WWW.LIT.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - различные публикации
 

Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

««КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Наукові праці ПІВДЕННОГО ФІЛІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ «КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ...»

-- [ Страница 1 ] --

ПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Наукові праці

ПІВДЕННОГО ФІЛІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Видаються з 1946 року Економічні науки Випуск 159 Сімферополь, 2014 УДК 338.433 ББК 65.32 Н345 Друкується за рішенням вченої ради Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет» від 07.05.14, протокол № 8 .

Редакційна колегія:

Беспалов В.О. – д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту та права, головний редактор;

Лебедєв К.А. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та організації підприємств АПК, заступник головного редактору;

Сафонова В.І. – д.е.н., доцент, декан економічного факультету;

Майданевич П.М. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту;

Резнікова О.С. – д.е.н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту;

Джалал А.К. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та кредиту;

Хрієнко П.А. – д.соц.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та права;

Охріменко І.В. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри біржової діяльності НУБіП України;

Чорний Г.М. – д.е.н., доцент, професор кафедри світового господарства та євроінтеграції НУБіП України .

УДК 338.433 ББК 65.32 Н345 ISSN 2224-8420 Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет»: Економічні науки. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2014. – Вип. 159. – 415 с .

У 159 випуск збірника «Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет» увійшли результати наукових досліджень і розробок вчених, аспірантів, фахівців у сфері економіки, бухгалтерського обліку, аудиту та фінансів. Вони представляють інтерес для науковців, викладачів вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, фахівцівпрактиків і студентів .

Збірник належить до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з економічних наук (Постанова президії ВАК України від 22.12.10 №1-05/8) .

ПФ НУБіП України «КАТУ»

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 ЗМІСТ

–  –  –

УДК: 657.421.1 ОБОРОТНІ АКТИВИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА Сафонова В.І. - д.е.н., декан економічного факультету Ебазерова Н.О. - магістрант ПФ НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет»

У статті досліджується сутність поняття «оборотні активи», вказані підходи економістів до трактування сутності даного поняття. Розглянуто місце оборотних активів у діяльності підприємства, розглянуто стадії та форми кругообігу оборотного капіталу. Наведено склад оборотних активів підприємства, які представлені оборотним капіталом та капіталом обігу .

В статті вказано, що одна частина оборотного капіталу знаходиться у виробничих запасах, інша частина перебуває у вигляді незавершеного виробництва, а третя у вигляді готової продукції. Щодо капіталу обігу, то він представлений у вигляді грошових коштів, готової продукції та коштів у розрахунках .

Ключові слова: активи, оборотні активи, оборотний капітал, оборотні активи, оборотні фонди, фонди обігу .

Постановка проблеми. Приєднання України до світового економічного простору викликає активні зміни у системах бухгалтерського обліку, економічного аналізу, господарського контролю. Проте окремі методологічні питання залишаються неврегульованими, у тому числі питання організації та проведення аналізу оборотних активів .

Для підприємств України є важливим виявлення нагальних проблем обліку оборотних активів, що потребують вирішення, оскільки це сприяє забезпеченню формування достовірної, достатньо аналітичної інформації щодо оборотних активів для цілей управління. Крім того, важливе значення має контроль за збереженням та раціональним використанням в процесі виробництва оборотних активів .

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед відомих науковців, які в своїх працях детально розглядали питання аналізу оборотних активів слід відзначити таких зарубіжних вчених як Велми Глен А., Сигел Дж., Шим Дж, Е.С. Хендріксен, а також вітчизняних Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Грабова, Ю.К. Гришкунайте, Н.В. Дубенко, А.Г. Загородній, А.Ш. Маргуліс та інших. Фінансовий аспект формування та використання оборотних активів висвітлені в працях І.А. Бланка, О.Д. Василика, проф. Н.В. Колчина, Д.С. Молякова та ін. Питання управління та контролю оборотних активів розглядають Л.В. Пан, Р.С. Сорока. Економічний аспект формування та використання оборотних активів висвітлені в працях А.Н. Бородавкіна, Крамаренко Г.О. та інших вчених .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Постановка мети дослідження. У статті необхідно уточнити сутність оборотних активів та визначити їх місце у діяльності підприємства .

Результати дослідження. Серед публікацій останніх років досить мало таких, які б були повністю присвячені дослідженню сутності понять “оборотний капітал”, “оборотні кошти” та “оборотні активи”, а поняття в переважній більшості публікацій розглядаються у контексті управління та контролю .

Проаналізувавши поняття “оборотні активи” в різних літературних джерелах [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8], можна виділити чотири підходи економістів до трактування сутності даного поняття:

1) сукупність оборотних фондів та фондів обігу;

2) оборотні засоби підприємств, що відображаються в активі їх бухгалтерського балансу;

3) активи, що використовують в одному операційному циклі, обороті або будуть перетворені на гроші протягом одного року;

4) гроші, запаси, борги третіх осіб, короткострокові фінансові вкладення .

Серед вчених найбільше прихильників першого та другого підходу .

Демченко Т.А. [4], Р.Л. Хом’як [3], Л. Пан [10] та ін. під оборотними коштами розуміють грошові ресурси, що авансуються в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності виробництва та реалізації продукції. Таке трактування, на перший погляд, істотно відрізняється від тих, що наводяться в західних виданнях з фінансового менеджменту. Насправді, в них є багато спільного як за змістом, так і за методами впливу на об’єкт управління, в ролі якого в даному випадку виступає власний капітал .

Часто у вітчизняній літературі поняття “обігові кошти”, “оборотні кошти” та “оборотний капітал” ототожнюються це свідчить про ідентичність на їхню думку даних понять [1, 7] .

З політ економічної точки зору розглядались поняття основного (постійного) і оборотного капіталу. Витрати господаря на постійний і оборотний капітали різні, вважали вчені: витрати на останній відновляються після кожного обороту, а капітал постійний, служачи для багатьох оборотів, вимагає тільки виправлень, налагодження, що обходиться набагато дешевше, ніж повне його поновлення .

В політичній економії капіталом називаються певні майнові блага, створені виробництвом та призначені слугувати для подальшого виробництва. У вченні про окреме господарство капітал – це абстрактна цінність всіх зібраних підприємством ресурсів. В обліку капітал – це частина пасиву, що показує долю власника в засобах підприємства. Тобто капітал є власним джерелом коштів, ресурсів підприємства .

Таким чином оборотний капітал – це частина капіталу підприємства, яка належить власнику та спрямовується на забезпечення підприємства оборотними коштами .

Оборотний капітал і оборотні кошти – взаємопов’язані поняття, проте вони не є аналогічними. Величина оборотного капіталу свідчить про те, наскільки основна діяльність підприємства забезпечена власними фінансовими «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 ресурсами. Однак, за недостатністю власних, в обіг можуть бути залучені спеціально для цього позичені кошти (кредити), або кошти, призначені для погашення заборгованості з поточних зобов’язань, що є цілком нормальним .

Оборотний капітал розкриває процес пошуку джерел фінансування оборотних активів. З точки зору бухгалтерського балансу оборотний капітал – це перевищення оборотних активів підприємства над його короткотерміновими зобов’язаннями .

Оборотні кошти – авансована підприємством в оборотні виробничі фонди та фонди обігу (за мінусом амортизаційних відрахувань) сукупність коштів, яка опосередковує їх рух у процесі кругообігу, забезпечує безперервний процес виробничо-господарської діяльності .

В літературі також зустрічається поняття “оборотні засоби”, під яким розуміють те ж, що під оборотними коштами визнають інші автори [1, 7] .

Однак таке визначення є некоректним перекладом з російської мови терміну “оборотные средства”.

Слово “средства” в російській мові має два значення:

1) сукупність грошей, кредитів, капіталів; знаряддя для здійснення якоїнебудь діяльності;

2) способи дії для досягнення будь-чого .

В даному випадку мова йде про перше значення даного слова і тому доцільним є переклад “оборотные средства” на “оборотні кошти”, оскільки “засоби” висвітлюють значення слова “средства” в другому випадку .

Як вже зазначалось, оборотні кошти авансуються в оборотні фонди та фонди обігу, поєднання яких є економічною сутністю оборотних коштів, покликаних забезпечити безперервність усього процесу відтворення, в ході якого фонди обов’язково проходять усі стадії від виробництва до споживання .

Оборотні виробничі фонди обслуговують сферу виробництва. Вони матеріалізуються в предметах праці (сировині, матеріалах, паливі та ін.) та частково в засобах праці у вигляді малоцінних швидкозношуваних предметах та втілюються у виробничих запасах, незавершеному виробництві, напівфабрикатах власного виробництва, також вони представлені витратами майбутніх періодів, які необхідні для встановлення нового обладнання, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості, з освоєнням нових виробництв та агрегатів та ін .

Інший елемент оборотних коштів – фонди обігу. Вони не приймають безпосередньої участі в процесі виробництва, їх призначення полягає в забезпеченні ресурсами процесу обігу, в обслуговуванні крогообороту засобів підприємства та досягненні єдності виробництва та обігу. Фонди обігу знаходять своє відображення в готовій продукції та грошових коштах .

Але під фондом в обліковому значенні необхідно розуміти такі категорії пасиву, яким в активі протиставляються засоби найрізноманітнішого призначення, закріплені за підприємством [1, 5]. До оборотних виробничих фондів належать виробничі запаси, незавершене виробництво, МШП, брак у виробництві, напівфабрикати, тварини на вирощуванні та відгодівлі, витрати майбутніх періодів, а до фондів обігу – готова продукція на складі, товари, гроНаукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 шові кошти, дебіторська заборгованість. Тобто оборотні фонди та фонди обігу є сукупністю, абстрактними поняттями і в обліку їм відповідають оборотні активи, оскільки за НП(С)БУ 1 [9], “оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу” .

Необхідно також відрізняти від поняття “оборотні кошти” поняття “ресурси”, оскільки оборотні кошти є лише однією зі складових ресурсів, які об’єднують кошти, запаси, можливості, джерела засобів .

Тобто обороні кошти є фінансовою категорією, опосередковуючою ланкою між оборотним капіталом та оборотними фондами, фондами обігу, а в обліку – оборотними активами .

Необхідно зазначити, що також можна зустріти в публікаціях трактування поняття “оборотні кошти” як позначення частини оборотних активів – грошових коштів. Але поняття “оборотні кошти”, на наш погляд, не можна використовувати в такому значенні, оскільки грошові кошти є лише однією з форм існування оборотних коштів, що видно з рис. 1 [1] .

–  –  –

Рис. 1. Стадії та форми кругообігу оборотного капіталу Елементи оборотних коштів є складовими безперервного потоку господарських операцій. На початковій стадії (постачання) обороту оборотні кошти авансуються у формі грошових коштів та переходять у форму виробничих запасів; на другій стадії (виробництво) – виробничі запаси передаються у виробництво, результатом цієї стадії є перехід оборотного капіталу, тобто ресурси перетворюються на продукцію, роботи або послуги; на третій стадії (реалізації) оборотні кошти знову отримують форму грошових коштів .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Крапки в схемі означають, що обіг оборотних коштів перервано, але процес кругообігу триватиме в іншій сфері. Характерною особливістю оборотних коштів є те, що при нормальному функціонуванні підприємства вони не полишають виробничу сферу – оборотні кошти не витрачаються, а авансуються в різноманітні види поточних затрат підприємства .

Таким чином, оборотні кошти як частина оборотних активів, які опосередковують їх рух у процесі кругообігу, забезпечують безперервний процес виробничо-господарської діяльності .

У процесі діяльності підприємства окремі складові оборотних активів знаходяться на різних стадіях і в різних формах, тому склад оборотних активів можна представити у вигляді рис. 2 [3] .

Оборотні активи підприємства

–  –  –

Одна частина оборотного капіталу знаходиться у виробничих запасах, інша частина перебуває у вигляді незавершеного виробництва, а третя у вигляді готової продукції. Щодо капіталу обігу, то він представлений у вигляді грошових коштів, готової продукції та коштів у розрахунках .

Висновки. Чітке розуміння сутності оборотних активів має велике практичне значення, адже правильне сприйняття економічної термінології, спрощує роботу кожного підприємця, допомагає прослідкувати та виявити взаємозалежності між різними факторами виробничо-господарської діяльності, що у подальшому дозволить не лише раціонально споживати наявні фінансові ресурси, а й будувати обґрунтовані економічні прогнози щодо доцільності використання та управління оборотними активами підприємства .

–  –  –

Бутинець Т.А. Бухгалтерський облік. / Т.А. Бутинець, Л.В. Чижевська 2 .

– Житомир: ЖІТІ, 2004.- 672с .

Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посіб. За ред.. Р.Л. Хом’яка, 3 .

В.І. Лемішовського. – 6-те вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід». 2007. – 1200 с .

Демченко Т. А. Оборотні активи та їх відображення в бухгалтерському 4 .

обліку і фінансовій звітності. Актуальні проблеми економіки / Т. А. Демченко. – Фінанси АПК – 2007. – №9. – 227 c .

Єфимова О.В. Оборотные активы организации и их анализ / О.В .

5 .

Єфимова // Бухгалтерський учт. – 2000. - №19. – С72-78 .

Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики / 6 .

А.Г. Загородній, Г.О. Партин : Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Тво “Знання”, КОО, 2003. – 327 с .

Ковалев В. В. Курс финансового менеджмента / В. В. Ковалев. – М.: ТК 7 .

Велби, Проспект, 2008. – 448 с .

Лимар Ю. В. Уточнення сутності категорії "оборотні активи" в системі 8 .

суміжних понять / Ю.В. Лимар [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.rusnauka.com/10_NPE_2011/Economics/10_83119.doc.htm Национальное положение (стандарт) бухгалтерского учета 1 «Общие 9 .

требования к финансовой отчетности» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/info/instrbuh/npsbu1/

10. Пан Л. Проблеми формування оборотних коштів підприємств в умовах перехідної економіки. / Л. Пан // Предпринимательство. Хозяйство. Право. – 2000. – № 5. – С. 74 .

Сафонова В.И., Ебазерова Н.А. Safonovа V.I., Ebazerova N.А .

Оборотные активы в экономичес- Current assets in the economic system кой системе предприятия of the enterprise В статье исследуется сущность The article examines the nature of понятия «оборотные активы», указа- the concept of "current assets" as ны подходы экономистов к определе- defined approaches to the interpretation нию сущности данного понятия. Рас- of the essence of economists of this смотрено место оборотных активов в concept. The place of current assets in деятельности предприятия, рассмот- the enterprise, and examined under a рены стадии и формы кругооборота form of working capital cycle. Shows оборотного капитала. Приведен со- the composition of current assets, which став оборотных активов предприятия, are working capital and capital которые представлены оборотным circulation .

капиталом и капиталом обращения. The article stated that one of the В статье указано, что одна часть working capital is in inventory, the other оборотного капитала находится в part is in the form of work in progress, производственных запасах, другая and the third in the form of finished «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 часть находится в виде незавершен- products. Capital turnover, it is ного производства, а третья в виде presented in the form of cash, finished готовой продукции. Капитал обраще- goods and money in the calculations .

ния представлен в виде денежных Keywords: assets, current assets, средств, готовой продукции и средств current assets, current assets, working в расчетах. capital, assets turnover .

Ключевые слова: активы, оборотные активы, оборотный капитал, оборотные активы, оборотные фонды, фонды обращения .

УДК 336.46

УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Джалал А.К. – д.э.н., професор Колпакова Н.С. – к.э.н., ассистент ЮФ НУБиП Украины «Крымский агротехнологический университет»

В статье осуществлен анализ современных тенденций управления структурой капитала предприятий в условиях неопределенности, обоснован выбор стратегии предприятия в зависимости от структуры капитала, в том числе его рационализация, произведены расчеты динамики изменения средневзвешенной стоимости капитала предприятия и рентабельности собственного капитала в зависимости от структуры капитала предприятия Ключевые слова: стратегия, капитал, структура, доходность, стоимость Постановка проблемы. В настоящее время существует ряд проблем теории структуры капитала общего характера, нерешенность которых препятствует правильной оценке стоимости капитала и применению ее результатов для принятия финансово-инвестиционных решений в деятельности предприятия. Таких ключевых проблем три. Первая заключается в количественном измерении влияния прямых и косвенных потерь, связанных с финансовыми затруднениями, на требуемую доходность акций. Вторая – в отражении той или иной политики финансирования, уровня обещанной процентной ставки, периода рефинансирования долга в оценке стоимости капитала. Третья – в определении влияния роста доходов предприятия на системный риск, доходность акций и стоимость капитала. В настоящее время отсутствуют простые в плане практического применения теоретические концепции, которые позволили бы построить модели, отражающие влияние риска финансовых затруднений, роста доходов и различных аспектов политики финансироНаукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 вания компании, на стоимость собственного капитала. Отсутствие концепций и моделей негативно отражается на качестве принимаемых управленческих решений, касающихся финансирования инвестиций, выбора оптимальной структуры капитала, оценки фундаментальной стоимости акций компаний, прочее. В этой связи решение вопросов управления капиталом предприятия в части рационализации его структуры является актуальным .

Анализ последних достижений и исследований. В последние время проблемы структуры капитала и ее рационализация разрабатывалась следующими исследователями: Брейли Р., Бромвич М., Гапенски Л., Грэхэм Дж .

Р., Дженсен М., Коупленд Т., Майерс С., Меклин У., Мертон P., Миллер М., Модильяни Ф., Мэйсон С., Харви, Харрис М.К. Р., Холт Р., Ченг Ф. Ли, Абушева Л.А., Аньшина В.М., Бланка И.А., Васильева В.Д., Ермолаева С.Н., Краюхина Г.А., Лисицина Е.В., Локтевой Ю.С., Малюка В.И., Подолякина В.И., Райкин Э.С., Урмана Л.И., Грец В.М., Шинкарук Л.В., Артемова Т.И., Турило А.М., Орехова К.В., Тридид А.М., Омельянович Л.О., Чайковская О.В. и многих других .

Выделение ранее нерешённой ранее части проблемы. В работах отечественных и зарубежных ученых недостаточное внимание уделено связи стратегических направлений развития предприятия и рационализации его структуры .

Целью исследования является обоснование выбора стратегии предприятия в зависимости от структуры капитала, в том числе ее рационализация .

Изложение основного материала. Структура капитала – это важный стратегический параметр предприятия. С одной стороны, чрезмерно низкая доля заемного капитала фактически означает недоиспользование потенциально более дешевого, чем собственный капитал, источника финансирования. Такая структура означает, что у компании складываются более высокие затраты на капитал, и создает для нее завышенные требования к доходности будущих инвестиций. С другой стороны, структура капитала, перегруженная заемными средствами, также предъявляет слишком высокие требования к доходности капитала, поскольку повышается вероятность неплатежа и растут риски для инвестора. Стратегическая важность решений по структуре капитала связана с тем, что высокие затраты на капитал, возникающие как при недоиспользовании, так и при чрезмерном вливании кредитных ресурсов, создают препятствия для развития компании. Необходимо отметить, что существует зависимость между выбранной предприятием стратегией и структурой его капитала (рис. 1). Различные стратегии предполагают различные подходы к вопросу формирования структуры капитала предприятия, поскольку обуславливают различную инвестиционную активность предприятия. Таким образом, проблему формирования экономически рациональной структуры капитала предприятия необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с процессом стратегического планирования .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Рис.1. Зависимость между выбранной предприятием стратегией и структурой его капитала Источник: авторская разработка Рационализация структуры капитала является одной из наиболее важных и сложных задач, решаемых в процессе финансового управления предприятием. Разработанная блок-схема формирования экономически рациональной структуры капитала предприятия представлен на рис. 2. И осуществляется в несколько этапов. Основным этапом процесса управления является анализ структуры капитала, который позволяет оценить насколько возможно оптимизировать структуру капитала в соответствии со стратегическими целями .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Рис. 2. Блок-схема поиска экономически рациональной структуры капитала предприятия Источник: авторская разработка «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Не менее важным является этап формирования средневзвешенной цены капитала, на величину которой оказывают влияние распределение прибыли и привлечение кредитов .

Заключительным этапом рационализации является принятие управленческих решений по формированию структуры капитала и определению их результативности. Реализация задач каждого этапа возможна лишь при четкой предприятия, сбора и систематизации информации, отлаженной системе долгосрочного текущего планирования и контроля .

При этом необходимо произвести предварительную оценку возможных вариантов структуры капитала рассматриваемого предприятия и условий привлечения, и обслуживания каждого из возможных вариантов структуры .

Далее для каждого из вариантов осуществляется расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC) и рентабельности собственного капитала (ROE). Затем строится общий график, одновременно отражающий значения WACC и ROE для каждого рассматриваемого варианта структуры капитала предприятия (рис. 3). Данный график иллюстрирует динамику изменения средневзвешенной стоимости капитала и рентабельности собственного капитала в зависимости от его структуры, выраженной коэффициентом финансового левериджа .

При значении коэффициента финансового левериджа равном нулю фирма финансирует свою деятельность лишь за счет собственных средств, значение WACC является высоким, а значение ROE, напротив низким, что, безусловно, негативно для предприятия .

С появлением в структуре капитала заемных средств ситуация меняется в лучшую сторону: по мере увеличения доли заемного капитала WACC начинает снижаться, а ROE увеличивается .

Так происходит до тех пор, пока коэффициент финансового левериджа не достигает значения равного 0,33 - структура капитала: 75 % - собственный капитал и 25 % - заемный. Таким образом, если значение коэффициента левериджа меньше 0,33, то увеличение доли заемного капитала до 25% будет давать однозначно позитивный результат, выражающийся в увеличении рыночной стоимости компании, а, следовательно, и в увеличении благосостояния акционеров .

Дальнейшее наращивание доли заемных средств в структуре капитала организации уже не приведет к «однозначной» экономической рационализации - наряду с позитивным снижением стоимости капитала фирмы происходит негативное снижение рентабельности собственного капитала. Здесь необходимо учитывать какой из двух принципов будет являться для организации приоритетным - минимизация WACC или максимизация ROE .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Рис. 3. Динамика изменения средневзвешенной стоимости капитала предприятия и рентабельности собственного капитала в зависимости от структуры капитала предприятия Источник: составлено на основе расчетов автора В случае если руководство предприятия не имеет четко выраженного приоритета в сторону одного принципов необходимо продолжить анализ графика. Поиск экономически рациональной структуры капитала следует продолжить на промежутке, характеризующемся значениями коэффициента финансового левериджа от 0,33 до 1,67 включительно. В данном случае мы имеем три отрезка: 0,33 - 0,6, 0,6 - 1 и 1 - 1,67. Здесь следует обратить внимание на угол наклона кривых, отображающих значения WACC и ROE. На отрезке 0,33 - 0,6 кривые имеют различный угол наклона: прямая, отражающая значения коэффициента ROE имеет очень небольшой угол наклона, а прямая WACC напротив сильно наклонена. Это означает, что на данном отрезке при увеличении доли заемного капитала небольшие потери в рентабельности собственного капитала (ROE уменьшается лишь на 0,18 % с 7,14 % до 6,96 %) компенсируются значительным снижением стоимости капитала предприятия (WACC падает с 9,90 % до 9,21 %) .

Таким образом, несмотря на тенденцию к снижению рентабельности собственного капитала, дополнительное привлечение заемных средств будет выгодным для предприятия. Отрезок 0,6 - 1 характеризуется почти параллельным ходом линий графика, это говорит о том, что уменьшению WACC соответствует практически такое же снижение ROE. На отрезке 1 - 1,67 наблюдается большая разница в углах наклона прямых: при небольшом снижеНаукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 нии WACC происходит значительное падение ROE, с точки зрения принципа минимизации значения WACC будет выгодным продолжать наращивать долю заемных средств, однако, когда мы параллельно подключаем второй принцип - максимизация ROE, мы видим, что увеличение доли заемного капитала будет нерациональным .

Выводы. Таким образом, на основе теоретических концепций формирования структуры капитала (традиционалистской, индифферентности, компромиссной, противоречия интересов) сформулировано определение структуры капитала как соотношения всех форм собственных и заемных финансовых средств, используемых корпорацией в процессе хозяйственной деятельности на финансирование активов. Положения компромиссной концепции и концепции противоречия интересов стали основой формирования методического подхода управления структурой капитала предприятий .

Мы пришли к выводу, что одинаковой для всех предприятий эффективной структуры капитала не существует. Любое решение по структуре капитала – это выбор между риском и доходностью, поскольку увеличение доли заемного капитала в источниках финансирования повышает как риск, так и доходность .

Именно поэтому каждое решение относительно структуры капитала принимается предприятием в соответствии с ее общей стратегией. Исходя из этого, устанавливаются критерии формирования эффективной структуры капитала (доходность (финансовая рентабельность), минимизация стоимости капитала или минимизация финансового риска), в соответствии с которыми и формируется эффективная структура .

Таким образом, можно утверждать, что структура капитала, которая будет находиться на промежутке значений коэффициента финансового левериджа 0,6 - 1, т.е. соотношение заемного капитала от 37,5% до 50% и собственного капитала от 62,5% до 50 % будет экономически рациональна .

Список использованных источников

1. Структурні зміни та економічний розвиток України: [монографія] / [В .

М. Геєць, Л. В. Шинкарук, Т. І. Артьомова та ін.]; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К., 2011. - 696 с .

2. Турило А.М. Оцінка вартості підприємства в системі фінансовоекономічної стратегії його розвитку / Фінанси України. – 2009. –№5 – С.95Тридід О. М. Оцінювання фінансової стійкості підприємства :

[монографія] / О. М. Тридід, К. В. Орєхова. – К. : УБС НБУ, 2010. – 143 с .

4. Stephenson S.V. An Enterprise Resource Planning Model for Organizational Success through Operational Velocity Attainment: diss. …Doctor of Philosophy at George Mason University / Stephen V. Stephenson. – Fairfax, Virginia, USA. – 2006. – 656 p .

5. Extended Dividend, Cash Flow and Residual Income Valuation Models – Accounting for Deviations from Ideal Conditions / N. Heinrichs, D. Hess, «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

C. Homburg and others. May 25,2011. - Available at:

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1145201

6. McInnis, John M. The Effect of Cash Flow Forecasts on Accrual Quality and Benchmark Beating / John M. McInnis, and Daniel W. Collins. - Journal of Accounting & Economics, Vol. 51, April 2011. - pp. 219-239. - Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=922770

7. Patric Bolton, Hui Chen, Neng Wang. A unified theory of Tobin’s q, corporate investment, financing, and risk management. – Journal of Finance, Forthcoming; AFA 2010 Atlanta Meetings Paper. – http://ssrn.com/abstract=1364964

8. Robinson, David T. Cyclicality, Performance Measurement, and Cash Flow Liquidity in Private Equity (September 20, 2011) / David T. Robinson and Berk A .

Sensoy. Charles A. Dice Center Working Paper No.2010-021. - Fisher College of

Business Working Paper No.2010-03-021. - Available at SSRN:

http://ssrn.com/abstract=1731603 Джалал А.К., Колпакова Н.С. Djalal A.К., Kolpakovа N.S .

Управління структурою капітала Capital structure managing У статті здійснено аналіз сучас- In the article the analysis of них тенденцій управління структу- modern trends of capital structure рою капіталу підприємств в умовах management of the enterprises in невизначеності, обґрунтовано вибір conditions of uncertainty, the choice стратегії підприємства в залежності of strategy of the enterprise depending від структури капіталу, в тому числі on the capital structure, including its його раціоналізація, зроблені розра- rationalization, the modeling of the хунки динаміки зміни середньозва- dynamics of changes in weighted avженої вартості капіталу підприємства erage cost of capital of the enterprise і рентабельності власного капіталу в and profitability of own capital deзалежності від структури капіталу пі- pending on the capital structure of the дприємства enterprise .

Ключові слова: стратегія, капі- Keywords: strategy, capital, тал, структура, дохідність, вартість structure, yield, cost .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 УДК 657.1:004

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ "1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8"

В СФЕРЕ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Резникова О.С. – д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита ЮФ НУБиП Украины «Крымский агротехнологический университет»

"1С: Предприятие 8" является универсальной проблемно ориентированной системой для автоматизации задач учета, планирования и управления на предприятиях .

Ключевые слова: Платформа «1С:Предприятие 8.2», автоматизация задач учета, функциональность программы, функциональные возможности, права доступа, интерфейс пользователя .

Постановка проблемы. "1С: Предприятие 8" является универсальной системой автоматизации экономической и организационной деятельности предприятия. Поскольку такая деятельность может быть довольно разнообразной, система может «приспосабливаться» к особенностям конкретной деятельности, в которой она применяется. Это не просто программа, существующая в виде набора неизменяемых файлов, а совокупность различных программных инструментов, с которой работают и разработчик и пользователь .

«1С: Предприятие» – это принципиальное изменение архитектуры платформы версии 8. В новой версии платформы «1С: Предприятие 8.2»

изменилось конструирование управляемого интерфейса, разработаны управляемые формы, используются различные варианты отчетов и новых возможностей их настройки, новая методика проведения документов, настройка рабочего стола, командного интерфейса, использование функциональных опций и др .

Анализ последних достижений. Продукт является информационным решением прикладного решения 1С:Предприятие .

В «1С Бухгалтерии 8» заложена возможность совместного использования с прикладными решениями "Управление торговлей" и "Зарплата и Управление Персоналом", также созданными на платформе "1С Предприятие 8" .

Цель исследования.

Анализ функциональных возможностей и принципы функционирования информационной системы программы «1С:

Предприятие 8.2» .

Изложение основного материала исследования.

Функционирование системы делится на два разделенных по времени процесса:

1. настройку (конфигурирование);

2. непосредственную работу пользователя по ведению учета и выполнению различных расчетов .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Рис. 1. История развития программного продукта 1С:Предприятие «Бухгалтерский учет для Украины»

На этапе конфигурирования системы выполняется настройка различных режимов системы в соответствии с особенностями конкретного предприятия. При этом определяются структуры и свойства справочников и документов, описываются формы и алгоритмы построения отчетов, настраивается ведение учета. При администрировании системы разработчик конфигурации (администратор) системы может создавать наборы прав доступа к данным, соответствующие пользователям разного уровня .

Количество и структура наборов прав определяется конкретной конфигурацией системы .

Для того чтобы интерфейс конкретной конфигурации сиcтемы полностью отражал настроенные структуры данных, предусмотрена возможность настройки меню, панелей инструментов, комбинации клавиш .

Работа пользователя с информационной базой осуществляется при запуске системы в режиме "1С: Предприятие 8". При этом выполняется функционирование системы в предметной области: осуществляется ввод документов, заполнение справочников, формирование различных отчетов, выполнение различных регламентных расчетов .

Нам, как пользователям, предоставляется возможность ввода и обработки информации описанной в конфигурации структуры с использованием алгоритмов, созданных на этапе конфигурирования .

Конкретной конфигурацией системы "1С: Предприятие 8" определяются, особенности которой описываются: набором констант;

составом, структурой и свойствами справочников; формами просмотров списков справочников и ввода элементов справочников; составом и набором значений перечислений; составом и наборами значений планов видов характеристик; планом счетов; составом и наборами значений видов расчетов; составом бизнес-процессов и задач; формами ввода документов;

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 формами журналов документов; формами и алгоритмами отчетов и обработок; составом, структурой и свойствами регистров; интерфейсами пользователя; правами пользователя на доступ к различным объектам и режимам программы .

Предметная область, автоматизируемая "1С Бухгалтерией 8", иллюстрируется следующей схемой .

Рис.2. Предметная область, автоматизируемая "1:С Предприятие 8"

Программный продукт "1С: Бухгалтерия 8" включает технологическую платформу "1С:Предприятие 8" и типовую конфигурацию (прикладное решение) «Бухгалтерия для Украины». Платформа обеспечивает функциональность экранных форм, взаимодействие с операционной системой и файловыми областями, хранение и обработку данных в информационной базе, и массу других системных функций. В конфигурации определены состав и параметры учетных механизмов (планы счетов и учетные регистры); справочников, документов, отчетности, а также механизмы из взаимосвязи и автоматизации .

Платформа обладает рядом преимуществ:

Эргономичность пользовательского интерфейса .

Экономическая и аналитическая отчетность .

Масштабируемость .

Администрирование .

Быстрая разработка и модификация .

Интеграция с другими системами .

Гибкость платформы позволяет:

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 автоматизировать производственные и торговые предприятий, бюджетные и финансовые организации, предприятия, предоставляющие услуги и т.д .

поддерживать оперативное управление компанией;

автоматизировать организационную и хозяйственную деятельности;

вести бухгалтерский учет по нескольким планам счетов, регламентированную отчетность;

пользоваться широкими возможностями по ведению управленческого учета, организации аналитической отчетности, поддержки многовалютного учета;

решать задачи по планированию, бюджетированию и финансовому анализу;

рассчитывать заработную плату и управлять персоналом;

другие сферы применения .

"1С Бухгалтерия 8" обеспечивает решение всех задач, стоящих перед бухгалтерской службой предприятия, если бухгалтерская служба полностью отвечает за учет на предприятии, включая, например, выписку первичных документов, учет продаж и т.д. Кроме того, информацию об отдельных видах деятельности, торговых и производственных операциях, могут вводить сотрудники смежных служб предприятия, не являющиеся бухгалтерами. В последнем случае за бухгалтерской службой остается методическое руководство и контроль за настройками информационной базы, обеспечивающими автоматическое отражение документов в бухгалтерском и налоговом учете .

Прикладное решение поддерживает ведение и автоматизацию двух видов учета: бухгалтерского и налогового. Эти виды учета опираются на единый документооборот и единую нормативно-справочную систему, что позволяет учитывать особенности каждого из них, не оказывая негативного влияния на повседневную работу пользователей .

В типовой конфигурации предусмотрены средства и механизмы ограничения доступа пользователей у информации. С одной стороны, это обеспечивает определенную степень информационной безопасности предприятия, с другой – облегчает работу пользователям информационной системы. Эти механизмы обширны и развиты, построены они одновременно и на механизмах прикладного решения и на системных возможностях технологической платформы «1С:Предприятие 8». Такое сочетание средств позволяет обеспечить гибкое управление доступом пользователей к информации. Вопросами ограничения прав пользователей при развертывании информационной системы обычно занимаются специалисты - внедренцы или IT- специалисты. С течением времени всегда есть возможность изменения определенных на этапе развертывания системы настроек .

Доступ пользователя к информации ограничивается двумя базовыми платформами:

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Ролями пользователей;

Интерфейсами .

В первом случае речь идет о реальной защите, когда к какой-либо информации доступ конкретных пользователей или групп пользователей ограничивается явным образом. В случае использования для защиты информации интерфейсами, речь идет о неявной защите – пользователь не видит каких - либо справочников, документов, и к другим интерфейсам у него нет доступа .

Информационная система обладает набором средств управления, в который входит главное меню, панели инструментов, строка состояния. Все это называется интерфейсом пользователя. Для облегчения работы с информационной базой предусмотрено несколько интерфейсов. Они обеспечивают различных функций .

Административный Бухгалтерский Полный Формирование списка пользователей информационной системы может осуществляться двумя способами.

Один из них традиционный, осуществляется в два этапа:

На рис. 3 представлены права пользователя в режиме «Конфигуратор»

(меню «Администрирование»- Пользователи») .

–  –  –

Выводы. Продукты линейки "1С: Предприятие 8" постоянно обновляются в соответствии с изменениями законодательства. Также по результатам внедрений решений "1С: Предприятие 8" на предприятиях и обращений пользователей расширяется функциональность программы для возможности решения всех задач автоматизируемых данным продуктом предприятий .

Платформа «1С:Предприятие 8.2» поддерживает работу с различными СУБД - файловый режим, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database. Подходит как для Microsoft Windows, так и для Linux, что позволяет выбрать архитектуру, в которой будет функционировать система, и использовать открытое программное обеспечение для работы сервера и базы данных .

Список использованных источников Использование прикладного решения «1С: Бухгалтерия 8 для 1 .

Украины» редакция 1.2 Сертифицированный курс // Методические материалы для слушателей сертифицированных курсов. – М.: Фирма «1С». – 2011. – 471 с .

Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С: Предприятие 8.2 .

2 .

Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы / М.Г .

Радченко, Е.Ю. Хрусталева. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2011. –874 с .

Резнікова О. С. Функціональ- Reznikova O.S. Functional ні можливості "1С: Підприємство possibilities of "1С : Enterprise 8" in 8" у сфері автоматизації обліку на the field of automation of accounting підприємствах in enterprises «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

–  –  –

УДК 657.411

ПОНЯТТЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ

Майданевич П.М. – д.е.н., завідувач кафедри обліку і аудиту Гноєва Ю.В. – студентка економічного факультету ПФ НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет»

В статті розкрито сутність власного капіталу підприємства, визначено його основні функції. Наведено особливості формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності відповідно до Господарського кодексу України .

Ключові слова: власника капітал, статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал .

Постановка проблеми. Основою ринкової економіки є відносини власності, які в системі бухгалтерського обліку виражені категорією «власний капітал». Підприємство, що відокремлено від інших здійснює господарську діяльність, повинно володіти капіталом. Структура і динаміка власного капіталу є найсуттєвішим показником, що визначає фінансовий стан підприємства. В той же час необхідно розуміти, що являє собою власний капітал .

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У різні часи проблеми власного капіталу досліджували багато вчених, зокрема, Г. Андрощук, О.Б. Бутнік - Сіверський, С.М. Ілляшенко, В. Зінов, С. Кокизюк, І.Й. Яремко та інші. Проте, існує ряд невирішених суперечностей, розв’язання яких необхідно розпочати з визначення власного капіталу .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Постановка мети дослідження. Метою написання статті є розкриття сутності власного капіталу підприємства та визначення його основних функцій .

Результати дослідження. Термін «капітал» походить від лат. capitalis – «головний». У повсякденному житті під капіталом розуміють: у вузькому розумінні - суму заощаджень, достатню для ведення підприємницької діяльності, а в широкому розумінні - все те, що має певну цінність .

З точки зору економічної теорії капітал є вартістю, яка має властивість самозростати, приносячи так звану додану вартість .

Можна дати узагальнене визначення капіталу. Капітал - це вартість, яка в своєму русі зростає, приносячи дохід, тобто це - самозростаюча вартість [1, c. 327] .

Капітал, який приносить відсоток, - це капітал-власність, тобто гроші, які продаються на особливому ринку, - ринку капіталів. Позичені гроші, тобто гроші, надані в кредит функціонуючим підприємцям, - це капітал-функція .

Якщо капітал-власність приносить дохід в формі відсотка, то капітал-функція

- у формі підприємницького доходу, тобто частини прибутку на позичений капітал, яка залишається після сплати відсотків вартість [8] .

Отже, підприємство для забезпечення господарської діяльності повинно володіти капіталом в певному розмірі .

Капіталу притаманні наступні характеристики:

- він є основним фактором виробництва;

- характеризує фінансові ресурси підприємства, що приносять прибуток;

- є головним джерелом формування добробуту власників;

- є головним показником ринкової вартості підприємства;

- його динаміка є важливим «барометром» рівня ефективності господарської діяльності підприємства вартість [10] .

Власний капітал - це загальна вартість засобів підприємства, які належать йому на правах власності та використовуються ним для формування його активів .

З 1 січня 2013 року відбулися зміни щодо основних форм фінансової звітності. Так, власний капітал у балансі відображається у першому розділі пасиву «Власний капітал» і до 2013 року включав у себе такі статті: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал (рис.

1.):

Зареєстрований капітал – це юридично оформлена, офіційно об’явлена і належним чином зареєстрована частина внесків власників до капіталу підприємства. Зареєстрований капітал включатиме статутний капітал господарських товариств, державних і комунальних господарств, який призначений для заснування та введення підприємства в дію, виконує захисну функцію та функції управління і контролю, що дасть можливість власникам контрольного «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 пакета акцій підприємства проводити стратегічну політику, формувати дивідендну політику та контролювати кадрові питання вартість [6] .

Власний капітал підприємства

–  –  –

Враховуючи принцип єдиного грошового вимірника, капітал у бухгалтерському обліку є сукупністю майнових засобів, призначених для господарських цілей, виражених в грошовій одиниці, тобто підсумок по активу балансу або тотожний йому підсумок по пасиву балансу .

Кожне підприємство для здійснення господарської діяльності повинно мати економічні ресурси, які називають активами підприємства.

Якщо активи підприємства формуються тільки за рахунок власних коштів (власного капіталу), то має місце наступне балансове рівняння:

Активи = Власний капітал (1) Активи підприємства можуть поповнюватись за рахунок коштів інших юридичних і фізичних осіб. В цьому випадку підприємство матиме заборгованість (зобов'язання).

З урахуванням заборгованості наведене вище рівняння набуває вигляду:

Активи = Власний капітал + Зобов'язання (2) У західній економічній літературі зобов'язання називають пасивами. В Україні поняття «пасиви» охоплює власний капітал і зобов'язання. В усіх випадках власний капітал є складовою частиною загальних джерел підприємства або частиною його активів .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки».

Випуск 159 Перетворюючи рівняння можна визначити власний капітал наступним чином:

Власний капітал = Активи - Зобов'язання (3) У формулі величина власного капіталу визначається як різниця між вартістю активів і зобов'язаннями до сплати .

Власний капітал відображає величину вартості засобів, які належать власникам підприємства. Капітал власника відображає розмір участі власників (засновників, учасників, акціонерів) підприємства у фінансуванні його активів.

На величину власного капіталу впливають:

- інвестиції, які збільшують активи за рахунок додаткових коштів власника підприємства;

- вилучення коштів власниками підприємства, що зменшує активи підприємства;

- доходи, які призводять до зростання власного капіталу;

- витрати, які зменшують величину власного капіталу вартість [10] .

Якщо за звітний період доходи перевищують витрати, то підприємство отримує прибуток, і навпаки, у випадку перевищення витрат над доходами збиток. Отже, доходи та інвестиції збільшують власний капітал, витрати і вилучення - зменшують .

Характеристика складових власного капіталу. Основним елементом власного капіталу є статутний капітал - один із основних показників, що характеризує розміри та фінансовий стан підприємства. Статутний капітал - це організаційно-правова форма капіталу, величина якого визначається установчими документами суб'єкта господарювання згідно з чинним законодавством .

Це сукупність внесків (часток, акцій за номінальною вартістю) засновників (учасників) в майно, виражених у грошовому вимірнику, при створенні підприємства для забезпечення його статутної діяльності. Основними нормативними документами з формування статутного капіталу виступають Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України та Закон України «Про господарські товариства» .

Господарським кодексом України передбачено особливості формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності. Класифікацію підприємств відповідно до способу формування статутного капіталу наведено на рис. 2 [11] .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

–  –  –

ва. Невкладені кошти засновників (учасників) зменшують реальний розмір статутного капіталу та в пасиві балансу відображаються в дужках, що означає необхідність віднімання від підсумку за розділом .

Учаснику товариства, який повністю вніс свою частку до статутного капіталу, а, отже, погасив свою заборгованість перед товариством, видається свідоцтво товариства .

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю, командитного товариства, повного товариства, товариства з додатковою відповідальністю формується за рахунок внесків його учасників та засновників.

Для формування статутного капіталу можуть бути внесками:

- будинки, споруди, обладнання;

- цінні папери;

- інші матеріальні права, в тому числі на інтелектуальну власність;

- права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, авторські права тощо;

- грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті .

Не можуть бути внесками для формування статутного капіталу:

- засоби, отримані під заставу;

- векселі;

- кошти, отримані в кредит;

- бюджетні кошти вартість [10] .

Приватні акціонерні товариства мають право випускати тільки іменні акції. Обіг іменних акцій фіксується товариством, яке зобов'язане вести Книгу реєстрації акцій. Реєстраційною інформацією в даному випадку є дані про власників акцій, час їх придбання, пакет акцій кожного акціонера .

Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів збільшити статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій або додаткового випуску акцій .

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства допускається після його повної сплати. Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається .

Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів зменшити статутний капітал шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом купівлі товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості .

Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків .

Капітал у дооцінках - це сукупність добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності коштів фізичних і юридичних осіб. Він формується за рахунок сум пайових внесків членів споживчих товариств, житлово-будівельних кооперативів, кредитних спілок «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 та інших підприємств, а також паїв членів сільськогосподарських виробничих кооперативів (СВК) у сільському господарстві, одержаних у результаті розподілу на паї колективної власності .

Додатковий капітал складається з емісійного доходу, тобто доходу, одержаного від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість; дооцінки активів; безоплатного одержання необоротних активів; іншого додаткового капіталу, фондів спеціального призначення .

Суми вилученого капіталу відображають вартість акцій власної емісії, які на даний момент не розміщені серед акціонерів. Вилучений капітал не впливає на суму власного капіталу. Він показує, що капітал належить підпримству, але не закріплений за конкретною фізичною особою (акціонером) .

Вилучений капітал повинен бути перепроданий або анульований .

Кошти резервного капіталу використовуються відповідно до напрямів, передбачених установчими документами: як правило, у випадку недостачі прибутку за рахунок резервного капіталу покриваються непередбачені витрати, погашаються борги перед кредиторами при ліквідації підприємства, виплачуються дивіденди за привілейованими акціями тощо. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку .

Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо .

Нерозподілені прибутки - це прибутки, одержані в результаті господарсько-фінансової діяльності підприємства, зменшені на суму прибутків, використаних у звітному році. Нерозподілений прибуток є власністю акціонерів (учасників, засновників) і збільшує суму власного капіталу. Якщо фінансовим результатом діяльності є збиток, то сума збитку зменшує суму власного капіталу .

Висновки. Отже, джерелами формування активів підприємства є власні та позикові кошти. В момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах, інвестованих засновниками (учасниками), і представляє собою вартість майна підприємства .

Власний капітал – це загальна вартість засобів підприємства, які належать йому на правах власності і використовуються ним для формування його активів. Такі активи формуються за рахунок інвестованого в них власного капіталу і представляють собою чисті активи підприємства .

До власного капіталу відносяться: зареєстрований (пайовий) капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал .

Список використаних джерел

1. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник [для студ. спец «Облік і аудит» вищ. навч. закладів] – [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця] – Житомир :

ПП «Рута», 2008. – 832 с .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

2. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджено наказом Міністерства фінансів України 08 березня 2013 р. No 433. [Електронний ресурс] Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. No 73 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 р. за No 336/22868. [Електронний ресурс] Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

4. Про акціонерні товариства: Закон України від 03 лютого 2011 р. N [Електронний ресурс] / Режим доступу :

2994-17 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi .

5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 p. № 996-XIV [Електронний ресурс] Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi .

6. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку: Наказ № 627 від 27.06.2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html

7. Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком: монографія / За ред. д.е.н., професора С.М.Ілляшенко. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2011. – 644 с .

Сердюк В.Н. Бухгалтерский учет: учебное пособие [Текст] / В.Н .

8 .

Сердюк– 9-е изд. – Донецк: ДонНУ, 2008. – 512 с .

9. Сопко В. B. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу : підручник / Сопко В. B., Завгородній В. П. – К. : 2008. – 260 с .

10. Сук Л.К. Фінансовий облік: навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.:

Знання, 2012. – 647с .

11. Цивільний Кодекс України. [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua .

Майданевич П.Н., Гноева Ю.В. Maidanevych P.M., Hnoyeva Понятие собственного капитала и Y.V. The concept of equity and its его функции functions В статье раскрыта сущность соб- Essence of property asset of enственного капитала предприятия, оп- terprise is exposed in the article, his ределены его основные функции. basic functions are certain. Features Приведены особенности формирова- over of forming of charter capital are ния уставного капитала на предпри- brought on the enterprises of different ятиях разных форм собственности в patterns of ownership in accordance соответствии с Хозяйственным ко- with the Commercial code of Ukraine .

дексом Украины. Keywords: property asset, regisКлючевые слова: собственный tered capital, ration capital, additional «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 капитал, зарегистрированный капи- inlaid capital, other additional capital, тал, паевой капитал, дополнительный operating surplus, retained earnвложенный капитал, другой дополни- ings(uncovered loss), unpaid capital, тельный капитал, резервный капитал, withdrawn capital .

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), неоплаченный капитал, изъятый капитал .

УДК 004.94:33

К ЗАДАЧЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ АПЕРИОДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ

МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ

Степанов А.В. – д.т.н., доцент Панкратова Т.А. – студентка 3-го курса ЮФ НУБиП Украины «Крымский агротехнологический университет»

Рассмотрена задача моделирования экономических процессов с помощью моделей с физической предметной областью. Модель СамуэльсонаХикса приведена к непрерывным аналогам: уравнению Матье и уравнению Дуффинга. Рассмотрены модели Филлипса, Пу и Кальдора. Для исследования динамики движений модельных систем применен интегрированный пакет MathCAD 14.0 .

Ключевые слова: Моделирование, экономическая динамика, модели экономического цикла, программное обеспечение MathCAD 14.0 .

Постановка проблемы и анализ публикаций. Исследования последних лет показали, что существует обширный класс экономических и хозяйственных задач, где применение оптимизационных моделей либо некорректно, либо затруднено, но в то же время они эффективно решаются на основе нелинейных экономико-математических моделей. При этом важно отметить, что, чем сложнее исследуемая система, тем более сложной должна быть и адекватно описывающая эту систему математическая модель. Очевидно, что основное внимание следует перенести на выявление и анализ нелинейных взаимосвязей .

На сегодняшний день аграрно-экономические исследования в области экономико-математического моделирования слабо подкреплены методологическими разработками. Несмотря на многочисленные разработки оптимальных стратегий в экономике, наблюдаемая на практике картина, например, депрессия в экономике или оживление свидетельствует, что характер изменения данной структуры требует изучения .

В настоящее время вернулся интерес исследователей к проблеме моделирования экономических циклов. Во многих исследованиях наблюдается «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 такая особенность моделирования циклов экономической динамики, как придание формализуемым функциям дискретной формы, дискретность создается искусственно для получения динамических рядов .

Математическое описание циклов решает ряд важных задач:

изучение внутренних процессов данного явления и изучение его 1 .

как такового;

моделирование, и как следствие, изучение поведения параметров 2 .

циклов под воздействием меняющихся значений факторов;

построение системы моделей, согласование и синхронизация их 3 .

информации с поведением системы управления процессами .

Выделение трендов является до сих пор наиболее распространенным методом в эмпирических исследованиях, связанных с экономическими циклами. При этом, в связи с тем, что большинство экономических рядов представляют собой сложное движение, в частности, возможно содержащее как периодические, так и квазипериодические, а по большей мере случайные составляющие, методы выделения таких движений во многом интуитивны .

В работе [1] указывается, что анализ статистических данных при выявлении параметров цикличности носит вспомогательный характер и более объективным считают подход, связанный с применением разностных преобразований. Однако, очевидно, что разностные методы увеличивают влияние случайных компонент и регрессионные методы, метод итеративного анализа здесь имеют преимущество [2]. К достоинствам метода итеративного анализа относят возможности экономической интерпретации аппроксимации кривых циклов, учета структурных особенностей, а также возможность использования любых начальных приближений [3] .

В последнее время среди исследователей длительных тенденций в экономической динамике все большую поддержку получают идеи, связанные с разработкой методов, использующих математический аппарат, широко применяемый, например, в физике [5]. В частности, например, в некоторых методах использованы системы дифференциальных уравнений типа ВольтерраЛотки [4], при исследовании макроэкономического поведения .

Таким образом, возникает гипотеза о том, что для моделирования экономической динамики, имеет место возможность применения моделей физической предметной области, очевидно в сочетании с параметрической идентификацией и адаптацией .

Сейчас существует довольно внушительное множество макроэкономических моделей: от более-менее простых, представляющих собой односекторные динамические зависимости, до сложных имитационных систем операторных уравнений, основанных либо на детализованном описании макроэкономических и структурных взаимозависимостей, либо на явном выделении макроэкономических объектов и механизмов их взаимодействия .

Динамические модели классифицируют в две большие группы. В первой – модели экономического роста, во второй – модели экономического цикла (экономических колебаний). Теоретические модели экономического «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 цикла дают описание и объяснение о немонотонном, колебательном характере изменения переменных макросистемы. Циклическая или колебательная динамика в большей мере соответствует реальным процессам по сравнению с поведением траекторий моделей роста. Данное положение справедливо для систем, относящихся к разным типам хозяйствования .

Понятием «экономический цикл» охватываются процессы, присущие тем или иным сторонам развития экономических систем рыночного типа. В теории изучаются деловые, инвестиционные и технологические циклы, а также циклы занятости в хозяйственной конъюктуре. Они различаются переменными, которыми описывается динамика системы, периодичностью, регулярностью и амплитудой соответствующих колебательных режимов. Разнообразие теоретических схем и моделей экономического цикла вполне оправдано многообразием и сложностью реальных макропроцессов .

Результаты исследований. Согласно известной точке зрения, наиболее адекватное понимание цикла в эконометрических исследованиях основано на идее близости перекрестных спектральных разложений для нескольких наиболее существенных макропоказателей. Аналогично проявляется циклическая динамика переменных теоретической модели, сформулированной в виде детерминированной системы дифференциальных или разностных уравнений. Это позволяет считать упомянутые направления исследований взаимодополняющими .

Анализ данных моделей представляет определенный интерес для развития теоретического инструментария, необходимого в исследованиях экономической динамики .

1 Модель экономического цикла Самуэльсона-Хикса Как было уже отмечено, изучение характера развития экономики во времени приводит к выводу о существовании экономических циклов, т.е .

сменяющихся периодов подъема и спада национального производства. Основными характеристиками текущей стадии состояния экономики являются ВВП и уровень занятости населения. Потенциал экономики с точки зрения объема ВВП определяется не только уровнем занятости, но и способом использования ресурсов – уровнем развития производительных сил .

С точки зрения эндогенной концепции, циклические колебания являются результатом действия внутренних факторов, приводящего к нарушению общего равновесия экономической системы. К таким внутренним факторам могут быть отнесены колебания объемов инвестиционных расходов предпринимательского сектора, потребительских расходов домохозяйств, объемов денежной массы и т.д .

В моделях динамического равновесия предполагается, что экономическая система находится в равновесном состоянии до возникновения «импульса» (возмущения), приводящего к его нарушению. Далее исследуется поведение системы под влиянием «импульса» в зависимости от внутренних свойств самой системы. Импульсом является изменение значения фактора, например – прирост объема инвестиций (рис.1) .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

–  –  –

Рис. 2 – Фазовые траектории сис- Рис. 3 – Решения уравнения Сатемы (5) для четырех наборов на- муэльсона-Хикса для указанных чальных данных (6) наборов начальных данных (6) Для решения дифференциальных уравнений в Mathcad 14.0 применена функция rkfixed( x, v1, v2, p, F ), где: x вектор начальных условий; v1,v2 левая и правая границы интервала соответственно, на котором ищется решение ОДУ; p число точек внутри интервала (v1, v2 ), в которых ищется решение;

F вектор, состоящий из n-элементов, который содержит первую производную искомой функции или первые производные искомых функций, если речь идет о решении системы .

Увеличение A к единице существенно не меняет картины фазовых траекторий. Однако при снижении амплитуды колебаний функции (t ), например, до 0,1 и увеличение амплитуды функции (t ), например, до 0,8 приводит к существенному изменению топологии фазового потока (см. рис. 4) .

Рис. 4 – Фазовые траектории сис- Рис. 5 – Решения уравнения Сатемы (5) для четырех наборов на- муэльсона-Хикса для указанных чальных данных (6) наборов начальных данных (6) «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Со значительным ростом A (например, при A 200 ) фазовые траектории ведут себя как показано на рис. 6 .

–  –  –

Очевидно, что картина не меняется принципиально .

Исключение влияния параметра A приводит к однородному аналогу уравнения Самуэльсона-Хикса (3). Фазовый портрет системы приведен на рис. 6 .

–  –  –

Рис. 8 – Фазовые траектории сис- Рис. 9 – Решения уравнения темы (8) для четырех наборов на- Дуффинга для указанных набочальных данных (9) ров начальных данных (9) «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Изменение параметров модели несущественно меняет картину. Так, например, при m 100 ; b 2 ; k 1 ; c 0,1; 5и 3, имеет место явно квазипериодический режим (см. рис.

10, 11):

–  –  –

При меньших значениях m, например m 10, коэффициенты системы при фазовых переменных x1 и x2 растут и возможен выход на стационарный периодический режим (см рис. 12, 13) .

–  –  –

Очевидно присутствие периодического режима. Колебания, затухающие (рис. 17). Имеет место положение равновесия типа устойчивый фокус .

При росте значения параметра (на порядок) 500, картина существенно не меняется. А затухания происходят быстрее (рис. 18 и 19) .

–  –  –

зволяющие выявить иррегулярную, хаотическую динамику экономических переменных. В последнее время появились работы, в которых делаются попытки построения плотность детерминированных динамических моделей с хаотическим поведением траекторий .

Общий и наиболее существенный недостаток всех традиционных – неоклассических и неокейнсианских – моделей экономической динамики состоит в том, что в них не представлены явном виде движущие силы экономических изменений. Поведенческие соотношения заданы на макроэкономическом уровне, или, в крайнем случае, на уровне производственного сектора. В неоклассической теории имеется богатый арсенал макромоделей, включающих описание микроэкономического поведения. Однако это – модели чисто статистические (модель равновесия Эрроу-Дебре и др.). Макроэкономическое моделирование динамических процессов в принципе полезно для теории, но оно не позволяет раскрыть ряд важных сторон реальной динамики .

Последовательные теоретические построения в данной области должны включать, прежде всего, объяснение внутренних экономических механизмов развития, выявление движущих сил, поведенческих мотивов и средств реализации изменений в экономических системах .

Список использованных источников Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. – 1 .

М.: Международные отношения, 1989. – 272 с .

Макаров В.Л. Справочник экономического инструментария / В.Л .

2 .

Макаров, Н.Е. Христолюбова, Е.Г. Яковенко. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. – 515 с .

Куницына Н.Н. Экономическая динамика и риски. – М.: Редакция 3 .

журнала "Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-приятий", 2002. – 288 с .

Клебанова Т.С., Раевнева Е.В. и др. Математические модели 4 .

трансформационной экономики / Учебное пособие. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2004. – 280 с .

Прангишвили И.В. Энтропийные и другие системные закономерности. – М.: Наука, 2003. – 428 c .

6. Samuelson P. Interactions between the multiplier analysis and the principle of acceleration / P. Samuelson // Review Economics Statistics. – 1939. – V. 21. – P. 75–78 .

7. Hicks J.R. A contribution to the theory of the trade cycle / J.R. Hicks .

– Oxford, 1950. – Ch. VI and Appendix. – 120 р .

Mathieu Ё. Cours de physique mathematique. – P., 2011. – 312 р .

8 .

(Режим доступа) http://www.conlex.kz/reshenie-differencialnyxuravnenij-i-sistem-v-mathcad/

10. Хаяси Т. Нелинейные колебания в физических системах / Пер. с англ. Болдова Б.А. и Гусева Г.Г. Под редакцией В.Е. Боголюбова. – М.: Мир, 1968. – 432 с .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

11. Duffing G., Bezwungener Schwingungen bei vernderlicher Eigenfrequenz und ihre technische Bedeutung, Braunschweig, 1918. – 134 р .

12. Phillips A.W. Some Notes on the Estimation of Time-Forms of Reactions in Interdependent Dynamic Systems, Economica, 1956, № 23, p. 99-113 .

13. Пу Т. Нелинейная экономическая динамика. – Москва-Ижевск:

НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000. – 198 с .

14. Goodwin R.M. Dynamical coupling with especial reference to markets having production lags // Econometrica. – 1947. – № 15. – P. 181-204 .

15. Kaldor N. A model of the trade cycle, Economic Journal. – 1940. – V .

50, № 197, Р. 78–92 .

Степанов А.В., Панкратова Stepanov А.V., Pankratova Т.А .

Т.А. Щодо задачі моделювання In relation to the problem aperiodic аперіодичних рухів моделей еконо- motions of models of economic cycles мічних циклів. design .

Розглянуто завдання моделю- The problem of design of ecoвання економічних процесів за допо- nomic processes is considered by means могою моделей з фізичною предмет- of models with a physical subject doною областю. Модель Самуэльсона- main. A model over of SamuelsonХикса приведена до безперервних Hicks is brought to the continuous anaаналогів: рівнянню Матье і рівнянню logues: to equation of Mathieu and Дуффинга. Розглянуті моделі Філіп- equation of Duffing. Considered models са, Пу і Кальдора. Для дослідження of Phillips, Poo and Kaldor. For reдинаміки рухів модельних систем за- search of dynamics of motions of the стосований інтегрований пакет model systems the integrated package of MathCAD 14.0. MathCAD is applied 14.0 .

Ключові слова: Моделювання, Keywords: Design, еко-номічна економічна динаміка, моделі еконо- dynamics, models of економіч-ного мічного циклу, програмне забезпе- cycle, MathCAD software 14.0 .

чення MathCAD 14.0 .

УДК 338.45:637.1:339.923

ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ

ГОСПОДАРСТВІ В УКРАЇНІ

–  –  –

Ключові слова: земельні відносини, вдосконалення, земля, сільське господарство, рента, землекористувач, орендна плата .

Постановка проблеми. Поняття земельних відносин охоплює широке коло питань економічного (виробничого) і правового характеру. В основі земельних відносин лежить категорія власності на землю. Тому зміну і розвиток земельних відносин пов'язують зі зміною і розвитком форм власності на землю. Земельні відносини як складова виробничих відносин, можуть бути як стимулюючим, так і стримуючим фактором у розвитку продуктивних сил .

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та методологічні дослідження у сфері розвитку та вдосконалення земельних відносин можна зайти відображення у дослідженнях Новаковського Л.Я., Кошкалда І.В., Третяка А.М., Федорова М.М., К.Маркса, Тулуша Л.Д., Гуцуляк Г.Д., В. Милосєрдов та інших. Дані вчені зробили вагомий внесок в тлумачення поняття земельних відносин, їх розвиток, вдосконалення, але питання інтеграції розвитку ринкових земельних відносин настільки широка, що потребує подальшої розробки теоретичних та практичних особливостей розвитку земельних відносин в сільському господарстві .

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення теоретичних, методологічних аспектів розвитку земельних відносин щодо їх впливу на розвиток сільського господарства. Надати науково – методичні рекомендації щодо вдосконалення розвитку земельних відносин з урахуванням економічних, соціальних та екологічних аспектів .

Результати дослідження. За Земельним кодексом України (ст. 2): земельні відносини — це сукупність відносин, що виникають між суб'єктами земельних ресурсів, направлених на володіння, користування і розпорядження землею як природного ресурсу, місць прикладання праці та базису виробництва [4, стаття 2] .

Земля розглядається економістами як природний фактор, як природне багатство і першооснова господарської діяльності. У даному разі з матеріального фактора виділяються в особливий фонд природні умови .

У сільському господарстві земля виступає не тільки просторовим базисом для розміщення виробничих споруд, а й водночас є предметом праці, засобом праці та основним засобом виробництва. Особливості землі як засобу праці пов’язані з її родючістю. На відміну від інших факторів виробництва однією з важливих властивостей “землі” є її обмеженість. Людина не в змозі змінити її розміри по своєму бажанню. По відношенню до цього фактора можна говорити про закон зменшуваної віддачі. При цьому мається на увазі віддача в кількісному вираженні чи у прибутковості, що зменшується [5;с.308]. Людина безпосередньо впливає на родючість землі, використовуючи знаряддя праці та капітал. Даний вплив не є безмежним і потребує ріст пропорційної віддачі .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Розглядаючи визначення земельних відносин в сільському господарстві науковці не прийшли до єдиного трактування. Земельні відносини в сільському господарстві значно ширше поняття ніж просто земельні відносини .

Земельні відносини в аграрному секторі - це система політичних, економічних і соціальних відносин щодо володіння, використання і розпорядження земельними ресурсами як основним засобом виробництва в сільському господарстві, а серцевиною сутності земельних відносин, яка відрізняє їх від виробничих відносин, є земельна рента [3, с. 15] .

Отже, можна припустити, що одне з найважливіших місць в системі земельних відносин відводиться земельній ренті, яка являє собою частину додаткової частини вартості, що створюється в процесі використання земельних ресурсів. Особливість ренти в тому, що вона є продуктом суспільної праці, а не результатом конкретного товаровиробника. Саме ця обставина і те, що величина ренти досить суттєва, обумовлює її виключну роль в економіці держави. Земельна рента — це не що інше, як надлишкова частина чистого прибутку. Отже, земельна рента є економічною формою реалізації власності на землю. Існує два види диференційної ренти: диференційна рента І та диференційна рента ІІ. Диференційна рента І — це додатковий чистий дохід, одержаний у результаті виробництва сільськогосподарської продукції на кращих за природною родючістю і місцезнаходженням землях .

Диференційна рента II — виникає в результаті штучного підвищення продуктивності землі завдяки використанню ефективніших засобів виробництва, НТП тобто за рахунок додаткових вкладень капіталу в землю. Схожість між зазначеними рентами полягаю в тому, що обидві ренти залежать від родючості ґрунту, але перша — від природної, а друга – від – економічної родючості .

Розглядаючи земельну ренту з позицій економічних умов К. Маркс виводить і поняття абсолютної земельної ренти, яка, на його думку, є результатом існування монополії власності на землю. Якщо при диференціальній ренті земельна власність є "причиною лише перенесення відомої частини ціни товару від капіталіста до земельного власника", то у випадку абсолютної ренти "власність на землю сама створила ренту". Адже власник земельної ділянки не допустить її експлуатації " поки економічні відношення не зроблять можливим таке її використання, яке принесе йому відомий надлишок... "[8, c .

49-52]. Сьогодні під абсолютною рентою розуміємо дохід, який отриманий з використанням усіх земель, навіть з найгірших і вона становить 1.6 ц зерна з гектара .

Земельна рента як економічна категорія виражає відносини привласнення додаткового продукту власником землі у формі орендної плати за право користування землею. Проте рента не тотожна орендній платі. Крім ренти як плати за користування землею орендна плата містить відсоток на вкладений у землю капітал, а також амортизацію цього капіталу. При високих орендних ставках власник землі може привласнювати частину середнього прибутку сільськогосподарського підприємця [6, c. 38-39] .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Розглядаючи взаємозв’язок орендної плати із земельною рентою важливе місце займає розмежування землі як об’єкту власності або як об’єкту здійснення підприємницької діяльності. Земельна рента як економічна категорія виражає відносини привласнення додаткового продукту власником землі у формі орендної плати за право користування землею. Проте рента не тотожна орендній платі. Крім ренти як плати за користування землею орендна плата містить відсоток на вкладений у землю капітал, а також амортизацію цього капіталу. При високих орендних ставках власник землі може привласнювати частину середнього прибутку сільськогосподарського підприємця[6, c. 38-39] .

Особливості створення деяких видів земельної ренти в сучасних умовах та механізм їх оподаткування. Земельний податок, він вважає, в частині оподаткування рентних доходів є класичним податком, адже відповідає практично всім характерним ознакам податку [11]. Одним із факторів зменшення його оподаткування є земельна рента, власність на частину якої належить всьому суспільству. Механізм оподаткування може в себе включати податок на майно або податок на У разі оподаткування на основі цінності землі (наприклад, якщо в основі оцінки землі в цілях оподаткування лежить її ринкова вартість), цей вид має ознаки майнового оподаткування, у разі оподаткування на основі визначення дійсного (нормативного) рентного доходу від землі - прибуткового оподаткування. Теоретично ціна на продукцію сільськогосподарського виробництва повинна встановлюватися на землях гіршої якості, ми ж спостерігаємо прямо пропорційно ситуацію, коли ціна формується на середніх витратах. З вище перерахованого можна вважати, що об'єктом земельного податку може виступати абсолютна рента, диференціальна рента(І або ІІ) або загальна рента .

Крім зазначених рент існує ще і монопольна рента, утворюється на землях особливої якості, місця розташування або в особливих природно - кліматичних умовах. Таке розташування спричиняє обмежене сільськогосподарське виробництво з особливо якісними характеристиками таких як, вирощування особливих сортів винограду та вина із нього, чаю, тютюну, тощо .

Зазначене виробництво такої продукції не може бути збільшене за рахунок інвестування у сільськогосподарське виробництво нових земель, а попит на продукцію зростає, виникає можливість реалізувати дану продукцію за монопольно високими цінами. Рівень цих цін нараховується не за реальними витратами на виробництва продукції, а за рахунок платоспроможності споживачів цих рідкісних продуктів. Різниця між монопольно ціною даного продукту і його вартістю й утворює монопольну земельну ренту, якою розпоряджується землевласник чи землекористувач .

Земельні відносини є елементом виробничих відносин суспільства, а за соціальною природою належать до економічної бази суспільства. Ґрунтуючись на тій чи іншій формі власності на землю та інші засоби виробництва, земельні відносини водночас визначають ці форми, характер володіння та користування землею, ступінь і раціональність використання землі та інших «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 засобів виробництва, впливають на розвиток продуктивних сил суспільства»

[2, с.6] .

Земельна рента і орендна плата є загальною економічною основою будь-якого суспільства. В ринкових умовах накопичення капіталу стає ефективним механізмом на шляху розвитку існуючих та створення нових перспективних сільськогосподарських підприємств, які здатні швидше адаптуватися до ринкової економіки. В той же час орендний механізм є ефективним важелем який забезпечує стабільний прибуток власнику землі та стимулює орендаря до підвищення ефективності її використання .

Орендне землекористування повинно сприяти розвитку підприємницької діяльності в сільському господарстві, забезпеченню раціонального та еколого - економічного використання земель .

В сучасних умов господарювання розвиток орендних відносин характеризується як альтернатив вільному ринку землі завдяки чому здійсненню виробничої діяльності на орендованих землях для власниказемлекористувача притаманні такі переваги, як повна незалежність у користуванні і розпорядженні землею та можливість її застави з метою залучення інвестиційних ресурсів [1] .

Головним за данням у розвитку орендних земельних відносин є формування конкурентного орендного середовища, дотримання сторонами договірних зобов'язань, гармонізація взаємовідносин між власниками й орендарями у питаннях розміру, форми та повноти виплати орендної плати, збереження та раціонального використання орендованих земель, розробка механізмів залучення середньо - та довгострокових інвестицій для модернізації виробництва. Акцентується увага на необхідності удосконалення правового забезпечення розвитку орендних земельних відносин[3] .

Дати визначення земельних відносин, яке включало в себе повноту інформації є актуальним не тільки для України. Російський вчений В. Милосєрдов займається питанням необхідності зміни курсу розвитку земельних відносин, які існують в наш час і робить висновок, що «будучи базисом виробничих відносин, земельні відносини активно впливають на розвиток продуктивних сил, прискорюють або уповільнюють процес виробництва. Земельні відносини неможливі без державного їх регулювання, без розробки та реалізації заходів, що сприяють розвитку ефективних форм земельної власності і господарювання на землі, правильному проведенню земельної реформи» [9, С. 210-214]. Слід додати, що дані висновки є досить актуальними і для України. Початок земельної реформи,розпочатої ще в березні 1991році. Завданням цієї реформи повинно було відбутися перерозподіл земель з одночасною передачею їх приватну та колективну власність, а також у користування підприємствам, установам і організаціям з метою створення умов для рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі, формування багатоукладної економіки, раціонального використання та охорони земель [10]. Але як ми може спостерігати і до цього часу не має доцільного та логічного завершення даної реформи. Як наслідок здійснення «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 масштабних земельних перетворень на таких величезних територіях обумовило виникнення гострих проблем соціального, економічного і екологічного характеру. Зокрема, належним чином не забезпечується раціональне використання та охорона земельних ресурсів, відтворення продуктивного потенціалу сільськогосподарських земель .

Висновки. Отже, особливість розвитку земельних відносин — поняття складне й багатогранне, що обумовлено тісним переплетінням у процесі його створення природних та економічних факторів, які нерозривно пов’язані із земельною рентою. Земельна рента прямо пропорційно залежить від родючість ґрунту, що дає можливість підвищувати врожайність та одержувати таку кількість сільськогосподарської продукції, яка перевищує потребу землероба. Разом із тим, природа лише створює можливість виникнення земельної ренти, а фактична реалізація цієї можливості відбувається під впливом економічних факторів. Розвиток земельних відносин в сільському господарстві буде залежати від таких факторів як формування конкурентного спроможного середовища орендних відносин, рівень цін на сільськогосподарську продукцію, ставки податків, розмір орендної плати тощо .

Список використаних джерел

1. Галущак В. В. Розвиток орендних відносин у нових господарських структурах на селі [Електронний ресурс]. – http://www.nbuv.gov.ua

2. Гуцуляк Г. Д. Земельно-ресурсний потенціал Карпатського регіону. — Львів.: Світ, 1991. — 152 с .

3. Данкевич А.Є. Проблеми та перспективи розвитку орендних відносин у сільському господарстві // Землеустрій і кадастр. – 2004. – №1-2. – С. 88-92 .

4. Земельний кодекс України: від 25.10.2001 № 2768-III за станом на 05.12.2013 [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

5. Калина А.В., Осокіна В.В. Економічна теорія і практика господарювання: Навч. посібник. – 2-ге.видання. – К.: МАУП, 1998. – 308 .

6. Корчинська О.А. Земельна рента як соціально-економічна категорія/ //Економіка АПК. - 2007. - № 7. - С.37-41 .

7. Липчук В. В. Ефективність використання земельних угідь у сільському господарстві / В. В. Липчук, О. В. Лисюк. - Львів : Сполом, 2008.-181 с .

8. Малий І. До питання про теорію земельної ренти та проблеми реформування земельних відносин //Економіка України. - 2000. - № 8. - C. 49-54 .

9. Милосердов В.В. Земельные отношения: Необходимость сменыкурса/ В .

В. Милосердов//Наш современник. — 2001. — № 1.— С. 210-214 .

10. Про земельну реформу: Постанова Верховної Ради РСР 18.12.1990 № 563-XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/563-12 .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

11. Тулуш Л.Д. Земельне оподаткування у сільському господарстві: ):

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг та кредит" / Л.Д. Тулуш. - Київ, 2003. - 21 с Олейник Т.И., Соловьева Oleynik T.I., Solovyova O.A .

О.А. Особенности земельних отно- Specials of land relations in agriculшений в сельском хозяйстве Ук- ture of Ukraine .

раины Nowadays the development of Развитие земельных отношений land relations at stage determined the на современном этапе предопределя- development of scientific basemode and ет необходимость разработки науч- methods for efficient and ecological safe ных основ, способов и методов раци- use of area, it improved and organized ональной и экологобезопасного орга- Keywords: land relations and низации территории, ее усовершенст- development, land, agriculture, rent, вования и обостройтва tenant, rent .

Ключевые слова: земельные отношения, усовершенствование, земля, сельское хозяйство, рента, землепользователь, арендная плата .

УДК 339.977

ОБ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК

Донец О.В. - к.эн., доцент ЮФ НУБиП Украины «Крымский агротехнологический университет»

В статье рассмотрена методика формирования мировых рейтингов национальных экономик на основе Глобального индекса конкурентоспособности (GCI), подтверждена необходимость перевода экономики развивающихся стран с рыночной экономикой на инновационный путь развития .

Ключевые слова: индекс конкурентоспособности, рейтинг конкурентоспособности, национальная экономика, уровень развития .

Актуальность тематики исследования. В течение последних десятилетий мировая экономика, прежде всего развитых стран, вошла в период радикальной структурной трансформации, связанной с существенным возрастанием роли наукоемких и высокотехнологических производств и необходимостью перевода национальных экономик развивающихся стран на путь повышения конкурентоспособности на мировых рынках .

Мировая практика подтверждает, что неспособность страны осуществить структурную перестройку экономики в соответствии с вызовами совреНаукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 менных экономических кризисов тормозит ее развитие, а стабилизация в последние годы национальных экономик за счет увеличения доли роста нетехнологических (сырьевых) производств в ВВП не является свидетельством положительных долгосрочных перспектив экономик этих государств и инструментом повышения их конкурентоспособности в мировом экономическом пространстве .

Поэтому необходимость оценки состояния национальной экономики, анализ тенденций ее развития постоянно является актуальной задачей в теоретическом обосновании и формировании целостного представления относительно стратегии ее политического и экономического развития .

Анализ последних исследований и публикаций.

Вопросы исследования конкурентоспособности стран на мировом рынке широко освещали в своих трудах известные теоретики и исследователи-экономисты, такие как:

А. Арсененко, Я. Базилюк, А. Гребиниченко, Б. Данилишина, М. Делягин, Я .

Жалило, А. Иващук, В. Иноземцев, А. Капустинский, И. Кобушко, П. Кругман, С. Купринюк, С. Линдер, Р. Лукас, М. Портер, Р. Харрод, В. Швед, В .

Шовкалюк, А. Щурко, И. Чернуха и др. .

Во всех исследованиях авторы указывают на необходимость поиска инструментария по созданию условий для стабилизационного роста национальных экономик и повышения их конкурентоспособности в мировом экономическом пространстве путем перевода экономик стран мира на инновационную модель развития и интеграции их в мировую систему рынка и хозяйствования .

Цель и задачи статьи. Целью работы является изучение методики формирования рейтингов международной конкурентоспособности стран мира по отчетам Всемирного экономического форума и уровня конкурентоспособности стран на основе индексов конкурентоспособности стран по результатам The Global Competitiveness Report 2013-2014 .

Изложение основного содержания. Богатые природные ресурсы для любой страны мира всегда означали ее стабильность и процветание, но со второй половины ХХ века такая закономерность уже не является постоянной .

В современных условиях уровень экономического развития страны определяется не столько ее природно-ресурсным потенциалом или объемам добычи природных ресурсов, сколько способностью субъектов хозяйствования страны вести хозяйственную деятельность прибыльно и эффективно, а также уровнем развития наукоемких технологий для отраслей национальной экономики [1] .

Так, по итогам многолетней аналитической работы Всемирного экономического форума, мировые экономические аналитики утверждают, что страны, главным фактором формирования валового внутреннего продукта ВВП для которых является экспорт сырьевой базы, занимают места в третьей-четвертой десятке, в то время как места в первой-второй десятке занимают страны-экспортеры высокотехнологичного оборудования и новейших технологий [2] .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Следует сказать, что сегодня все более важную роль в глобальной экономике начинают играть экономики с формирующимся и развивающимся рынком, которые пытаются искать способы, чтобы ускорить свой экономический рост и стать важным участником мировой экономики. Да и среди стран с развитой экономикой, для которых в мире сегодня сформировались две модели (США, Канада и Япония): страны мира, экономика которых будет развиваться последовательно, и страны Еврозоны, распад которой удалось избежать, – перспективы дальнейшего развития остаются слабо определенными .

При этом по мнению экспертов такие основные глобальные тенденции 2014 года, как: социальная напряженность на Ближнем Востоке и в Северной Африке; увеличение разрыва между доходами бедных и богатых людей и устойчивая структурная безработица как негативные последствия для социального благополучия и политической стабильности стран; изменение климата и вопросы глобальной экологической безопасности; масштабный глобальный экономический спад и кризис легитимности национальных правительств и государственных учреждений, сохраняют отрицательные тенденции развития экономик мира и вызывают вопросы относительно разделения экономик стран на развитые и развивающиеся, особенно когда дело доходит до уровня роста экономики и конкурентоспособности [3] .

Поэтому сегодня актуальной является задача поиска стимулирующих инструментов для реализации экономических преобразований, которые приведут к устойчивому повышению темпов роста национальных экономик в долгосрочной перспективе. Именно поэтому экономическая категория «конкурентоспособность экономики» становится таким значимым фактором в период мировых экономических реформ, как для передовых стран, так и для стран с формирующимся рынком и развивающейся экономикой .

Как известно, самый известный рейтинг международной конкурентоспособности стран мира формируется на анализе общедоступных статистических данных и результатов опроса экспертов ежегодного исследования, которое проводится Всемирным экономическим форумом (Global Competitiveness Report, Давос, Швейцария) еще с 1979 года. В результатах исследований представлены два индекса, на основе которых составляются рейтинги стран: Индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) и Индекс конкурентоспособности бизнеса (Business Competitiveness Index, BCI). Основным средством обобщенной оценки конкурентоспособности стран является Индекс глобальной конкурентоспособности (GCI). Индекс GCI, который был предложен для Всемирного экономического форума профессором Колумбийского университета Ксавье Сала-и-Мартином (Xavier Sala-i-Martin), выводится из параметров анализа текущей экономической динамики для оценки способности национальных экономик достичь устойчивого развития в среднесрочной перспективе и впервые был опубликован в 2004 году [4] .

Индекс конкурентоспособности GCI составляется на основании сравНаукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 нительного анализа 12 групп категорий, составленных из 113 показателей и которые детально характеризуют конкурентоспособность стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Этими категориями являются: «Качество институтов», «Инфраструктура», «Макроэкономическая стабильность», «Здоровье и начальное образование», «Высшее образование и профессиональная подготовка», «Эффективность рынка товаров и услуг», «Эффективность рынка труда», «Развитость финансового рынка», «Уровень технологического развития», «Размер внутреннего рынка», «Конкурентоспособность компаний» и «Инновационный потенциал» [5] .

Выбор именно этих переменных обусловлен теоретическими и эмпирическими исследованиями и, как отмечают эксперты, ни один фактор не в состоянии самостоятельно обеспечить конкурентоспособность национальной экономики, поэтому согласно выводам Всемирного экономического форума, наиболее конкурентоспособными являются экономики тех стран, которые в состоянии проводить всеобъемлющую политику, учитывать весь спектр факторов и взаимосвязи между ними [6] .

Несмотря на то, что в методике рассматриваются 12 отдельных слагаемых конкурентоспособности, важно иметь в виду, что они не являются независимыми: они, как правило, усиливают друг друга, и слабость одной категории часто оказывает негативное влияние на другие. Так, к примеру, высокого уровня инновационного потенциала (кат. 12) нереально достичь без образованных и квалифицированных работников (кат. 4, 5), использующих новые технологии (кат. 9) или при недостаточном уровне финансирования научных исследований (кат. 8) или неразвитости рынка товаров (кат. 6). Ясно также и то, что каждая категория и степень ее сочетания и влияния на уровень конкурентоспособности национальной экономики имеют значительные различия для каждой отдельной страны .

В соответствии с известной экономической теорией о стадиях технологического развития, GCI, учитывая значимость категорий, которые являются более актуальными для экономики соответствующего уклада, объединил 12 категорий в 3 группы субиндексов, в которых каждая категория имеет решающее значение для формирования определенной стадии технологического развития: основные требования; усилители эффективности; инновации и развивающие факторы .

Методология GCI предполагает, что, на первом этапе, экономика ресурсно-ориентированных стран развивается, в первую очередь, за счет неквалифицированных трудовых кадров и природных ресурсов. Таким экономикам трудно конкурировать, поэтому они выигрывают на низкой цене на продаваемые продукты или товары при низкой производительности труда и низком уровне заработной платы. Уровень конкурентоспособности на данном этапе развития зависит от следующих категорий: система функционирующих государственных институтов (кат. 1), сформированная и развитая инфраструктура (кат. 2), устойчивость макроэкономической среды (кат. 3), достаточный уровень системы здравоохранения и наличие обязательного общего «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 образования (кат. 4) .

Далее, с развитием рыночной среды и ростом производительности труда, начинают расти социальные стандарты и оплата труда, и страны начинают переходить на стадию эффективно управляемого развития, когда осуществляется поиск и разработка более эффективных технологий и процессов производства и повышается качество продукции, растет заработная плата .

Рост конкурентоспособности такой экономики обеспечивают категории: система высшего образования и профессиональной подготовки (кат. 5), расширение и формирование эффективных товарных внешних и внутренних рынков (кат. 6, 10), хорошо функционирующие рынки труда (кат. 7), развитые финансовые рынки (кат. 8), возможность использовать преимущества существующих технологий (кат. 9) .

Наконец, когда страны переходят на стадию инновационно развитых экономик, уровень их социально-экономического развития обеспечивает значительный прирост в заработных платах работников и соответствующий уровень их жизни. На данном этапе конкурентоспособность экономики страны формируется за счет конкуренции компаний на рынке в производстве новых и различных товаров, использования самых новейших технологических и производственных процессов (кат. 11), формирования и развития собственного инновационного потенциала (кат. 12). Категории субиндексов GCI показаны на рисунке 1 .

Рис. 1. Категории субиндексов уровня конкурентоспособности в зависимости от технологического уклада национальной экономики [6] Эксперты при составлении Индекса принимают во внимание и то, что экономики разных стран мира находятся на разных этапах своего развития, следовательно, значение отдельных категорий роста конкурентоспособности страны связано со стартовыми условиями, институциональными и структурными характеристиками, позволяющими позиционировать государство по «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 отношению к другим странам сквозь призму развития.

Поэтому для оценки уровня (стадии) развития экономики государства в методологии GCI используют два критерия:

- уровень ВВП на душу населения по рыночным обменным курсам. Эта мера широко используется в качестве «уравнивателя» уровня заработной платы в сопоставимых единицах на международном уровне;

- уровень дохода. Этот критерий используется для отбора для стран, которые по уровню дохода «вписываются» в рамки соответствующего уровня, и измеряется по доле экспорта продукции (сырья) в общем объеме экспорта или которые достигли очень высокого уровня доходов за счет добычи полезных ископаемых, но не готовых обеспечить высокий уровень заработной платы и социальных стандартов или тех, которые способны инвестировать в инновации, обеспечивая высокий доход и классифицируясь на инновационном уровне развития. Остальные страны, попадающие между двумя из трех этапов, считаются странами «с переходной экономикой». Классификация стран по стадиям их развития показана на рисунке 2 .

Рис. 2. Группировка экономик стран мира по этапам их развития [6]

Следует также добавить, что помимо общих рейтингов конкурентоспособности 148 экономик стран, попавших в исследование в 2014 году, в динамике (в сравнении с предыдущим годом), отчет содержит детальные описания национальных экономик стран с подробными итогами и сравнениями по позициям в рейтинге, и описанием наиболее выдающихся конкурентных «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 преимуществ и недостатков, которые были обнаружены при анализе для расчета индекса .

Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2013-2014гг. возглавила Швейцария, которая занимает первое место уже пятый год подряд. Второе и третье места снова занимают Сингапур и Финляндия, соответственно. Германия сейчас занимает 4 место, а США улучшили свой рейтинг до 5 места и по-прежнему остаются мировым лидером в обеспечении инновационных продуктов и услуг. Далее в десятке лидеров рейтинга следуют: Швеция, Гонконг, Нидерланды, Япония и Великобритания (рис. 3) .

Рис. 3. Индекс рейтингов глобальной конкурентоспособности 2013-2014, 2012-2013 (сравнения) [6]

–  –  –

среди европейских стран продолжает увеличиваться на фоне усилий Европейского Союза по сохранению еврозоны от распада. В то время как страны Северной и Западной Европы имеют сильные конкурентные позиции, страны Южной Европы, такие как Испания (35 место), Италия (49), Португалия (51) и особенно Греция (91), продолжают страдать от конкурентных недостатков:

макроэкономической неустойчивости, ограниченности финансирования, негибкости рынка труда и дефицита инноваций .

Проанализировав отчет Global Competitiveness Report 2013-2014, мы сделали вывод, что Украина еще очень далека от реализации возможности занять достойное место среди инновационно развитых стран. Так, по итогам года Украина заняла 84 место из 148 стран, опустившись за год на 11 позиций (против 73 в рейтинге GCI 2012-2013 и почти выровнявшись с результатами GCI 2011-2012 - 82 место) [7] .

С 12 блоков показателей рейтинга конкурентоспособности Украина «оказалась почти внизу» по 4: Качество работы государственных институтов (137 место); Макроэкономическая среда (107); Эффективность рынка товаров (124 место); Развитие финансового рынка (117 место) .

По выводам экспертов, приведенные данные свидетельствуют о значительном отставании экономики Украины от передовых стран мира из-за доступа к финансированию (16,7 %), коррупции (15,5 %), бюрократии (13,4 %), особенностей налоговой политики (11,0 %), политической нестабильности (10,1 %), размеров налогов (8,4 %), валютной политики (4,2 %), неэффективности внедрения инноваций (4,1 %), инфляции (3,7 %), преступности (2,5 %), недостаточной развитости инфраструктуры (2,2 %), несовершенства законодательства о труде (1,9 %), низкого уровня здравоохранения (1,3 %), неэффективной системы подготовки работников (0,8 %), безработицы и трудовой этики (0,6 %) .

Как видно, среди показателей, препятствующих развитию эффективной экономики в Украине, важное место занимает показатель, характеризующий инновационный потенциал Украины, что свидетельствует о необходимости формирования такого научно-технического потенциала, который позволит Украине использовать преимущества инновационной модели экономики .

Россия в этом году поднялась в рейтинге Global Competitiveness Report 2013-2014 с 67 до 64 места. Причем, в докладе отмечается, что положение России улучшилось во многом за счет макроэкономических факторов. Благодаря низкому уровню государственного долга и сохраняющемуся профициту бюджета, а также, несмотря на то, что российская экономика сейчас балансирует на грани рецессии, ее макроэкономические показатели выгодно отличаются от показателей ряда других стран [8] .

К сильным сторонам российской экономики эксперты также отнесли высокую распространенность высшего образования, состояние инфраструктуры и значительный объем внутреннего рынка. Однако воспользоваться своими конкурентными преимуществами России мешают низкая эффективность работы государственных институтов (118 место), недостаточный инноНаукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 вационный потенциал (78), неэффективная антимонопольная политика (116), неразвитость финансового рынка (121), низкий уровень конкуренции на рынках товаров и услуг (135) и дефицит доверия инвесторов к финансовой системе (132 место). Как и в прошлом году, ключевыми проблемами для экономического развития в России представители бизнеса называют коррупцию, неэффективность государственного аппарата, высокие налоговые ставки. Все эти факторы способствуют неэффективному распределению ресурсов страны и препятствуют росту конкурентоспособности .

Среди стран бывшего СССР Россия пропустила вперед Эстонию (32 место), Литву (48), Азербайджан (46), Казахстан (50) и Латвию (52). Остальные государства постсоветского пространства расположились ниже: Грузия (72 место), Армения (79), Молдова (89) и Кыргызстан (121) .

Выводы. В процессе глобализации мировой экономики конкурентоспособность экономик стран мира определяется как экономикостатистическая категория, интегрирующая все аспекты результатов политической, экономической и социальной деятельности государства .

Оценка уровня конкурентоспособности экономик стран мира, являясь эффективным инструментом увеличения конкурентоспособности национальной экономики, становится одной из важнейших задач формирования новой инновационной экономики и приобретает все большее значение для обеспечения экономического процветания государств в долгосрочной перспективе .

Список использованных источников

1. В.С. Шовкалюк Інноваційний розвиток України: особливості 2012 року / В.С. Шовкалюк // Наука України у світовому інформаційному просторі. – Вип. 7. – К.: Академперіодика, 2013. – С. 14-25 .

2. Інноваційний розвиток в Україні: наявний потенціал і ключові проблеми його реалізації [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.uceps.org/additional/analytical_report_NSD55_ukr.pdf .

3. Всемирный экономический форум представил рейтинг основных глобальных тенденций 2014 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://gtmarket.ru/news/2013/11/15/6416 .

4. Индекс глобальной конкурентоспособности // Материал из Википедии – свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5% D0%BA%D1%81_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB %D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF %D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82% D0%B8 .

5. World Economic Forum [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.weforum.org/ .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

6. The Global Competitiveness Report 2013-2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-reportV. Reutov Ranking of ukraine economic competitiveness: innovative aspects / V. Reutov, O. Donets // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics [L'Association 1901 «SEPIKE»]. – Ausgabe 4. – Osthofen, Deutschland Poitiers, France, 2014. – Р. 202-206 .

8. Всемирный экономический форум: рейтинг глобальной конкурентоспособности 2013-2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://gtmarket.ru/news/2013/09/05/6219 .

–  –  –

УДК 657.471.7

ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА В

УПРАВЛЕНИИ АГРАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Додонова М.В. – к.э.н., доцент Бунчук Н.А. – к.э.н., заведующий лабораторией автоматизированного бухгалтерского учета В статье рассмотрены основные особенности формирования системы контроллинга в условиях динамичного развития предприятий аграрной сферы и реализации их стратегии. Обоснованы методические подходы к «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 формированию адаптивной системы контроллинга в организационной структуре управления .

Ключевые слова: управление предприятием, организационная структура, адаптивный контроллинг, стратегия предприятия .

Постановка проблемы. Условия хозяйствования отечественных аграрных предприятий характеризуются разной степенью нестабильности. При таких обстоятельствах возникает необходимость применения новых подходов к управлению предприятиями, способных обеспечить их результативное функционирование и стратегическое развитие. Контроллинг как новый системный подход стратегически ориентированного управления развитием предприятий уже занял место во многих высокоразвитых предпринимательских структурах различных отраслей национального хозяйства. В таких условиях возникает объективная необходимость разработки методологических подходов формирования системы контроллинга в практике менеджмента отечественных аграрных предприятий, обеспечивающей реализацию стратегии его развития .

Формирование системы контроллинга на отечественных аграрных предприятиях предполагает не только необходимость применения передового опыта аналитического обеспечения менеджмента предприятия, но и адаптацию его к отечественной практике управления, что позволит обеспечить стратегию его развития .

Современное состояние АПК и условия формирования стратегии его развития характеризуются коренными изменениями в системе управления .

Сейчас важной проблемой управления является его стратегическая направленность. Следовательно, встает вопрос о внедрении адаптивной системы контроллинга, которая значительно повысит эффективность управленческой системы предприятия .

Анализ последних исследований и публикаций. Большой вклад в развитие теоретических и практических вопросов контроллинга принадлежит преимущественно таким ученым-экономистам, как Ю.Вебер, Н.Г. Данилочкина, Э. Майер, К. Хомбург, В.П. Галушко, А.Д. Гудзинский, М.Ф. Кропивко, В.К. Савчук, М.Г. Чумаченко и др. Однако, в большинстве научных работ не в полной мере раскрываются особенности формирования системы контроллинга в управлении предприятиями как системной целостности, отсутствуют методологические подходы к формированию такой системы .

Актуальность исследования вопроса формирования системы контроллинга для обеспечения успешного развития предприятия в будущем обусловлена необходимостью хозяйствования последних в достаточно динамичных условиях, связанных с осуществлением сложных бизнес-процессов .

Целью публикации является изучение теоретических основ и обоснований методических подходов к формированию адаптивной системы контроллинга в системе управления аграрными предприятиями .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Изложение основного материала. Организационно-методологические основы формирования адаптивной системы контроллинга предусматривают, прежде всего: разработку принципов создания системы контроллинга; формирование целевых функций адаптивной системы контроллинга; определение места службы контроллинга в организационной структуре предприятий АПК; формирование функций контроллинга в общей системе менеджмента предприятия АПК .

Система контроллинга делится на такие составляющие, как цели, задачи, объекты, субъекты, принципы контроллинга, механизмы управления, действующие внутри системы, методическое и ресурсное обеспечение. По нашему мнению, именно такой подход в методологическом аспекте позволяет рассмотреть контроллинг как системную целостность и одновременно структурно подойти к ее формированию .

При этом адаптивная система контроллинга должна носить опережающий характер. Такой подход позволит сформировать систему контроллинга на основе синергетического эффекта. При этом должны учитываться новые требования целевой направленности критериев и показателей диагностики и оценки мониторинговой деятельности, направлений и объектов контроллинга .

Основная цель адаптивной системы контроллинга должна вытекать из выбранной стратегии развития, продиктованной ситуацией на внешнем рынке. Поэтому формирование системы контроллинга в хозяйствующих субъектах должно осуществляться в системе менеджмента, адекватного новым задачам стратегического развития предприятий. Следует учитывать и цели на жизненных циклах организации, изменяющие целевую направленность системы контроллинга. Нами сделан акцент на опережающую адаптацию в соответствии со стратегическими изменениями .

При формировании системы контроллинга следует придерживаться различных по своей сути подходов (табл. 1) .

При формировании адаптивной системы контроллинга следует учитывать:

- тип поведения организационных систем;

- методологические подходы реинжиниринга и бенчмаркинга;

- жизненные циклы организации и ее целевую направленность;

- стадии развития организационных систем;

- портфель стратегий и уровень их агрессивности;

- факторы конкуренции и конкурентных преимуществ;

- потребности в сводно-аналитической информации в разрезе заинтересованных субъектов .

Следует отметить, что при формировании системы контроллинга, первоочередное внимание должно уделяться организационной составляющей системы. Последняя должна выполнять общую функцию по интеграции функциональных подсистем контроллинга, обеспечивать их организационное взаимодействие .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

–  –  –

Предпосылкой формирования практики контроллинга является переориентация всех без исключения составляющих системы хозяйственной деятельности предприятия .

Разделяем мнение, что в основе формирования адаптивной системы должен быть принцип стабильности, введенный классиком системного подхода У.Р. Эшби [12]. Суть этого принципа сводится к тому, что адаптивность системы заключается в обеспечении ее целостности путем соблюдения значимых переменных в норме. Процесс адаптации рассматривается посредством выделения двух направлений обратной связи .

Не существует системы контроллинга, оптимальной для всех предприятий, поскольку при формировании система контроллинга должна быть адаптирована к специфическим факторам предприятия, а именно к его наружным и внутренним факторам, влияющим на концепцию контроллинга [6] .

Следует согласиться с мнением профессора И.С. Завадского [4], который указывал, что эффективность систем управления снижается прежде всего потому, что не вносятся необходимые изменения в организационную структуру менеджмента, механизм менеджмента, в технологию разработки и принятия управленческих решений и др .

Адаптивной является система, которая сохраняет дееспособность при непредвиденных изменениях свойств управляемого объекта, целей управления или окружающей среды путем изменения алгоритма функционирования или поиска оптимальных состояний [1] .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

Методологические основы формирования адаптивной системы контроллинга включают в себя также и следующие вопросы:

- организационная структура предприятия и место службы контроллинга в ней;

- анализ возможных вариантов введения службы контроллинга;

- установка соответствующего типа управления;

- анализ информационных потоков;

- уровень организации систем планирования, учета, анализа и контроля;

- готовность управленческой команды к нововведениям .

При формировании адаптивной системы контроллинга доминируют принципы, определяемые требованиями эффективной организации управления в рыночной среде .

Принципы построения и функционирования систем делят на две группы:

- методологические (принципы непрерывного развития системы, принцип единства, обеспечение системного подхода, принцип оптимальности и др.);

- организационно-технологические (принципы новых задач, принцип первого руководителя, принцип единой информационной базы и т.д.) .

Считаем необходимым дополнение системы принципов построения контроллинга как системной целостности принципами представленными в таблице 2 Соблюдение таких принципов позволит сформировать систему контроллинга, адекватную стратегии развития предприятия .

Поддерживаем позицию, что при формировании любой системы, в т.ч .

и системы контроллинга, необходимо четко отделять организацию управления, управленческий процесс, инструменты управления и стиль управленческой деятельности [11] .

Коротко сформулируем основные положения методики, предложенной автором:

- необходимо создать группу из работников различных служб предприятия (планово-экономического отдела, финансового, бухгалтерии, информационного), а также если это возможно, привлечь внешних консультантов по контроллингу;

- деятельность группы должна быть согласована с руководством и соответствовать плану работ;

- четко определить стратегические цели предприятия и их полное соответствие целям системы контроллинга (принцип согласования целей);

- внедрение системы контроллинга сопровождается значительными изменениями в системе документооборота, поэтому для его налаживания необходимо привлекать внутренних и внешних консультантов по корпоративным информационным системам .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

–  –  –

По нашему мнению, при формировании адаптивной системы контроллинга, следует опираться на принцип эффективного управления по Питерсу и Уотермену [9], которые подчеркивают, что рациональность в принятии решений не всегда уместна. Руководство, ориентируясь на достижение стратегических целей, должно действовать в соответствии со сложившейся ситуацией. Следует согласиться с Н. Данилочкиной [5], что именно в рамках этого подхода определяющую роль играет интегрирующая и координирующая «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 функция контроллинга, поскольку контроллинг использует прежде всего модели принятия решений в условиях неопределенности, а оптимизационные задачи не представляют такой в контроллинговой деятельности .

Вообще, при формировании системы контроллинга, как функциональной целостности, следует учитывать ряд формирующих факторов: организационные, кадровые, информационные и технологические .

При таких обстоятельствах необходимо формирование системы критериев и показателей контрлолинга, которые, фокусируясь на целевой направленности контроллинга как системы, будут обеспечивать ее результативность .

Формирование организационной структуры, ориентированной на достижение стратегических целей предприятия является одним из узловых компонентов концепции контроллинга. Так называемые узкие места это прежде всего слабые звенья в организационной структуре, а контроллинг направлен на ликвидацию узких мест, поэтому вопросам организационной структуры целесообразно уделять внимание .

Представляют интерес, прежде всего, вопросы исследования взаимосвязи таких управленческих элементов как организационная структура, стратегия и система контроллинга .

Организационная структура и контроллинг являются элементами одной управленческой системы, ориентированной на стратегию развития предприятия [10]. Взаимосвязь контроллинга и организационной структуры автор объясняет тем, что для контроллинга важна информация по различным видам деятельности и по разным центрам ответственности (центры затрат, сервисцентры, центры прибыли), а выделение этих центров соответствует организационной структуре предприятия .

Цели контроллинга вытекают из целей организации и потому такая взаимосвязь вполне логична. Согласно Друкеру П. [3], «структура следует за стратегией. Правильная структура не гарантирует получение соответствующих результатов. Но неправильная структура однозначно сводит на нет все, даже самые лучшие надежды...» .

Организационная структура управления, включает в себя систему целей и их распределение между различными звеньями, поскольку весь механизм управления должен ориентироваться на достижение стратегических целей [7,8] .

От организационной структуры управления зависит эффективность функционирования всей системы управления и производства [11] .

В основе всей методологии проектирования структур должна быть четкая формулировка целей организации, а уже потом механизма их достижения. Система целей, доведенная до управленческих задач, в свою очередь, является оценкой соответствия организационной структуры целям [7,8] .

Важным моментом при формировании системы контроллинга является исследование соответствия организационной структуры целям предприятия .

Для этого необходимо [2]:

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

1) установить вид организационной структуры (товарная, региональная, матричная и др.);

2) уточнить цели (задачи) предприятия;

3) выявить задачи, которые не выполняются аппаратом управления (отсутствует структурное звено управления);

4) выявить проблемы, которые решаются не в полном объеме, или недостаточно качественно (не соответствуют назначению звеньев), и неудачное подчинение звена;

5) выделить функции, которые дублируются несколькими звеньями (из-за отсутствия связей – линейных и функциональных) .

Давидяк С.И. [2] при формировании организационной структуры предприятия предлагает применять метод структурных эволюционных изменений, основой которого является учет постоянного развития предприятия, его деятельности в условиях конкуренции и ориентация на дальнейшее развитие .

Важной проблемой на сегодня является то, что иногда требуется не только совершенствовать организационную структуру, а, прежде всего, формировать ее в соответствии с условиями внешней среды .

В условиях быстро изменяющейся среды способность субъекта хозяйственной деятельности вовремя меняться не только функционально, но и структурно, приобретает первостепенное значение .

Выводы. Основной задачей системы управления предприятием становятся такие действия отдельных подсистем в рамках всей организационной структуры, которые обеспечивают достижение всех целей предприятия за счет обратной связи. Приспособленность предприятия к таким условиям должна обеспечиваться наличием второго контура обратной связи, при котором корректируются некоторые параметры предприятия в соответствии с условиями среды. Итак формированию системы контроллинга на предприятии предшествует, прежде всего, наличие адаптивной структуры управления, то есть такой организационной структуры, которая бы позволила предприятию гибко реагировать на изменения в окружающей среде .

Список использованных источников

1. Байе Майкл Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса:

[учеб. пособие для студ. вузов] / Байе Майкл Р.; пер. с англ. В. Н. Егоров. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 743 с .

2. Давидяк С.І. Організаційні структури управління: формування та використання в системі менеджменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.02. / С.І. Давидяк. – Л., 1996. –19с .

3. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / П. Друкер; пер. з англ. В. С. Гуля. – К.: Україна, 1994. – 319 с .

4. Завадський Й.С. Менеджмент: У 3 т. Т.2. – К.: В-во Європ. ун-ту, 2002. – 640 с .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

5. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, Л.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др.; под ред .

Н. Г. Данилочкиной. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 2003. – 279 с .

6. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Horvath & Partners. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005 .

– 269с .

7. Мильнер Б.З. Организация программно-целевого управления / Б.З. Мильнер. – М.: Наука, 1980. – 375 с .

8. Мильнер Б.З. Системный подход к организации управления / Б.З. Мильнер, Л.И. Евенко, В.С. Рапопорт. – М.: Экономика, 1983. – 224 с .

9. Питерс Т. В поисках эффективного управления / Т. Питерс, Р. Уотермен. – М.: Прогресс, 1986 .

10. Пушкар М.С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту / М.С. Пушкар. – Т.: Карт-бланш, 2004. – 370 с .

11. Управление в АПК / [Королев Ю. Б., Мазлоев В. З., Мефед А. В. и др.]; под ред. Ю. Б. Королева. – М.: Колос, 2002. – 376 с .

12. Эшби У. Р. Конструкция мозга. Происхождения адаптивного поведения / Эшби У. Р. [пер. с англ, под ред. Анохина П. К., Шидловского В. А.] .

– М.: Изд-во иностр. лит. – 1962 .

Додонова М.В., Бунчук М.О. Dodonova M.V., Bunchuk N .

Формування адаптивної системи Formation of adaptive controlling sysконтролінгу в управлінні аграрними tem in management of agricultural підприємствами enterprises У статті розглянуті основні особ- The article describes the main ливості формування системи контро- features of the formation of a controlling лінгу в умовах динамічного розвитку system in the dynamic development of підприємств аграрної сфери та реалі- the enterprises of the agrarian sector and зації їх стратегії. Обгрунтовано мето- the implementation of their strategy .

дичні підходи до формування адапти- Methodological approaches to the вної системи контролінгу в організа- formation of adaptive controlling system ційній структурі управління. in the organizational structure of Ключові слова: управління підп- management are grounded .

риємством, організаційна структура, Keywords: enterprise management, адаптивний контролінг, стратегія під- organizational structure, adaptive приємства. controlling, enterprise strategy .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 УДК: 338.43.01:504.03

КЛАСТЕРЫ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ В

АГРАРНОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ

Рощина Ю.В. - к.э.н., доцент ЮФ НУБиП Украины «Крымский агротехнологический университет»

Раскрыто содержание кластера, как инновационной формы интеграции предприятий, хозяйств, организаций. Обоснованы принципы формирования кластеров, как одной из форм горизонтально-вертикальной интеграции в аграрном природоиспользовании, что позволит выработать меры по постепенному сокращению величины посредников в экономическом обороте сельскохозяйственной продукции. Предприятия и организации, входящие в кластер будут развиваться и работать по законам цивилизованного рынка при соблюдении условий интеграции и независимости входящих в него субъектов. Это форма экономического сотрудничества, основанная на долговременных договорных отношениях .

Ключевые слова: кластер, аграрное природопользование, интеграция, инновационное направление .

Введение. Прогноз формирования эколого-социального поведения хозяйствующих субъектов должен исходить из реальной тенденции становления и развития интегральных отношений. Аграрное природопользование отдельных фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий в интересах их экономической эффективности нуждается в горизонтальной и вертикальной интеграции .

Возможны разные варианты и масштабы горизонтальной и вертикальной интеграции предприятий, фермерских хозяйств аграрного природопользования, однако наиболее оправдана интеграция, в двух направлениях к 2020 г: дальнейшее формирование агрохолдингов и формирование аграрных кластеров. Именно этим формам следует дать оценку с позиций экологосоциального отношения .

Горизонтально-вертикальная интеграция экономически оправдана, если сельскохозяйственные товаропроизводители становятся членами такого объединения добровольно, от своего участия получают выгоды и взаимопомощь, экономические гарантии, участвуют в управлении деятельностью объединения на демократических принципах, имеют доступ к исчерпывающей информации о деятельности объединения .

При этом эколого-социальное поведение сельскохозяйственных предприятий будет определяться жесткими требованиями, направленными на сохранение почвенного плодородия и очищение поливной воды от гербицидов, удобрений .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Одной из форм горизонтально-вертикальной интеграции является аграрный кластер. Эта форма более привлекательна по двум причинам: вопервых, в кластер входят научные учреждения, аграрные университеты, тоесть эта форма интеграции имеет инновационный характер; во-вторых, в кластер входят государственные учреждения, что позволяет надеяться на определенный контроль за бизнесом, справедливое распределение доходов между участниками. Одним из главных принципов создания кластера является соблюдение условий интеграции и независимости входящих в него субъектов .

Кластер всего лишь форма экономического сотрудничества, основанная на долговременных договорных отношениях .

Анализ последних исследований и публикаций: В экономической литературе опубликованы очень обстоятельные статьи крупнейших ученых Украины, посвященные развитию аграрных кластеров. Так П. Т., Саблук и М .

Ф. Кропивко рассматривают кластеризацию как механизм повышения конкурентоспособности и социальной направленности экономики [1].Этой же позиции придерживается И.Ф. Емельянова[3] .

Ткаченко В.Г. Богачёв В.И. раскрывают роль кластеров в системе аграрного производства и в реализации инновационной политики государства [2]. А. Лисситса связывает процесс кластеризации с развитием аграрной науки [5] .

Имеются статьи, показывающие практическую деятельность аграрных кластеров [4, 6 и др.]. Проблема формирования аграрных кластеров имеет много сторон, которые должны быть еще рассмотрены и решены. Актуальность исследования не вызывает сомнения .

Все вышеизложенное послужило основой для написания этой статьи .

Цель исследования: Целью исследование является обобщение представления об аграрном кластере и разработка рекомендаций по внедрению этой инновационной формы интеграции в аграрном природопользовании .

Результаты исследования. Аграрный кластер –это форма горизонтально-вертикальной интеграции предприятий и хозяйств, в которой сочетается аграрный бизнес с инновационной направленностью производства, основанной на последних достижениях науки. Нас больше привлекает эта форма по двум моментам: во-первых, в кластер входят научные учреждения, аграрные университеты, то есть эта форма интеграции имеет инновационный характер; во-вторых, в кластер входят государственные учреждения, что позволяет надеяться на определенный контроль за бизнесом, справедливое распределение доходов между участниками. Одним из главных принципов создания кластера является соблюдение условий интеграции и независимости входящих в него субъектов .

Говоря о кластере, важно подчеркнуть точку зрения большинства ученых о том, что кластер не является организационно–правовой формой и не выступает в роли юридического лица. Кластер всего лишь форма экономического сотрудничества, основанная на долговременных договорных отношениях .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Ткаченко В.Г, Богачев В.И. [2]. так характеризуют роль кластера: 1 .

Кластеры являются ключевой регулирующей силой новаторства, позволяющая регионам создать уникальные проекты специализированных производства, чтобы укрепить свою роль как активных и привлекательных партнёров в глобальной экономике .

2. Кластер — важнейший инструмент в современной экономической политике с целью обеспечения инновационного развития конкурентоспособности и,

3. Кластериальная политика, которая базируется на активном сотрудничестве между правительством, организациями, предприятиями, научными и образовательными организациями и другими соответствующими структурами на региональном уровне, является эффективным инструментом повышения конкурентоспособности европейских компаний и регионов .

4. Взаимодействие между кластерами определяется взаимной заинтересованностью в их развитии, поскольку оно предлагает развивать сильные стороны и учиться друг у друга, в частности транснациональное сотрудничество делает кластеры на международной арене более привлекательнее .

5. Устранение барьеров в торговле и в конкуренции в Европе и дальнейшие усилия по укреплению европейского бизнес-пространства являются важнейшим условием для возникновения мощных кластеров и эффективности кластерной политики» [2]. Ткаченко В.Г, Богачев В.И. в своей большой и интересной работе так определили черты кластера (табл. 1) .

Таблица 1 Отличительные черты функционирования современного кластера в рыночных условиях хозяйствования Наименование факторов Содержание и направление деятельности кластера деятельности кластера

1. Интегрирующий фактор Знание содержания инноваций, обеспечивающих конкурентоспособность. Наличие созданных информационных- коммуникационных сетей

2. Тип производства Производство целого спектра меняющихся товарных групп с учетом различных видов и свойств природных ресурсов

3. Организация средств производства Модернизация имеющихся средств производства для выпуска товаров предприятий

4. Организационная структура Сетевая, горизонтальная, ядром является поставуправления щик

5. Основные принципы работы Принцип локализованного субконтрактинга и аутсортинга, когда смежники приближены к основному производству

6. Связь меду предприятиями и ор- Технологическая связь не обязательна, не обязаганизациями тельна и вертикальная интеграция предприятий и организаций, начиная от сырья и кончая полной ее переработкой * Cоставлено авторам по [2] «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Некоторые черты указанные этими авторами являются дискуссионными .

В пункте 1, говоря об интегрирующем факторе авторы забывают главное взаимную экономическую заинтересованность входящих в кластер предприятий и учреждений в получении доходов, в синергетическом эффекте от объединения. В пункте 2 спорным является постоянно меняющийся характер товарных групп .

Изучение практики аграрных кластеров, наоборот, говорит о стабильной цепочке товаров ( производства зерна - хранение зерна - переработка на муку

- производство хлебобулочных изделий) и об инновационно-изменяющейся технологии производства. Кроме того, нельзя согласиться и с трактовкой пункта 3. «Модернизация имеющихся средств производства предприятий» .

Так как необходимо добавить и внедрение новых инновационных машин и оборудования. Следует добавить в пункт 4 организационной структуры понятия «сетевая, горизонтальная, понятие и «вертикальная» (о чем авторы дальше говорят в своей статье). И нельзя согласится, что «ядром является поставщик» .

На конкретном примере на рисунке 1 авторами показано, что ядром является предприятие ГП «Ильич-Агро-Донбасс» Донецкой области, а не поставщики .

Рис. 1. Концептуальная модель инвестиционного кластера АПК Донецкой области [3, с.12] «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Совершенно нельзя согласится с пунктом 6, где авторы пишут «Технологическая связь не обязательна, не обязательна и вертикальная интеграция предприятий и организаций, начиная от сырья и кончая полной ее переработкой».Наоборот. Технологическая связь обязательна. Следует также подчеркнуть, что основой являются договорные отношения .

Емельянова И.Ф. в своей работе[3] раскрывает сущность интегрированного агропромышленного формирования ГП «Ильич-АгроДонбасс» Донецкой области, которое способствует расширению масштабов сельскохозяйственного производства и ускорению внедрения инновационных разработок на основе развития экономических связей между дочерними предприятиями агрокомплекса .

Конструктивизм предложений Емельянова И.Ф. по повышению конкурентоспособности аграрных предприятий через организационноэкономический механизм и развитие агропромышленной интеграции предусматривает акцентирование внимания на инновационной составляющей, как основы успеха и соответственно, формирования кластерной организации региона на основе стратегического партнёрства и межхозяйственной научнотехнической интеграции в инновационных процессах .

На рисунке хорошо виден состав кластера, некоторые инновационные функции, но отсутствуют экономические связи, тем более это необходимо при изображении инвестиционного кластера Хорошо видна роль аграрного университета, как носителя инновационного продукта, который должен быть внедрен в сельскохозяйственных предприятиях. Кластер заработает тогда, когда предприятиям будет выгодно внедрять инновационные технологии и когда найдутся инвесторы, чтобы их купить. В модели кластера отражены связи бизнеса, науки и производства .

Анализ в 2012 г информационных статей показывает, что процесс кластеризации в Украине начал развиваться. Достаточно взглянуть на название статей: «Сельское хозяйство Украины реанимируют кластером» [7], «Минэкономики Украины предлагает создавать кластеры»[8],. Однако при серьезном рассмотрении материала становится ясно, что в статьях больше раскрыт опыт Европы, чем собственные достижения в кластеризации сельского хозяйства .

В статье «Аналитика: "Организация и функционирование кластеров в Украине» [9], отмечается, что «в Украине процесс кластеризации начался в 1997 г., по инициативе С.И. Соколенко – Президента Международного фонда содействия рынку, который на протяжении многих лет собирал по всему миру опыт формирования сетевых структур. Бесспорным пионером кластеризации в Украине следует считать Хмельницкую область. Невзирая на специфику украинских трудностей, неупорядоченность правового поля, отсутствие деловой инфраструктуры, все же в начале 1998 г. в одном из регионов Украины — на Подолье было начато формирование новой производственной системы, основанной на сетевой модели управления производством и ее адаптации к трансформирующейся экономике страны (однако агарный клаНаукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 стер там угас через три года). Создание развитой кластерной модели хозяйствования изначально в г. Хмельницком стало возможным благодаря нескольким существенным факторам. Главным из них оказалось совпадение интересов Хмельницкой областной администрации, стремившейся найти выход из кризисного состояния, в котором оказалась экономика региона и его сельское хозяйство., Сегодня кластеры развиваются в Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях. В условиях переходной, к тому же находящейся в кризисном состоянии, экономики Украины кластеры могут создаваться и выживать при наличии двух условий: относительно благоприятной конъюнктуры на рынке сбыта и объединении с сильным собственником или региональной властью, берущим на себя часть издержек и рисков»[9] .

С.И. Соколенко подчеркивает два условия (конъюнктуру рынка и сильного собственника), но не подчеркивает, что кластер- это интеграция для внедрения инноваций, то есть для начала его деятельности должен быть в наличии инновационный продукт .

В 2009 г. была проведена интернет –конференция по вопросу кластеризации в Украине. Вот некоторые материалы выступлений на конференции[10].:

Кузьменко А Одна из проблем создания кластеров в Украине – это отсутствие у кластеризаторов четких критериев того, что есть кластер. Вторая проблема – слабое развитие сетевой культуры в среде предпринимателей, преимущественное использование вертикальных структур в бизнесе. В таких условиях создание и развитие кластеров чрезвычайно сложно, поскольку кластер чаще всего есть разновидность сети, а его создание проходит сетевой этап .

Чтобы определить проблемы создания кластеров в Украине, видимо также придется находить ответы на многие вопросы:

Кому нужны кластеры? Какие конкретно производственные предприятия и научные учреждения хотят их создавать? А если хотят, то насколько они к этому готовы? На сколько глубоко проведены маркетинговые исследования рынка? На сколько научно-технический уровень разработанного инновационного продукта соответствует мировым стандартам? А если хотят, но не готовы, то кто им поможет? Позволяет ли нормативная и законодательная база создавать и реализовывать инновационный продукт, на уровне мировых стандартов?

Мы знаем ответы на многие из этих вопросов, часть из них изложена в материалах парламентских слушаний «Стратегия инновационного развития Украины на 2010-2020 года в условиях глобализационных вызовов» .

Для того чтобы создавать кластеры или другие организационные формы для получения инновационной продукции желательно, как минимум иметь условия и возможности для производства этой продукции, то есть, иметь инновационную инфраструктуру, о которой так много говорится, но «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 практически ничего не делается. При этом стоит обратить внимание на становление и развитие технопарков в Украине. Несмотря на то, что мировой опыт развития технопарков насчитывает более 50 лет, далеко не все созданные технопарки как в Украине, так и в России успешно функционируют .

Есть проблемы другого характера. Вот уже второй год, как нами были поданы некоторые предложения по созданию инновационной инфраструктуры. Считаю, что главной задачей на сегодняшний день должно быть создание условий и возможностей для инновационной деятельности в Украине вообще, а без наличия таких возможностей трудно говорить о структурах и формах кооперации, в том числе и о кластерах»[10] .

Семенов А «Говоря об эффективность предложенной модели национальных кластеров и подходы к ее реализации, отметим, что единственный документ, который можно отнести к рассматриваемому вопросу это Постановление Национальной Академии Наук Украины № 220 от 08.07.2009 О формировании и функционировании инновационных кластеров в Украине .

Данное Постановление практически целиком можно отнести к исключительно к разряду «проблемы и трудности». Собственно документы подобного рода и взгляды их разработчиков и являются основной проблемой и трудностью применения лучших систем и схем эффективного хозяйствования. Это постановление отлично иллюстрирует глубинное непонимание ответственными лицами, принимающими ответственные решения, понятий «партнерство» и «кластер. Механизмы вычленения или формирования кластерных инициатив и функционирования подобных образований не требуют «специально уполномоченного органа центральной исполнительной власти», «фонда развития национального кластера в форме благотворительной организации». Кластер- это упряжка из трех коней - наука, власть, бизнес. И усилия всех участников принесут общую пользу» [10]. Приведенные высказывания интересны и содержат материал для серьезных выводов. Нами обоснованы принципы построения кластера для аграрного природопользования (рис .

2). Агрокластер представляет собой инновационно направленную, территориально локализованную интегрированную структуру с элементами сетевой организации, организованную на основе аграрного природоопользования, включающую различные сферы АПК, входящие в технологическую цепочку создания добавленной стоимости .

Обоснованные нами принципы кластера аграрного природопользования отражают реальную картину функционирующих некоторых кластеров, например «Экопоселение "Звездный ветер" - Кластеры Карпат» [11] .

Органом управления Кластером Карпат является общественная не прибыльная организация – «Stellar Wind Org». Ядро Кластера реализует кластерную политику Карпатского региона. Территория развертывания Кластера «Карпатский регион» в первую очередь подразумевает территорию Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновецкой областей Украины с прилежащими к ним областными территориями Украины и ближайшего зарубежья .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Принципы формирования кластеров а аграрном природопользовании

–  –  –

Рис. 2. Принципы формирования кластера в аграрном природопользовании «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки».

Випуск 159 Из наиболее рациональных горизонтальных кластеров Карпат можно рассматривать следующие:

Кластер «А» - "Кластер экологического туризма"; Кластер «Б» - "Кластер сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства по методам ведения пермакультуры"; Результат этого кластера экологически чистая сельскохозяйственная продукция; Кластер «В« Дома, созданные по экологически чистым технологиям произведенные на 95% из сырья, полученном в Карпатах;

Кластер «Г« Это-кластер возобновляемой энергетики; Приборы и механизмы, энергодобывающие комплексы, получающие электроэнергию из возобновляемых источников энергии (ветрогенераторы, солнечней тепловые коллекторы и прочее); Кластер "Д" - "Кластер гостевого бизнеса";

Подготовку способной творческой рабочей силы – персонала нового поколения для кластера ведет:

- Львовский национальный аграрный университет; эксперты по пермакультуре; - Факультет туризма Ужгородского национального университета; - Инженерный факультет Ужгородского национального университета; Хустский лесотехнический техникум; - Инженерный факультет Ужгородского национального университета; - Факультет туризма Ужгородского национального университета» [11]. Хрустально чистый воздух и вода, экологически чистые продукты питания, экологически чистое жилье, энергетика ветра, солнца – интересная идея совокупности кластеров Карпатского региона .

К преимуществам кластеров в сфере аграрного природопользования можно в полной мере отнести реализацию конкурентных преимуществ региона по производству продуктов питания, связанных с географическим расположением, климатом, обширными зонами агропромышленного производства регионов и т.п .

При этом в структуру аграрного кластера должны быть включены органы государственной власти и местного самоуправления, предприятия- производители, элеваторы и переработчики зерна и других видов сельскохозяйственной продукции научные учреждения и аграрные университеты .

Формирование аграрного кластера обеспечит синергетический эффект (Эs), прежде всего, в зерновой отрасли, как ведущей и наиболее распространенной, который можно определить по формуле T Эs= EDSt (1 C )t 1, (1) t1

–  –  –

В рамках кластерной системы Богданова Е.В. также предлагаем использовать потенциал университетов. Формирование кластера с участием университета дает преимущества и производственным структурам и самим образовательным учреждениям. Предприятия реализуют синергетический эффект на основе технического и технологического переоснащения, помогают университету разрешить разнообразные прикладных задач. Учреждениям высшего образования предоставляется возможность более полно использовать образовательный и научно–технический потенциал в области проведения фундаментальных исследований и предоставления образовательных услуг .

Экономический механизм взаимоотношения межу участниками кластера Богданова Е.В. в своей работе не раскрывает .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 При формировании кластера аграрного природопользования необходимо постепенно сокращать число посредников в экономическом обороте сельскохозяйственной продукции. Предприятия и организации, входящие в кластер развиваются и живут по законам рынка .

Выводы: 1. Агрокластер представляет собой инновационнонаправленную, территориально локализованную интегрированную структуру с элементами сетевой организации, организованную на основе аграрного природопользования, включающую различные сферы АПК, входящие в технологическую цепочку создания добавленной стоимости. Кластер не является организационно–правовой формой и не выступает в роли юридического лица, эта форма экономического сотрудничества, основанная на долговременных договорных отношениях. Это единение бизнеса, науки и власти .

2. Кластер будет функционировать если предприятиям будет выгодно внедрять инновационные технологии и найдутся инвесторы, для его приобретения и заработает инновационная инфраструктура .

3. Обоснованные принципы кластера аграрного природопользования отражают реальную картину некоторых функционирующих кластеров, которые подтверждают их экономическую эффективность .

Список использованных источников

1. Саблук П. Т., Кропивко М. Ф. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки /Саблук П. Т.,Кропивко М. Ф. //Економіка АПК. — 2010. — № 1. — С. 3–17 .

2. Ткаченко В.Г. Кластеры в системе аграрного производства: сущность и значение в реализации инновационной политики государства /Ткаченко В.Г., Богачёв В.И. //Вiсник економiчної науки Украiни 2011.-№2. - С.164 мельянова І.Ф. Удосконалення організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств /Ємельянова І.Ф. //Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. е .

н. — Луганськ: ЛНАУ, 2010.-20с .

4. Аграрный кластер на 20 миллиардов /Свинарство в Україні [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://svynarstvo.in.ua/news/svit/1305-agrarnyjklaster .

5. Лисситса А. «Кого «пасет» аграрная наука? /Лисситса А. //Зеркало недели» №37 - 04 октября 2008 - С. 6-7 .

6. В рамках еврорегиона «Донбасс» будут созданы экологические кластеры [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://tribun.com.ua/3433 .

7. Сельское хозяйство Украины реанимируют кластером [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.аricardo.com.ua

8. Минэкономики Украины предлагает создавать кластеры [Электронный ресурс] /Режим доступа :http://www.ukrprod.kiev.ua›news/5113 «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

9. Аналитика: "Организация и функционирование кластеров в Украине [Электронный ресурс] /Режим доступа:http:/utii. org. ua/ index. php? option= com…view=article&id

10. Еconomic Development and Employment Promotion [Электронный ресурс] /Режим доступа:http:// eep.org.ua›page/clusters_development/uk/

11. Экопоселение "Звездный ветер" - Кластеры Карпат [Электронный ресурс] /Режим доступа:http://stellarwind.ucoz.ua›index/metodika…klasterov/0Богданова Е.А. Стратегия формирования агропромышленного кластера региона /Е.А. Богданова //Философия хозяйства: альманах Центра общест. наук и экон. ф–та МГУ им. М. В. Ломоносова. М.: НИЦ МГУ ДТ, сентябрь, 2006. – с. 295 – 303 .

13. Экопоселение "Звездный ветер" - Кластеры Карпат [Электронный ресурс] /Режим доступа:http: //stellarwind.ucoz.ua›index/metodika…klasterov/0Рощина Ю.В. Кластеры как Roschina Y.V. Clusters as an инновационная форма интеграции в innovative form of integration is in аграрном природопользовании agricultural nature Раскрыто содержание кластера Maintenance of cluster is exкак инновационной формы интеграции posed, as an innovative form of inteпредприятий, хозяйств, организаций. gration of enterprises, economies, orОбoснованы принципы формирования ganizations. Principles of forming of кластеров, как одной из форм горизон- clusters are grounded, as to one of тальной - вертикальной интеграции в forms of horizontally vertical integraаграрном природопользовании что поз- tion in agricultural nature, that will волит выработать меры по постепен- allow to make measures on gradual ному сокращению величины посредни- reduction of size of mediators in the ков в экономическом обороте сельско- economic turn of agricultural product .

хозяйственной продукции. Предприя- Enterprises and organizations which тия и организации, входящие в кластер are included in a cluster will develop развиваются и работат по законам ци- and work on the laws of the civilized вилизованного рынка при соблюдении market at the observance of terms of условий интеграции и независимости integration and independence of subсубъектов, в него входящих. Это форма jects, that for him enter. It is a form of экономического сотрудничества, осно- economic collaboration, based on of ванная на долгосрочных договорных long duration contractual relations .

отношениях. Keywords: cluster, of agriculКлючевые слова: кластер, агра- tural nature, integration, innovative рное природопользование, интеграция, direction .

инновационное направление .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 УДК 331.101.3:631.11

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТОВ

АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Балко С.В. – к.э.н., доцент ЮФ НУБиП Украины «Крымский агротехнологический университет»

В статье представлены направления совершенствования мотивации труда специалистов аграрных предприятий. Предложен механизм разработки мотивации. Выявлены и проранжированы мотивы труда специалистов. Проведен анализ существующей системы мотивации труда специалистов аграрных предприятий. Выявлены и охарактеризованы ключевые факторы мотивации специалистов аграрных предприятий .

Ключевые слова: мотивация, мотивы, стимулы, демотиваторы, система мотивации, эффективность мотивации, теневая и легальная мотивация, материальная и не материальная мотивация .

Постановка проблемы. Совершенствование мотивации специалистов к максимально эффективному выполнению своих должностных обязанностей, является достаточно актуальной задачей для организации. Организовывать работников, направлять их усилия на достижения поставленных целей при помощи только административных методов управления не всегда приводит к достижению наилучшего результата. Эффективная система мотивации способна стать ключевым фактором приведения организации к успеху. Построение действенной системы мотивации сельскохозяйственных специалистов является особо важной задачей настоящего времени, успешная реализация которой способна получить значительный экономический эффект. Труд аграрного работника не является привлекательным и престижным для молодых специалистов. Однако с экономически грамотным, предприимчивым, стратегически мыслящим, ориентирующимся в условиях неопределенности и риска руководителем, умеющим организовать и должным образом мотивировать своих сотрудников, труд сельскохозяйственного работника может стать престижным, высокооплачиваемым и пользующимся высоким спросом среди потенциальных претендентов .

Анализ последних источников и публикаций. Практически ценными являются исследования следующих авторов. В.В. Липчук и А.О. Лиднюк проанализировали мотивационные факторы трудоустройства молодежи в сельскохозяйственных предприятиях, констатировали, что молодые люди при современном состоянии дел не готовы связать свое будущее с сельским хозяйством. Учитывая, что основным источником пополнения кадрового потенциала является молодежь, в частности выпускники высших учебных заведений, необходима реализация определенных мероприятий, формирующих благоприятные условия для работы и проживания в сельской местности [3] .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 А.Е. Ильин, Г.В. Ильина, И.В. Выскребенцева исследовали влияние материального стимулирования на эффективность использования труда в аграрном производстве, сделав вывод, что оптимальное сочетание основной заработной платы и премий – один из главных мотивационных стимулов труда [2] .

А. Пригожин отмечает, что работник мотивируется в организации по двум осям координат: возможностью индивидуального продвижения в самых разных вариантах (по должностной лестнице, оплатой труда, признанием своих личных достижений, престижем, переходом в новую категорию) и взаимным сравнением, побуждающим работника оценивать свое положение в сравнении с положением других сопоставимых групп работников [4]. А. Денисёнок описывает применение способов нематериальной мотивации, анализирует ожидаемые мотивационные эффекты от их внедрения. Например, выделив на первое место в ранге мотиваторов «карьерное продвижение», в процессе внедрения программы нематериальной мотивации выяснилось, «что эта возможность стала для нескольких сотрудников настоящим демотиватором: на высокие должности назначили коллег, а не их самих. В результате неплохие работники «обиделись» на компанию и уволились». В итоге исследований автор сделал заключение о том, что система нематериальной мотивации повысила заинтересованность людей в результатах работы предприятия [1] .

Несмотря на определенный уровень изученности данной проблемы, не все аспекты мотивации труда сельскохозяйственных специалистов выявлены, вследствие чего существует необходимость дальнейшего исследования механизмов совершенствования системы мотивации сельскохозяйственных работников .

Постановка задания. Разработать механизм совершенствования мотивации труда специалистов аграрных предприятий .

Результаты исследования. Мотивы в труде подразумевают наличие внутреннего побуждения к выполнению какого либо действия. Обеспечение предприятия должным образом мотивированными сотрудниками является не простой задачей. Необходимо выяснять, что может заставить специалиста трудится с максимальной отдачей на рабочем месте. На этот вопрос помогут ответить стимулы, т.е. те материальные и нематериальные блага, на получение которых направлена трудовая деятельность работника. Механизм мотивации кроме мотивов и стимулов включает в себя также потребности, притязания и ожидания специалистов. Эффективность мотивации определяется уровнем достижения экономических целей, связанных с производственной деятельностью предприятия, и социальных целей, реализующихся в виде выполнения ожиданий и реализации потребностей сотрудников .

Для построения системы мотивации предлагается использовать составленную автором вспомогательную анкету, выясняющую мнения специалистов по ключевым вопросам мотивации (схема 1) .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Исследование мнений специалистов и руководителей аграрных предприятий по вопросам мотивации и стимулирования труда (наименование структуры, проводящей данное исследование)

–  –  –

Мотивы труда специалистов Ранг

1.Прести ность работы

2.Уровень оплаты труда

3. Предоставление жилья

4.Хороший коллектив

5.Ожидание продвижения по служебной лестнице

6.Наличие свободного времени

7.Возможность получения дополнительных доходов

8.Формирование чувства причастности

9.Творческий рост

10.Удовлетворе ность усло иями труда

11.Ожидание более выгодной альтернативы трудоустройства

12.Ощущение относительной финансовой стабильности

13.Возможность расширения круга полезных знакомств

14.Самореализация

15.Уверенность в обеспеченности работой.. .

.

… Благодарим за сотрудничество!

Схема 1. Анкета по вопросам мотивации и стимулирования специалистов сельскохозяйственных предприятий Примечание: анкета составлена автором .

Для совершенствования системы мотивации специалистов аграрного предприятия необходимо разработать механизм мотивации, способы стимулирования, оценить демотиваторы специалистов, произвести анализ исследуемого предприятия, ознакомиться с кадровой политикой, должностными функциональными обязанностями специалистов, способами контроля деятельности, определить возможность использования различных способов материальной и нематериальной мотивации и предварительно оценить их эффективность .

Исследование мнений специалистов аграрных предприятий Крыма о существующем состоянии системы мотивации, выявило неудовлетворенность существующей системой мотивации. Согласно проведенному исследованию и обработке полученных данных методом парных сравнений на основе многомерного шкалирования были выявлены и проранжированы мотивы труда специалистов. Важность каждого фактора отмечена рангом (табл. 1) .

В результате исследований выявлено, что наиболее значимым мотивом труда специалистов аграрных предприятий является уровень оплаты труда .

Средний уровень заработной платы, который устроил бы специалиста в сельской местности, согласно опросам, составляет 4500 грн. в месяц. Данную величину следует корректировать в сторону увеличения с учетом девальвации гривны (на 50%) .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

–  –  –

Выявленные факты свидетельствуют о неудовлетворении сельскохозяйственных специалистов уровнем оплаты труда. Заработная плата работников незначительно превышает уровень минимальной заработной платы. В свою очередь, минимальная заработная плата незначительно превышает уровень прожиточного минимума в Украине (табл.2). Для сравнения, размер минимальной заработной платы в развитых странах может превышать украинский уровень более чем в 6-10 раз. Следует упомянуть требования Международного валютного фонда к Украине, касающиеся прекращения роста минимальной величины заработной платы, что негативно отразится на мотивации специалистов аграрных предприятий. Согласно Закону № 1165-VII от 27.03.2014 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", в 2014 году устанавливается минимальная заработная плата в размере 1218 гривен, и соответственно отменяется ее запланированное увеличение с 01.07.2014 до 1250грн, и с 01.10.2014года до 1301 гривны (табл. 2). Размер официально установленной минимальной заработной платы влияет на конечную величину оклада. С невысокой оплатой труда украинский работник постоянно сталкивается с затруднением удовлетворения имеющихся потребностей как самого работника, так и его семьи, что заставляет расширять статьи доходов, параллельно занимаясь личным подсобным хозяйством, малым предпринимательством, а также получать доходы из других, в том числе и нелегальных источников. Получение представления о реальных мотивах и стимулах в труде специалистов может помочь разделение мотивации на легальную и теневую. Как правило заработная «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

–  –  –

Однообразная работа с корректировкой заработной платы только на основании очередного повышения уровня минимальной заработной платы демотивирует сотрудников и снижает производительность труда. Необходимы изменения в ставящиеся перед специалистом задачи, приспосабливая заНаукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 дачи под интересы исполнителя, что может мотивировать его повышенную активность на их достижение .

Одним из эффективных способов мотивации является вознаграждение специалистов в зависимости от уровня достижения плановых показателей в виде процентов от полученного дохода, материальных вознаграждений в результате увеличения роста продаж, объемов производства, выполнения норм, экономии ресурсов, повышения качества производимой продукции, следованию инструкций, соблюдений положений и условий контрактов и т.д. Необходима разработка объективных критериев и показателей оценки работы каждого специалиста в прямой связи с размером вознаграждений за ее выполнение. Величины вознаграждений определяются исходя из специфики деятельности конкретного специалиста предприятия и достижения выполнения поставленных персонифицированных заданий каждым специалистом. Привлекая специалистов к совместному установлению целей, специалисты становятся более мотивированными и ответственными за их достижение. Специалисты должны четко представлять и понимать функционирование системы мотивации на предприятии, которая должна быть направлена на стимулирование специалистов к добросовестному выполнению своих функциональных обязанностей .

В системе мотивации труда важное значение в определенных условиях может иметь проведение мероприятий по повышению уровня квалификации сотрудников. Для предприятия является ценным постоянное наличие компетентных работников, способных на высоком уровне выполнять свои должностные обязанности. Двадцать первый век – это век инноваций, нововведений, новых информационных технологий, от которых организация не имеет право отставать, заставляя и сотрудников идти в ногу со временем, что в результате позволит предприятию иметь конкурентное преимущество и выживать в конкурентной борьбе. В результате проведения данных мероприятий, сотрудники будут ощущать свою ценность как специалиста на данном предприятии, и одновременно будет происходить повышение уровня удовлетворения потребности в самореализации специалиста .

Эффективным может быть внедрение традиций присвоения разработанных на предприятии все более высоких категорий специалистам, достигшим определенных результатов, повысившим квалификацию, прошедшим очередной этап в своей карьере, на основании продолжительности работы на данном предприятии и т.п. Например, рекомендуется через каждые два (три) года поощрять работника дополнительным повышением оплаты труда. Даже при ограниченных финансовых ресурсах предприятия, имеет большой мотивационный смысл производить дополнительное увеличение заработной платы хотя бы на минимально возможную величину, поощряя заслуги сотрудников .

Второй ранг по значимости занимает фактор «предоставления жилья», что обусловлено его большей доступностью в сельской местности по сравнению с городом. Особо сильное воздействие он оказывает на молодых специаНаукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 листов без жилья .

В первой тройке мотиваторов по значимости присутствует фактор ощущения относительной финансовой стабильности (табл. 1). Часто для работника только наличие какой-либо работы и боязнь ее потерять может оказывать мотивационное воздействие, но только в условиях отсутствия других более привлекательных предложений на данном региональном рынке труда .

Если у специалиста нет альтернативы в выборе места работы, то он просто пытается удержаться на данном рабочем месте, хотя оно его может и не устраивать .

Важно учитывать демотивирующие факторы. Деконструктивные конфликты в коллективе демотивируют сотрудников, значительно снижают производительность труда. Демотивирует отсутствие перспектив карьерного роста, отсутствие справедливости, некомпетентность руководителя, игнорирование перспективных идей, отсутствие признания достижений со стороны руководства и т.п .

В итоге, выявив мотивы специалистов на основе анкетирования (схема 1); оценив степень важности каждого мотиватора методом парных сравнений на основе многомерного шкалирования (табл. 1); определив способы стимулирования, воздействуя по мотиваторам с учетом силы их значимости, необходимо разработать понятную и действующую систему мотивации для работников конкретного предприятия с учетом специализации и специфики его деятельности .

Выводы. В результате исследования предложен механизм совершенствования мотивации специалистов аграрных предприятий. Выявлены и оценены важнейшие мотивы и способы стимулирования труда. Предлагается всесторонне воздействовать по представленным мотиваторам в зависимости от степени их влияния на специалистов. Используя максимально возможности материальной мотивации, большое практическое значение будут иметь потенциальные резервы нематериальной мотивации, комплексное использование которых даст значительный экономический эффект. Реализация предложенных подходов позволит существенно повысить эффективность мотивации в аграрных предприятиях, будет способствовать достижению экономических и социальных целей, что несомненно приведет к экономическому росту и повышению привлекательности труда специалистов аграрных предприятий .

Список использованных источников

1. Денисёнок А. Нематериальная мотивация/ А. Денисёнок// Менеджер по персоналу. – 2012. -№8.-С.44-52 .

2. Ильин А. Е. Оплата труда и его эффективность в аграрном производстве/ А.Е. Ильин, Г.В. Ильина, И.В. Выскребенцева // Аграрная наука. - 2009 .

- №8. - С. 12-14 .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

3. Липчук, В. В. Мотиваційні чинники працевлаштування молоді у сільськогосподарських підприємствах/ В.В. Липчук, А.О. Линдюк// Економіка АПК. - 2008. - №7. - С. 131-136 .

4. Пригожин А. Мотивирующая оценка персонала/ А. Пригожин // Менеджмент и менеджер. - 2011. - № 5. - С. 14-20 .

5. Справочники банкира. Индикаторы рынка. [Электронный-ресурс]. – Режим доступа: http://www.prostobankir.com.ua/spravochniki/indikatory _rynka/minimalnaya_zarplata/minimalnaya_zarplata_2000_2011_gg .

6. Минимальная зарплата (Украина). Минфин. [Электронный-ресурс]. – Режим доступа: http://index.minfin.com.ua/index/salary/

7. Минимальная зарплата в Украине. Юридический супермаркет .

[Электронный-ресурс]. – Режим доступа: http://www.juridicheskij-supermarket .

ua/page_minzarplata.html

8. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"; Верховна Рада України; Закон від 27.03.2014 № 1165-VII». [Электронный-ресурс]. – Режим доступа:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1165-18 Балко С.В. Вдосконалення мо- Balko S.V. Motivation improveтивації праці спеціалістів аграрних ment of agricultural enterprises speпідприємств cialists У статті представлено напрями The article gives information about вдосконалення мотивації праці ways of labor motivation improvement спеціалістів аграрних підприємств. of agricultural enterprises specialists .

Запропоновано механізм розробки The mechanism of development of moмотивації. Виявлено та проранжовано tivation is described. Identified and мотиви праці фахівців. Проведено ranked the motives of the work of speаналіз існуючої системи мотивації cialists. The analysis of the existing sysпраці спеціалістів аграрних tem of labour motivation of specialists підприємств. Виявлено та охаракте- of agricultural enterprises is carried out .

ризовано ключові фактори мотива-ції Identified and characterized key factors фахівців аграрних підприємств. of motivation of specialists of agrarian Ключові слова: мотивація, мо- enterprises .

тиви, стимули, демотиватори, систе- Key words: motivation, motives, ма мотивації, ефективність мотивації, stimulus, demotivators, the system of тіньова і легальна мотивація, motivation, motivation efficiency, shadматеріальна і не матеріальна ow and legal motivation, material and мотивація. non-material motivation .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 УДК 657.471.76: 633.1

О СНИЖЕНИИ СЕБЕСТОИМОСТИ ЗЕРНА

Дятел В.Н. - к.э.н., доцент Волянюк А.О. – магистрант ЮФ НУБиП Украины «Крымский агротехнологический университет»

Себестоимость производства зерновых культур в Симферопольском районе АР Крым с каждым годом растёт. Наибольшее влияние на рост себестоимости зерна оказывают переменные издержки, снизить которые возможно с помощью внедрения современной техники и высококачественных сортов зерновых .

Ключевые слова: себестоимость, издержки обращения, зерно, переменные издержки .

Постановка проблемы. В рыночных условиях хозяйствования сельскохозяйственные товаропроизводители переориентировались на производство продукции с высокой оборачиваемостью капитала. К такой продукции можно отнести зерно, площади посевов под которым в АР Крым по сравнению с 1990 годом значительно увеличились. Уровень рентабельности производства зерна характеризуется высокой оборачиваемостью из-за ежегодного роста производственной себестоимости .

Анализ последних исследований. Ряд современных украинских учёных, среди которых И.Ф. Радионова, Ю.С. Цал-Цалко, Т.П. Макаровская и др. обращались к проблемам снижения себестоимости производства зерна .

Ими обоснованы направления повышения рентабельности производства животноводческой продукции за счёт совершенствования технологических и организационно-экономических факторов, обоснованы методы государственной поддержки отрасли. Однако проблемы снижения себестоимости зерна локального уровня, в частности на уровне предприятий Симферопольского района, рассмотрена недостаточно .

Радионова И.Ф. утверждает, что для обеспечения безубыточности производственно-хозяйственной деятельности предприятия эти расходы должны возмещаться за счет выручки от продажи произведенной продукции (предоставленных услуг, выполненных работ). [4, с. 180] По мнению Ю.С. Цал-Цалко, чтобы определить резервы снижения себестоимости, необходимо знать ее структуру, т.е. долю отдельных элементов в общей сумме затрат. Структура себестоимости постоянно изменяется под влиянием различных факторов (специфики производства, научно-технического прогресса, уровня концентрации, специализации, кооперации производства, географического положения предприятия, инфляции). [6, с. 536] «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Макаровская Т.П. различает себестоимость продукции нормативную, плановую, фактическую и сметную. При поиске путей снижения себестоимости зерна мы будем использовать фактическую себестоимость, отражающую фактические расходы предприятия на производство и реализацию продукции по данным бухгалтерского учета. [2, с. 116] Постановка задания. Целью исследования является разработка направлений снижения себестоимости зерна в сельскохозяйственных предприятиях .

Для достижения цели определены следующие задачи: проанализировать состояние и динамику себестоимости производства зерна; выявить факторы, влияющие на уровень себестоимости зерна; разработать направления снижения себестоимости зерна .

Информационной базой исследования являются материалы Главного управления статистики в АР Крым и статистическая отчетность предприятий Симферопольского района АР Крым .

Основное содержание. Зерно и продукты его переработки - это не только продукт питания для населения, но и незаменимый корм для скота и птицы. Зерно служит важным источником сырья для пивоваренной, спиртовой; комбикормовой промышленности. Обеспечение населения зерном собственного производства – важнейшая государственная задача .

На долю Украины приходится около 3% всех посевным площадей и объема производства зерна мира. По этим показателям Украина в 2011 году заняла 11 место в мире и 8 место – по объему экспорта зерна. В 2011г. под зерновыми культурами было занято 15,7 млн. га (56,7% общей посевной площади), что на 4,2% больше, чем в 2010г. Среди зерновых культур под озимыми было 8,0 млн. га, в том числе под пшеницей - 6,5 млн. га; под яровыми культурами - 7,7 млн. га. Среди яровых зерновых культур наиболее распространены кукуруза (46,8% площадей посевов), ячмень (33,4%), пшеница яровая (3,6%) .

В 2011г. получен рекордный за годы независимости урожай зерновых и зернобобовых культур (в 2008г. - 53,3 млн. т, в 1990г. - 51,0 млн. т) преимущественно за счёт повышения их урожайности до среднемирового уровня .

Полученные в 2011г. объёмы производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции обусловили самые высокие за годы независимости уровни производства на одного человека зерновых культур (1242 кг) [1] .

В 2011г. посевные площади зерновых культур в АР Крым занимали 606,6 тыс. га, что составляет 3,9% от общей площади посевов по Украине. В разрезе административных районов наибольшие размеры посевных площадей расположены в Красногвардейском районе (78,1 тыс. га), в Джанкойском районе (61,3 тыс. га), в Сакском районе (65 тыс. га). В Симферопольском районе площадь посевов зерновых культур в 2011г. составила 38,1 тыс. га или 6,3% от площади посевов зерновых по АР Крым (табл. 1) .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

–  –  –

С целью экспериментального подтверждения ранее выдвинутой гипотезы мы провели корреляционно-регрессионный анализ зависимости темпов прироста площадей под зерновыми культурами в АР Крым от темпов прироста себестоимости. Так производственный цикл в растениеводстве составляет, как правило, 1 год учитывая фактор времени, то есть, например, на решение о расширении площадей в 2011 году повлияла себестоимость зерна 2010 года.

В результате была получена зависимость (1), коэффициент детерминации которой составил 0,7 (заметная связь):

Y = -1,244*X + 27,796 (1) Где Y – темп прироста площадей под зерновыми культурами в году t, % Х – темп прироста полной себестоимости производства зерна в году t-1, % .

Таким образом, полученная зависимость подтверждает выдвинутую гипотезу и показывает, что увеличение себестоимости зерна на 1% в текущем году может привести к снижению площадей под зерновыми культурами на 1,2% в следующем году .

Полученные зависимости подтверждают необходимость снижения себестоимости производства зерна. М. Портер отмечал, что для противодействия конкурентным силам и достижения лучших показателей по сравнению с другими необходим потенциально успешный базовый стратегический подход «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

–  –  –

Результаты расчетов показали, что увеличение себестоимости зерна за анализируемый период в ООО «Осавиахим» на 33,57 грн/ц произошло в основном за счет увеличения суммы переменных затрат на 38,89 грн/ц. УвелиНаукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 чение объёма производства зерна привело к снижению его себестоимости на 1,52 грн/ц, а снижение постоянных затрат - к снижению себестоимости на 1,88 грн/ц .

Микроэкономический анализ полученных данных свидетельствует о том, что, несмотря на рост переменных затрат, предприятие с целью максимизации прибыли может увеличивать объемы производства до тех пор, пока переменные издержки на единицу продукции не будут равны цене реализации. Для 2011 года значение переменных затрат может достигать уровня цены реализации 139 грн/ц .

Вместе с тем, следует выделить такие направления снижения переменных затрат:

Прямые материальные затраты, среди которых семена и материалы, дизельное топливо. Использование на предприятии современного голландского оборудования позволяет в три раза сократить затраты на ГСМ при обработке поля. Новые технологии при возделывании поля позволяют также существенно сократить прямые затраты на оплату труда вследствие сокращения штата работников .

Внедрение на предприятии сорта пшеницы озимой Овидий, обладающей высокой засухоустойчивостью, морозостойкостью и термостойкостью, потенциальной урожайностью 95 ц/га позволит повысить эффективность выращивания зерновых .

Выводы и предложения. В процессе реализации цели исследования мы пришли к выводу, что себестоимость зерновых в Украине с каждым годом растёт. Среди регионов АРКрым Симферопольский район характеризуется высокой себестоимостью .

С помощью факторного анализа нами выявлено, что наибольшее влияние на себестоимость зерна в Симферопольском районе оказывает переменные затраты, среди которых можно выделить прямые материальные затраты, прямые затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды .

Среди направлений снижения себестоимости зерна нами выделено использование на предприятии современного оборудования, что позволит значительно сократить затраты на топливо при обработке поля и сократить штат работников. Поскольку расходы на семена и посадочный материал в структуре переменных затрат занимают большой объём, то нами предложено внедрение нового эффективного сорта пшеницы озимой, что позволит в перспективе значительно повысить урожайность зерновых культур при минимальных издержках .

–  –  –

3. Популярно о маркетинге [Электронный ресурс]. - М., [2012]. - Режим доступа: www.markets-web.ru

4. Радионова И.Ф. Основы экономики: Учебник / И.Ф. Радионова, И.С .

Кравченко, И.Л. Петрова, В.К. Радченко -К.: Зодиак - ЭКО, 1995. - 224 с .

5. Савицкая Г. В. Экономический анализ: Учеб./ Г. В. Савицкая. – 8-е изд., перераб. – М.: Новое знание, 2003. – 640 с .

6. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002.- 656 с .

Дятел В.Н., Волянюк Г.О. Про Dyatel V.N., Volyanyuk А.O .

зниження собівартості зерна About the lowering the cost of grain Собівартість виробництва зерно- Cost of grain crops production in вих культур в Сімферопольському Crimean Simferopol region is growing районі АР Крим з кожним роком зро- every year. The greatest influence on стає. Найбільший вплив на зростання the growth of the cost of grain provide собівартості зерна надають змінні ви- variable costs, which can be reduced by трати, знизити які можливо за допо- introducing modern technology and могою впровадження сучасної техні- high-quality varieties of grain .

ки і високоякісних сортів зернових. Keywords: cost of goods sold, disКлючові слова: собівартість, tribution costs, grain, variable costs .

витрати обігу, зерно, змінні витрати .

УДК: 637.1:005

ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА СУЩЕСТВЕННОСТИ ДЛЯ

ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Дементьева С.Я. – к.э.н., доцент ЮФ НУБиП Украины «Крымский агротехнологический университет»

Раскрывается сущность международного принципа бухгалтерского учёта – существенности и значимость его применения для формирования учётной информации о деятельности предприятия. Обоснована необходимость использования порога существенности при формировании Приказа об учётной политике предприятия .

Ключевые слова: принцип существенности, порог существенности, учётная информация, управленческие решения, Международные стандарты финансовой отчётности, учётная политика .

Постановка проблемы. В рыночных отношениях для эффективной производственно-финансовой деятельности предприятия первостепенную значимость приобретает надёжная, своевременная, качественная учётная информация. Чтобы соответствовать современным требованиям учётная информация должна формироваться на международных принципах бухгалтерНаукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 ского учёта. Наиболее значимым принципом для формирования учётной информации в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности является принцип существенности, поскольку для принятия управленческих решений требуется именно существенная или наиболее значимая информация .

В соответствии с МСФО 8 «Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках, ошибки» учетные политики МСФО не применяют к статьям, влияние которых на отчетность является несущественным[2]. Поэтому применение принципа существенности особенно актуальным становится в период перехода предприятий и государств в целом на Международные стандарты финансовой отчётности .

Анализ последних исследований. Методологические основы бухгалтерского учёта, его принципы, заложенные францисканским монахом Лукой Пачоли еще в XV веке, являются предметом многочисленных исследований учёных-экономистов. Методологией современного бухгалтерского учёта занимаются: С.Ф. Голов, Ф.Ф. Бутынец, Р.М. Воронко, В.Я. Плаксиенко, М.Ф .

Огийчук и др .

Цель исследования. Раскрыть сущность и значение международного принципа бухгалтерского учёта – существенности и обосновать необходимость его применения для формирования учётной информации предприятий .

Результаты исследования. Эффективность управления предприятием зависит от качества учётного обеспечения. Система сбора учётной информации необходимая для принятия управленческих решений базируется на определенных принципах, выработанных историческим развитием бухгалтерского учёта на протяжении всех этапов формирования мирового сообщества .

Постоянные перемены в экономической и социальной жизни стран мирового сообщества требуют серьёзного изучения и анализа множества положений, принятых в странах с развитой рыночной экономикой .

Зарубежные теоретики бухгалтерского учёта отмечают, что в практической работе бухгалтер должен решать три вопроса:

1) Когда произошла хозяйственная операция (проблема идентификации);

2) Каково стоимостное выражение хозяйственной операции (проблема оценки);

3) Каким образом должны быть классифицированы хозяйственные операции (проблема классификации) [3] .

Считается что проблема оценки и представления информации в финансовой отчётности в рыночных отношениях самая противоречивая и сложная .

Именно от умения рационально оценивать объекты бухгалтерского учёта зависит достоверность финансового результата и правильность принятия управленческих решений .

В связи с этим особую актуальность для формирования учётной информации в финансовой отчётности приобретает международный принцип «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 существенности, сформулированный в МСФО 1 «Представление финансовой отчетности»

В соответствии с МСФО 1 сущность принципа существенности заключается в том, что предприятие должно представлять каждый существенный класс аналогичных статей в финансовой отчетности отдельно. Предприятие должно представлять статьи, отличающиеся по характеру или функции, отдельно, за исключением случаев, когда они являются несущественными [1] .

Существенность - пропуски или искажения статей считаются существенными, если они по отдельности или в совокупности могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основании финансовой отчетности. Существенность зависит от размера и характера пропущенной информации или искажения, оцениваемых в рамках сопутствующих обстоятельств. Размер или характер статьи, или их сочетание могут быть определяющим фактором [2] .

Финансовая отчетность является результатом обработки большого количества операций или других событий, которые объединяются в классы (виды) на основе своего характера или функции. Завершающий этап процесса агрегирования и классификации заключается в представлении сжатых и классифицированных данных, которые образуют статьи непосредственно в самих финансовых отчетах. Если какая-либо статья сама по себе не является существенной, она объединяется с другими статьями, либо непосредственно в формах финансовой отчетности, либо в примечаниях. Статья, которая не является достаточно существенной для отдельного представления непосредственно в формах финансовой отчетности, тем не менее, может оказаться достаточно существенной для отдельного представления в примечаниях [6] В МСФО 1 также указывается, что выполнение предприятием конкретного требования какого-либо МСФО по раскрытию информации не требуется, если соответствующая информация не является существенной [1] .

На основе международных принципов и стандартов законодательные органы государств мирового сообщества самостоятельно формируют учётную политику, законодательно-нормативные документы по бухгалтерскому учёту и определяют основополагающие его принципы (табл. 1) .

Суворов А.В. отмечает, что отличие российской системы учета от IAS обусловлено разными конечными целями использования финансовой информации. Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами, используется инвесторами, а также другими предприятиями и финансовыми институтами. Финансовая отчетность, которая ранее составлялась в соответствии с российской системой учета, использовалась органами государственного управления и статистики. Так как эти группы пользователей имели различные интересы и различные потребности в информации, принципы, лежащие в основе составления финансовой отчетности, развивались в различных направлениях [6]. Отмеченная ситуация аналогично складывается и украинской системе бухгалтерского учёта .

Таблица 1 «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

–  –  –

Анализ Приказов об учётной политике многих сельскохозяйственных предприятий Республики Крым показал, что в данных внутренних нормативных документах не учитывается принцип существенности и не указывается порог существенности по объектам учёта, имеющим первостепенное значение для принятия управленческих решений (стоимость необоротных активов, оборотных активов, капитала, обязательств, расходов, доходов, прибыли, убытков), поскольку в П(с)БУ не содержится таких требований .

В данном случае предприятиям можно воспользоваться Методическими рекомендациями Минфина Украины. Порог существенности определяется как абсолютная или относительная величина, являющаяся количественным признаком существенности учетной информации [5] .

Для формирования Приказа об учётной политике. Минфин решил рекомендовать предприятиям применять свои пороги существенности для активов, обязательств и собственного капитала предприятия - 5 процентов от итога соответственно всех активов, всех обязательств и собственного капитала, а для доходов и расходов ориентировочным порогом существенности рекомендуется величина, равная 2 процентам чистой прибыли (убытка) предприятия [5] .

Выводы. В условиях развития международной интеграции возрастает роль учётной информации. Для принятия обоснованных управленческих решений представителям бизнеса, налоговым и статистическим органам и друНаукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 гим пользователям необходима, прежде всего, существенная информация, сформированная на основе МСФО. В Приказе об учётной политике предприятия следует определять существенные статьи, пропуск которых или искажение может повлиять на решения пользователей учётной информации. Также по существенной учётной информации необходимо определять порог существенности. Применение принципа существенности в учётной политике позволит повысить качество учётной информации, повысит эффективность её использования в решении управленческих и экономических вопросов, позволит избежать неопределённости в оценке объектов учёта .

Список использованных источников

1. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (ред. от [Электронный ресурс]. Режим доступа:

02.04.2013) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147977/?frame=3 .

2. МСФО 8 «Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках, ошибки» [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://www.majorbuh.ru/standart_8.html

3. Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учёта. /Б. Нидлз, Х.Андерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ. /Под ред. Я.В. Соколова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 496 с .

4. О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине. Закон Украины от 16. 07. 1999 г. № 996-XIV, с изм. N 663-VII (663-18) от ресурс]. Режим доступа:

24.10.2013.[Электронный //http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 .

5. О применении существенности в бухгалтерском учете. Письмо Минфина Украины от 29.7.2003 № 04230-04108. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dtkt.com.ua/show/2cid13743.html .

6. Суворов А.В.Особенности подготовки и предоставления финансовой отчетности. //Аудитор. – 2002. – № 9. [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://www.lexaudit.ru/20081020075904/20081020082158.html

7. Федеральный Закон «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 N 402ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://www.consultant.ru/law/doc/buhuchet/ .

Дементьєва С.Я. Значення Dementieva S.J. Importance of принципу суттєвості для форму- the principle of materiality for the вання облікової інформації formation of accounting inforРозкривається сутність міжнаро- mation дного принципу бухгалтерського об- The essence of international acліку - суттєвості і значення його за- counting principle - the materiality стосування для формування облікової and relevance of its application for the інформації про діяльність підприємс- formation of accounting information тва. Обґрунтована необхідність ви- on the activities of the enterprise is користання порогу суттєвості при фо- revealed. The necessity of using mateНаукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

–  –  –

УДК 657.15 (047.2/.3)

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Майданевич П.Н. – д.э.н., доцент, зав. кафедрой Шведовченко Е.С. – студентка специалист ЮФ НУБиП Украины «Крымский агротехнологический университет»

В данной статье рассмотрены основные аспекты организации составления финансовой отчетности, приведены выдержки из законодательства и описаны особенности составления отчетности. Особое внимание обращено на изменение нормативно - законодательной базы по формированию финансовой отчетности и требования к её составлению, определяются основные аспекты по совершенствованию организации составления финансовой отчетности на предприятии .

Ключевые слова: финансовая отчетность, финансовый результат, баланс, формирование финансовой отчетности .

Актуальность темы: финансовая отчетность - это бухгалтерская отчетность, содержащая информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств предприятия за отчетный период .

На сегодняшний день все предприятия любой организационноправовой формы собственности обязаны составлять на основе данных синтетического и аналитического учета бухгалтерскую отчетность, являющуюся завершающим этапом учетного процесса. В первую очередь это связано с тем, что управление хозяйственной деятельностью организации требует соответствующего информационного обеспечения, важнейшей составной частью которого являются данные о финансовом состоянии .

Таким образом, ввиду постоянного обновления законодательной базы, можно считать научные разработки в данной сфере наиболее актуальными и значимыми .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Анализ литературных источников по теме. Для достижения целей и задач создания предприятия субъект хозяйствования должен иметь такую информацию, которая бы давала возможность быстро и адекватно реагировать на рыночные изменения. В таких условиях значительно повышается роль информационного обеспечения в процессе управления имуществом, важное место при этом предоставляется финансовой отчетности. Она приобретает роль основного средства коммуникации и важнейшего информационного источника экономического анализа. [4, С.773] Организация отчетности начинается с выявления состава учетных номенклатур, которые должны быть отражены в соответствующих итоговых носителях информации. Эти номенклатуры представляют собой систему показателей, характеризующих состояние и изменение состояния хозяйственных фактов - явлений и процессов, - а также активов, пассивов, затрат, доходов и результатов деятельности .

Важными факторами выявления номенклатур отчетности являются:

форма отчетности, периодичность этой отчетности, сроки ее представления, источники получения информации. [6, С.291] При подготовке годовой отчетности руководство предприятия должно осознавать ответственность за ее составление. Качественно составленный и своевременно обнародованный отчет - это один из способов привлечения инвесторов, поставщиков и клиентов. Руководство должно рассматривать этот отчет не как очередную отчетность перед еще одним контролирующим государственным органом, а, прежде всего, как отчет о результатах деятельности перед собственниками предприятия. Иначе говоря, финансовая отчетность отражает результаты управления и умение руководства эффективно использовать имеющиеся ресурсы хозяйствующего субъекта. В связи с этим, информация финансовой отчетности должна соответствовать определенным требованиям, таким как: достоверность, последовательность, сопоставимость, уместность, своевременность, полнота и экономичность. [4, С. 776] В то же время, автор Сук Л.К. высказывает свое видение определения отчетности. По словам автора, отчетность - это упорядоченная система обобщения показателей, характеризующих деятельность предприятия за определенный период. Она составляется на основании данных финансового учета, содержит количественные и качественные характеристики деятельности предприятия .

Исходя из сути и назначения отчетности, можно сформулировать к ней следующие требования:

Обязательность - все предприятия должны подавать отчетность;

Государственная регламентация - составляется отчетность по единым правилам и показателям, определены формами, утверждаемыми Государственным комитетом статистики Украины;

Своевременность, достоверность, точность и полнота;

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Экономичность - соблюдение режима экономии при ведении учета и составлении отчетности.[7, С.538] Однако, законодательство Украины в данной сфере не стоит на месте и постоянно обновляется, тем самым приближая финансовую отчетность к международным стандартам. Вследствие чего эти вопросы требуют постоянного рассмотрения в современных условиях .

Целью исследования является рассмотрение основных аспектов организации и составления финансовой отчетности на предприятии .

Результаты исследования: Методологические основы формирования финансовой отчетности определены в Законе Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», законодательных актах и НП(с)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности» .

В них определены основные задачи составления финансовой отчетности, такие как:

формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним пользователям бухгалтерской отчетности - инвесторам, кредиторам и др.;

обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;

предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости .

Целью ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности является предоставление пользователям для принятия решений полной, правдивой и беспристрастной информации о финансовом положении, результатах деятельности и движении денежных средств предприятия. [1] Финансовая отчетность должна удовлетворять потребности тех пользователей, которые не могут требовать отчетов, составленных с учетом их конкретных информационных потребностей .

В связи с тем, что основной целью составления финансовой отчетности является предоставление полной, правдивой и беспрестанной информации, для накопления ее, должно быть организовано ведение бухгалтерского учета таким образом, чтобы в нем были отражены в полном объеме все хозяйственные операции .

Поскольку хозяйственная операция по определению — это действие или событие, которое вызывает изменения в структуре активов и обязаНаукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 тельств, собственном капитале, то каждое такое действие или событие должно быть задокументировано, и поставлено на учет — это относится, в том числе, и ко всем расчетам, производимым бухгалтером, и к документальному оформлению выполнения распоряжений руководителя, если такие действия вызывают указанные изменения и т.п .

Кроме того, следует учитывать, что пользователи должны иметь возможность сравнивать финансовую отчетность различных предприятий, а это означает, что все предприятия обязаны вести бухгалтерский учет по единым правилам — принципам и методам ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, установленным Национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета. [3] Все субъекты хозяйствования обязаны осуществлять первичный (оперативный) и бухгалтерский учет результатов своей работы, составлять статистическую информацию, а также подавать в соответствии с требованиями закона финансовую отчетность в соответствующие органы .

Организацию составления финансовой отчетности условно можно разделить на три этапа:

На первом этапе бухгалтер должен тщательно проверить документальное отражение хозяйственных операций на счетах учета, после чего произвести закрытие счетов доходов и расходов и определить финансовый результат отчетного периода на счете 79 «Финансовые результаты» .

Затем, на втором этапе, после того, как определен финансовый результат, как прибыль или убыток проводится определение остатков на счетах баланса и корректировка данных учета по результатам годовой инвентаризации, и только после этого составляется пробный баланс .

Третьим этапом является окончательная сверка и проверка данных отраженных в пробном балансе, и после исправления всех недочетов составляется окончательный баланс и остальные формы финансовой отчетности .

В связи с последним обновлением законодательной базы важным моментом, на который необходимо обратить внимание, является принятие НП(с)БУ №1, в связи с чем предприятие должно пересмотреть свой порядок формирования и составления годовой финансовой отчетности .

Таким образом, отчетность предприятия составляется на конец последнего дня отчетного периода. Поэтому, годовой Баланс необходимо составлять по состоянию на конец дня 31 декабря, месячные отчеты - на последнюю дату месяца и квартальные формы отчетности - на 31 марта, 30 июня, 30сентября и 31 декабря. [2] Так, к примеру, немаловажным изменением стало то, что в данном НП(с)БУ 1 раскрыто «правило вычеркивания строк» и механизм добавления строк в финансовую отчетность, что позволит предприятию избавиться от тех строк в формах финансовой отчетности, которые годами не заполняются .

Однако добавлять можно только те строки, которые перечислены в Приложении 3 к НП(С)БУ 1. [3] «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 Это безусловно облегчит работу главного бухгалтера при составлении финансовой отчетности, в виду того, что значительную часть строк можно не вписывать в отчет, но и сократит детализацию данных для внешних пользователей, так как вписываемые строки являются не обязательными, и могут скрывать информацию, которая может быть полезна для принятия того или иного решения .

В связи с тем, что изменился не только состав строк отчетности, но и поменялась структура отчетов, составление финансовой отчетности займет у бухгалтера больше времени, чем ранее, а сам процесс формирования отчетности требует от бухгалтера большего внимания и скрупулезной внимательности .

Так можно отметить, что форма баланса изменилась в структуре актива и пассива.

Теперь актив состоит из трех разделов:

необоротные активы;

1 .

оборотные активы;

2 .

необоротные активы, удерживаемые для продажи, и группы выбытия (исключили раздел «Расходы будущих периодов») .

А пассив - из четырех основных:

собственный капитал;

1 .

долгосрочные обязательства и обеспечения;

2 .

текущие обязательства и обеспечения;

3 .

обязательства, связанные с необоротными активами, удерживаемыми для продажи, и группами выбытия .

И одного вписываемого раздела – «Чистая стоимость активов негосударственного целевого фонда» .

Также следует обратить внимание, что изменения произошли не только в Балансе, но и в Отчете о финансовых результатах (О совокупном доходе) .

Именно в данном отчете возникает наибольшее количество вопросов, в особенности касающихся второго раздела (который добавили в данный отчет, потому что представление данной информации обусловлено МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» и МСБУ 34 «Промежуточная финансовая отчетность») .

Вместе с тем, на обычном предприятии встречается немного операций, информацию о которых следует отдельно указывать в разделе II формы № 2 .

Где детализируется информация о прочем совокупном доходе, под которым понимаются доходы и расходы, не включенные в финансовые результаты предприятия. Иными словами, в составе прочего совокупного дохода следует указывать те операции, которые повлияли на изменения статей I раздела пассива Баланса (за исключением операций с собственниками) и не были отражены на счете 79 (с последующим списанием на счет 44) .

Преимущественно, это доходы (расходы), которые отражались в составе дополнительного капитала предприятия на субсчетах [5]:

— 422 «Прочий вложенный капитал»;

— 423 «Дооценка активов»;

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 — 424 «Безвозмездно полученные необоротные активы»;

— 425 «Прочий дополнительный капитал» .

Помимо всего вышеизложенного необходимо обратить внимание, что никакие корреспонденции в части доходов (расходов), которые были списаны на счет 79, в строках 2400 — 2460 этого раздела (данные о совокупном доходе) указываться не должны, иначе произойдет дублирование информации .

Кроме того, изменение форм финансовой отчетности влечет за собой ряд изменений в приказе об учетной политике предприятия, касающихся существенности отображаемой информации в финансовой отчетности. Прежде всего, необходимо отразить количественный порог, при котором информация является существенной и подлежит раскрытию в финансовой отчетности в составе «детализирующих» строк .

Если предприятие имеет намерения приводить все вписываемые «детализирующие» строки, то порог существенности можно установить в минимальном размере, в обратной ситуации он должен быть более высоким. В то же время в последующем предприятие должно соблюдать эти критерии и анализировать, не превышают ли показатели по конкретной статье установленный порог. Кроме того, предприятие может установить и качественные характеристики существенности информации .

Выводы: В условиях реформирования способов формирования отчетной информации необходимо отметить, что каждому руководителю бухгалтерской службы необходимо пересмотреть обязанности бухгалтеров по подготовке данных к составлению бухгалтерской отчетности, наладить четкую последовательность выполняемых работ каждым работником в соответствии с его должностными обязанностями .

Ввиду существенных изменений содержания финансовой отчетности работники учетной службы, в обязательном порядке, должны тщательно изучить состав каждой статьи отчетности, в том числе и с учетом внесенных изменений в Приказ об учетной политике предприятия .

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что новые формы финансовой отчетности приближены к международной отчетности. Об этом свидетельствует тот факт, что перечень обязательных вписываемых строк существенно сократился и широко используется в международной практике, где предприятия имеют свободу самостоятельно выбирать состав статей финансовой отчетности в зависимости от важности информации для конкретного субъекта хозяйствования .

Список использованных источников

1. Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

№ 996-XIV от 16.07.1999г. [Электронный ресурс]: с изменениями и дополнениями. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

2. Методические рекомендации по заполнению форм финансовой отчетности Утверджено приказом Министерства финансов Украины от 28.03.2013 г. № 433 – Режим доступа: http://www.profiwins.com.ua/ru/lettersand-orders/treasury/3759-433.html

3. НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности» [Электронный ресурс]: Утверждено приказом Министерства финансов Украины от 07 февраля 2013 года № 73 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10

4. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф. Ф .

Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 592 с .

5. План счетов бухгалтерского учета 2013 г. [Электронный ресурс]:

утвержден Приказом Министерства финансов Украины №291 oт 30.11.99г. – Режим доступа: http://www.buhoblik.org.ua/uchet/ organizacziyabuxgalterskogo-ucheta/258-plan-schetov-buxgalterskogo-ucheta-ukrainy.html

6. Сопко В. В., Завгородній В. П. «Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу» Підручник./ К.: КНЕУ, 2004. — 411 с .

7. Сук Л.К., Сук П.Л. «Фінансовий облік», навч. Посібник/ К.: Університет «Україна», 2007 – 454 с .

Майданевич П.Н., Шведовче- Maydanevich P.N., нко Е.С. Організація і особливості Shvedovchenko E. S. Organization складання фінансової звітності and features of the financial У даній статті розглянуті основні statements аспекти організації складання фінан- This article discusses the main сової звітності, наведені витяги з за- aspects of the organization of the конодавства та описані особливості financial statements, excerpts from the складання звітності. Особливу увагу legislation and describes the features of звернуто на зміну нормативно - зако- statement. Particular attention is paid to нодавчої бази з формування фінансо- the change of legislative and regulatory вої звітності та вимоги до її складан- base for financial reporting and ня, визначаються основні аспекти requirements for its drafting. The article щодо вдосконалення організації identifies the main aspects to improve складання фінансової звітності на пі- the organization of the financial дприємстві. statements of the enterprise .

Ключові слова: фінансова звіт- Keywords: financial statement, ність, фінансовий результат, баланс, financial results, balance, формування фінансової звітності. preparation of financial statements .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 УДК: 657.4:331.2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ

С РАБОТНИКАМИ

Резникова О.С. – д.э.н., профессор кафедры бухгалтерсого учета Бабенко Е.О. – магистрант ЮФ НУБиП Украины «Крымский агротехнологический университет»

В данной статье рассматриваются основные проблемы и пути совершенствования организации учета расчетов по заработной плате на предприятиях АР Крым Ключевые слова: организация оплаты труда, заработная плата, тарифное регулирование, учет расчетов с работниками .

Актуальность и постановка проблемы. Учет оплаты труда и расчетов с работниками – это один из наиболее трудоемких и ответственных направлений учета в бухгалтерии любой организации. В связи со сложившимися экономическими условиями, а именно, переходом к рыночной экономике, бухгалтерский учет в АР Крым требует, в первую очередь, совершенствования организации учета оплаты труда на предприятиях. Актуальность выбранной темы обусловлена полной сменой нормативной и законодательной базы по оплате труда в Украине. На сегодняшний день наблюдается дифференциальная разница между оплатой труда разных социальных групп населения, это говорит о том, что заработная плата в последнее время не выполняет своей главной функции – мотивационной .

Анализ последних исследований. Проблемы организации учета расчетов с работниками изучали в своих работах такие авторы, как Н.Ткаченко [7], А. Пилипенко [2], Н. Горицкая [1], С.Соломонов [5], Н. Чебановa [9] и другие .

Постановка задания. Основой эффективной деятельности любого субъекта предпринимательства является четко налаженная система исчисления и контроля. Независимо от формы собственности, каждая организация ведет бухгалтерский учет с целью юридического и финансового подтверждения деятельности своей фирмы, её взаимодействия с другими органами государственного управления. Учет оплаты труда по праву занимает одно из центральных мест в системе бухгалтерского учета, поскольку является неотъемлемой частью деятельности любой организации, а труд является важнейшим элементом издержек производства и обращения. Отсутствие материального стимулирования и эффективной системы оплаты труда приводит к появлению большой разницы в оплате труда специалистов разных подразделений на предприятиях одного региона. Это влечет за собой появление нестабильности работы коллективов, текучести кадров, увеличение материальных затрат, связанных с обучением новых работников и других негативных «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 последствий. Поэтому необходимо определить эффективные пути совершенствования оплаты труда с бухгалтерской точки зрения, с целью обеспечения рациональной и эффективной системы организации учета .

Целью исследования данной темы является изучение особенностей организации учета по оплате труда и разработка путей совершенствования данного направления .

Результаты исследования. Под организацией оплаты труда следует понимать правильное использование основных положений, которые направлены на определение размеров заработных плат отдельных категорий работников .

Расчет заработной платы является очень важным и трудоемким процессом, который необходимо осуществлять за короткий промежуток времени, а именно между получением информации и выплатой заработной платы работнику. Поэтому заранее подготовленный план и порядок учета поможет значительно экономить время и ресурсы. В процессе разработки приказа, главный бухгалтер каждого предприятия пытается составить его таким образом, чтобы бухгалтерия впоследствии работала слаженно и продуктивно. Законом Украины «Про бухгалтерский учет и финансовую отчетность в Украине» предусмотрен самостоятельный выбор предприятием формы ведения бухгалтерского учета с индивидуальной разработкой организационной структуры, определением ответственных лиц за ведение бухгалтерского учета [3]. Также предприятие в рамках своих границ утверждает формы первичных документов, график документооборота и другое .

Документом, который определяет правовые, экономические и организационные нормы оплаты труда работников, находящихся на основании трудового договора (то есть в трудовых отношениях с предприятием, организациями всех форм собственности и другими учреждениями, а также некоторыми гражданами Украины), является Закон Украины «Про оплаты труда», в соответствие с которым организация оплаты труда осуществляется на основании законодательной и нормативной базы, генерального соглашения на государственном уровне, отраслевых и региональных соглашений, а также коллективных и трудовых договоров [4] .

Регулирование оплаты труда осуществляется с двух сторон: со стороны государства (заключается в установлении государственного размера минимальной заработной платы, норм, гарантий и компенсаций, условий и размеров оплаты труда) и со стороны предприятия (внутренние положения) .

Размер заработной платы зависит от формы оплаты труда (почасовая, сдельная и так далее) и отрегулированных взаимоотношений предприятия с работниками. К примеру, основой для начисления заработной платы почасовой формы оплаты труда служит табель учета рабочего времени. В конце месяца данные про выработку и заработную плату группируются по принципу индивидуального номера работника, видам продукции, работ, по видам оплат. Далее составляется расчетно-платежная ведомость, после чего данные переносятся в Главную Книгу и форму отчетности №1 (Баланс) .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159 В складывающихся новых условиях хозяйствования, как в народнохозяйственном, так и в отраслевом разрезе, оплата труда перестала быть жестко управляемой. Вместо громоздкой, обязательной для применения системы норм и нормативов, являвшейся основой организации оплаты труда на любом предприятия, в настоящее время остался только нормативный минимальный уровень тарифных ставок, что привело к необходимости совершенствования форм первичной и сводной документации по учету труда и его оплаты [6] .

В связи с этим, совершенствование форм первичных и сводных документов, а также корреспонденции счетов позволит наиболее полно, точно и своевременно отражать фактические затраты труда и его оплату, к примеру, в сельском хозяйстве, с учетом особенностей рыночных отношений и современных стандартов построения документации .

Совершенствование организации учета оплаты труда на предприятиях должно регулироваться на основании оптимального тарифного регулирования заработной платы с учетом квалификации работников, наличия гибких форм и систем оплаты труда (включая контрактную и бестарифную), разработки внутренних тарифных условия оплаты труда, как факторов повышения мотивационной и стимулирующей роли тарифных систем на предприятиях .

Выводы. Несомненно, ведение бухгалтерского учета на предприятии всецело зависит от того, как организован учет в хозяйстве, ведь бухгалтерский учет является основой эффективной деятельности предприятия .

По результатам исследования, с целью обеспечения рациональной и эффективной системы организации учета, нами предлагается:

- оптимизация тарифного регулирования заработной платы;

- автоматизация учета по выплатам работникам;

- совершенствование форм первичных и сводных документов. Документы по учету расчетов по выплатам работникам должны разрабатываться, в первую очередь, с учетом ориентации на компьютерный учет, с учетом современных стандартов построения документации, с учетом внедрения рыночных отношений, а также быть удобным для обработки и последующих записей в учетные регистры [8];

- совершенствование корреспонденции счетов .

Предложенные нами пути совершенствования организации учета расчетов по выплатам работникам имеют положительный характер влияния на продуктивность труда и рациональное использование рабочего времени на крымских предприятиях различных форм собственности .

Список использованных источников

1. Горицкая Н. Выплата заработной платы: сроки и ответственность / Н. Горицкая – 2010. – № 3. – С. 18–24 .

2. Пилипенко А. Организация учета и контроля: учебник/ Пилипенко А. А., Отенко В. І. – Х. : ВД ХНЕУ, 2011. – 350 с .

«Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ»

Серія «Економічні науки». Випуск 159

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України № 996–XIV від 16.07.1999 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.rada.gov.ua .

4. Про оплату труда: Закон Украины № 108/95-ВР от 24.03.1995 р .

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rada.gov.ua .

5. Соломонов С. Системи преміювання: за категоріями робітників / С .

Соломонов // Довідник економіста. – 2009. – № 12. – С. 75–78 .

6. Сугоняко О. А. Анализ финансового состояния предприятия и пути его оздоровления / О. А. Сугоняко // Финансы Украины. – 2010. – № 9. – С .

73–76 .

7. Ткаченко Н. Узагальнення методичних підходів до організації обліку оплати праці / Н. Ткаченко // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 5. – С. 31– 36 .

8. Чабанова Н. Организация бухгалтерского учета / Н. Чабанова, Т. Чупир, В. Чупир. – Х. : Фактор, 2008. – 480 с .

9. Чебанова Н. В. Финансовая отчетность предприятия : учебное пособие / Н. В. Чебанова, Т. Я. Чупыр, Ю. А. Василенко. – Х. : Фактор, 2009. – 444 с .

Резнікова О.С., Бабенко К.О. Reznikova O.S., Babenko K.O .

Вдосконалення організації обліку Improvement organization of acрозрахунків з працівниками counting payments to employees .

У даній статті розглядаються The article examines the basic основні проблеми та шляхи вдоско- problems and ways of improving the orналення організації обліку ganization of accounting wages` payрозрахунків по заробітній платі на ments on the Crimean enterprises .

підприємствах Крима Keywords: organization of laКлючові слова: організація bor`s remuneration, wage, tariff regulaоплати праці, заробітна плата, тариф- tion, accounting payments to employне регулювання, облік розрахунків з ees .

працівниками УДК 658:334.7

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО МАРКЕТИНГОВОГО

МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Острик В.Ю. – к.э.н., доцент кафедры менеджмента и права ЮФ НУБиП Украины «Крымский агротехнологический университет»

–  –  –

Ключевые слова: Менеджмент, маркетинг, эффективность, повышение, пути, перспектива .

Постановка проблемы: Формирование эффективной системы маркетингового менеджмента для сельскохозяйственных предприятий должно быть направлено на производство конкурентоспособной продукции с учетом потребностей потребителей. Качественно сформированная маркетинговая стратегия возможна только при условии организации деятельности маркетинговой службы функционального типа, которая корректирует деятельность предприятия на основе рыночной ситуации, устанавливает основные требования к ассортименту и объему производства продукции, определяет ценовую, сбытовую и другие маркетинговые политики, контролирует их использование, поэтому чрезвычайно важно на современном этапе создать эффективную систему маркетингового менеджмента для предприятий аграрной сферы, которая позволит комплексно и качественно решить возникающие проблемы и предотвратить возникновение кризисных и стрессовых ситуаций в организации и коллективе .

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические аспекты маркетинговой деятельности в предприятиях исследовались в работах Армстронга Д., Дафта Р. Багиева Г.Л., Веснина В.Р., Войчащ. А.В. Волкова К.А., Дежкина И.П., Котлера Ф., Акулича И.Л., Герчиковзь И.З., Панкрухина А.Л., Щегорцева В.А., Фатхутдинова Р. И. др .

Проблемам управления маркетингом на современном этапе посвящены труды Багиева Г.Л., Тарасевич В., Вдовенко Л.О., Дежкина И.П., Казакова Ф.К., Сергеева И.А., Гайдуцкого П.Й., Вузовской Е.А., Масловой Т.Д. и др .

Постановка цели. Целью статьи является обоснование необходимости создания и предложена перспективная базовая модель маркетингового менеджмента в предприятиях аграрного комплекса .Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |Похожие работы:

«Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: сельское хозяйство. — № 3505. Романовское овцеводство — важная отрасль хозяйства Кто не знает замечательных качеств романовской овцы? Эта породе давно получила всемирную известность....»

«ПРИКАЗ Об утверждении Правил по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота f 1|№кд1 Министерства сельского х а м и т а и продовольствия Российской Федерации от 11 мая 1999 г. № 359 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 4 июня 1999 г. Регистрационный № 1799 В соответствии с пунктом 6...»

«УДК 821.161.1-312.4 ББК 84(2Рос=Рус)6-44 З-43 Разработка серийного оформления С. Курбатова Ранее роман выходил под заглавием "Битва за воздух" Зверев, Сергей Иванович.З-43 Земля – воздух / Сергей Зверев. — Москва : Эксмо, 2016. — 320 с...»

«МИССИЯ В УЗБЕКИСТАН В РАМКАХ ПРОЕКТА ФАО TCP/INT/3202(D) АВГУСТ 2010 ОТЧЕТ для ФАО AGPMM, подготовленный Aлександром ЛАЧИНИНСКИМ1, Международным Консультантом ФАО, Саранчовым Экспертом и Фуркатом ГАППАРОВЫМ2, Национальным Консультантом ФАО Департамент В...»

«РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА № 121 01 июня 2017 г. Официальная информация МЭБ 1. Италия: высокопатогенный грипп птиц Информация по сообщениям СМИ 1. АЧС движется по территории Польши на запад 2. Предупреждение еще одной вспышки сибирской язвы в Кении 3. Китай....»

«Малавенда С. В. и др. Видовое разнообразие макроводорослей. УДК 574.5:470.21 С. В. Малавенда, Е. В. Шошина, В. И. Капков Видовое разнообразие макроводорослей в различных районах Баренцева моря Представлена сводка по видовому составу, распределению и обилию...»

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЖИВОТНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ КОКЦИДИОЗА ГОСТ 2 5 3 8 3 -8 2 (СТ СЭВ 2547-80) Издание официальное ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.3.1 "Ветеринарно-санитарный...»

«Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 N Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление ветеринарных сопроводительных документов аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и...»

«Перечень средств производства для применения в системе органического земледелия на основе международных принципов органического сельского хозяйства Информация, изложенная в этой публикации, полученная авторами от производителей и дистрибьюторов, а также из открытых источников, тщат...»

«1 Анатолий Биршерт Происхождение месторождений полезных ископаемых Под полезными ископаемыми понимаются природные (т.е . образовавшиеся без вмешательства человека) скопления минералов в земной коре, которые могут быть использованы в сфере материального производства. Скоплени...»

«УДК 663.252.31;663.125 ТЕХНОЛОГИЯ КАГОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРОЖЖЕЙ ШИЗОСАХАРОМИЦЕТОВ Бабакина Э.Л., к.т.н. ЮФ "Крымский агротехнологический университет" НУБ и ПУ, г. Симферополь Толстенко Д.П., к.т.н. Таврический национальный университет им. В.И.Вер...»

«INFOBROSCHRE ZU DEN BERLINER WAHLEN 2011 ИнформацИонная брошюра о выборах 2011 года в берлИне www.duhastdiewahl.de „Du hast die Wahl – У тебя есть выбор“ Die Wahlen in den Bundeslndern bieten den Brgerinnen und Brgern die wichtige Mglichkeit zur demokratischen Mitbestimmung und die Gel...»

«Муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив города Мончегорска" СПИСОК ФОНДОВ Р-1 Объединенный архивный фонд Акционерное общество открытого типа "Мончегорский колбасный завод" и его предшественники Агропромышленный комитет Мурманской области "Мончегорский колбасный завод" (1967г. – 1993г.) Акционерное общество открытого типа "Мо...»

«Количественные показатели яиц галки (n=187) из разных биотопов имели существенные различия по всем показателям (таблица 3). Таблица 3 Количественные показатели яиц галки из биотопов с разной степенью антропогенного воздействия с. Новоямская Показатель г. Саранск с. Ельники с.Баево Слобода Длина яйца, L n 47 96 40 4 Li...»

«Гавриил Некрасов Москва ГОУ ЦО №1998 "Лукоморье" ЮАО -1Содержание: "Окружение". "Они сражались, чтобы жить, а не умереть!".стр.6 Некрасова Даниила Рисунки -2Полковник Волошин узнал о войне толь...»

«ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия В УДК 665.61:503.36 СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗО-И ЛИГНИНСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ДЛЯ СБОРА ПРОЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ канд. хим. наук, доц. С.Ф. ЯКУБОВСКИЙ...»

«Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 N 646 Об утверждении Перечня продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) учас...»

«Беговые дорожки Spirit Fitness СТ800: Инструкция пользователя Z500 Z100 / Z300 Z700 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед тем, как приступить к эксплуатации тренажера Указатель Меры предосторожности.. 2 Инструкция по сборке.. 5 Управление беговой дорожкой.. 8 Программы... 11 Фитнес-тест......»

«Тематические сборники "Переклички вестников" Сборник № 11. "Но где бы стезя ни бежала, нам русская снилась земля" Выпуск № 119 Владимир Набоков Тихий шум Когда в приморском городке, средь ночи пасмурной, со скуки окно откроешь, вдалеке прольются шепчущие звуки. Прислушайся и различи шум моря,...»

«Genre nonf_biography Author Info Ингмар Бергман Жестокий мир кино (Лaтepнa магика) Я просто радарное устройство, которое регистрирует предметы и явления и возвращает эти предметы и явления в отраженной форме вперемешку с воспоминаниями, снами и фантазиями, — сказал в одном из немногочисленных интервью знаменитый шведски...» 
2018 www.lit.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.