду клопотання Міністерства юстиції України про виконання вироку суду іноземної держави питання щодо винуватості особи з метою постановлення законної та обґрунтованої ухвали?

260. Розслідуючи кримінальне правопорушення, слідчий зобов'язав підозрюваного надати йому докази на підтвердження законності підстав набуття грошових активів, які були перераховані на його банківський рахунок. Чи є вимога слідчого законною?

261. Що, крізь призму вимог принципу верховенства права, у кримінальному провадженні визнається найвищою цінністю та визначає зміст і спрямованість діяльності держави?

262. Якщо особа не брала участі у кримінальному провадженні, то чи може вона претендувати на отримання в суді усної і письмової інформації щодо результатів судового розгляду та на ознайомлення з процесуальними рішеннями й отримання їх копій?

263. Як співвідносяться такі ознаки злочину як суспільна небезпечність і протиправність діяння?

264. На яких осіб поширюється територіальний принцип чинності кримінального закону в просторі ?

–  –  –

В якому випадку присяжний може бути увільнений від виконання своїх 266 .

обов'язків?

267. За рішенням кого накладається попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах?

268. Участь якого суб'єкта кримінального провадження є обов'язковою при розгляді клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, якщо документи, які посвідчують користування спеціальним правом, не були тимчасово вилучені?

–  –  –

270. В якому випадку судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, як наслідок істотного порушенням вимог кримінального процесуального закону?

271. Які дії повинен здійснити суд в разі усунення присяжного від подальшої участі в судовому розгляді?

272. Здійснення яких функцій означає керівництво трудовим колективом, ділянкою роботи чи виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях?

273. Представник персоналу органу пробації в підготовчому провадженні заявив клопотання суду про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо наявності дорослих підбурювачів та інших співучасників кримінального правопорушення .

Яке рішення вправі постановити суд?

274. В який строк представник персоналу органу пробації зобов'язаний складати досудову доповідь і подати її до суду?

275. У яких випадках докази, які стосуються рис характеру підозрюваного, обвинуваченого можуть бути допустимими для доведення обставин, які обтяжують покарання?

276. Сторона захисту заявила клопотання про визнання висновку експерта психіатричної експертизи підозрюваного недопустимим доказом у зв'язку з тим, що останній був примусово залучений для її проведення за постановою прокурора. Яке рішення повинен прийняти суд?

277. Які, з перерахованих нижче, дій суд вправі здійснювати як за власною ініціативою, так і за клопотанням сторін кримінального провадження?

278. Які, з перерахованих нижче, дій суд вправі здійснювати лише за власною ініціативою?

279. Які, з перерахованих нижче, дій суд вправі здійснювати лише за наявності відповідних клопотань сторін кримінального провадження?

280. Реалізація яких, перерахованих нижче, дій судом з власної ініціативи залежить від позицій сторін кримінального провадження?

281. У якому кримінальному провадженні можуть бути використані докази та відомості, одержані від запитуваної сторони в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу?

282. Хто повинен закрити провадження у випадку, коли була встановлена відсутність події кримінального правопорушення у провадженні, в якому є підозрюваний?

283. До слідчого судді звернувся потерпілий зі скаргою на постанову слідчого про закриття кримінального провадження у зв'язку зі смертю підозрюваного. У скарзі потерпілий зазначає, що дана постанова не була погоджена з прокурором, а отже повинна бути визнана незаконною. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

284. У випадку виявлення в діях детектива НАБУ ознак складу злочину, передбаченого ст. 368-2 КК (Незаконне збагачення), яка посадова особа буде розслідувати такий злочин?

285. Який порядок призначення судом покарання у випадку, коли судом буде встановлено, що засуджений після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив два або більше злочинів?

286. Які покарання при призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків як основних складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно?

287. Яке додаткове покарання НЕ може бути призначене винному при звільненні від основного покарання з випробуванням?

288. Який порядок призначення судом покарання у випадку, якщо після постановлення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому злочині, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку?

289. Якими є процесуальні наслідки в ситуації, коли судді не прийшли до одноголосного рішення щодо вирішення питання, пов'язаного зі звільненням присяжного від участі в розгляді кримінального провадження?

290. За відсутністю запасного присяжного було здійснено відбір нового присяжного в порядку, передбаченому КПК. Яку наступну процесуальну дію повинен здійснити суд?

291. Що повинен, в тому числі, враховувати суд, визначаючи достовірність висновку експерта?

292. Особі призначено реальне покарання у виді позбавлення волі. З якого моменту кримінальна відповідальність буде повністю реалізована?

293. Особа, щодо якої прийнято рішення про видачу (екстрадицію), перебуває під вартою. До кого особа може звернутися зі скаргою на рішення про видачу (екстрадицію)?

294. Які процесуальні дії повинен вчинити слідчий, якщо йому із заяви, повідомлення або інших джерел стало відомо про обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесене до його компетенції?

–  –  –

296. Укажіть за які злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, підлягає кримінальній відповідальності організатор організованої групи чи злочинної організації?

297. Укажіть у якому із зазначених випадків строки покарання можуть обчислюватися в днях?

298. Вкажіть, яке із зазначених висловлювань є за змістом вольовою ознакою непрямого умислу?

299. Висновок експерта визнано судом недопустимим доказом у зв'язку з тим, що постанову про призначення експертизи було винесено слідчим, який підлягав відводу. У судовому засіданні прокурор заявив клопотання про необхідність допиту експерта в суді, пославшись на те, що йому відомі факти, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження. Яке рішення повинен прийняти суд?

300. Громадянин І. вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 122 КК (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження; санкція передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років), за який судом йому було призначено 3 роки позбавлення волі. Крім того, громадянин І. вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 296 (Хуліганство; санкція передбачає покарання у виді позбавлення волі від 2 до 5 років), за який судом йому призначено 4 роки позбавлення волі. Визначте, в яких МАКСИМАЛЬНИХ межах громадянину І. може бути призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі за сукупністю злочинів .

–  –  –

302. До слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку погодженим з прокурором, звернувся слідчий С. До клопотання було долучено витяг з ЄРДР відповідно до якого, слідчим у справі є старший слідчий Г. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

303. Кримінальне провадження, яке було передане Україною компетентному органу іноземної держави було закрите на стадії досудового розслідування. Чи може бути таке провадження відновлено в Україні?

304. Однією з підстав відмови у виконанні запиту про міжнародну правову допомогу за відсутності міжнародного договору України є не забезпечення запитуючою стороною взаємності у цій сфері. У якому випадку може бути встановлено наявність зазначеної підстави для відмови?

Кому НЕ можуть бути призначені громадські роботи, як вид покарання? 305 .

306. Представник компетентного органу іноземної держави на підставі наданого дозволу був присутній під час судового провадження у суді першої інстанції. Чи розповсюджується на нього обов'язок незастосування технічних засобів у разі прийняття судом рішення про заборону їх застосування на підставі нерозголошення відомостей, які стосуються інтимного життя особи?

307. Підозрюваного було допитано за відсутності захисника право на допомогу якого, йому не було роз`яснено. З показань підозрюваного слідчому стало відомо про місцезнаходження викрадених речей, на підставі цього слідчим було проведено обшук та вилучено речі. Яке юридичне значення показань підозрюваного та вилучених речей?

308. У судовому засіданні захисник заявив клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження аудіо запису розмови між обвинуваченою та свідком, зміст якої вказує на причетність свідка до вчинення злочину. Запис було зроблено обвинуваченою на диктофон особистого мобільного телефону без відома свідка. Чи буде визнано запис допустимим доказом?

309. У якому випадку документи, які підлягають врученню в межах виконання запиту про міжнародну правову допомогу, вважаються такими, вручення яких не відбулося?

310. До суду було викликано в якості свідка слідчого для дачі показань щодо відомостей, які йому стали відомі із пояснень потерпілого, який помер в результаті вчинення злочину. Чи можуть бути прийняти судом ці показання як доказ?

311. Укажіть, вчинення якого злочину уповноваженою особою юридичної особи від імені та в інтересах цієї юридичної особи, є підставою для застосування заходів кримінальноправового характеру щодо юридичної особи?

312. Якщо неможливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, то який суд розглядатиме кримінальне правопорушення?

313. У випадках здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) яким засадам кримінального провадження можуть НЕ відповідати його зміст та форма?

314. Чи передбачені КПК України виключення із дії загальних засад кримінального провадження у випадках здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого?

315. Чи звужуються процесуальні права підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого у зв'язку з залученням до участі у кримінальному провадженні захисника, а також представника потерпілого?

316. Які гарантії прав особи відповідно до правового змісту принципу доступ до правосуддя та обов'язковості судових рішень, передбаченому КПК, можна виокремити?

317. Чи може бути залучена до кримінального провадження як свідок особа, яка не подала заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, заяву про залучення її до провадження як потерпілого та відмовилася надати письмову згоду на визнання її потерпілою?

318. Під час вирішення клопотання про здійснення кримінального провадження у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені КПК, слідчий суддя в ухвалі вказав, що у кримінальному провадженні мало достовірних та достатніх доказів, що й обумовлює тривалість строків досудового розслідування. Чи правильне обґрунтування судді?

319. Підозрюваному, за відсутності його згоди, було надано блювотний засіб з метою вилучення пакету із наркотиками, який той заковтнув. Чи буде визнано пакет з наркотиками допустимим доказом?

Слідчим суддею якого суду розглядається клопотання про проведення обшуку?

320 .

321. У зв'язку зі смертю підозрюваного прокурором було складено постанову про закриття кримінального провадження. Одночасно із рішенням про закриття кримінального провадження прокурором було винесено рішення про скасування арешту майна, яке було накладене за клопотанням цивільного позивача з метою забезпечення відшкодування шкоди .

Цивільний позивач з таким рішенням не погоджується та подає скаргу до слідчого судді на постанову прокурора про закриття кримінального провадження. Яким повинно бути рішення слідчого судді?

322. До слідчого судді було подане клопотання про проведення допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні (в порядку ст. 225 КПК). В якості обґрунтування клопотання слідчий заявив, що до свідка вже були застосовані заходи безпеки, тому що життю свідка загрожує небезпека. Факт застосування цих заходів, на думку слідчого, може унеможливити його допит в суді. Доказів щодо наявності реальної небезпеки життю свідка до суду надано не було. Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

323. Які із наведених положень суперечать правилам кваліфікації при конкуренції кримінально-правових норм?

324. В яких формах може виявлятися заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст. 192 КК)?

325. Як слід розуміти фізичне насильство як ознаку об'єктивної сторони складу зґвалтування (ст. 152 КК)?

326. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність за злочини проти життя особи, є зниженим (14 років)…

–  –  –

331. Що виступає предметом привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ст. 193 КК)?

332. При використанні якого способу незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч. 1 ст. 146 КК) є кримінально-караним?

333. Які діяння охоплюються поняттям незаконного виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК)?

–  –  –

336. Яка кримінально-правова характеристика вбивства, вчиненого на прохання потерпілого?

337. Як слід кваліфікувати умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, але за умови, що воно було результатом перевищення меж необхідної оборони?

–  –  –

343. Які діяння можуть викликати сильне душевне хвилювання, яке є умовою застосування ст. 123 КК ("Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання")?

344. Р. повідомив співробітників метрополітену про те, що на одній із станцій закладено вибуховий пристрій. Унаслідок цього одна із станцій метрополітену не працювала 15 хвилин. З'ясувалося, що насправді ніякої вибухівки не було, а Р. повідомив про це на спір між друзями з метою одержати ящик горілки. Який злочин було вчинено Р.?

345. К. під час багатотисячного мітингу виголосив зі сцени в гучномовець промову, у якій він благав керівництво іноземної держави N. негайно ввести війська в Україну, силою захопити військові частини Збройних Сил України, будинок Верховної Ради України та примусити народних депутатів України прийняти рішення про негайне приєднання України до іноземної держави N. Як належить кваліфікувати дії К?

–  –  –

349. Якщо під час судового розгляду суддя прийшов до переконання, що прокурор не довів винуватість підсудного поза розумним сумнівом, яке рішення він має прийняти?

350. Громадянин України відбув покарання за вчинений за кордоном злочин, проте судимість не була погашена. Повернувшись в Україну через деякий час, він вчинив новий злочин. Вирішіть питання щодо впливу на кримінальну відповідальність за новий злочин нереалізованої кримінальної відповідальності за перший злочин?

–  –  –

Вкажіть чи обов'язково скріплюється печаткою правочин, який вчиняє 3 .

юридична особа?

Чи підлягає застосуванню реституція як правовий наслідок недійсності 4 .

правочину для повернення майна, переданого на виконання недійсного правочину, яке було відчужене третій особі?

Зазначте відмінні риси спадкової трансмісії та спадкування за правом 5 .

представлення .

–  –  –

Рішенням іноземного суду (республіка Молдова) на користь позивачки на 9 .

утримання її доньки було стягнено аліменти у розмірі 1/4 всіх видів заробітної плати відповідача до повноліття дитини. Позивачка (громадянка Молдови) звернулася з клопотанням про виконання на території України зазначеного рішення, оскільки боржник проживає в м. Києві. Ухвалою суду клопотання задоволено: дозволено примусове виконання на території України зазначеного рішення, ухваленого в республіці Молдова, стягуючи з відповідача відповідні кошти за офіційним курсом Національного банку України щодо гривні на день виконання. Як мав визначити суд зазначені суми?

Суб’єкт владних повноважень юридична особа вважає, що діями фізичної 10 .

особи порушено її ділову репутацію. У порядку якого судочинства має розглядатись вказана справа?

Іванов звернувся до суду з заявою про забезпечення доказів у майбутній справі, 11 .

адже він мав намір звернутись до суду з позовом до Петрова. Про невідкладність її розгляду у заяві не вказувалось. Судовий збір не сплачувався. Суддя в ухвалі про забезпечення доказів надав Іванову строк для звернення із оформленою позовною заявою - три дні з моменту звернення з заявою про забезпечення доказів. Петров оскаржив ухвалу суду про забезпечення доказів. Що у вказаній ситуації є порушення вимог Цивільного процесуального кодексу?

При проголошенні судового рішення, вказавши на складність справи, суддею 12 .

було зачитано не повне рішення, а лише його резолютивну частину. Було також зазначено, що особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду через п'ять днів. Все це було зафіксовано в журналі судового засідання. Яке порушення щодо порядку ухвалення та проголошення судового рішення наявне у вказаній ситуації?

Одна із сторін цивільного спору попри те, що раніше уклала письмовий договір 13 .

з іншою стороною про розгляд їх спору в суді Латвії, звернулась за вирішенням спору в суд України за правилами альтернативної підсудності. Відповідач дізнався про це, отримавши копію позовної заяви. Він заявив про відвід суду України за непідсудністю, посилаючись на існування письмової домовленості про розгляд цього спору у суді Латвії. Який суд має розглядати справу в даному випадку?

З метою врегулювання спору до судового розгляду суддя роз'яснив сторонам їх 14 .

право на укладення мирової угоди, а також право позивача відмовитись від позову та право відповідача визнати позов та наслідки реалізації відповідних прав. Відповідач у попередньому судовому засіданні визнав, що окремі обставини, наведені у позовній заяві, дійсно мали місце. Потім він зазначив, що визнає позов частково. Які дії має вчинити у зв'язку із подібними заявами відповідача суд?

Фізична особа-позичальник за кредитним договором з банком прострочила 15 .

виконання своїх договірних зобов'язань. Поручителем за цим договором з умовою солідарної відповідальності було товариство з обмеженою відповідальністю, працівником якого був позичальник. Банк вирішив звернутись з позовом не до позичальника, а до поручителя, а фізичну особу позичальника у позовній заяві вказав як третю особу. В порядку якого судочинства має розглядатись така справа?

При відкликанні апеляційної скарги суддя, який готував справу до розгляду в 16 .

апеляційному суді, постановляє… Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них колегії 17 .

суддів, яка в разі необхідності вирішує питання про проведення додаткових підготовчих дій та… Якщо апеляційна скарга подається прокурором на рішення суду першої 18 .

інстанції після спливу одного року з моменту оголошення оскаржуваного судового рішення, суд апеляційної інстанції… Якщо касаційна скарга подається прокурором на рішення суду після спливу 19 .

одного року з моменту набрання оскаржуваним судовим рішенням законної сили, суд касаційної інстанції… При здійсненні якого заходу у галузі охорони земель відбувається припинення 20 .

господарського використання деградованих і малопродуктивних земель?

У разі виходу з особистого селянського господарства кожен його член має 21 .

право на… З метою запобігання розголошенню відомостей про інтимні сторони життя 22 .

позивача цивільна справа розглядалась у закритому судовому засіданні. У судовому засіданні крім осіб, які беруть участь у справі, були присутні свідки та перекладач. За результатами розгляду справи суд прилюдно проголосив лише вступну та резолютивну частини рішення. Що у вказаній ситуації не відповідає вимогам цивільного процесуального законодавства?

У п'ятницю через складність справи та необхідність довготривалого складення 23 .

повного рішення суд після розгляду справи та ухвалення рішення проголосив лише узагальнений виклад позиції відповідача, пояснень осіб, які беруть участь у справі та окремі інші докази, які ним були досліджені. При проголошенні було вказано про висновок суду про задоволення позову частково та висновок по суті позовних вимог, зазначено про розподіл судових витрат, строк і порядок набрання рішенням суду законної сили та можливість його оскарження у десятиденний строк. Суд зазначив також, що з повним рішенням суду сторони можуть ознайомитись у середу. Що у вказаній ситуації не відповідає положенням цивільного процесуального законодавства?

–  –  –

Які зони встановлюються для забезпечення у межах смуги відведення 25 .

нормальної експлуатації залізничних колій, ліній електропостачання та зв'язку, інших пристроїв та об'єктів залізничного транспорту загального користування?

Яка з нижчеперелічених справ НЕ відноситься до юрисдикції загального суду?

26 .

–  –  –

Інститут відводу передбачений для гарантування реалізації принципу 29 .

цивільного процесу… Суддя, розглядаючи справу у відкритому судовому засіданні, попросив 30 .

журналістів покинути залу засідання, оскільки вони не отримали від нього дозволу на проведення відеозйомки. Чи допущені суддею порушення у даному випадку?

–  –  –

Яким процесуальним правом НЕ може скористатися третя особа, яка не заявляє 32 .

самостійні вимоги на предмет спору?

До приватного виконавця звернувся стягувач за примусовим виконанням 33 .

рішення суду про стягнення аліментів. Приватний виконавець повернув стягувачу виконавчий документ без прийняття до виконання, пояснивши, що на цей момент кількість виконавчих документів за рішеннями про стягнення періодичних платежів, заробітної плати, заборгованості фізичних осіб з оплати житлово-комунальних послуг, перевищує 20 відсотків загальної кількості виконавчих документів, що перебувають у нього на виконанні, відтак він має право не приймати на виконання. Приватний виконавець також пояснив, що стягувач має право оскаржити повернення виконавчого документа до суду у триденний строк. Що у вказаній ситуації суперечить нормам цивільного процесуального законодавства та законодавства про виконавче провадження?

До суду з заявою про забезпечення доказів звернулась особа, вказавши, що 34 .

позовну заяву вона надасть трішки пізніше. Заява була розглянута на четвертий день після її надходження. Ухвалою суду особі було надано триденний строк для подання позовної заяви .

Судовий збір сплачено не було. Що у вказаній ситуації суперечить положенням цивільного процесуального законодавства?

–  –  –

У якому розмірі виплачується винагорода особам, які виконали одночасно 36 .

завдання, передбачене публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу?

Між громадянином та юридичною особою було укладено договір оренди 37 .

земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в якому було вказано: кадастровий номер земельної ділянки, місце її розташування, розмір земельної ділянки, розмір орендної плати із зазначенням про її індексацію, відповідальність за її несплату. Строк договору оренди було визначено на вісім років. Договір було укладено у простій письмовій формі, ніде зареєстрований не був. Яка вимога законодавства була порушена при укладені зазначеного договору?

Між громадянином та юридичною особою було укладено договір оренди 38 .

земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства, в якому було вказано: кадастровий номер земельної ділянки, місце її розташування, розмір земельної ділянки, розмір орендної плати із зазначенням про її індексацію, способи та умови розрахунків, строки та порядок внесення орендної плати, порядок її перегляду та відповідальність за її несплату. Строк договору оренди було визначено на п'ять років. Договір було укладено у простій письмовій формі, ніде зареєстрований не був. Яка вимога законодавства була порушена при укладені зазначеного договору?

Для посвідчення договору оренди земельної ділянки (в частині правильності 39 .

визначення розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності) нотаріус просить надати йому грошову оцінку земельної ділянки, що є предметом договору. Чи зобов'язані сторони договору надавати таку грошову оцінку згідно положень земельного законодавства?

Для посвідчення договору оренди земельної ділянки (в частині правильності 40 .

визначення розміру орендної плати за земельні ділянки приватної власності) нотаріус просить надати йому грошову оцінку земельної ділянки, що є предметом договору. Чи зобов'язані сторони договору надавати таку грошову оцінку згідно положень земельного законодавства?

Фізична особа (вік 16 років) навчалась у коледжі та отримувала стипендію .

41 .

Зібравши певну суму грошей, вона вирішила укласти договір банківського вкладу. Чи мала право неповнолітня особа укладати даний договір та самостійно розпоряджатися вкладом?

Фізична особа внесла грошові кошти у банківську установу на ім 'я 42 .

неповнолітньої особи. Чи має неповнолітня особа право самостійно розпоряджатися даними грошовими коштами?

–  –  –

Недієздатна особа має квартиру на праві приватної власності, що знаходиться 44 .

за адресою 1, постійно проживає за адресою 2 (адреса опікуна 1), в суботу та неділю перебуває за адресою 3 (адреса опікуна 2). Визначте місце проживання недієздатної особи?

Чоловік з дружиною уклали в письмовій формі договір дарування, за яким 45 .

чоловік зобов'язувався подарувати дружині на 40-річний ювілей свій автомобіль, однак до настання ювілею чоловік помер. Який правовий наслідок цієї події?

Громадянин К. за договором довічного утримання передав у власність 46 .

громадянці Б. квартиру. Коли Б. зможе подарувати дану квартиру своєму внуку?

Громадянин А. створив винахід в 2015році, а заявку на винахід подав в 47 .

2016році. В якому році закінчиться строк чинності виключних майнових прав А. на винахід?

Після оголошення громадянина А. померлим все його майно успадкувала 48 .

громадянка В. Зі спливом якого строку, з моменту відкриття спадщини, В. зможе продати успадковану земельну ділянку?

Який максимальний строк тимчасового переведення працівника на іншу роботу 49 .

за згодою сторін передбачений законодавством?

Громадська організація споживачів "Захист" звернулась з позовом про захист 50 .

прав споживачів до суду, в якому вимагала визнати неправомірними дії фізичної особипідприємця і управління захисту прав споживачів виконкому місцевої ради, та відшкодувати завдану моральну шкоду. Договір, про який йшлося в позовній заяві, було укладено у місті Київ, місцем його виконання зазначалось місто Львів. Позов було подано за місцем укладання договору. Як має правильно вчинити суд?

До суду з позовною заявою звернулась особа про обмеження цивільної 51 .

дієздатності її чоловіка у зв'язку із тим, що він зловживає азартними іграми. Позовна заява була подана за місцем проживання чоловіка, про обмеження дієздатності якого йшлося .

Судовий збір не було сплачено. Які вимоги щодо порушення цивільної справи у суді було порушено у вказаній ситуації?

Якою є обов'язкова умова для допиту як свідка особи, яка має дипломатичний 52 .

імунітет?

Яку відповідальність несе перекладач за завідомо неправильний переклад або 53 .

за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків?

–  –  –

Які підстави для застосування до учасників цивільного процесу та інших осіб, 55 .

присутніх в судовому засіданні, попередження?

Право на подання позову про відшкодування ядерної шкоди, заподіяної майну 56 .

особи або навколишньому природному середовищу, діє протягом… Банк подав позов до Орлова про звернення стягнення на предмет іпотеки для 57 .

погашення заборгованості за кредитним договором. Позов був обґрунтований тим, що банк уклав кредитний договір і договір іпотеки квартири з Макаровим. Згодом Макаров звернувся до суд з позовом про визнання договору іпотеки недійсним і виключення запису про обтяження з Єдиного реєстру заборон, що був задоволений. Після цього Макаров продав квартиру Орлову. Вже після продажу рішення суду було скасоване. За результатами розгляду справи про звернення стягнення суд повинен… Мати звернулася до суду з заявою про визнання сина недієздатним з 58 .

посиланням на те, що він хворіє на психічне захворювання, не розуміє та не може керувати своїми діями. Суддя залучив сина до участі у справі як заінтересовану особу, після чого заявник подала клопотання про залучення народних засідателів, адже справа слухається неуповноваженим складом суду. Як має вчинити суддя у такому випадку?

Недотримання письмової форми якого договору свідчить про його нікчемність?

59 .

Чи відноситься до нещасного випадку на виробництві травма, отримана 60 .

працівником при вчиненні дій, що не входять в трудові обов'язки працівника, але здійснюються в інтересах роботодавця?

За наявності сукупності яких умов працівник може бути притягнутий до 61 .

матеріальної відповідальності?

Чи можна звільнити вагітну жінку через відмову від продовження роботи у 62 .

зв'язку із зміною істотних умов праці?

Що відноситься до об'єктів цивільних прав, що обмежені в цивільному 63 .

обороті?

Фізичною особою-орендодавцем було укладено договір оренди належної їй 64 .

земельної ділянки з орендарем. Строк договору оренди було встановлено на десять років .

Через два роки орендодавець вирішив розірвати договір оренди. В умовах договору не було окремо передбачено особливостей припинення договору, натомість було вказано, що все, що не врегульовано цим договором, регулюється відповідно до положень чинного законодавства. Чи може орендодавець вимагати дострокового розірвання договору, якщо у той момент, коли він попередив про свій намір розірвати договір у орендаря на орендованій земельній ділянці був незібраний врожай, а строк його збору настане лише через кілька місяців?

Громадянин А подав позов про перерозподіл спадкового майна до громадян П 65 .

та Р. На перше судове засідання не прийшов один відповідач Р. Засідання було відкладено .

На наступне засідання не прийшов інший відповідач (громадянин П), не повідомивши причини неявки. Яку ухвалу має винести суддя?

Громадянка звернулась з позовом до суду до колишнього чоловіка з вимогою 66 .

про стягнення аліментів з нього. У позовній заяві вона зазначила, що півроку тому вона розлучилася із чоловіком через те, що він постійно зраджував її. Вона є особою пенсійного віку, пенсії не вистачає, а через хворобливий стан здоров 'я вона не може працевлаштуватись. У позовній заяві також зазначалось, що колишній чоловік займає високу посаду, отримує понад 6000 грн. на місяць, нікому аліменти не сплачує, відтак має змогу утримувати її. Позивачка просила стягувати на її користь 1000 грн. щомісяця, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму доходів громадян, оскільки саме таким є мінімальний розмір утримання. Що у вказаній ситуації не відповідає положенням сімейного законодавства?

–  –  –

Протягом якого строку має бути повернена позика позичальником, якщо строк 68 .

позики визначений моментом пред'явлення вимоги позикодавцем?

Якщо пропозицію укласти договір зроблено усно та в ній не вказано строк для 69 .

відповіді. З якого моменту договір вважається укладеним?

–  –  –

Лізингодавець має право відмовитися від договору фінансового лізингу та 72 .

вимагати повернення предмета лізингу від лізингоодержувача у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж…

–  –  –

Між подружжям Малиновських та Якименко було укладено договір довічного 74 .

утримання за яким остання передавала у власність подружжя житловий будинок, взамін довічного утримання. Яким є обов'язок подружжя Малиновських щодо Якименко?

До місцевої державної адміністрації із заявою звернулася громадянка, яка є 75 .

власницею земельної ділянки площею 1,2 га для ведення особистого селянського господарства, що була приватизована нею у 2014 р. Вона просила раду прийняти у неї добровільну відмову від права власності на цю земельну ділянку на користь територіальної громади. Рада прийняла рішення про прийняття її добровільної відмови від права власності, уклала угоду про передачу права власності на земельну ділянку, яку нотаріально посвідчила та зарахувала земельну ділянку до земель запасу. Відомості про припинення права внесені у державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Яка вимога законодавства була порушена?

До міської ради із заявою звернулася громадянка, яка є власницею земельної 76 .

ділянки площею 0,8 га для ведення особистого селянського господарства, що була приватизована нею у 2014 р. Вона просила раду прийняти у неї добровільну відмову від права власності на цю земельну ділянку на користь держави. Рада прийняла рішення про прийняття її добровільної відмови від права власності, уклала угоду про передачу права власності на земельну ділянку, яку нотаріально посвідчила та зарахувала земельну ділянку до земель запасу. Відомості про припинення права внесені у державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Яка вимога законодавства була порушена?

–  –  –

Які дії дозволяється здійснювати на земельних ділянках, наданих для 78 .

городництва?

Яким суб’єктам землі сільськогосподарського призначення можуть 79 .

передаватися у власність (крім випадків отримання спадщини)?

Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва включають:

80 .

Які земельні ділянки належать до земель природоохоронного призначення?

81 .

Яка кількість власників земельних часток (паїв) повинна надати згоду щодо 82 .

розподілу земельних ділянок між власниками у межах одного сільськогосподарського підприємств?

За рахунок який коштів здійснюються роботи з нанесення знятої ґрунтової 83 .

маси на малопродуктивні землі?

Працівникам яких підприємств передаються земельні ділянки при приватизації 84 .

земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств?

Сільськогосподарське підприємство підлягає ліквідації. Що відбувається із 85 .

несільськогосподарськими угіддями, що перебували у його власності?

–  –  –

За чий рахунок здійснюються заходи щодо приведення самовільно зайнятих 94 .

земельних ділянок у придатний для використання стан, включаючи знесення будівельних споруд?

На користь Петренко з Лобова за рішенням суду був стягнутий борг за 95 .

договором позики. Після постановлення рішення суду Лобов подарував свою квартиру сину .

Петренко вважала, що договір був укладений з метою унеможливлення звернення стягнення на квартиру для погашення боргу перед нею. У який спосіб Петренко може захистити свої законні інтереси у цьому випадку?

Позивачка подала позов про поділ майна, набутого під час шлюбу. Відповідач 96 .

проти позову заперечував у частині визнання спільною сумісною власністю та поділу квартири. Він подав зустрічний позов про визнання цієї квартири особистою приватною власністю на тій підставі, що придбав її під час шлюбу, але за кошти, отримані від продажу будинку, що належав йому до шлюбу. За якої умови суд має задовольнити зустрічний позов?

–  –  –

Які категорії громадян мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню 98 .

у вигляді встановлення квоти робочих місць?

Хто визнається безробітним відповідно до положень Закону "Про зайнятість 99 .

населення"?

100. Позивачка пред'явила позов про відібрання дітей та повернення їх за попереднім місцем проживання. Позов обґрунтований тим, що після розлучення діти залишилися проживати з позивачкою, батько дітей проживає окремо. Під час канікул діти перебували у відповідачів - батька та бабусі і дідуся, проте після закінчення канікул відповідачі відмовилися віддавати дітей. Діти з огляду на це перебувають у стресовому стані .

Як має бути вирішений спір?

101. Хто формує та веде перелік суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні?

102. Третя особа подала позов у справі щодо поділу майна між позивачем і відповідачем. У ході справи вона збільшила розмір позовних вимог. Чи могла вона скористатися таким правом?

103. Позов про розірвання шлюбу, стягнення аліментів та поділ будинку, придбаного на спільні кошти, подається…

104. До якого суду подається зустрічний позов у справі про розірвання договору оренди житлового приміщення?

105. Під час розгляду справи у суді першої інстанції про відшкодування моральної шкоди позивач помер. Як має вчинити суддя у даному випадку?

106. Під час розгляду справи у суді першої інстанції про визнання права власності, позивач помер. Як має діяти суддя у даному випадку?

Яка з нижчеперелічених справ відноситься до юрисдикції загального суду?

107 .

–  –  –

110. Яким документом засвідчується набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку?

111. Громадянин А подав позов про перерозподіл спадкового майна до громадян П та Р. На перше судове засідання не прийшов один відповідач Р. Засідання було відкладено .

На наступне засідання не прийшов інший відповідач, не повідомивши причини неявки .

Суддя виніс ухвалу про заочний розгляд справи. Чи правомірно вчинив суддя?

112. Громадянин А взяв кредит у кредитній спілці на суму 100 тис. грн. на 3 роки .

Через три місяці він вирішив звернутися в суд з вимогою визнати цей договір недійсним. Як вирішується питання із сплатою судового збору при зверненні до суду?

113. Громадянин А уклав кредитний договір з банком. При цьому в договорі було третейське застереження. Громадянин А подав позов про визнання договору недійним. Яку ухвалу має винести суддя?

114. Громадянин В звернувся до суду з позовом до Житомирської міської ради та КП і просив визнати за ним право користування квартирою за адресою Д та зобов'язати КП укласти з ним договір найму вказаної квартири. В обґрунтування своїх вимог посилався на те, що перебуває в черзі на отримання житла, іншим житлом не забезпечений, оплачує житлово-комунальні послуги та підтримує квартиру у належному стані. Суд першої інстанції, керуючись ЗУ "Про оренду державного та комунального майна" задовольнив позов повністю. Чи вірним є застосування даного ЗУ "Про оренду державного та комунального майна" судом?

115. У сім"ї Осташ народилася дитина. По досягненню дитиною двох років вони розлучилися. Через шість місяців колишній чоловік дізнався, що він не є батьком цієї дитини. Він подав в суд позов про виключення запису про нього як батька аж через півтора року після того як йому це стало відомо. Колишня дружина подала заяву про застосування строку позовної давності. Чи застосовується позовна давність на дані правовідносини?

116. А. та Д. одружилися. Вона музикант, а він слюсар на СТО. За кошти, отримані на весіллі, вона купила собі нову сучасну скрипку, а він спеціальний інструмент для ремонту автомобілів. Через рік вони вирішили розлучитися. Чи підлягають дані речі поділу між подружжям?

117. П. одружений 5 років. П. займається полюванням. Тому під час перебування в шлюбі, він придбав мисливську рушницю. Чи є мисливська рушниця об’єктом спільної сумісної власності подружжя?

118. А. одружений 5 років. Він з колегами пішов в казино і виграв значну суму коштів. Який правовий режим майна поширюється на цей виграш?

119. Громадянин Р подав позовну заяву до ТОВ "А" про зміну формулювання підстав звільнення. До позовної заяви він не додав копію позовної заяви та доданих до неї документів. Суддя виніс ухвалу про залишення позовної заяви без руху. Чи вірно вчинив суддя?

120. До одруження громадянин А поклав кошти в банк на 12 місяців. За умовами договору дохід він мав отримувати рівними частинами щомісяця. До завершення строку дії договору А одружився. Чи поширюється режим спільної сумісної власності на отримані доходи за депозитним договором, що були отримані після одруження?

121. Сім'я Осташ має доньку 18 років та сина 9 років. Подружжя вирішили за спільною згодою розлучитися. В який орган їм подати заяву про розлучення?

–  –  –

124. Громадянин В звернувся до суду з позовом до Житомирської міської ради та КП і просив визнати за ним право користування квартирою за адресою Д та зобов'язати КП укласти з ним договір найму вказаної квартири. В обґрунтування своїх вимог посилався на те, що перебуває в черзі на отримання житла, іншим житлом не забезпечений, оплачує житлово-комунальні послуги та підтримує квартиру у належному стані. Суд першої інстанції, керуючись ЗУ "Про оренду державного та комунального майна" задовольнив позов повністю. Суд апеляційної інстанції повністю скасував рішення суду першої інстанції. Чи законним є рішення суду апеляційної інстанції?

125. Який мінімальний строк повинні проживати особи в гуртожитку, щоб отримати право на приватизацію житлових приміщень?

126. Як називається звернення до суду з вимогою про усунення перешкод в користуванні житлом?

127. У виняткових випадках за клопотанням сторони суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більше як…

–  –  –

129. Який правовий режим майна, що набуте за час спільного проживання жінкою та чоловіком однією сім'єю, але таких, що не перебували у шлюбі між собою або в іншому шлюбі?

130. Позивач у прохальній частині позовної заяви серед інших вимог просив суд стягнути з відповідача завдані йому збитки у результаті порушення його цивільних прав, через які він був змушений звертатись до суду, сплативши судовий збір і витрати на правову допомогу. Він сплатив судовий збір у розмірі 551 грн. 20 коп., 500 грн. витрат на правову допомогу, які й просив стягнути з відповідача як збитки відповідно до положень Цивільного кодексу України про відшкодування збитків, зазначивши обидві ці суми у ціні позову. Як має бути вирішено судом питання щодо задоволення чи незадоволення позовних вимог про відшкодування збитків, понесених позивачем у зв'язку зі сплатою судового збору та витрат на правову допомогу, включених до ціни позову, в разі задоволення судом позову про захист порушеного цивільного права?

–  –  –

132. Кому належать майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений на замовлення?

133. Строк договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб встановлюється договором і для земельних ділянок державної або комунальної власності не може перевищувати…

134. Яке компонування інтегральної мікросхеми вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього?

–  –  –

136. З якого моменту виникає обов'язок у особи, яка публічно пообіцяла винагороду, виплатити її?

137. На підставі рішення виконавчого комітету міської ради громадянину О. на сім'ю у складі трьох осіб: О. - наймач, П. - дружина, В. - син, видано ордер на право зайняття однокімнатної квартири. Через два роки після цього разом з ними у квартирі стала проживати на правах члена сім'ї і була зареєстрована мати наймача - Р. Ще через три роки рішенням спільного засідання правління Акціонерного товариства та профспілкового комітету О. на сім'ю у складі чотирьох осіб: О. - наймач, П. - дружина, В. - син, Р. - мати, у порядку поліпшення житлових умов виділено трикімнатну квартиру. Рішенням виконавчого комітету міської ради О. на сім'ю у складі трьох осіб: О. - наймач, П. - дружина, В. - син, видано ордер на зайняття вказаної трикімнатної квартири. О., П. і В. проживають і зареєстровані в даній трикімнатній квартирі, тоді як Р. залишається проживати та продовжує бути зареєстрованою в однокімнатній квартирі. Чи має Р. право користування однокімнатною квартирою?

–  –  –

139. На кого покладається обов'язок відшкодування моральної шкоди працівнику, спричиненої виконанням останнім робіт у небезпечних для життя і здоров'я умовах, що призвело до його моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків?

–  –  –

142. Яким повинний бути промисловий зразок як результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, щоб вважатися придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього?

143. Ухвалою судді апеляційна скарга визнана такою, що не відповідає вимогам ст .

295 ЦПК України, залишена без руху, а особі, яка її подала, надано строк для усунення недоліків протягом п'яти днів з часу отримання цієї ухвали. У визначений судом строк, особа, яка подала апеляційну скаргу її недоліки не усунула, а подала заяву про продовження строку на усунення недоліків апеляційної скарги. Яке рішення повинен прийняти суддя за наслідками розгляду цієї заяви?Pages:   || 2 |Похожие работы:

«ПротоиерейВладимирВоронин,П.А.Григорьев 1922 год: хроника изъятия соборных ценностей О КтяБрьСКий переворот 1917 года стал переломной вехой во взаимоотношениях российской Церкви и государства: прежнее "ведомство прав...»

«Рональд Коуз фонд Фирма, рынок и право либеральная миссия библиотека фонда либеральная миссия НОВОЕ издательство Ronald Coase The Firme, the Market and the Law The University of Chicago Press Chicago London Рональд Коуз Фирма, рынок и право фонд либеральная миссия ново...»

«ИГОРЬ КАРЛИНСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО И ПРАВОГО ПОЛОЖЕНИЯ БЕЗДОМНЫХ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. ИСХОДНЫЕ ПОСЫЛКИ 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Изменения в методике Использование методов 3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 4. ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗДОМНЫХ И...»

«Pamyro Altajus (Mata) 1997m. (ataskaita rus kalba) Союз путешественников Литвы Клуб туристов Вильнюсского Университета Отчет О горном походе пятой категории сложности в горном районе ПамироАлая (Матча), совершенном с 29 июля по 18 августа 1997 г. Маршрутная книжка: В-97-18 Рук...»

«ш м и тсш ТОСКА ПО ДОМУ РОМАН П О В Е С ТИ ЕХ иВР1/ ИЗДАНИЯ КНИЖКОЙ РЕДАКЦИИ СОВЕТСКО-БРИТАНСКОГО СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СЛ0В0/5Ш МОСКВА Б Ё К 84Р7 К21 Художник ДМИТРИЙ К АРАБЧ И ЕВС...»

«ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 Русский язык и культура речи Уровень высшего образования Бакалавриат Направление подготовки 37.03.01 Психология Квалификация Бакалавр Профили подготовки Социальная психология...»

«Герман Гиршович БРАТСТВО ДЖОКЕРА (не очень научная фантастика) Москва Литео УДК 7.046.2 ББК 84 (2Рос=Рус)6 Г 51 Макет: Д. Штыкова Гиршович Герман Г 51 Братство Джокера (не очень научная фантастика) : фант...»

«ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ Джахбаров Ю.А. кандидат юридических наук, председатель Дагестанской специализированной коллегии ад...»

«Д. В. Иванов ПригоТовление сУрКа-ТарБагана в завхан аймаКе ресПУБлиКи монголия в 2013 г. Одно из наиболее известных и одновременно экзотических блюд традиционной монгольской кухни боодог готовят из мяса тарбагана — монгольского сурка (лат. Marmota sibirica), обитающего в России (Республика Тува и Забайкалье), Монголии и Сев...»

«kak_pravilno_zapolnyat_tabel_ucheta_rabochego_vremeni_obrazec.zip Бухгалтеру он поможет подтвердить правомерность начисления или неначисления сумм зарплаты и компенсаций каждому работнику. Руководство вправе назначить любого для выполнения этой задачи. В маленьких фирмах такая длинная цепочка не соблюдается — табель учёта ведёт кадров...»

«Правила процедуры Европейского регионального комитета и Постоянного комитета Европейского регионального комитета С поправками, принятыми 14 сентября 2017 г. © Всемирная организация здравоохранения, 2017 г. Все права защищены. Европейское региональное бюро Всемирн...»

«Отчёт о задержании, заключении под стражу и судебном разбирательстве по делу Азимжана Аскарова Международная комиссия юристов, в состав которой входят 60 видных судей и юристов со всего мира, способствует продвижению и защите прав человека посредством соблюдения принципа Верховенства закона, используя свой уникальный юрид...»

«II.2. Грехопадение и его последствия. Род человеческий до потопа. Каин и Авель. Религиозно-нравственное состояние допотопного человечества 1. Каин и Авель 2 . Происхождение жертв 3. Направление жизни каинитов 4. Направление жизни...»

«нструкция по эксплу т ции IP к мер KENO KN-CE131V2812 KN-CE201V2812 KN-CE131V2812 KN-CE201V2812 Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку нашего устройства . Настоящее руководство пользователя предназначено служить справочным руководством. Здесь Вы можете найти информацию о возможност...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) (11) (13) RU 2 579 189 C1 (51) МПК A23L 23/00 (2016.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ На основании пункта 1 статьи 1366 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации пате...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 декабря 1999 года N 190 ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ. РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ (с изменениями от 26.12.2002 г., постановление Правительства Республики Хакасия N 343, НГР RU1900020020023...»

«ДОГОВОР НА ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА г.Бишкек _2011 г. Открытое Акционерное Общество Айыл Банк, именуемый в дальнейшем Банк, в лице Управляющего филиала/Начальника Отдела по обслуживанию клиентов, действу...»

«1 2. СПИСОК ПРОФИЛЕЙ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ Специализация – провизор. 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛИТЕТА Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 3.1. специалитета, включает обращение лекарстве...»

«ОГЛАВЛЕНИЕ Правовой статус ГБ ПОУ "Бутурлинский сельскохозяйственный 1. техникум".. 3 Система управления образовательным учреждением. 4 2. Содержание подготовки обучающихся. 5 3. Организация учебного процесса. 6 4...»

«Силантьева М.В. Христианское образование как проблема современной культурологии / М.В. Силантьева // XIV Свято-Елисаветинские чтения. Святая преподобномученица Елисавета Федоронва Романова: пуль к православию / Отв. ред. И.К. Кучм...»

«УДК 340.114.6 + 37 Паршина Ирина Михайловна – старший преподаватель кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминологии, Новосибирский государственный аграрный университет. E-mail:...»

«026612 B1 Евразийское (19) (11) (13) патентное ведомство ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОМУ ПАТЕНТУ (12) (51) Int. Cl. A45C 11/18 (2006.01) (45) Дата публикации и выдачи патента 2017.04.28 (21) Номер заявки (22) Дата по...»

«Уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений Филиал "Азот" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в г. Березники (далее – Организатор процедуры или Организатор) настоящим объявляет о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений...»

«reshebnik_po_anglijskomu_yazyku_4_klass_uchebnik_baranova_duli.zip Якщо ді станемо другий доданок то розв'язання правильне . Определенный забег атакуется раскрепощая мягкотелым благовестником огнесмесью част...» 
2018 www.lit.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.