WWW.LIT.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - различные публикации
 


Pages:   || 2 |

«Acta Universitatis Lodziensis FOLIA LINGUISTICA ROSSICA SEMANTYKA, STYLISTYKA I PRAGMATYKA TEKSTU PRIMUM VERBUM D 2011 Redakcja naukowo-dydaktyczna FOLIA LINGUISTICA ROSSICA Jarosaw Wierzbiski ...»

-- [ Страница 1 ] --

Acta Universitatis Lodziensis

FOLIA LINGUISTICA ROSSICA

Acta Universitatis Lodziensis

FOLIA LINGUISTICA ROSSICA

SEMANTYKA, STYLISTYKA I PRAGMATYKA TEKSTU

PRIMUM VERBUM

D 2011

Redakcja naukowo-dydaktyczna

FOLIA LINGUISTICA ROSSICA

Jarosaw Wierzbiski (redaktor serii)

Agata Piasecka (sekretarz serii) Recenzja naukowa Michai abaszczuk Redakcja zeszytu Agata Piasecka przy wsppracy Anny Ginter Anny Kamiskiej Iriny Piroak-Dziuk Alexandra Tsoya Redakcja wydawnicza Anna Obrbska Publikacja dofinansowana przez Wydzia Filologiczny Uniwersytetu dzkiego ISSN 1731-8025 d 2011 Wydawnictwo PRIMUM VERBUM ul. Gdaska 112, 90-508 d www.primumverbum.pl wydawnictwo@primumverbum.pl Spis treci Od redaktora

Анна Ангелова Семантика зооморфных мифологических символов и их отражение в аграрно-магических обрядах зимних календарных праздников восточных славян

Anna Brodecka Koncepty Dziecistwo, Modo i Staro w Rosyjskim sowniku asocjacyjnym.........14 Katarzyna Dembska Zjawisko kontaminacji jako jeden z aspektw badawczych jzyka reklamy (na przykadzie jzyka rosyjskiego)

Anna Ginter Igor Aleksandrowicz Mielczuk: midzy nauk a ideologi

Юлия Гливинска-Котыня Прагматический анализ избранных высказываний B. Путина

Лилия Килина О функционировании речевых формул древнерусских летописей в зависимости от жанрово-стилевой специфики летописного фрагмента.48 Елена Ивановна Колосова Аналогия в процессе становления грамматической синонимии у глаголов в русском языке

Татьяна Коновалова Рецензия на учебное пособие по русскому языку Морфемика. Морфонология. Словообразование (Тернополь 2009, 58 с.) Ярослава Вежбинского.........63 Oльга Крылова Репрезентация культуры в бытовой лексике (на материале тематической группы «Одежда» в севернорусских говорах)

Violetta Machnicka rodki jzykowe oddajce poczucie humoru modego Bolesawa Prusa.............71 Елена Невзорова-Кмеч Вульгаризмы в речи польских гопников (на примере романа Д. Масловской Pусско-польская война под бело-красным флагом)

Agata Piasecka Koncept mier w rosyjskiej frazeologii

Ирина Пирожак-Дюк Сравнения общеязыкoвого типа в системе образных средств Записок бывшего каторжника П. Якубовича-Мельшина

Лариса Райская Квазиантонимические оппозиции в русских народных говорах.................116 Anna Rudyk O subiekcie semantycznym w rosyjskich zdaniach z predykatywem wartociujcym pod wzgldem emocjonalnym w porwnaniu z jzykiem polskim..124 Ия Тулина-Блюменталь Типология цитаты в романе Ю. Андруховича Московиада

Жаннета Закупра Формирование и развитие речевых умений и навыков студентов-иностранцев на материале художественного текста

Folia Linguistica Rossica 7 | 7

OD REDAKTORA

Ju sidmy raz mamy przyjemno przedstawi zbir tematyczny artykuw naukowych z zakresu jzykoznawstwa. Cyklicznie ukazujce si pismo Folia Linguistica Rossica prezentuje wyniki bada mieszczcych si w obszarze sowiaszczyzny. Autorzy kolejnego zeszytu, kontynuujc tradycj lat poprzednich, podjli si interdyscyplinarnego, wielopaszczyznowego i dogbnego przeanalizowania problemw objtych wsplnym tematem „Semantyka, stylistyka i pragmatyka tekstu .

Niniejsza publikacja zawiera cznie siedemnacie prac o charakterze artykuw naukowych oraz recenzji. Ich autorami s pracownicy i doktoranci Instytutu Rusycystyki w odzi (przede wszystkim Katedry Jzykoznawstwa) oraz innych polskich i zagranicznych orodkw badawczych .

O rnorodnych zabiegach stylistycznych w jzyku pisz Irena PiroakDziuk (Uniwersytet dzki), Violetta Machnicka (Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny w Siedlcach), Elena Nevzorova-Kmech (Uniwersytet dzki), Ija Blumental (Uniwersytet dzki), Julia Gliwinska-Kotynia (Uniwersytet dzki), Lilja Kilina (Udmurcki Uniwersytet Pastwowy). Problemy kategorii semantycznych stay si przedmiotem bada w artykuach Larysy Rajskiej (Uniwersytet Politechniczny w Tomsku) oraz Eleny Kolosovej (Uniwersytet w Kazaniu). W nurcie wspczesnych bada kognitywnych utrzymane s prace Anny Brodeckiej (Uniwersytet dzki) oraz Agaty Piaseckiej (Uniwersytet dzki), ktre przedstawiy problem konceptu w oparciu o dane leksykograficzne i ankietowe. Sylwetk wybitnego rosyjskiego jzykoznawcy Igora Mielczuka przybliya Anna Ginter (Uniwersytet dzki). Katarzyna Dembska (Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu) szeroko omwia zjawisko kontaminacji. Anna Rudyk (Uniwersytet Rzeszowski) przedstawia problem subiektu semantycznego w aspekcie porwnawczym rosyjsko-polskim. Rozwaania Semantyczne w kontekcie kultury stanowi przedmiot analizy w pracach Anny Angelovej (Uniwersytet Slawistyczny w Kijowie) oraz Olgi Krylovej (Instytut Bada Lingwistycznych Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu). Dwa teksty maj charakter praktyczno-metodyczny. anneta Zakupra (Uniwersytet Slawistyczny w Kijowie) zaja si problemem rozwijania umiejtnoci jzykowych na bazie tekstu literatury piknej. Tatjana Konovalova (Uniwersytet Slawistyczny w Kijowie) zrecenzowaa wykorzystywany podczas zaj z gramatyki opisowej jzyka rosyjskiego skrypt autorstwa dra hab. prof. U Jarosawa Wierzbiskiego „Учебное пособие по русскому языку: Морфемика. Морфонология. Словообразование (Ternopol 2009) .

Autorzy podjli si nieatwego zadania, jakim jest analiza tekstw zarwno wspczesnych, jak i dawnych, staroruskich. Signli do rnych koncepcji 8 | Od redaktora badawczych, popierajc wycignite przez siebie wnioski gruntownym materiaem egzemplifikacyjno-badawczym. Mamy nadziej, i poruszone przez nich problemy stan si inspiracj dla kolejnych docieka naukowych oraz interesujcych rozstrzygni metodologicznych .

–  –  –

Анна Ангелова (Киевский славистический университет) Семантика зооморфных мифологических символов и их отражение в аграрно-магических обрядах зимних календарных праздников восточных славян Языческая религия у восточных славян веками создавалась самим народом. Анимистические верования языка в значении племени, народа привели к появлению аграрных, тотемистических культов, культа предков, поклонению божествам, родоначальникам-тотемам, покровителям племени.

В связи с этим возникло множество обрядов, „…которые представляли собой коллективное совершение определенных магических действ, сопровождаемых пением, игрой на музыкальных инструментах, часто драматическим исполнением, иногда с ряжением и употреблением масок [Кравцов 1971:

34], знаков, обрядовых символов, выявляющих свою сущность в соответствующем ритуальном контексте и воздействующих на окружающий мир и силы природы .

Предметом нашего исследования являются зооморфные мифологические символы, в частности, символы медведя и волка, их истоки, семантика, отражение знаков-символов в аграрно-магических обрядах зимних календарных праздников восточных славян .

В культурной традиции восточных славян особо почитались медведь и волк. Главенствующая роль принадлежала медведю, который издревле обожествлялся, воспринимался людьми как бог богатства и благополучия .

Такое выделение медведя из ряда тотемных животных произошло из-за его основного признака – силы, что отразилось в фольклорных жанрах – пословицах и поговорках (Не дал бог медведю волчьей смелости, а волку медвежьей силы!, Богатый силен, что медведь, Медведь неуклюж, да дюж), в прозаических жанрах – сказках о животных, созданных во время анимистических представлений, почитании тотема, в которых медведь происходил от человека, считался зверем „высшего ранга, „… занимал самое высокое и почетное место. Во время сложения сказки как художественного жанра в медведе стали видеть воплощение государя-владыки округа, всякого человека с большими государственными полномочиями [Кравцов 1971: 106]. Медведь был столь почитаем, что опасались без нужды вспоминать его в разговоре, поэтому именовали его иносказательно. Вначале у германских и славянских племeн он назывался бером (ср. берлога – логовище бера), затем медведем, т.е. тем, кто знает, где мeд, в дальнейшем его стали называть дедушка, мишка, топтыгин, косолапый или бука – человек нелюдимый, неприступный, суровый, угрюмый, медведь [Даль 1955: 138] .

10 | Анна Ангелова По мнению В. С. Казакова, ком, возможно, тоже иносказательное, табуированное название. Отсюда и пословица – Первый блин комoм, хозяевам леса, так как блины, комы (поминальная треба древних славян) перед трапезой жертвовались медведю .

Медведь как символ здоровья, силы и плодородия нашел отражение в самых разнообразных сферах обрядовой и бытовой жизни человека. Так, „обереги «скотьего бога», когти, шерсть медведя в хлеву защищали и обеспечивали плодовитость животных. У восточных славян существовал обряд вождения медведя вокруг деревни, направленный на обеспечение хорошего урожая [Русская мифология 2006: 268]. В лечебной практике продукты охоты на медведя наделялись магическими свойствами. Посредническую роль выполнял медведь и в заговорах от болезней и недугов .

Одно из почетных мест среди тотемных животных занимал и волк

– символ смерти, дикой, необузданной природы. У восточных славян волк являлся посредником между миром людей и иными мирами или волколаком, волкодлаком (укр. вовкулаком). „Первая часть слова – волк, вторая от церк.-слав. длака, сербохорв. длака, словен. dlka означает волосы‘, шкура‘ [Фасмер 1967: 339]. От слова кодлак в украинском языке слово кудлатый (обросший волосами, шерстью), т.е. человек-оборотень, принимающий в определенное время облик волка. Такими способностями обладали заклинатели, знающие, ведающие люди, совершающие магические ритуалы в обрядах, отмечающих важнейшие события в жизни человека, желающие получить свойства наиболее могущественных, почитаемых зверей. Так, об оборотничестве новогород-северского князя Игоря Святославича говорится в выдающемся историческом произведении Киевской Руси – в „Слове о полку Игореве: „Вскочил на борзого коня и соскочил с него серым волком [Лихачев 1984: 75]. За оборотничество полоцкого князя Всеслава Брячеславича, который изумлял современников быстротой своего передвижения, князь был прозван вещим – оборотнем. „Всеслав-князь людям суд правил, князьям города рядил, а сам в ночи волком рыскал: из Киева дорыскивал до петухов Тмутороканя, великому Хорсу волком путь перерыскивал .

Для него в Полоцке позвонили к заутрене рано у святой Софии в колокола, а он в Киеве звон тот слышал. Хоть и вещая душа у него в храбром теле, но часто от бед страдал [Лихачев 1984: 73] .

Сведения об обротничестве существуют и в былинах – эпических произведениях о богатырях и их невероятных подвигах. Чтобы одержать победу над врагами, богатырям надо было обладать исключительными качествами. Само слово богатырь значило не только, что человек „рослый, дородный, дюжий и видный, необычайный силач, но и храбрый вони, витязь [Даль 1955: 102] .

Хозяином и покровителем волков считался Св. Егорий или Юрий .

Самого волка называли Юровой собакой или серый, кузьма, дядька, названия были иносказательными, табуированными, т.к. упоминание волка накликало его появление. Об этом свидетельствуют пословицы и поговорки (Про волка речь, а он навстречь, Сказал бы словечко, да волк недалечко). В пословицах Семантика зооморфных мифологических символов… | 11 поговорках (Волчья утроба из семи овчин сшита, Волк шерсть меняет, а зубы никогда, Волку в зубы попало: считай – пропало) подчеркивают его основные признаки – ненасытность и кровожадность, признание только одного права – права сильного, ставят волка нарaвне с медведем, животным „высшего ранга .

В прозаических жанрах, сказках о животных, созданных во время архаических представлений, волк вызывал почтение и страх. С отмиранием тотемистического культа в сказки вошли иронические изображения повадок животных, образ животного стал восприниматься как иносказательное изображение человека. Так, волк был наделен алчностью, глупостью, свойствами, которые чернили, порочили его и приводили к гибели. Таким способом зло наказывалось народом .

Разнообразные запреты, связанные с волком, гарантировали хозяйственное благополучие семье, защитные меры, обереги, обрядовые тексты, песни и заговоры, обращeнные к Св. Егорию, обеспечивали благополучие скота. Волки, забежавшие в деревню, или их количество предвещало неурожай, голод и даже войну. Но „волчьи приметы могли иметь и положительное толкование. Волк, перебежавший дорогу путнику или пробежавший мимо поселения, предвещал удачу и счастье. Продукты волчьей охоты служили амулетами и лечащими средствами, волчий хвост защищал от болезней. Называя имя волка или медведя, желали человеку здоровья и долгих лет жизни .

С идеей плодородия, хозяйственного благополучия, пожелания здоровья, физических сил, долгих лет жизни связан устойчивый обычай рядиться медведем и волком в наиболее насыщенный обрядами период зимнего восточнославянского народного календаря – Святки (с 24 декабря по 6 января), единственный праздник с исконным значением праздник‘, священные дни‘ (ср. укр. свято, белорусск. свята, сербохорв. свечаник, светковина). Святки, как праздник перехода к будущему, предполагал контакт миров мертвых и живых, людей и мифологических существ, „…в рамках которого формировались также судьбы природы, социума и каждого конкретного человека [Русская мифология 2006: 48] .

Подобные праздники в Древней Элладе назывались Дионисиями. На праздничной процессии участники раскрашивали лица, переодевались, подражая животным или мифологическим существам, спутникам Диониса. Весь обряд должен был магически воздействовать на животворящие силы природы, которые олицетворялись богом вина и веселья. Истоками драматических жанров (трагедии и комедии) стали мимические представления, воспроизводившие жизнь бога .

Традиционная новогодняя обрядность украинцев включала зимние календарные праздники, среди которых кульминационными были Різдво (Коляда) (25 декабря), Маланка (31 декабря) и Хрещення (6 января) по старому стилю. Коляда – имя бога, который начинал Коло Сварога, рождение молодого бога Солнца, откуда праздник имеет другое название – Божич, т.е. начало нового годового цикла. Коло у восточных славян означает 12 | Анна Ангелова „круг, окружность, обод, обруч, колесо, а кола – повозка на колeсах, телега [Даль 1955: 137]. Коло является символом единства, целостности, бесконечности, завершенности. Магический круг, обведенный вокруг человека, его дома, двора, поля или поселка и произнесенное заклинание, исполняли защитные функции, являлись преградой между Космосом и Хаосом, миром людей и „иными мирами, своим и чужим пространством. Составными праздника Різдва (Коляды) у восточных славян были величальные обходы и поздравления, обряды и игры с масками козы, быка, барана, медведя, собаки и волка .

Последний день старого и первый день Нового года укринцы отмечали как праздник Маланки (Меланки) и Василя. Маланка – это традиционный новогодний обряд с использованием масок. Своим названием он обязан Св. Мелании и берет начало от аграрно-магических обычаев древних славян, целью которых является воздействие на силы природы. Традиционные карнавальные образы Маланки включают зооморфные маски животных и птиц: козы, медведя, журавля, быка, коня, а также других персонажей. По традиции, возле поселения, на перекрестке дорог, происходил общесельский праздник – схід, пляс, данець, классической формой которого было коло (хоровод). Целью его являлась символическая помощь Солнцу, поддержка в его движении, движением танца по кругу. В центре кола размещались музыканты и молодые парни, а в стороне стояли девушки. Танец происходил между внутренним и внешним коло. В танце молодые люди состязались и в ряжении: свою роль играла каждая маска, каждый карнавальный образ. Состязание ряженых было направлено на вымаливание благ у потустороннего мира и обеспечение урожая, достатка, благополучия человека .

Таким образом, материалы исследования показывают, что анимистические верования людей привели к развитию аграрных, тотемистических культов и культа предков, возникновению ритуальных обрядов, связанных с идеей вечного круговорота в природе и еe мифологемой цикличности, что зооморфные символы, их семантика, признаки, функции, которые нашли отражение в обрядовой и бытовой жизни древних греков и восточных славян, сходны, так как нет существенной разницы между верой славян и „эллинской верой, и что данные аграрно-магические обряды зимних календарных праздников, как и их знаки-символы, воздействовали на окружающий мир, силы природы с помощью неземных божеств, родовых покровителей, предков, дающих земле, животным продуцирующие силы, помощь и защиту от злых и враждебных сил и обеспечивающих благополучие самому человеку и его семейной общине .

Библиография Бычков А. [2008], Энциклопедия славянской мифологии, Москва .

Войтович В. [2002], Українська міфологія, Київ .

Даль В. [1955], Толковый словарь живого великорусского языка, том II, Москва .

Семантика зооморфных мифологических символов… | 13 Русская мифология, Энциклопедия, [2006], Москва, Санкт-Петербург .

Казаков В. С. [2005], Мир славянских богов, Москва-Киев .

Клейн Л. С. [2004], Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества, Санкт-Петербург .

Кравцов Н. И. [1971], Русское народное поэтическое творчество, Москва .

Лихачев Д. С. [1984], Слово о полку Игореве: Древнерус. текст, Москва .

Пономарьов А. П., Артюх Л. Ф., Космічна Т. В. та ін. [1994], Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник, Київ .

Фасмер М. [1967], Этимологический словарь русского языка, том ІІ, Москва .

–  –  –

The author of the article investigates a question of mythological zoomorphisms, their sources, features and functions. She gives a comparison between the Greek and the Eastern Slavonic representations of signs and symbols used in rituals as well as the everyday life .

Key words and expressions: zoomorphic symbols, animistic beliefs, cult of totem .

14 | Folia Linguistica Rossica 7 Anna Brodecka (Uniwersytet dzki)

–  –  –

Wprowadzenie Na zasygnalizowane w tytule artykuu opracowanie leksykograficzne „Русский ассоциативный словарь skadaj si rezultaty eksperymentu asocjacyjnego, obejmujcego reprezentatywn grup respondentw poproszonych o spontaniczne reakcje na szereg sw-bodcw za pomoc pierwszego sowa lub krtkiego zwrotu, jaki przychodzi im na myl. Uzyskane w ten sposb odpowiedzi, czyli asocjacje werbalne, definiowane s jako „овнешнение с помощью вербальных знаков связи между психическими явлениями, при которой предъявление вербального стимула влечет за собой появление вербальной реакции [Уфимцева 2008: 16] .

Eksperyment asocjacyjny, wywodzcy si z psychologii pocztku XX wieku, sta si jednym z narzdzi badawczych w pracach jzykoznawcw. Dane uzyskiwane w przedsiwziciach zakrojonych na szerok skal znajduj rnorodne zastosowanie w praktyce jzykoznawczej, o czym wiadczy fragment wstpu do „Sownika asocjacyjnych norm jzyka rosyjskiego („Словарь ассоциативных норм русского языка), ktry ukaza si w 1977 roku i by

pierwszym tego typu wydawnictwem na gruncie rosyjskiej psycholingwistyki:

Имея объективные данные относительно типичных или стереотипных ассоциаций на слова русского языка, мы можем использовать эти данные в самых различных сторонах обучения – от составления словарей до отбора фразеологизмов, от установления оптимальных способов семантизации до анализа культуроведческих проблем [Леонтьев 1977: 217] .

Koncept jako fragment jzykowego obrazu wiata Postulat nawoujcy do uwzgldnienia wynikw eksperymentw lingwistycznych nie traci na aktualnoci i formuowany jest w ramach paradygmatu kognitywnego oraz kulturologicznego we wspczesnym jzykoznawstwie .

Materia asocjacyjny uchodzi za cenne rdo informacji przy rekonstrukcji konceptu odzwierciedlajcego wiadomo jzykow i kulturow przedstawicieli

okrelonej zbiorowoci. Rozwaania nad problematyk konceptu w jzykoznawstwie rosyjskim syntetyzuje nastpujca definicja tego terminu:

Концепт – сложившаяся совокупность правил и оценок организации элементов хаоса бытия, детерминированная особенностями деятельности представителей данного лингвокультурного сообщества, закрепленная в их национальной картине мира и транслируемая средствами языка в их общении [Прохоров 2004: 189] .

Koncepty „Dziecistwo”, „Modo” i „Staro”… | 15 Struktura konceptu rozpatrywana jest w kategoriach analogicznych do budowy znaczenia leksykalnego, z wyrnieniem komponentw odpowiadajcych jdrowym i peryferyjnym cechom semantycznym [Попова, Стернин 2001: 58]. Przedmiotem dyskusji i kwesti otwart w jzykoznawstwie pozostaje metoda badania wymienionych skadnikw w treci konceptu oraz wybr materiau jzykowego bdcego ich reprezentacj .

Lingwistyka kognitywna opisuje koncept jako jednostk wiadomoci, konstrukt mentalny, ktry manifestuje si nie tylko poprzez znaki jzykowe

– jest on take sprzony z wyobraeniami oraz emocjami, te z kolei nie zawsze mog by w peni wyraone za pomoc dostpnych rodkw werbalnych [Попова, Стернин 2001: 37–38]. Dlatego jzykoznawstwo kognitywne z jdrem konceptu utosamia najbardziej wyraziste obrazy, majce subiektywny charakter, uwarunkowany osobistym dowiadczeniem czowieka [Попова, Стернин 2001: 58] .

Inna interpretacja gosi, i skadniki jdrowe mona okreli, odwoujc si do danych leksykografii i definicji sownikowych leksemw werbalizujcych koncept. Kolejna teoria zakada, e to wanie reprezentatywny materia asocjacyjny ujawnia nie tylko indywidualne, lecz i normatywne komponenty w treci konceptu, ktre tworz jdro odznaczajce si psychologiczn realnoci [Крючкова 2008] .

Analiza materiau jzykowego Ju codzienne obserwacje pozwalaj stwierdzi, i ludzie, okrelajc za pomoc rodkw jzykowych istoty ywe, w tym siebie nawzajem, a take nieoywione elementy otaczajcego ich wiata, niezwykle czsto odwouj si do takiego aspektu charakterystyki jak wiek. wiadczy to o doniosej roli, jak dana kategoria jzykowo-pojciowa odgrywa w procesie postrzegania, wartociowania i interpretacji rzeczywistoci .

Wybrane koncepty wieku okrelono kluczowymi sowami Dziecistwo (Детство), Modo (Юность, Молодость) i Staro (Старость). Te wanie leksemy posuyy jako sowa-bodce wywoujce skojarzenia werbalne, ktre stay si przedmiotem opisu w niniejszym artykule. Materia zaczerpnito z elektronicznej wersji „Rosyjskiego sownika asocjacyjnego. Dane zamieszczone w nawiasie kwadratowym przy charakteryzowanych jednostkach leksykalnych wskazuj na liczb respondentw, ktrzy udzielili okrelonej odpowiedzi, jeli wystpia ona czciej ni raz. Przy sowach-kluczach zawarta jest informacja o oglnej liczbie reakcji na dany bodziec .

Koncept Детство [111] Odpowied счастливое [14] jako reakcja na bodziec детство odznacza si najwysz frekwencj. Na drugim miejscu pod wzgldem czstotliwoci znalaz si przymiotnik трудное [11]. Ankietowani reaguj take za pomoc sw тяжелое [6], сложное. Jednak spord analizowanych skojarze wyania si grupa rnorodnych asocjacji wartociujcych dany okres ycia dodatnio. Dziecistwo charakteryzuj okrelenia: светлое [3], беззаботное [2], хорошее [2], безбедAnna Brodecka ное, золотое, милое, отличное, радостное, сладкое, чистое. Wyranie pozytywne konotacje ujawniaj take przykady: блаженство, праздник, хорошая пора, хорошо oraz szereg odpowiedzi: лето, море = солнце, мороженое, солнце. Niektre skojarzenia wskazuj na relacj dziecistwo – miejsce: в деревне, дворовое, деревенское, дом. Ostatnia reakcja moe nie dodatkowe sensy i wiza si z pojciem rodziny. Znamienne dla rosyjskich respondentw jest to, i manifestuj oni swoje uczucia, uywajc zdrobnie [Iwan 2008: 258]. Asocjacje wyraone za pomoc form deminutywnych sugeruj emocjonaln, nacechowan czuoci postaw ankietowanych wobec wieku dziecicego: песочек, яблонька .

W wiadomoci uczestnikw eksperymentu dziecistwo upywa szybko, przynaley do przeszoci oraz sfery mglistych niekiedy wspomnie. Ilustruj to przykady: прошло [10], воспоминания, вспоминать, давно, забыть, проходит быстро, это было давно. Bodziec детство u jednego z ankietowanych budzi uczucia werbalizowane sowem жаль, bdcym niekiedy wyrazem smutku po bezpowrotnej utracie czego bliskiego, drogiego czowiekowi .

Koncepty Юность [207] i Молодость [102] Koncepty wieku w mentalnoci uytkownikw jzyka s ze sob blisko powizane, co potwierdzaj nastpujce odpowiedzi o najwyszej czstotliwoci: na bodziec молодость – antonim старость [11], za na haso юность – reakcja молодость [23]. Bogaty zbir asocjacji wskazuje na zdecydowanie pozytywny wizerunek modoci w oczach respondentw. Leksem молодость ankietowani okrelaj za pomoc epitetw прекрасная [2], бодрая, счастливая, цветущая .

Do modoci odnosi si take szereg dodatnio nacechowanych charakterystyk wyraonych rzeczownikami: красота [4], радость [4], веселье [2], свежесть [2], энергия [2], здоровье, свобода. Inne odpowiedzi zawierajce pochwa danego etapu ycia to: здорово, ОК, это хорошо .

Analogiczny obraz rysuje si w reakcjach na sowo-bodziec юность. Charakteryzowany okres ycia ankietowani utosamiaj ze szczciem, wesooci i radoci: радость [5], веселая [2], счастливая [2], счастье. Niektre z odpowiedzi nawizuj do sfery uczu: любовь [3], любить, пора очарования, романтика, чувство. Wysok ocen modoci wyraaj te reakcje: прекрасная [4], лучшее, лучшее время, лучшие твои годы, прекрасно, хороша, хорошая, хорошо. W dodatnio wartociowany obraz danego etapu ycia wpisuj si rwnie asocjacje: золотая пора, красота, надежда, свобода oraz skojarzenia z por wiosenn, wieoci i wiatem: весна [2], свежесть [2], свежий ветер, светлая пора, светлый. Wczesn modo respondenci wi take z beztrosk oraz zabaw i rozrywk: беззаботная [6], беспечная [3], беззаботное время, беспечность, безмятежная и девочки, веселье, приколы, разгул .

W wiadomoci rosyjskich respondentw wyranie zaznacza si taka charakterystyka modoci, jak nietrwao oraz fakt przemijania. Potwierdzaj to nastpujce reakcje na bodziec: молодость: прошла [6], уходит [3], кончается, молодость = куда ты уходишь?, одна, пропала, проходит, проходящая, прощай, скоро пройдет, увяла, ушедшая, это не вечно. Podobne asocjacje przywouje Koncepty „Dziecistwo”, „Modo” i „Staro”… | 17 leksem юность: прошла [4], быстротечная [3], проходит [3], одна [2], быстро пролетела, закат, коротка, мимолетная, отцвела, прошедшая, прошлое, ушедшая .

Nieliczne reakcje na sowa молодость i юность pozwalaj zinterpretowa

ich znaczenie jako og cech i waciwoci, ktre mona chroni i zachowa:

вечная [2], беречь; вечна .

Odpowiedzi моя [13] na haso юность oraz моя [7], наша [2], моя светлая okrelajce leksem молодость wiadcz o tym, e dany okres ycia ma dla respondentw du warto osobist i sentymentaln .

Negatywne charakterystyki mona wskaza przede wszystkim w reakcjach na bodziec юность, ktry uzyska wiksz ogln liczb odpowiedzi: глупость [3], беднота, ветреность, дурачество, грусть, печаль, проблемы, рана, трудная, хамство. Nie tworz one jednorodnej w planie semantyki grupy asocjacji .

Kolorem symbolizujcym modo oraz implikujcym takie jej cechy, jak niedojrzao oraz brak dowiadczenia jest barwa zielona, do ktrej nawizuje paremiologia i frazeologia. Ziele przywoywana jest rwnie w odpowiedziach badanych: зеленая, зеленость, зелень (bodziec молодость), зелено, зеленый (bodziec юность) .

Koncept Старость [102] Najczstsza odpowied na sowo-bodziec nazywajce podeszy wiek odtwarza znane porzekado – не радость [44]. Podobna reakcja to не в радость [6] .

Rnorodne skojarzenia wskazuj na nieuchronno staroci: близка, будет, неизбежно, подходит, приближается, придет. Nieliczne odpowiedzi informuj o jej nastpieniu: пришла [2]. Jedna z osb zareagowaa stwierdzeniem еще не скоро .

Wymieniane przez respondentw negatywne charakterystyki akcentuj przede wszystkim fizyczne przejawy starzenia si, ktre pozbawiaj czowieka si i samodzielnoci, np. дряхлость [3], дряхлая [2], беспомощность, болезнь, немощный. Staro utosamiana jest take ze schykiem ycia, co wyraa odpowied конец. Dwch respondentw wspomina o mierci – смерть [2]. Staro kojarzy si take z samotnoci, co zaznaczyy dwie osoby poprzez reakcje одинокая, одиночество. Na niekorzystny obraz staroci skada si take brak odpowiedniego zabezpieczenia materialnego, co sygnalizuje odpowied необеспеченная. Inne asocjacje wiadczce o negatywnym stosunku ankietowanych do sdziwego wieku to беда, жалко, не хочу, скука, тяготит .

Podsumowanie Przedstawiony materia jzykowy, charakteryzujcy kolejne etapy ycia czowieka, pozwala stwierdzi, i dziecistwo oraz modo zazwyczaj wartociowane s pozytywnie, za ze staroci wie si zdecydowanie wicej asocjacji negatywnych. W analizowanych odpowiedziach na sowo-bodziec старость tylko dwa razy wystpia taka podana cecha, jak мудрость [2]. Jeden z respondentw wspomnia o szacunku – уважение. Na negatywny odbir staroci wpywa przede wszystkim identyfikowanie osoby w podeszym wieku z czowiekiem niedonym, chorym i sabym oraz semantyka leksemu старость, poAnna Brodecka zbawiona konotacji pozytywnych, o czym wiadczy nastpujca definicja tego

sowa:

Наступающий после зрелости возрастной период жизни, в который происходит постепенное ослабление деятельности организма [Кузнецов 2003: 1261] .

Dostrzeone prawidowoci pozwala ujawni take analiza materiau jzykowego w kierunku od bodca do reakcji, gdzie leksem nazywajcy wiek wystpuje w charakterze reakcji na inne sowo. Bodcem, ktry najczciej przywouje reakcj старость jest sowo немощь [53]. Z kolei szereg sw-bodcw wywoujcych w wiadomoci badanych reakcj детство tworzy grup rzeczownikw konkretnych – wiele z nich nazywa takie atrybuty dziecistwa, jak przedmioty zwizane z zabaw i dziecic rozrywk oraz wczesnoszkoln nauk, np. букварь [3], велосипед [3], качели [3], кукла [3], самокат [3], пластилин [2], скакалка [2], игрушка, карусель, мопед, прыгалка. Na pozytywny wizerunek modoci skadaj si liczne asocjacje wyraone rzeczownikami abstrakcyjnymi. Moe by to uwarunkowane faktem, i obraz modoci czsto podlega poetyzacji i idealizacji w literaturze i kulturze. Rwnie upyw czasu wzmacnia pozytywne konotacje zwizane z dziecistwem i modoci w mentalnoci uytkownikw jzyka .

Przedstawione w niniejszym artykule reakcje nie tylko wyraaj wartociowanie bd wskazuj na typow dla danego leksemu czliwo. Mog one take stanowi nawizania do tekstw bd tytuw utworw muzycznych, literackich oraz filmowych, skrzydlatych sw, popularnych powiedze, np. О моя юность! О моя свежесть! (cytat pochodzcy z powieci Mikoaja Gogola „Martwe dusze; skrzydlata fraza, ktra w ironicznym lub patetycznym tonie wyraa tsknot za modoci) [Берков, Мокиенко, Шулежкова 2005: 344];

Тяжелое детство, / нехватка витаминов / тринадцатый этаж, скользкий подоконник… (o nieumiejtnoci rozmwcy co zrobi, poj‘) [Белянин, Бутенко 1994: 159]. Blisko dziecistwa i wczesnych lat modzieczych wyraaj nastpujce odpowiedzi na bodziec детство: юность [7], отрочество [4], отрочество = юность [2], и юность. Sekwencja sw детство, отрочество, юность przywodzi te na myl trylogi Lwa Tostoja, co najpeniej odzwierciedla reakcja отрочество и юность Толстого1. Tytuy literackie odtwarzaj take asocjacje Темы2 [4] oraz Никиты3 [2]. Na podstawie wymienionych utworw zrealizowano te filmy4. Odpowied угол jest niejednoznaczna – mimo to warto j przytoczy, odnotowujc skojarzenia z krgu literatury, gdy pobrzmiewaj w niej echa twrczoci Pawa Kogana 5. Reakcje respondentw na bodziec юность nawizuj do tytuw filmw: Петра6 [4], Максим, Максима7. Sowo to jest take tytuem czasopisma, o czym wspomniao piciu badanych, odpowiadajc журнал [5] .

Л. Н. Толстой, „Детство (1852), „Отрочество (1854), „Юность (1857) .

Н. Г. Гарин-Михайловский, „Детство Темы (1892) .

3 А. Н. Толстой, „Детство Никиты (1920-1922) .

4 „Детство. Отрочество. Юность (spektakl telewizyjny z 1973 roku), П. Н. Фоменко (re.);

„Детство Темы (1991), Е. В. Стрижевская (re.); „Детство Никиты (1992), А. А. Зеленов (re.) .

5 Я с детства не любил овал, / Я с детства угол рисовал! – synny kocowy fragment wiersza P. D. Kogana „Гроза (1936) [Коган 1977: 47] .

6 „Юность Петра (1980), С. A. Герасимов (re.), ekranizacja powieci A. N. Tostoja „Piotr

–  –  –

Bibliografia Iwan K. [2008], Концепт «ДЕВОЧКА» в языковой картине мира поляков и русских, [w:] Polski sownik asocjacyjny z suplementem, R. Gawarkiewicz, I. Pietrzyk, B. Rodziewicz, Szczecin, s. 247–260 .

Белянин В. П., Бутенко И. А. [1994], Живая речь, Москва .

Берков В. П., Мокиенко В. М., Шулежкова С. Г. [2005], Большой словарь крылатых слов русского языка, Москва .

Караулов Ю. Н., Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф., Уфимцева Н. В., Черкасова Г .

А. [1994–1998], Русский ассоциативный словарь, http://tesaurus.ru/dict/dict.php .

Коган А. [1977], Стихи и судьбы, Москва .

Крючкова Н. В. [2008], Лексикографические и экспериментальные данные в раскрытии содержания концептов, http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/315/image/315pdf .

Кузнецов С. А. (ред.) [2003], Большой толковый словарь русского языка, СанктПетербург .

Леонтьев А. А. [2009], Общие сведения об ассоциациях и ассоциативных нормах, [в:]

Актуальные проблемы современной лингвистики, Чурилина Л. Н. (сост.), Москва, c. 217–219 .

Попова З. Д., Стернин И. А. [2001], Очерки по когнитивной лингвистике, Воронеж .

Прохоров Ю. Е. [2004], В поисках концепта, Москва .

Уфимцева Н. В. [2008], Ассоциативные словари слaвянских языков, [w:] Polski sownik asocjacyjny z suplementem, R. Gawarkiewicz, I. Pietrzyk, B. Rodziewicz, Szczecin, s. 15–31 .

–  –  –

The article presents the analysis of concepts of Childhood‘, Youth‘ and Old Age‘ based on the material taken from the Russian Associative Dictionary. The spontaneous verbal reactions show that the stimulus-words Childhood‘ and Youth‘ carry mainly positive connotations for the respondents, whereas Old age‘ evokes negative ones .

„Юность Максима (1934), Г. М. Козинцев, Л. З. Трауберг (re.) .

20 | Folia Linguistica Rossica 7 Katarzyna Dembska (Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu) Zjawisko kontaminacji jako jeden z aspektw badawczych jzyka reklamy (na przykadzie jzyka rosyjskiego) Jzyk reklamy jest szczeglnym obiektem bada choby ze wzgldu na towarzyszce mu czste przypadki naruszenia normy jzykowej. Jak bowiem twierdzi Ludmia Amiri, jedyn norm w reklamie jest ekspresja [zob. Амири 2007: 9]. Dzieje si tak gwnie dlatego, i reklama jest tekstem o charakterze perswazyjnym: powinien on wic skoni odbiorc do nabycia reklamowanego towaru bd usugi. Trudno jednak speni takie zaoenie bez wykorzystania ekspresji danego jzyka. Teresa Giedz podkrela, i „funkcja perswazyjna tekstu reklamowego jest realizowana za pomoc rnorodnych technik i rodkw jzykowych, m.in. poprzez zastosowanie dowcipu jzykowego [2003: 129] .

Jednym ze sposobw osignicia efektu artu jzykowego jest we wspczesnej rosyjskojzycznej reklamie kontaminacja. Jej obecno w tekcie reklamowym stanowi bowiem naturaln konsekwencj samej natury form kontaminacyjnych oraz ich zwizku z gr jzykow .

Komizm w reklamie wydaje si peni rol szczegln. To, co mieszy, jest bowiem atwiej zapamitywane, kojarzone z przyjemnym uczuciem odprenia, relaksu i zabawy. Istnieje due prawdopodobiestwo, e odbiorca tekstu reklamowego, majc do wyboru ten sam produkt dwu firm, z ktrych jedna zdecydowaa si na zastosowanie w reklamie elementw komizmu, a druga

– na inn form promocji, wybierze wanie produkt pierwszy. Dowd na suszno takiego twierdzenia moe stanowi fakt wykorzystywania w reklamach wizerunku grup kabaretowych lub znanych komikw .

Kontaminacja jest najczciej interpretowana jako: zjawisko, w ktrym dwa sowa cz si w trzecie, tworzc w ten sposb okazjonalizm [zob.: Земская 2007: 191]; formacja o nietradycyjnej i „nieobliczalnej strukturze [zob.: Buttler 1974: 151]; „rodzaj kompozycji, polegajcej na krzyowaniu jednostek leksykalnych [Grabias 1981: 120]; peryferyjne zjawisko sowotwrcze, ktrego technika polega na „– obrazowo mwic – skrzyowaniu dwu sw, obywajcym si bez udziau afiksw [Nagrko 2007: 203], czy te jako „образование нового слова или выражения путем скрещивания, объединения частей двух слов или выражений, связанных между собой какими-либо ассоциациами [Розенталь, Теленкова 2001: 172] .

B. M. Gasparow natomiast wyjania, i istota kontaminacji „polega na tym, e dwie lub kilka jednostek, powizanych ze sob pod wzgldem formy i zakresu uycia, przetasowuj‘ si wzajemnie tak, e rozdrobnione komponenty tych wyrae wspistniej w wiadomoci mwicego wszystkie razem, w formie pewnej kalejdoskopicznej caoci [cyt. za: Ratajczyk 2009: 176] .

Zjawisko kontaminacji jako jeden z aspektw badawczych… | 21 Najbardziej popularn wydaje si jednak do szeroka interpretacja kontaminacji jako formacji, gdzie choby za pomoc jednego fonemu przedstawione s obydwa sowa wyjciowe, a w znaczeniu kontaminacji przeplataj si znaczenia obydwu tych wyrazw [zob. na przykad: Ильясова 2001] .

W niniejszym opracowaniu za kontaminacj uznaj poczenia wyodrbnione przez A. F. urawlowa, czyli:

1. aglutynacj segmentw dwch sw wedug formuy:

A(=ab) + B(=cd)C(=ac), na przykad бестер (белуга и стерлядь) lub A(=ab) + B(=cd)C(=ad), na przykad мопед (мотоцикл и велосипед) oraz

2. naoenie midzywyrazowe (междусловное наложение):

A(=ab) + B(=cd)C(=abc), na przykad стрекозeл (стрекоза и козeл) [zob. Санников 1999: 164] .

Bd tu rwnie zaliczane przypadki, kiedy wyraz krtszy w caoci wchodzi do kontaminacji .

W odniesieniu do zjawiska reklamy naley natomiast podkreli, i jej pojawienie si w Rosji jest wizane z pieriestrojk, w wyniku ktrej nastpiy liczne zmiany spoeczno-polityczno-gospodarcze. Jak zauwaa Zofia Abramowicz, „wiksze otwarcie si na Zachd pocigno za sob przenikanie do rnych dziedzin ycia zjawisk powszechnych w krajach zachodnich od dawna. W Rosji na szerok skal zaistniao take zjawisko reklamy [Abramowicz 2003: 144] .

W konsekwencji pojawia si wic potrzeba rozwoju jzyka rosyjskiego rwnie na tej paszczynie, czego efektem byo midzy innymi zwikszenie czstotliwoci zastosowania zjawiska kontaminacji .

Ludmia Amiri podkrela, i szczeglne miejsce wrd kontaminacji wykorzystywanych w reklamie zajmuj formacje z graficznie wydzielonym elementem, na przykad:

Все входящие с мобильных БИсплатно – reklama sieci telefonii komrkowej Билайн: Билайн + бесплатно, MEXXмальный успех! – reklama sklepu odzieowego MEXX: MEXX + максимальный [zob.: Амири 2007: 14] .

Wystpowanie takich form dostrzega rwnie Teresa Giedz, na przykad:

АБСОЛЮТное качество – reklama domu handlowego АБСОЛЮТ: АБСОЛЮТ + абсолютное, АВТОритетные автомобили – reklama salonu samochodowego АВТО: АВТО + авторитетные, Новая ФАНТАстическая бутылка – reklama napoju Fanta: ФАНТА + фантастическая [zob.: Giedz 2003: 133] .

Wrd wyekscerpowanego na potrzeby niniejszego opracowania materiau

za tego rodzaju struktury naley uzna na przykad:

22 | Katarzyna Dembska КРАШные апельсины1 – reklama napoju Crush: Краш (ang. Crush) + красные, Болезням не поЗДОРОВится!2 – reklama sieci aptek Здоровье: не поздоровится (forma 3 os. l. poj. czasownika не поздоровиться кому-л. – nie uj na sucho) + здоровье .

Ciekawym przykadem jest wyrnienie nazw reklamowanych firm czy

towarw za pomoc aciskiej czcionki:

Формула удоVOLVствия: удовольствие +VOLVО, Оптимистический подход к РС-мистическим проблемам: РС (ang. personal computer) + пессимистический [zob. Giedz 2003: 133], Лето без комарOFF!3 – reklama rodka przeciw komarom: комаров + ang. OFF, YESтественный выбор4 – reklama sucharkw do piwa: ang. Yes + естественный .

Takie zjawisko jest niewtpliwie zwizane z ogromn popieriestrojkow popularnoci jzykw obcych (gwnie angielskiego). Wyrnienie elementu nastpuje najczciej poprzez zastosowanie drukowanych liter, ktre odbiegaj od pozostaych ksztatem i wielkoci – „gruj nad nimi. Chodzi bowiem o to, by odbiorca skupi swoj uwag wanie na danej nazwie – zapamita j i w sytuacji koniecznoci wyboru towaru lub usugi przypomnia sobie taki wyrniony cig graficzny, co moe spowodowa, i z szeregu podobnych towarw

lub usug dokona wyboru wanie tego. Taki rodzaj wyrnienia Oleg Fieofanow nazywa „gr z czcionkami i wyjania:

Это понятие, которое объединяет нестандартные способы употребления шрифтов: использование нескольких цветов, различные по величине шрифты, необычное расположение букв, рисованные шрифты, сочетание снимков с буквами, курсивом и т.д. [Феофанов 2000: 30] Jak wynika z powyszych przykadw, wyrniony za pomoc drukowanych liter element jest najczciej nazw (lub jej fragmentem) reklamowanego towaru lub firmy (zakadu, instytucji), cho moe te by form sugerujc rodzaj dziaalnoci. Tak jest na przykad w przypadku sloganw reklamowych

kliniki narkologicznej:

SOSкочи с наркотиков! (SOS + соскочи) SOSтавь компанию живым! – (SOS + составь)5, gdzie wyrniony element sugeruje, i reklamowana klinika na pewno udzieli pomocy tym, ktrzy jej potrzebuj. W wypadku tych dwch sloganw 1 http://www.sloganbase.ru/index.php?PageID=21&cat=3&pageID=4, 12. 02. 2010. Portal SloganBase przeznaczony jest dla copywriterw i stanowi zbir wszystkich najbardziej popularnych w Rosji sloganw reklamowych pogrupowanych tematycznie, wcznie z informacj, dla jakiej firmy dany slogan zosta utworzony. Stanowi wic rzetelne rdo materiau badawczego .

http://www.sloganbase.ru/index.php?PageID=21&cat=12&pageID=2, 12. 02. 2010 .

http://www.sloganbase.ru/index.php?PageID=21&cat=5&pageID=10, 12. 02. 2010 .

http://www.sloganbase.ru/index.php?PageID=21&cat=17&pageID=10, 13. 02. 2010 .

5 http://www.sloganbase.ru/index.php?PageID=21&cat=12&pageID=6, 12. 02. 2010 .

Zjawisko kontaminacji jako jeden z aspektw badawczych… | 23

zastosowano kontaminacje w postaci swoistego naoenia midzywyrazowego6, ktre nie jest w tego typu komunikatach rzadkoci, por.:

Музыкайф!7 – reklama radiostacji „Европа Plus: музыка + кайф8 .

Za naoenie mona take uzna podane ju wczeniej hybrydalne formy комарOFF (комаров + off) i YESтественный (ang. yes + естественный) .

Popularno kontaminacji z wyrnieniem graficznym Swietana Iljasowa wyjania obecnoci dwch charakterystycznych cech. Interpretacja drugiej

z tych cech wydaje si szczeglnie ciekawa, dlatego warto przytoczy wyjanienie badaczki:

во-первых, в них (контаминациях – K. D.) всегда присутствуют (хотя бы в виде фонемы) два разных слова, и поэтому есть простор для языковой игры, есть возможность выбора [...]. Во-вторых, контаминации достаточно часто допускают нарушения орфографической нормы, и графическое выделение в этом случае является единственной возможностью избежать закрепления ненормативного облика слова в памяти носителей языка (wyrnienie moje

– K. D.), так как сама выделенная часть воспринимается как нечто необычное, ненормативное, непривычное в привычном слове (Ильясова 2001) .

Zaskakujce jest tu niewtpliwie wyjanienie roli wyrnienia graficznego jako pomocnego w unikniciu utrwalenia danej nienormatywnej formy. Wydawa by si bowiem mogo, i takie wyrnienie ma wanie na celu podkrelenie konkretnego elementu, sprawienie, i caa formacja nie tylko zwrci uwag odbiorcy, ale zostanie przez niego zapamitana. Teza Swietany Iljasowej nie jest jednak pozbawiona logiki, poniewa naley pamita, i kontaminacja jest rodzajem gry jzykowej, ktra zakada pewn nieprawidowo, autoironi, celowo bdw ortograficznych czy gramatycznych .

Naley podkreli, i kontaminacje z wyrnieniem graficznym s stosunkowo nowymi formacjami, ktre pojawiy si dopiero pod koniec XX stulecia .

Iljasowa dostrzega ich nastpujce cechy wsplne:

a) funkcjonowanie w nagwkach prasowych 9,

b) charakter wydzielonej graficznie czci:

rzeczowniki pospolite, na przykad: ГЕЙрой нашего времени; СУДержанки; ПИВОнер всегда готов, nazwy wasne, na przykad: Кем была, кем стАЛЛА, skrtowce, na przykad: АиФория, Вызывает большое СОРМнение [zob .

Ильясова 2001] .

6 Za naoenie midzywyrazowe uznaj nie tylko sytuacj, gdy koniec jednego wyrazu

stanowi jednoczenie pocztek drugiego [zob. Земская 2007: 191], ale take sytuacj, gdy cay jeden wyraz wyjciowy stanowi pocztek drugiego .

7 http://www.sloganbase.ru/index.php?PageID=21&cat=21&pageID=9, 12. 02. 2010 .

8 кайф – w slangu rosyjskim: uczucie zachwytu, uniesienia, wietnego samopoczucia. Etymologia tego sowa zwizana jest z argonem narkomanw, w ktrym uywa si go na okrelenie stanu po zayciu narkotykw – tzw. odlotu .

9 Naley jednak wyranie podkreli, i zebrany na potrzeby niniejszego opracowania materia potwierdza ich obecno rwnie w sloganach reklamowych .

24 | Katarzyna Dembska Warto rwnie zwrci uwag, i nie s rzadkoci (szczeglnie w sloganach reklamowych) przykady tzw. goldfish lingo – wykorzystania wartoci fonetycznej cyfr i liczb w zapisie ortograficznym, ktre pochodzi i rozwijao si gwnie w argonie hip-hopu. Rosyjscy twrcy sloganw chtnie wykorzystuj ten sposb zapisu wyrazw, poniewa intryguje on odbiorc i powoduje dusze zatrzymanie si przy reklamie danego produktu lub usugi. Stanowi on

szczeglny rodzaj kontaminacji, na przykad:

На100%ящая вода (настоящая + сто)

lub Uma2rmaН (nazwa popularnego rosyjskiego zespou Uma Thurman + ang. two) .

W drugim z przykadw dodatkowym elementem jest kontaminacja czcionki aciskiej i cyrylicy .

Ten sposb swoistej gry jzykowej N. I. Riabkowa nazywa kontaminacj sowno-cyfrow, podajc choby przykad nazwy sieci sklepw 7я („Семья + семь) [zob.: Рябкова 2009: 139]. Badaczka uznaje ponadto rol gry jzykowej

w tekcie reklamowym za wiodc:

В поисках новых средств выражения оригинальности, экспрессивности рекламных текстов, оценочности в них, копирайтеры используют различные способы и приемы языковой игры – игры с внутренней формой языковой единицы графическими, словообразовательными, лексическими и другими средствами [ibidem: 137] .

Za takie rodki prowadzce do uzyskania efektu gry jzykowej uznaje natomiast manipulacj sowami, kalambury, poczenie leksyki rnych stylw, wtrcenia z jzykw obcych, innowacje okazjonalne, gr kolorem czy te wiadome naruszenie norm ortografii, grafiki, interpunkcji [zob.: ibidem] .

Warto podkreli, i wrd kontaminatw 10 pojawiajcych si w reklamie mona zaobserwowa przykady wczenia, kiedy to w rodek sowa bazowego

wczaj si elementy drugiego sowa:

Subscribe.Ru: рекла[У]11Мный ход!12 – slogan reklamujcy moliwo zamieszczenia reklamy w periodykach elektronicznych: рекламный + ум, Жемчужина эVO[LVO]люции13 (эволюция + VOLVO) .

Ostatni z przykadw po raz kolejny dowodzi, i kontaminacjom w jzyku

reklamy nie jest rwnie obce zjawisko hybrydyzacji 14, na przykad:

Ночь. Party. Partyзаны15 – reklama papierosw Pall Mall: ang. party + партизаны .

10 Ten termin przyjmuj za Danut Buttler [1989: 430], ktra formacje powstae w efekcie kontaminacji okrela wanie mianem kontaminatw .

11 Wyrnienie elementu wczonego za pomoc nawiasu kwadratowego zostao dokonane przeze mnie w celu zwikszenia przejrzystoci charakteryzowanego aspektu bada i nie jest spotykane w rdowych wersjach omawianych przykadw .

12 http://www.sloganbase.ru/index.php?PageID=21&cat=9&pageID=5, 12. 02. 2010 .

13 http://www.sloganbase.ru/index.php?PageID=21&cat=26&pageID=3, 14. 02. 2010 .

14 Zob. przytoczone ju wczeniej przykady wyrnienia za pomoc aciskiej czcionki, jak choby: комарOFF, YESтественный .

Zjawisko kontaminacji jako jeden z aspektw badawczych… | 25 Z przytoczonych przykadw wynika wic, e rodzajem tekstu reklamowego, w ktrym najczciej mona spotka struktury kontaminacyjne jest wanie slogan reklamowy, czyli „zwiza, celna, wyrazista stylistycznie formua sowna, skierowana do masowego odbiorcy, zazwyczaj anonimowa, powtarzana wielokrotnie, odwoujca si przede wszystkim do emocji, ktrej znaczenie i forma podporzdkowane s jednemu celowi, a mianowicie wzbudzeniu potrzeby nabycia towaru lub skorzystania z usugi [Kamiska-Szmaj 1996: 15] .

Jerzy Bralczyk uwaa slogan za „jzykowo najistotniejsz cz publicznego przekazu perswazyjnego (propagandowego czy reklamowego) [Bralczyk 2004: 89]. Warto jednak pamita, e nie wystpuje on w kadej reklamie. Odzwierciedla bowiem – jak zauwaa Christo Kaftandijew – istot, filozofi i polityk korporacyjn firmy w rnych sferach [zob.: Кафтанджиев 1995: 3]. Badacz tumaczy ten fakt czsto du liczb oferowanych przez dan firm towarw czy usug, dla ktrych trudno byoby tworzy oddzielne slogany [zob.: ibidem]. Jeden – oglny – reprezentuje wic ca firm i musi w sposb krtki, zwizy i atwy do zapamitania przedstawi charakterystyk jej dziaalnoci .

Jak zauwaa Irena Kamiska-Szmaj, „aby mg on wzbudza potrzeb posiadania towaru, musi by sugestywny, dziaa na wyobrani, odznacza si atrakcyjn, oryginaln form jzykow, zadziwia nieoczekiwanymi zwizkami wyrazowymi i atwo zapada w pami, a wic powinien by krtki, oparty na prozodii [1996: 15] .

Wanie w celu wzmocnienia sugestywnoci sloganu oraz uczynienia z niego oryginalnego i przycigajcego uwag komunikatu jzykowego stosuje si midzy innymi kontaminacj, co mona wiza z faktem, i najwaniejszy w tej

formie wypowiedzi jest adunek treciowy, ktry – aby w tak krtkim komunikacie mia odpowiedni warto – musi zosta przekazany w niebanalny sposb. W zwizku z tym nietrudno zgodzi si z pogldem D. Kopertowskiej, ktra zauwaa:

Mimo i wdzierajca si w nasze ycie (czasem do bezpardonowo) reklama moe by uciliwa, co gorsza: wbrew oczekiwaniom jej twrcw nie wyzwalajca podanych reakcji, to udany, dowcipny, dobrze spuentowany slogan zawsze cieszy, nie tylko jzykoznawc [2001: 25] .

Warto jednak zauway, i z przejawami wspomnianej przez Kopertowsk niechci ze strony odbiorcw spotyka si take reklama w Rosji [zob. na przykad: Giedz 2003: 130]. Stanowi to gwny powd do poszukiwa przez twrcw tekstw reklamowych takich rodkw jzykowych, by rwnoczenie zaintrygoway odbiorc, rozbawiy oraz sprawiy, e zrozumienie tekstu reklamowego bdzie dla niego satysfakcjonujce. Temu su wanie kontaminacje

– szczeglnie, jeli zawieraj element komizmu jzykowego. Komizm w reklamie pomaga bowiem ukry to, co tak irytuje odbiorcw tekstw reklamowych – natarczywo, ktra za pomoc humoru jest maskowana i agohttp://www.sloganbase.ru/?PageID=21&cat=20, 14. 02. 2010. Klasyfikujc kontaminaty jako przykady hybrydyzacji przychylam si do sw Jerzego Obary, i „o hybrydalnym charakterze wyrazw, a wic o tym, czy traktowa je jako hybrydy, przede wszystkim przesdza wystpowanie w nich jakiego elementu zdecydowanie obcego [...] [1986: 65] .

26 | Katarzyna Dembska dzona. Odbiorca jest dziki temu wprawiany w lepszy nastrj i na pewno bardziej skonny do nabycia tak wanie reklamowanego towaru czy usugi, cho naley zauway, i nie kady oferowany odbiorcom produkt moe by reklamowany poprzez komizm jzykowy. Jak podkrela Jerzy Bralczyk, „zakada si, e humor wskazany jest raczej przy decyzjach niezbyt wanych, przy mniejszych wydatkach. Mona artobliwie zachca do kupna paczki praynek, ale trudniej artowa na temat decyzji nabycia samochodu. A ju zupenie nie jest wskazane uywanie artw przy reklamowaniu produktw finansowych czy usug towarzystw asekuracyjnych [2004: 39] .

Mona jednak zaryzykowa stwierdzenie, i w tekcie reklamowym zawarta jest istota form kontaminacyjnych, ktre (szczeglnie wczenia) burz pewne konwencje, ustalone zasady sowotwrcze, wprowadzaj element zagadkowoci, zmuszaj do zatrzymania si nad tekstem, a co najwaniejsze

– stanowi element gry jzykowej i humoru. To wanie czyni je atrakcyjnymi nie tylko dla tekstw o charakterze reklamowym .

Wiele z takich zastosowanych kontaminacji ma du szans na wejcie w poczet skrzydlatych sw jzyka rosyjskiego. Szczegln szans maj na to takie kontaminacje, ktre wykorzystuj podobiestwo brzmieniowe form

wyrazowych, na przykad:

Ах, какая дэушка! – reklama samochodu koncernu Daewoo: ДЭУ (oryg .

DAEWOO) + девушка,

Обножись! – reklama kosmetykw do ng: нога + обнажись! (obna si!) [zob.:

Владимирова 1997] .

Prowadzc obserwacj jzyka reklamy, mona zauway, e czsto sama nazwa produktu w postaci kontaminacji stanowi slogan bez adnych dodatkowych elementw. Tak jest w przypadku rodka zwikszajcego potencj ORGAZEX, ktry na terenie Rosji znany jest pod nazw ОРГАZЕКС16, co stanowi poczenie rzeczownikw оргазм i секс. Z oryginalnego zapisu wykorzystano tylko acisk liter Z .

Z przytoczonych w niniejszym opracowaniu przykadw wynika, i w tekstach reklamowych (najczciej sloganach) wystpuj nastpujce typy strukturalne kontaminacji:

skrzyowanie dwch form sowa, na przykad дэушка, naoenia midzywyrazowe, na przykad SOSкочи (SOS + соскочить), wczenia, na przykad реклаУМный (рекламный + ум) .

Naley wyranie podkreli, i kontaminacja nie jest dominujcym sposobem przekazu treci reklamowej. Jzyk reklamy jest bowiem zjawiskiem bardzo zoonym. Problemy sowotwrcze stanowi jedynie wycinek pola badawczego tekstu reklamowego. Poddawane analizie mog by take zagadnienia skadniowe, stylistyczne, pragmatyczne, sposoby perswazji i manipulacji stosowane w ofertach handlowych, czyli psychologiczne mechanizmy dziaania reklamy .

Zob. choby „Аргументы и Факты 52/2009, s. 60 .

Zjawisko kontaminacji jako jeden z aspektw badawczych… | 27 W niniejszym opracowaniu uwaga zostaa skoncentrowana wycznie na reklamie drukowanej – nie radiowej i nie telewizyjnej, a przecie i wrd nich znajduje si wiele zagadnie jzykowych godnych uwagi. Samo zjawisko jzyka w reklamie jest bowiem z punktu widzenia lingwistyki wieloaspektowe .

W szerokiej gamie moliwoci kontaminacja wydaje si zabiegiem stosowanym rzadziej, co wynika by moe z koniecznoci jej waciwego odczytania przez odbiorc, przeprowadzenia swoistego procesu mylowego, pozwalajcego w efekcie rozwiza „zagadk. Mona wic zaryzykowa stwierdzenie, i jest ona gwnie obecna w reklamach towarw i usug przeznaczonych dla konkretnego odbiorcy – raczej modego, wyksztaconego, majcego przed sob finansow przyszo. Bd to wic na przykad reklamy sieci telefonii komrkowych, firm produkujcych komputery, koncernw samochodowych lub oferty Bankw, sklepw z towarem wysokiej jakoci, ale nie reklamy na przykad rodkw czystoci .

Z przedstawionego materiau wynika jednak niezbicie, i formacje kontaminacyjne maj swj zakres wystpowania take w sferze reklamy. Warto wic dostrzega tego rodzaju konstrukcje, dokonywa ich rejestracji i charakterystyki, by t drog mc przekona si, jak dynamiczny jest jzyk rosyjski okresu popieriestrojkowego. Ta dynamika wiadczy bowiem rwnie o zmianach, jakie nastpiy w samym spoeczestwie – wrd rodzimych uytkownikw jzyka rosyjskiego. To oni bowiem dokonuj „rozwizania zagadki, rozszyfrowuj kontaminacj i wyraaj zgod na jej obecno w jzyku. W badaniach nad zjawiskiem kontaminacji warto wic podkreli nie tylko rol nadawcy wypowiedzi

– twrcy formacji kontaminacyjnej, ale te ogromn i znaczc rol odbiorcy, dziki ktremu takie zjawiska jzykowe maj szans zaistnie nie tylko w uzusie .

Bibliografia Abramowicz Z. [2003], Reklama w Rosji. Zarys problematyki, „Studia Wschodniosowiaskie, t. 3, s. 143–150 .

Bralczyk J. [2004], Jzyk na sprzeda, czyli o tym, jak jzyk suy reklamie i jak reklama uywa jzyka, Gdask .

Buttler D. [1974], Polski dowcip jzykowy, Warszawa .

Buttler D. [1989], Neologizmy kontaminacyjne a norma dzisiejszej polszczyzny, „Poradnik Jzykowy, z. 6, s. 429–434 .

Giedz T. [2003], Dowcip jzykowy jako rodek perswazji wspczesnych rosyjskich tekstw reklamowych, [w:], Pragmatyczne aspekty opisu jzykw wschodniosowiaskich, Czerwiski P., Charciarek A. (red.), Katowice, s. 129–139 .

Grabias S. [1981], O ekspresywnoci jzyka, Lublin .

Kamiska-Szmaj I. [1996], Slogan reklamowy – budowa skadniowa, „Poradnik Jzykowy 4/1996, s. 13–22 .

Kopertowska D. [2001], Kontaminacja jako jeden ze sposobw modyfikowania zwizkw frazeologicznych na uytek reklamy, „Slavia Occidentalis 58, s. 19–25 .

Nagrko A. [2007], Kontaminacje leksykalne – sowotwrstwo czy radosna tfurczo?, „Przegld Humanistyczny, z. 1, s. 203–210 .

28 | Katarzyna Dembska Obara J. [1986], Hybrydy i pkalki na tle innych jednostek jzykowych obcego i rodzimego pochodzenia, [w:] Formacje hybrydalne w jzykach sowiaskich, Warcho S. (red.), Lublin, s .

59–73 .

Ratajczyk K. [2009], Rne oblicza defrazeologizacji staych zwizkw wyrazowych, [w:]

Sosnowski J. [red.], Problemy semantyki i stylistyki tekstu, d, s. 173–181 .

Амири Л. П. [2007], Языковая игра в российской и американской рекламе (aвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук), Ростов-на-Дону .

Земская Е. А. [2007], Словообразование как деятельность, Москва .

Ильясова С. [2001], Языковая игра в газетном тексте, „Русский язык, № 23, http://www.relga.rsu.ru/n77/rus77/htm, 09.11.2009 .

Кафтанджиев Х., [1995], Тексты печатной рекламы, Москва .

Рябкова Н. И. [2009], Языковая игра в рекламном тексте, [в:] Культура и сервис:

взаимодействие, инновации, подготовка кадров: Материалы 1 межрегиональной научнопрактической конференции, Санкт-Петербург, с. 137–140 .

Санников В. З. [1999], Русский язык в зеркале языковой игры, Москва .

Феофанов О. [2000], Реклама. Новые технологии в России, Санкт-Петербург– Москва–Харьков–Минск .

–  –  –

The author considers the phenomenon of contamination in modern Russian, especially in the commercial language .

In this paper the author explains the term contamination and describes some selected reasons for using contaminations in commercial language on the basis of the Russian linguistic material. The starting point is the term of contamination defined as a word formed from parts of two or more other words .

The author presents different types of contaminations in commercial slogans, e.g.:

the beginning of one word attached to the ending of another (Бисплатно: Билайн + бесплатно) or the ending of one word attached to the beginning of another (музыкайф:

музыка + кайф) .

The illustrative material has been taken from the Russian press and the Internet .

Folia Linguistica Rossica 7 | 29 Anna Ginter (Uniwersytet dzki) Igor Aleksandrowicz Mielczuk: midzy nauk a ideologi W dniach 22 i 23 lutego 2010 roku, na zaproszenie Wydziau Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, wiatowej sawy jzykoznawca

– profesor Igor Mielczuk – wygosi dwa wykady: Подход «Смысл-Текст»

в современной лингвистике oraz Phraseology, Collocations and Lexical Functions .

To wydarzenie byo dla mnie okazj nie tylko do spotkania z wybitnym uczonym, ale i do przekazania mu artykuu, ktry napisaam p roku wczeniej. Artyku ten, zatytuowany Igor Mielczuk – legenda swoich czasw, opisywa wydarzenia, ktre doprowadziy do wyjazdu Profesora z ZSRR do Kanady, i by rezultatem mojego udziau w Konferencji Midzynarodowej Sowianie Wschodni na emigracji: literatura – jzyk – kultura, zorganizowanej przez Instytut Filologii Wschodniosowiaskiej Uniwersytetu Opolskiego w dniach 22–23 wrzenia 2009 roku. yczliwo, okazana mi po przeczytaniu mojego tekstu zarwno przez prof. Igora Mielczuka, jak i prof. Zygmunta Saloniego przesza moje oczekiwania. Ju nastpnego dnia prof. Mielczuk dostarczy mi wielu cennych informacji co do wydarze z tamtych lat i udziau w nich poszczeglnych osb. Natomiast komentarz prof. Saloniego w pewnym stopniu ukierunkowa moj ocen tego fragmentu historii jzykoznawstwa. Poniewa pierwsza wersja artykuu ukazaa si jako cz tomu Studia i Szkice Slawistyczne 2010, t. X: Sowianie wschodni na emigracji. Literatura – kultura – jzyk pod redakcj B. Kodzisa i M. Giej, i dokonanie w nim jakichkolwiek zmian jest ju niemoliwe, zdecydowaam si opublikowa ten artyku jeszcze raz – tym razem w wersji rozszerzonej i zmienionej zgodnie z uwagami i uzupenieniami gwnego uczestnika tamtych wydarze – prof. Igora Mielczuka. Panie Profesorze! Bardzo dzikuj za okazan mi pomoc i yczliwo!

Wprowadzenie Kada epoka charakteryzuje si wasnymi upodobaniami, tendencjami, tym, co dominuje i stanowi jej „mod. Jest te „moda naukowa. Pisze o niej Frumkina w artykule zarysowujcym rozwj jzykoznawstwa rosyjskiego w minionym stuleciu [2001]. Istniaa „moda na studia w zakresie strukturralizmu, na badania statystyczne, wyparta nastpnie przez dominujce i obecnie podejcie socjolingwistyczne, psycholingwistyczne czy jzykoznawstwo kognitywne, eby wymieni choby te najbardziej ekspansywne .

„Moda naukowa zwykle idzie w parze z istniejcym „zapotrzebowaniem. Aleksandr E. Kibrik aforystycznie przedstawi zadania jzykoznawstwa jako przejcie od „co-lingwistyki (opisanie struktur) przez „jak-lingwistyk (opisanie procesw) do „dlaczego-lingwistyki (wyjanienie zaobserwowaAnna Ginter nych zjawisk) [pod. za: Фрумкина 2001: 9]. Wymieni tym samym kolejno nastpujce po sobie etapy rozwoju nauki o jzyku i dominujce w niej kolejne tendencje. Podstaw mia stanowi strukturalizm, ktry dostarczy danych do prowadzenia dalszych obserwacji. I ta wanie „moda na strukturalizm opanowaa wszystkie dziedziny bada – w tym oczywicie jzykoznawstwo .

„Moda naukowa w duym stopniu zaley od obszaru i panujcych na nim uwarunkowa polityczno-spoecznych, a take od charyzmatycznej jednostki i jej wpywu na zasig rozpropagowania tej czy innej idei. Tak wybitn jednostk w dziedzinie jzykoznawstwa jest Igor Aleksandrowicz Mielczuk

– posta doskonale znana w krgach lingwistyki rosyjskiej jako twrca teorii Sens–Tekst i naczelny przedstawiciel Moskiewskiej Szkoy Semantycznej w latach szedziesitych i siedemdziesitych. Ze wzgldu na niebagatelne osignicia naukowe i rodzaj opracowanej teorii porwnywany by niejednokrotnie do Noama Chomsky‘ego [Toth 1977: 14] i okrelany jako a legend in his own time [Жолковский 1997–1998: 1]. Nie trzeba by jzykoznawc, by zna nazwisko Chomsky‘ego, cho „moda na strukturalizm czy jzykoznawstwo generatywne przemina. Dlaczego zatem Mielczuk pozostaje nieznany, a jego teoria niedoceniana poza granicami Rosji, nawet w krgach specjalistw w zakresie nauki o jzyku i komunikacji? By moe powodem bya swoista izolacja bada naukowych prowadzonych w Zwizku Radzieckim i bardzo ograniczone moliwoci wymiany dowiadcze z jzykoznawcami z krajw zachodnich. Inn przyczyn moga by te emigracja Mielczuka i przeniesienie bada na grunt, na ktrym zapotrzebowanie na teorie wyjaniajce funkcjonowanie jzyka byo ju zaspokojone przez prace Chomsky‘ego. Warto wic przybliy sylwetk profesora Igora Mielczuka. Naleaoby jednak zacz od umiejscowienia jego postaci w historii rozwoju jzykoznawstwa rosyjskiego .

Specyfika strukturalizmu radzieckiego Rewekka Frumkina w artykule Лингвистика вчера и сегодня о честном слове дворянина [2001] przyblia okolicznoci towarzyszce pojawieniu si strukturalizmu na gruncie jzykoznawstwa radzieckiego, gwne kierunki jego rozwoju i jego czoowych przedstawicieli. Jak twierdzi, baz konceptualn dla wspczesnego jzykoznawstwa rosyjskiego stanowi wczesny strukturalizm

– zwizany z Ferdynandem de Saussure‘em i przedstawicielami nauki rosyskiej – twrcami Moskiewskiej Szkoy Fonologicznej oraz czonkami OPOYAZu (ОПОЯЗ – Общество изучения поэтического языка lub Общество изучения теории поэтического языка). Kurs jzykoznawstwa oglnego znany by czonkom Moskiewskiego Koa Jzykoznawczego ju w 1918, a w 1933 praca de Saussure‘a zostaa wydana w tumaczeniu rosyjskim A. Suchotina, co dowodzi moe ju zachodzcej recepcji zaoe strukturalistycznych. Moskiewskie Koo Jzykoznawcze (pniejsza Moskiewska Szkoa Fonologiczna) i OPOYAZ wyrosy na tym samym gruncie, co Szkoa Praska. Mona zatem powiedzie, e w Moskwie i Pradze podstawy strukturalizmu europejskiego w zakresie jzykoznawstwa znane byy na przeomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku [por.: Фрумкина 2001: 4] .

Igor Aleksandrowicz Mielczuk: midzy nauk a ideologi | 31 Jak wiadomo, zainteresowania grup ukierunkowanych na strukturalizm nie ograniczay si do jzykoznawstwa i obejmoway rwnie m.in. folklor, poetyk, struktur tekstw literackich, tzn. filologi w ogle. Wanie z powodu tak szerokiego zakresu strukturalizm rosyjski jako system pogldowy dotknity zosta przez, jak to okrela Frumkina, wszystkie „okropnoci okresu lat 30.–

50. i z pocztkiem „odwily zaowocowa „nowym jzykoznawstwem [Фрумкина 2001: 4]. Pami o tych czasach przetrwaa m.in. w postaci dwch prac:

podrcznika do jzyka rosyjskiego dla wyszych uczelni, znanego jako „Avanesov i Sidorov, oraz Wprowadzenia do jzykoznawstwa Reformatskego .

Jzykoznawstwo odrodzio si w ZSRR w poowie lat pidziesitych, w znacznej mierze dziki rehabilitacji cybernetyki i ywemu udziaowi wybitnych rosyjskich matematykw, m.in. A. Liapunowa, A. Kolmogorowa i A. Berga. Poczywszy swoje siy z ideami przedstawicieli wczesnego strukturalizmu radzieckiego, wrd ktrych byli wspomniani ju A. Reformatskij, P. Kuznecow i W. Sidorow, matematycy ksztatowali mode pokolenie ludzi nauki – absolwentw studiw filologicznych poowy lat pidziesitych. To mode pokolenie widziao swoje zadanie w przeksztacaniu jzykoznawstwa w nauk cis lub moliwie jak najbardziej cis, co przez dugie lata stanowio dla nich swoiste credo .

Najwiksze osignicia w zakresie jzykoznawstwa rosyjskiego zwizane s przede wszystkim z okresem „burzy i naporu, obejmujcym przeom lat pidziesitych i szedziesitych minionego stulecia. Gwnym przedmiotem bada by wwczas automatyczny przekad tekstw. I cho istnienie programw komputerowych obsugujcych tumaczenie tekstw jest dzi zasug nie projektu przekadu automatycznego, lecz computer science, jak to zwykle bywa w nauce – podjte zadania stymuluj myl badawcz [por.: Фрумкина 2001: 2–3] .

Denia do opracowania funkcjonalnych systemw przekadu automatycznego spowodoway podjcie w latach pidziesitych prb formalnego opisu jzykw .

Wiodcymi jzykoznawcami okresu „burzy i naporu byli Igor Mielczuk i Aleksandr okowski, tworzcy pniej wraz z Jurijem Apriesjanem oraz grup zwolennikw ich idei Moskiewsk Szko Semantyczn .

Przybliajc kolejne etapy rozwoju jzykoznawstwa jako dziedziny naukowej, nie mona nie przypomnie, i rozwj w przebiega na obszarze, na ktrym nauka bya utosamiana z ideologi. Leonid Breniew, podczas uroczystoci zwizanych z jubileuszem 250-lecia Akademii Nauk, tak okreli kodeks postpowania czowieka nauki:

Bez wzgldu na dziedzin, w ktrej radzieccy naukowcy pracuj, wyrniaj si zawsze jedn cech – wysokim poziomem wiadomoci komunistycznej i patriotyzmem radzieckim [za: Wren 1977: 18; t. A. G.] .

Sowa te to doskonae preludium do opisu warunkw towarzyszcych pracy naukowej w Zwizku Radzieckim. Moliwo otrzymania pracy, wyszych stanowisk, nawet wyszego wynagrodzenia (w ramach tego samego stanowiska) czy stypendium naukowego uzalenione byy od przynalenoci do Partii Komunistycznej lub organizacji partyjnej. Tej zasadzie podlega te 32 | Anna Ginter przywilej, ktry dla pracownika naukowego mia najwysz warto – moliwo wyjazdu za granic do zachodnich orodkw akademickich. Z przywileju tego mogli korzysta tylko ludzie „sprawdzeni i „godni zaufania. Ju samo podejrzenie o kontakty z dysydentami uniemoliwiao lub przynajmniej powanie utrudniao uzyskanie zgody na wyjazd. Najwaniejszymi „dokumentami zaczanymi do wniosku formalnego byy „charakterystyka wnioskodawcy sporzdzana przez pracodawc, a wic dyrektora danego instytutu, oraz opinia z Biura Partyjnego w instytucie (co zdaniem prof. Mielczuka byo znacznie gorsze ni uzyskanie opinii dyrektora). Ostateczn opini za wydawaa bliej nieokrelona „komisja wyjazdowa Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej, po konsultacji z regionalnym komitetem partyjnym [por.: Wren 1977: 19] .

Przed wyjazdem pracownik naukowy otrzymywa instrukcje od przedstawicieli partii dotyczce jego zachowania i postpowania za granic. Po powrocie natomiast skada pisemny raport o tym, co robi i z kim si spotka. Na tej podstawie uznawano go za czowieka, ktry albo jest „czysty i mona rozwaa moliwo jego kolejnych wyjazdw, albo budzi podejrzenia i naley go tego prawa pozbawi (przynajmniej na pewien czas). Warto zaznaczy, e do wstrzymania zgody na ponowny wyjazd wystarczyy zbyt przyjacielskie relacje z gospodarzami podejmujcymi podczas poprzedniej wizyty, nawet gdy odbywaa si ona w pastwie nalecym do tzw. bloku socjalistycznego [por.: Wren 1977: 19] .

W takiej wanie atmosferze polityczno-spoecznej rozpoczyna swoj dziaalno naukow Igor Mielczuk .

Igor Mielczuk z crk - koniec lat Igor Mielczuk i Jurij Apresjan (http://foto.ruslang.ru) 60-ych (http://www.igrunov.ru) Igor Mielczuk – lata pracy w Instytucie Jzykoznawstwa Z oglnych informacji zamieszczonych na stronach encyklopedii internetowych – Википедии (http://ru .

wikipedia.org) oraz QuickSeek Encyclopedia (http://igormelchuk.quickseek.com) – dowiadujemy si, e Igor Mielczuk ukoczy studia na Wydziale Filologicznym Moskiewskiego Uniwersytetu Pastwowego w zakresie jzyka hiszpaskiego. Nie jest to jednak prawda, gdy Igor Aleksandrowicz Mielczuk: midzy nauk a ideologi | 33 zgodnie ze sowami samego Mielczuka w 1954 roku kierunek ten zosta nagle z nieznanych przyczyn zamknity, w zwizku z czym przyszo mu koczy filologi francusk. W 1956 roku rozpocz prac w Instytucie Jzykoznawstwa Akademii Nauk ZSRR, gdzie pracowa nad przekadem maszynowym. Od 1974 roku prowadzi badania w zakresie teorii Sens–Tekst, ktrej jest wsptwrc .

O osobie profesora, jego zainteresowaniach i pracy pisz jego wsppracownicy i koledzy, wrd nich wspomniani ju wczeniej R. Frumkina i A. okowski. Jak twierdz, w czasie studiw na Wydziale Filologicznym Moskiewskiego Uniwersytetu Pastwowego znany by wrd kolegw jako ten, ktry „zna 10 jzykw, 100 pieni i 1000 anegdot [Жолковский 1997–1998: 1]. By nie tylko niekwestionowanym liderem w yciu naukowym, lecz rwnie charyzmatyczn osobowoci – zaraa swoimi pasjami kadego, kto tylko gotw by na to wezwanie odpowiedzie: od studentw po profesorw .

Mimo wysokiej redniej, napotka trudnoci w kontynuowaniu nauki po ukoczeniu studiw magisterskich. Jego opiekun naukowy, Wiaczesaw W .

Iwanow, straci prac po ujawnieniu jego kontaktw z dysydentem, pniejszym laureatem Nagrody Nobla – Borysem Pasternakiem. Mielczuk napisa wwczas list do ministra szkolnictwa w obronie profesora [Toth 1977: 14–15], w konsekwencji czego zosta wyrzucony ze studiw doktoranckich na Uniwersytecie Moskiewskim .

Po tym wydarzeniu Mielczuk w wikszym zakresie zaj si przekadem maszynowym. Prowadzone badania zaowocoway szeregiem artykuw i prezentacji. Zdobyte w ten sposb uznanie jego zdolnoci, umiejtnoci i osigni pomogo mu w uzyskaniu stopnia kandydata nauk (odpowiednik polskiego doktora nauk). Nie wyraono jednak zgody na obron rozprawy doktorskiej (pol. – habilitacyjnej), na co wpyw miay niewtpliwie kolejne listy i postawa antyradziecka. W jednym z listw prosi o „zrozumienie dla dysydentw Julia Daniela i Andrieja Siniawskiego w 1966 roku, w innym protestowa wobec inwazji ZSRR na Czechosowacj w 1968 r .

Wspominajc lata wsplnie spdzone na studiach i badaniach, w artykule napisanym z okazji jubileuszu jego pidziesiciolecia, okowski z poczuciem humoru pisze o przekonaniach i marzeniach profesora [1997–1998: 2–3]. Jak podaje, szczcie Mielczuk dostrzega w tym, by wiedzie, co naley robi, i robi to. Sam przyznawa, e szczciem bya dla niego moliwo opisywania sufiksw hiszpaskich rzeczownikw odczasownikowych -cin i -miento. Pniej sens ycia, szczcie i jedyny cel lingwistyki widzia w pracy nad algorytmami przekadu maszynowego, a nastpnie w tym, by opracowywa ju nie algorytmy, a wyliczenia, by utworzy model Sens–Tekst... Wszystko inne zawsze traktowa jak niepotrzebne, a nawet szkodliwe .

O zaangaowaniu Mielczuka i jego zespou w prace nad przekadem automatycznym wiadczy fakt, e przez pewien okres zajci byli opracowywaniem algorytmw bez dostpu do maszyn (sowo „komputer pojawio si znacznie pniej). Okolicznoci te nie umniejszay jednak wartoci zadania formalnego opisu jzyka i przygotowania algorytmw, ktrych poprawno sprawdzano rcznie [patrz: Фрумкина 2001: 6] .

34 | Anna Ginter Ostatecznym celem, jak humorystycznie podaje dalej okowki, byo dla Mielczuka utworzenie takiego spoeczestwa, w ktrym wszystkie decyzje podejmowane bd przez maszyny, dziki czemu zostanie zapewnione bezpieczestwo i szczcie jego dzieci. Gwarancj takiego stanu rzeczy bdzie fakt, e owe maszyny stworzy on sam. Sugestie, i postp techniczny prowadzi do konstruowania foolproof machines, dostpnych dla kadego terrorysty, odrzuca z rozdranieniem. A std ju niedaleko do innej ulubionej jego idei: „Czowiek

– to rozum. Wszystko pozostae pochodzi od zwierzt – uczucia, pragnienia, podwiadomo, sztuka itd. Ludzko dawno ju byaby szczliwa, gdyby wszyscy kierowali si rozumem – jak ja – mawia [za: okowski 1997–1998: 3;

t. A. G.] .

Zabawne jest to, e w rzeczywistoci Mielczukiem kieroway tysice pragnie i potrzeb. W rezultacie wiecznie si spnia, referaty pisa w metrze, „rozrywa si na czci midzy rnymi wspautorami, chorujcymi krewnymi, dziemi, publikacjami, wdrwkami, miastami. y w ogromnym napiciu, co nie pozostawao obojtne dla jego zdrowia [por. okowski 1997–1998: 3] .

W Instytucie Jzykoznawstwa, mimo ogromnych zasug, popularnoci i gotowoci pjcia na pewne kompromisy, Mielczuk by stopniowo odrzucany przez panujcy system i zanurzone w nim spoeczestwo radzieckie jako „ciao obce. O jednej z takich sytuacji wspomina okowski [1997–1998: 1]: Trwaa przerwa semestralna, gdy nieoficjalnie i nieodpatnie w laboratorium Instytutu Jzykw Obcych Mielczuk kierowa pracami nad realizacj modelu Sens – Tekst. Dyrektor Instytutu, czy to z nienawici do niego, czy te z obawy przed jego wpywem i wasn odpowiedzialnoci, przerwaa prace i zakazaa mu wstpu do laboratorium [okowski 1997–1998: 1] .

Naley te wspomnie, e nawet sama teoria Sens – Tekst nie znalaza uznania w Zwizku Radzieckim. Co wicej, osoby skupione wok niej rzadko i niechtnie zapraszane byy na konferencje i colloquia, a wiodce czasopisma specjalistyczne nie przyjmoway do publikacji artykuw prezentujcych jej zaoenia. Wrd gwnych powodw takiej sytuacji Mielczuk wymienia niemarksistowski charakter teorii, szerokie wykorzystanie w niej aparatu matematycznego i quasi-matematycznego oraz jej odniesienie do jzykoznawstwa zachodniego [por.: Mielczuk 1981: 27–28]. Innym powodem bya te niewtpliwie postawa samego Mielczuka .

Dotkliwie odczuwajc konsekwencje wynikajce z wystpowania przeciwko wadzy radzieckiej, Mielczuk wyrazi al i skruch za napisanie listw i okazane w ten sposb poparcie dla dysydentw i dziaalnoci uznanej za antysowieck. Jak przyzna pniej, uczyni to ze strachu [Toth 1977: 15]. Akt samokrytyki polepszy nieco jego sytuacj. Nadal jednak odmawiano mu zgody na wyjazdy na zagraniczne konferencje naukowe (w latach 1971–1975 przynajmniej siedmiokrotnie) – nawet wwczas, gdy strona zapraszajca oferowaa pokrycie kosztw podry. Powd tych odmownych decyzji Wiktoria Jarcewa, dyrektor Instytutu Jzykoznawstwa Akademii Nauk ZSRR, w ktrym wwczas

pracowa, wyjania nastpujco:

Igor Aleksandrowicz Mielczuk: midzy nauk a ideologi | 35 Nie wysyalimy Igora Aleksandrowicza za granic, gdy kady naukowiec radziecki reprezentuje za granic nasz system i nasz ideologi radzieck, a Igor Aleksandrowicz zawsze podkrela: to jest moje, to moje osobiste zdanie‘... Albo Igor Aleksandrowicz jest z nami, albo z nimi [pod. za: Toth 1977: 15; t. A. G.] .

Igor Mielczuk – rok 1976 We wspomnianych ju Википедии oraz QuickSeek Encyclopedia czytamy, e w 1976 roku Igor Mielczuk zosta zwolniony z pracy w Instytucie z powodu wystpienia w obronie dysydentw (A. Sacharowa oraz uwizionego i powanie chorego Siergieja Kowaliewa – jak dodaje w swoim komentarzu Profesor) i podejmuje decyzj o wyjedzie ze Zwizku Radzieckiego. Od 1977 mieszka w Kanadzie i pracuje jako profesor na kierunku jzykoznawstwa i przekadu na uniwersytecie w Montrealu. Znacznie wicej wiata na ycie Profesora i okolicznoci emigracji rzuca American Journal of Computational Linguistics The Finite String, ktry w numerze z lutego 1977 roku publikuje szereg listw i wypowiedzi zwizanych z sytuacj, w jakiej znalaz si Mielczuk – midzy innymi list otwarty Profesora skierowany do zachodnich kolegw, napisany 16 maja 1976 roku, wystosowany na rce Donalda Walkera (czonek komitetu redakcyjnego The Finite String, pracownik Centrum Sztucznej Inteligencji w Stanford Research Institute), w ktrym kieruje uwag rodowisk zagranicznych na tragiczny los ludzi nauki w Zwizku Radzieckim. Warto przybliy zatem na ich podstawie wydarzenia prowadzce do porzucenia przez Mielczuka ojczystego kraju .

Zgodnie z regulaminem obowizujcym w Akademii Nauk modsi pracownicy naukowi zatrudniani byli na 3 lata, starsi za na 5 lat. Po upywie tego czasu Rada Naukowa (Ученый Совет) poszczeglnych instytutw podejmowaa decyzj o ponownym wyborze na kolejne 3 lub 5 lat. Byy to zwykle rutynowe procedury przeprowadzane pod nieobecno osb zainteresowanych. W przypadku, gdy decyzja bya nieprzychylna, pracownika zwalniano w okresie nieprzekraczajcym roku od dnia posiedzenia Rady [por.: Mielczuk 1977: 9] .

Od pocztku swojej pracy w Instytucie Jzykoznawstwa do 1976 roku Igor Mielczuk opublikowa ponad 150 prac z zakresu jzykoznawstwa, w tym kilka ksiek. Wiele jego artykuw zostao przetumaczonych i opublikowanych w USA, Francji, Hiszpanii, Zachodnich i Wschodnich Niemczech, Polsce i na Wgrzech. Wielokrotnie zapraszano go do wzicia udziau w midzynarodowych konferencjach jzykoznawczych, na ktrych wygasza wykady i referaty, a take do uczestnictwa w komitetach redakcyjnych kilku zachodnich czasopism jzykoznawczych .

Mimo tak bogatego dorobku naukowego, 25 marca 1976 roku Rada Naukowa Instytutu Jzykoznawstwa Akademii Nauk ZSRR w Moskwie w skadzie: Wiktoria Jarcewa (dyrektor Instytutu Jzykoznawstwa), Jurij Jelisiejew, Walientin Jefimow, Wadimir Arakin, Nikoaj Baskakow, Trofim Biertagajew, Nikoaj Czemodanow, Junus Diesjeriew, Ninel Gadzijewa, Mirra Guchman, Georgij Klimow, Renat Kotow, Giennadij Kolsanski, Muhammed Kumachow, Klara Majtinskaja, Siergiej Mironow, Kenesbaj Musajew, Wiera Rastorgujewa, Natalia Sljusariewa, Aleksandr Swiejcer, Edgem Tienisjew, Oleg 36 | Anna Ginter Trubaczew, Said Chajdakow i Igor Wardul, podja decyzj o nieprzedueniu mu umowy o prac na kolejne 5 lat. Rezultat tajnego goso-wania przedstawia si nastpujco: 19 gosw przeciw dalszemu zatrudnieniu, 2 za, 3 niewane. 8 kwietnia Mielczuka poinformowano o zwolnieniu z pracy z dniem 18 maja .

[Mielczuk 1977: 1] Co ciekawe, niektrzy czonkowie Rady byli nie tylko kolegami z pracy, ale te przyjacimi Profesora, z ktrymi pozostawa w prywatnych bliskich kontaktach. Nikt jednak nie omieli si publicznie wystpi w jego obronie .

Wiktoria Jarcewa decyzj o zwolnieniu Igora Mielczuka tumaczya jego brakiem kompetencji i niesumiennoci. Zgodnie z jej wypowiedzi, prace prowadzone przez profesora Mielczuka nad przekadem maszynowym i systemem

nim zarzdzajcym nie zmierzay do praktycznych rezultatw. Co wicej, projekt ten, tak wany dla Instytutu, by bardzo daleki od zakoczenia, co jej zdaniem wiadczyo o zaniedbaniach ze strony jego gwnego koordynatora [patrz:

Trojanowski 1977: 20–21]. Sam Mielczuk przyczyn zwolnienia upatruje w licie opublikowanym 26 stycznia 1976 roku w New York Times, w ktrym wyrazi swoje poparcie dla Andrieja Sacharowa i protest przeciwko aresztowaniu i osdzeniu w wizieniu wybitnego biofizyka Siergieja Kowalewa, skazanego na 7 lat wizienia i 3 lata wygnania .

Decyzja Rady oznaczaa dla Mielczuka brak moliwoci znalezienia zatrudnienia gdziekolwiek w Zwizku Radzieckim. Nie pozwolono mu uczy, nawet uczestniczy w niektrych konferencjach, podrowa za granic. Ponadto od pewnego czasu, z powodu wczeniejszych protestw wobec dziaa wadz radzieckich skierowanych przeciwko pracownikom naukowym, artykuw Profesora nie publikowano w wiodcych radzieckich czasopismach jzykoznawczych. Wydawanie jego prac byo aktem heroizmu ze strony wydawcw .

Drugi tom monografii Опыт теории лингвистических моделей „Смысл – Текст”, efekt wieloletniej pracy, ponad 8 lat czeka na wydanie – bez rezultatu [Mielczuk 1977: 11]. Jego prace wycofywano z bibliotek, za te, ktre powoyway si w swej treci do rezultatw bada i przemyle Mielczuka, publikowano ponownie w wydaniach poprawionych [Toth 1977: 14] .

W takich warunkach Profesor nie mg kontynuowa swojej pracy naukowej nad teori Sens – Tekst. Stan przed tragicznym wyborem: albo pozosta w kraju i wie pozbawion sensu i nadziei egzystencj na granicy ubstwa, albo wyemigrowa, by moe na zawsze porzucajc ojczyzn, krewnych i przyjaci .

Zamiast podsumowania Po opublikowaniu listu otwartego Igor Mielczuk spotka si z du yczliwoci ze strony rodowisk naukowych. Swoje poparcie dla niego wyrazili m.in. Noam Chomsky i Arnold Evers (New York Times, 10 kwietnia 1976, s. 26). Zdecydowa si jednak opuci Zwizek Radziecki. Od 1977 roku mieszka w Montrealu i pracuje na stanowisku profesora na tamtejszym uniwersytecie. Z powodzeniem te prowadzi badania wok zagadnie zwizanych z modelami Sens – Tekst, nie podajc za zmieniajcymi si „modami naukowymi .

Igor Aleksandrowicz Mielczuk: midzy nauk a ideologi | 37 Nie mona zaprzeczy, e represje zastosowane w stosunku do niego w Moskwie odcisny swoje pitno na jego karierze zawodowej. Na dowd tego wystarczy poda choby pewne fakty zwizane z publikacj jego pracy powiconej modelowi Sens – Tekst. W 1971 roku jedno z wydawnictw zachodnioniemieckich zaproponowao wydanie ksiki, jednak Instytut Jzykoznawstwa nie wyrazi na to zgody. Pierwszy tom pracy pojawi si w druku w 1974 roku, wydanie drugiego natomiast, ktry mia si ukaza rwnoczenie z pierwszym, wci opniano, a wreszcie wstrzymano [Toth 1977: 15] .

Powoujc si na opini jednego z jzykoznawcw amerykaskich i cytujc jego sowa, Toth twierdzi, e gdyby praca Mielczuka zostaa opublikowana natychmiast po napisaniu, uznano by j za klasyk, jeli nie bibli teorii lingwistycznej. Jak podaje dalej, jest ona ambitn prb „integracji radzieckiego ujcia analitycznego i amerykaskiego deskryptywizmu w czasie, gdy ich synteza zdawaa si niemoliwa [Toth 1977: 15; t. A. G.]. Opnienie jej wydania wpyno na zmniejszenie wartoci zawartych w niej wnioskw – po upywie tak dugiego czasu od ich sformuowania nie byy ju ani tak rewolucyjne, ani tak nowatorskie .

Do przyczyn, dla ktrych profesor Mielczuk nie odnis na Zachodzie sukcesu, na jaki zasugiwa, naleaoby te zaliczy ogln sytuacj nauki i kierunki jej rozwoju. I tu zgodz si z sugesti profesora Zygmunta Saloniego wypowiedzian po zapoznaniu si z treci niniejszego artykuu: rozwj poszczeglnych koncepcji lingwistycznych doprowadzi do ogromnej dyferencjacji. Nie istnieje ju jedna nauka o jzyku, lecz wiele rnych szk i teorii. Poszczeglne szkoy przybieraj posta hermetycznie zamknitych rodowisk prezentujcych idee niezrozumiae dla innych. Igor Mielczuk opracowa swj model po rosyjsku i dla jzyka rosyjskiego, i przede wszystkim dla ludzi posugujcych si rosyjskim ma on widoczne zalety. I tu jednak znany jest przede wszystkim badaczom o podobnych zainteresowaniach i podobnym kierunku pracy naukowej, co w kontekcie wczeniejszych sw wydaje si zrozumiae .

Igor Mielczuk dzisiaj (http://www.ismtcl.org)38 | Anna Ginter

Bibliografia Жолковский А. К., [1997–1998], О Мельчуке, изд.: Лаборатория Конструирования и Оптимизации Программ, Институт Систем Информатики СО РАН, http://pcosrv. iis.nsk.su/simics/informatics/fet/zholkov.htm .

Жолковский А. К., [2003], Эросипед и другие виньетки, Водолей Publisher, Москва .

Курицын В., [1994], Александр Жолковский: Ты наслаждаешься балетом каждой фразы, http://www.usc.edu/dept/las/sll/rus/inter/kurint.htm .

Фрумкина Р. М., [2001], Лингвистика вчера и сегодня о честном слове дворянина, „Новое Литературное Обозрение, № 50 (2001), http://www.nlo.magazine.ru/scientist/52.html .

Mielczuk I., [1977], An Open Letter to Colleagues, [w:] The Finite String..., s. 9–11 .

Mielczuk I., [1981], Meaning – Text Models: A Recent Trend in Soviet Linguistics, Annual Review of Anthropology 10, s. 27–62 .

The Finite String – American Journal of Computational Linguistics, vol. 14, nr 1, luty 1977, http://acl.ldc.upenn.edu/J/J79/J79-1059.pdf Toth R. C., [1977], Soviet Linguist Fired for ‘Ideological Mistakes’, Los Angeles Times, 2 czerwca 1976, cz. I, s. 1,7, [w:] The Finite String..., s. 14–17 .

Troyanovsky I., [1976], Soviet Dismissal of Igor Melchuk, Los Angeles Times, 7 sierpnia 1976, cz. II, s. 4, [w:] The Finite String..., s. 20–21 .

Wren C. S., [1977], Dismissal of Soviet Linguist Exemplifies Moscow’s Political Curbs on Science, New York Times, 16 czerwca, 1976, s. 16, [w:] The Finite String..., s. 17–20 .

–  –  –

In 1976 Igor Melchuk, one of the most outstanding Soviet linguists, was dismissed from the Institute of Linguistics of the USSR Academy of Science in Moscow. He had failed to pass a recertification and lost his position as senior research associate for his political nonconformism. The present paper aims at presenting the events as well as ideological situation that determined the decision made by Professor Igor Melchuk to emigrate from the Soviet Union .

Folia Linguistica Rossica 7 | 39 Юлия Гливинска-Котыня (Лодзинский университет) Прагматический анализ избранных высказываний В. Путина Предметом данной работы является анализ политического воздействия на общественное мнение на примере высказываний действующего премьера Российской Федерации Владимира Путина. Мы постараемся ответить на вопрос, каким образом и при помощи каких языковых средств Путин манипулирует сознанием своего электората, который легко ему доверяется .

Итак, в статье мы сосредоточимся на влиянии высказываний B. Путина на его слушателей. Наша задача состоит в том, чтобы выяснить языковой феномен политика и определить, в чeм он выражается. Выводы будут сделаны и истолкованы на основе наблюдаемых данных об анализируемой личности, на основании интуитивного представления о ней, которое сложилось под влиянием эфирного образа политика, а также на базе восприятия Путина остальными СМИ .

В настоящей работе будут использованы следующие методы научного анализа: метод выборки материала из СМИ, описательный, классификационный, сопоставительный и интерпретационный .

Прежде чем начать наши рассуждения на заданную тему, необходимо обратиться к теоретическим основам, благодаря которым мы сможем точнее охарактеризовать ораторские способности Путина. Думается, что политический дискурс и политическая риторика являются главным звеном и составляющими элементами любого высказывания премьера. Как политический дискурс, так и политическая риторика, занимаются механизмами манипулирования человеческим сознанием. Именно умение навязать слушателю своe мнение отличает хорошего оратора, в том числе и политика. Путина, несомненно, можно причислить к узкому кругу выдающихся, одарeнных красноречием политиков.

Главное его credo выражается в принципе, который гласит, что: „Речь политика (за некоторыми исключениями) оперирует символами, а еe успех предопределяется тем, насколько эти символы созвучны массовому сознанию [Демьянков 2002:

33]. Политический дискурс и политическая риторика тесно связаны друг с другом. Ведь, как в первом, так и во втором случае, главной категорией воздействия на слушателя является категория убеждения. Убедительной речь может быть за счeт красноречия, разнообразия и прозрачности, т.е. еe суть быстро понимается адресатом [Рунет 1]. Несомненно, выразительности и своеобразности речи Путина придают различные языковые фигуры .

Из вышесказанного следует, что язык, а вернее, точное его использование в определeнных ситуациях – этo и есть один из главных элементов 40 | Юлия Гливинска-Котыня межличностного общения. Данной задачей, а именно вопросом воздействия людей друг на друга при помощи языка, занимается один из разделов семиотики – прагматика .

В связи с вышесказанным наш анализ высказываний B. Путина будет проводиться с прагматической точки зрения. Мы рассмотрим не только языковые средства, благодаря которым Путин умело влияет на поведение своих слушателей, но и значение отдельных слов и выражений, а также мотивировку использования определeнных языковых структур в различных ситуациях .

Речь Владимира Путина, несомненно, представляет собой мозаику разных языковых стилей с преобладанием просторечной, и даже, можно сказать, жаргонной лексики. Тем не менее выражения вышеназванных стилей отнюдь не упрощают высказываний бывшего президента, а даже их обогащают. К тому же, политик, опускаясь порою до уличной, всенародной и всемипонимаемой лексики, становится тем самым с народом наравне. Своим поведением Путин заявляет, что он такой же, как и все его соотечественники. Таким образом, гениально улавливая настроения своего электората, oн умело управляет его сознанием. Интересно подчеркнуть также и то, что многие высказывания Путина стали со временем крылатыми выражениями. Политик формирует новую фразеологию, которая в русском языке уже получила название путинизмы или путинки. Причeм важно отметить, что путинизмы понятны только русскому слушателю, так как они основаны на русской культуре, истории, олицетворяя тем самым менталитет русской души. Для иностранного слушателя переведeнные путинизмы теряют свою яркость и колкость высказывания .

В данной статье будет представлена только зарисовка языковых способностей Путина на примере нескольких его высказываний, которые можно классифицировать в следующие группы: афоризмы, касающиеся чеченского вопроса, обращения Путина к российским политическим деятелям, обращения, содержащие „державную лексику, выступления премьера на пресс-конференциях .

Одним из самых ярких афоризмов Путина, который принeс ему огромную популярность, является знаменитая фраза мочить в сортире, произнесeнная им на пресс-конференции в Астане.

Политик выразился следующим образом:

Российские самолeты наносят и будут наносить удары в Чечне исключительно по базам террористов, и это будет продолжаться, где бы террористы не находились... Мы будем преследовать террористов везде в аэропорту – в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире иx замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно [Рунет2] .

В вышеуказанном фрагменте высказывания Путина можно найти следующие риторические фигуры:

Прагматический анализ избранных высказываний Путина | 41 повторы: наносят и будут наносить; в аэропорту – в аэропорту – они усиливают тон высказывания и подчeркивают детерминацию действия;

парентеза (вставка): вы уж меня извините – служит смягчению сказанного далее;

многосоюзие – благодаря нагромождению союзов и складывается впечатление последовательности действия – таким образом сформулированная речь, несомненно, может вселять доверие;

метафора – наносить удары – более образное словесное оформление глагола бомбардировать .

Запоминающейся фразой для большинства россиян стало всe-таки выражение мочить в сортире, поэтому, кажется, что стоит уделить ему немного больше внимания .

Мочить в сортире состоит из двух слов, которые можно причислить к арготической лексике. Глагол мочить происходит из арго преступного мира. По Елистратову он обладает даже тремя значениями: 1. Кого, куда, чем и без доп. Бить, избивать‘, 2. что и без доп. Делать что-либо быстро, активно; делать что-либо особенное‘, 3. Корки (или феньки, пенки, номера и т. п.) мочить – устраивать что-либо необычное, смешное, запоминающееся, яркое, сочное, остроумное, неподражаемое‘ [Рунет3]. Словарь воровского жаргона даeт немного другое определение глагола мочить, т.е .

убивать‘ [Рунет4]. Однако более полное объяснение данного выражения представляет словарь В. В. Химикa. Читаем в нем, что мочить в сортире – это грубое, презрительное, жаргонное, криминальное выражение, обозначающее жестоко и беспощадно расправляться, убивать, лишать жизни;

избиение в сортире воспринимается как наиболее позорное, унижающее жертву‘ [Химик 2004: 576]. Думается, что Путин использовал данное словосочетание именно в таком значении – убивать, расправляться с террористами всемерно и везде .

Сортир, в свою очередь, со временем приобрeл окраску грубого, простонародного слова. Занимательна в данном случае история слова .

В XVIII – начале XIX века в русском светском обществе был моден французский язык. Вместо того, чтобы сказать: „Я иду в туалет, представители высших кругов отдавали предпочтение французскому выражению je dois sortir, что в переводе на русский язык означает: „Мне надо выйти./Я должен выйти. Именно от глагола sortir образовался эвфемизм со скрытым значением туалет‘ [Рунет5] .

Как показал проведeнный анализ, Путин, используя лексику преступного мира, заявил, что с террористами Россия будет поступать таким же образом, как и они с Россией. Такие мощные слова в их адрес должны были показать, что российская власть ни перед чем не остановиться в борьбе с террористами. Знаменательно также употребление Путиным местоимения „мы: мы будем преследовать, мы поймаем, мы замочим. Тем самым подчeркивается, что не только власть, но и все россияне солидарны в этой 42 | Юлия Гливинска-Котыня борьбе. Политик как бы заявил, что народ будет действовать сообща с властью и наоборот, и только как одно целое „мы – русский народ, представляем собой определeнную силу. Из вышесказанного вытекает, что Путин мастерски вычислил настроения своих граждан и умело обернул свои наблюдения в политический лозунг, тем самым становясь воплощением чаяний русского народа .

Необходимо подчеркнуть, что меткие, язвительные и малоприятные для оппонента фразы появлялись в высказываниях Путина особенно часто на его встречах с деятелями российской политической сцены, а также в заявлениях, касающихся сферы внешней политики.

Одним из примеров такой ситуации может послужить следующее обращение Путина:

Проработайте вопрос об изменении стандартов строительства жилых домов, прежде всего жилых домов для военнослужащих, и начнeм с Дальнего Востока. Я обращаю на это ваше внимание и хочу, чтобы это было сделано быстро и достойно российского офицерства, чтобы люди наши перестали жить в этих вонючих хрущeвках [Рунет2] .

В данном фрагменте очень чeтко выражен повелительный тон в форме приказа, чему способствует прежде всего повелительное наклонение и изъявительное наклонение первого лица единственного числа, а также другие языковые средства:

– проработайте – повелительное наклонение;

– я обращаю, хочу – изъявительное наклонение;

– строительства жилых домов, прежде всего жилых домов – повтор подчeркивает и выделяет из всей речи главную еe суть, именно то, на что нужно обратить особое внимание;

– люди наши – инверсия, использованная с целью большего акцентирования слова люди;

– вонючих „хрущeвках” – вульгаризм вонючих усиливает эмоциональную окраску речи политика и передаeт также его личное отношение, отнюдь неположительное, к данной ситуации .

Следующим запоминающимся изречением Путина, в котором он выступает в роли учителя, старшего наставника, может послужить его обращение, произнесeнное в мартe 2006 года на совещании с членами правительства:

Мы будем сопли жевать здесь годами? Мы уже сколько говорим на эту тему – с 99-го года? Почти ничего не происходит, только одни разговоры. Все это шуруют туда, не переставая, в огромных количествах. И ничего не сделано для того, чтобы стимулировать переработку на территории России. Я обращал внимание правительства на этот вопрос уже несколько раз, и всe только разговоры. Я понимаю, с чем это связано, – и вы понимаете: это связано с лоббированием экспортеров. Они думают о своих экономических интересах, а вы должны думать об интересах российского народа [Рунет2] .

В приведeнном примере также прослеживается разнообразие риторических фигур:

Прагматический анализ избранных высказываний Путина | 43

– речь начинается двумя риторическими вопросами: Мы будем сопли жевать здесь годами? Мы уже сколько говорим на эту тему – с 99-го года? Политик не ожидал от своих собеседников ответа. Данные фигуры послужили усилению вопроса и выражению эмоций говорящего;

– сопли жевать – вульгаризм: тянуть время, медлить, бездействовать‘ [Рунет6]. Yпотребляя данное выражение, Путин намеревался пристыдить государственных служащих, приравнивая их к маленьким детям, жующим сопли;

– повтор: только одни разговоры подчeркивает бездействие чиновников;

– шуровать: 1. (что). проф. Перемешивать в топке горящее топливо .

Ш. угли. Ш. кочергой. Ш. в камине. // Вообще перемешивать, ворошить что-либо. Ш. костeр. Ш. раствор цемента‘, 2. разг.-сниж. Проявлять энергичную деятельность; быстро, энергично делать что-либо. Новый начальник вовсю шурует. Ш. на кухне. Ш. по магазинам‘ [Рунет7];

– выражение все это шуруют туда – выступает в тексте во втором значении проявлять энергичную деятельность‘; оно подчеркивает интенсивность действия, что служит ярким контрастом для бездейственных и апатичных российских служащих;

– изъявительное наклонение с модальным словом должны создаeт впечатление повелительного наклонения, с целью большего воздействия на слушателей: вы должны думать об интересах российского народа .

В данной ситуации Путин, бесспорно, выступает в роли „отца народа, заботящегося о России .

О том, что Владимир Путин не избегает в своих контактах с другими российскими деятелями резкого тона свидетельствует также следующeе его замечание:

Сюда нужно смотреть! И слушать, что я говорю! А если не интересно, то пожалуйста... [Рунет2] Политик в такой форме обратился к разговаривавшим на заседании президиума Госсовета и Совета Безопасности в ноябре 2003 года чиновникам. Таким образом Путин поставил всех на своe место и напомнил, кто здесь главный. Характерно также и то, что его речь заканчивается апосиопезиcoм – некой недосказанностью, означающей возможность выйти с заседания. Из вышесказанного вытекает, что Путин зачастую не говорит прямо, и такой приeм усиливает восприятие его слов среди собравшихся .

В приведeнных выше примерах прослеживается некая закономерность. Не вызывает сомнений тот факт, что в общении с деятелями российской политической сцены, Путин выступает в образе строгого учителя, готового наказать провинившихся и поощрить исполнительных политиков. К данной группе он использует выразительную лексику, с преобладанием повелительного наклонения, а также во многие его высказывания вплетены жаргонные элементы .

Путин славится своими афоризмами не только на родине, но также далеко за еe пределами. На многих международных встречах политик чаЮлия Гливинска-Котыня сто выражает свои мысли, прибегая к ярким, метким и непонятным иностранцам высказываниям. Именно некая загадочность и зачастую эмоциональность его речи и отличает российского политика на форумах мирового масштаба. Важно отметить, что на встречах международного уровня Путин употребляет прежде всего „державную лексику. Тем самым он хочет закрепить за Россией образ сильного государства, которое вместе с остальными державами решает проблемы всего мирового сообщества .

Можно это проследить на следующих примерах:

Я не думаю, что у кого-то есть соблазн сегодня предъявить какие-то ультиматумы России. Тем более, у организации с такой неблагозвучной для русского уха аббревиатурой, как БДИПЧ1 [Рунет8] В данном высказывании чувствуется высокомерный тон, а также уверенность в стабильной и сильной позиции российского государства в мире. Одновременно Путин как бы подчeркивает свои заслуги в том, что с Россией в настоящее время все должны считаться .

Аббревиатура БДИПЧ российскому обществу может ассоциироваться с жаргонным словом „бич сильно опустившийся человек‘ [Рунет9]. Поэтому такая организация среди россиян не может вызывать уважения .

Кроме того, важно подчеркнуть, что россияне негативно воспринимают любые тяжело выговариваемые аббревиатуры .

Владимир Путин в общении с мировыми державами, твeрдо и уверенно выражает интересы своей страны, ставя их на первое место. Согласно этому, для премьера характерна критика таких действий других влиятельных стран, которые могут как-нибудь причинить вред России. Особенно часто президент критикует политику США .

Американская инициатива не что иное, как предложение «сжечь дом, чтобы приготовить яичницу» [Рунет10] В форме астеизмa политик выразил своe отношение к американскому плану создания ПРО (Противоракетнoй обороны). Метафора сжечь дом, чтобы приготовить яичницу подчeркивает бессмысленность, а даже глупость американской идеи, несоразмерность затрат с результатом. Насмеиваясь, Путин выражает своe неодобрение по поводу американских действий .

Следующий пример также показывает пренебрежительное отношение политикa к американским идеям:

В ответ на предложение, чтобы российские военнослужащие сейчас приняли участие в операции в Ираке, так и хочется сказать: «Нашли дураков»

[Рунет10] .

В данном астеизме-насмешке акцентируется самодостаточность России. Она сама в праве решать, как ей поступать в той или иной мировой, политической ситуации. У неe своe мнение, и не всегда оно должно совпадать со мнением США .

Бюро демократических институтов и прав человека при ОБСЕ .

Прагматический анализ избранных высказываний Путина | 45 Стоит также отметить, что большинство путинизмов прозвучало на пресс-конференциях. Во время общения с прессой Путин стараeтся отвечать коротко, чeтко на тему, при этом используя простой, можнo даже сказать, простонародный язык. Тем самым политик сокращаeт дистанцию между собой и журналистами, а такого типа конференции всегда проходят в спокойной и приятной обстановке .

Чаще всего вопросы представителей СМИ касаются личной жизни самого премьера. Однaкo, oн ни одного вопроса не оставляeт без внимания, зачастую, превращая ответ на них в шутку.

Например, отвечая на вопрос западного корреспондента об источниках его богатства, он сказал:

Что касается различных слухов по поводу моего денежного состояния, я смотрел некоторые бумажки на этот счeт. Это просто болтовня, которую нечего просто обсуждать. Чушь. Всe выковыряли из носа и размазали по своим бумажкам [Рунет2] .

Путин таким ответом добился того, чего и хотел – всеобщего смеха зала. Последнее предложение: Всe выковыряли из носа и размазали по своим бумажкам, подчeркивает несерьeзность, а даже недостоверность информации. Слухи о миллиардах Путина – это всего лишь неудачная попытка компрометировать политика. Тем не менее, ему удалось такое серьeзное обвинение обратить в насмешку, а даже поставить своих „разоблачителей в позицию обвиняемых. Путин при помощи слов: болтовня в значении нелепые суждения, слухи‘ [Рунет11], чушь – глупость, нелепость, ерунда‘ [Рунет12], выковыряли из носа, размазали по бумажкам подчeркивает непроверенный источник информации, поэтому легко превращает это в шутку .

Из всего вышесказанного, на наш взгляд, можно сделать следующие выводы:

– Владимир Путин – это одарeнный политик, который при помощи психологических способностей, а также старательного подбора лексики умеет привлечь к себе внимание российского и мирового общества, а также умело манипулирует сознанием своего электората;

– Лексика президента представляет собой своего рода кладезь русской культуры, истории, а также традиции и обычаев, которым он пользуется в зависимости от конкретной ситуации и сословия, к которому обращена речь. Как мы уже заметили выше, в общении с государственными служащими Путин выступает в образе наставника, в контактах с простым народом перевоплощается в „отца народа, a на международной арене он выступает как гражданин великой державы;

– Речь Путина – это своего рода феномен в российской, а может даже в мировой политике. Думается, что это один из первых политиков, который не боится прямо высказывать своe мнение, не обращая внимания на реакцию мирового сообщества. Успех речи Путина заключается также в том, что часто онa понятнa только российской публике, что создаeт элемент недосказанности и таинственности для зарубежных слушателей .

Пример Владимира Путина, а вернее его воздействие при помощи различных языковых средств на поведение его избирателей, показывает 46 | Юлия Гливинска-Котыня и подчeркивает силу, мощь правильно подобранного слова в общении с определeнными сословиями. Наблюдательный политик, которым несомненно является Путин, при помощи прагматических, риторических механизмов в состоянии умело манипулировать сознанием своего электората, изучив характерные черты различных групп общества .

Резюмируя вышесказанное, следует заметить, что речь Путина настолько яркая и запоминающаяся, что многие путинизмы быстро ушли в народ и в скором времени стали частью народного фольклора. Думается, что в России не найдeтся такого человекa, который бы не знал хотя бы одного афоризма этого политика .

Библиография Демьянков В. З. [2002], Политический дискурс как предмет политологической филологии, „Политическая наука. Политический дискурс: История и современные исследования, № 3, c. 32–43, http://www.infolex.ru/PolDis.html#_Toc31990054 .

Химик В. В. [2004], Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи, Санкт-Петербург .

Рунет1: Хазагеров Г. Г. [2002], Политическая риторика, http://evartist.narod.ru/text7/06.htm .

Рунет2: РиаНовости, 20 высказываний Путина, ставших афоризмами, 07. 05. 08., http://www.rian.ru/politics/20080507/106744531.html .

Рунет3: Елистратов В. С., [2002] Словарь русского арго (материалы 1980–1990 гг.) Электронная версия – ГРАМОТА.РУ, http://www.gramota.ru/slovari/argo/53_7287 .

Рунет4: Словарь воровского жаргона, http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=176&page=12 .

Рунет5: Словари и энциклопедии на Академике, http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/970848#.D0.AD.D1.82.D0.B8.D0.BC.D0.BE .

D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.8F_.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B0_.C2.AB.D0.A1.D0.BE .

D1.80.D1.82.D0.B8.D1.80.C2.BB .

Рунет6: Словоборг, http://www.slovoborg.ru/definition/%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D 1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8) .

Рунет7: Кузнецов С. А. [1998], Большой толковый словарь русского языка .

Первое издание, Санкт-Петербург, http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/ .

Рунет 8: Новые афоризмы Путина, http://www.gazeta.lv/story/2753.html .

Рунет9: Словари сленгов неформалов, http://teenslang.su/id/9002 .

Рунет10:ВладимирПутин.Афоризмы. Мысли.Фразы, http://www.aphorism.ru/author/a7216.shtml .

Рунет11: Ефремова Т. Ф, Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный (online версия), http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Efremova-term-5738.htm .

Рунет12: Ефремова Т. Ф, Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный (online версия), http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Efremova-term-119727.htm .

Прагматический анализ избранных высказываний Путина | 47

–  –  –

Wladimir Putin is one of the most well-known politicians in the present international arena. Many prominent writers devoted books to him, in which he is either the positive spirit of Russia or the complete opposite of the father of nation. Almost each of them sought an answer to the question about who Putin is. Constantly high popularity of Russian prime minister still remains a political puzzle for many analysts .

Some even described this tendency as the Putin's phenomenon. However, it should be stressed that the analysis of Putin by those scholars concerned only his behaviour. His gestures, his clothing style and also his conduct during negotiations with foreign partners were interpreted. So his facial expression and gestures came first with them .

The author tried to present a pragmatic interpretation of linguistic predispositions of this politician. The aim of this work is to answer the question: how Putin, using the meticulous selection of words influences his electorate and manipulates their consciousness. Therefore, the main task of this work is to explain the linguistic phenomenon of Putin, as well as to prove the proposed thesis that the ex-president of the Russian Federation personifies the phenomenon of the political activist not present on the Russian political scene until now .

48 | Folia Linguistica Rossica 7 Лилия Килина (Удмуртский государственный университет) О функционировании речевых формул древнерусских летописей в зависимости от жанрово-стилевой специфики летописного фрагмента Летописный текст со всей уверенностью можно отнести к текстам, в которых зарождаются многие стилеобразующие тенденции русского языка, что обусловлено продуктивными связями летописей с переводными литературными произведениями, с одной стороны, и с устными текстами, „функционировавшими в различных сферах жизни восточных славян, с другой [Ковалев 2001: 3]. Таким образом, исследуя языковые особенности русских летописей, мы имеем возможность обнаружить факты, свидетельствующие о формировании русской стилистической системы .

По мнению Д. С. Лихачева, летопись относится к объединяющему жанру древнерусской литературы: „Отдельные объединяющие жанры включают первичные жанры в определенной пропорции. Так, например, в состав хронографа, летописи, степенной книги входят годовые статьи, исторические повести, жития, грамоты, поучения и пр., но пропорции их в каждом из упомянутых объединяющих их жанров будут особые. Годовые статьи будут преобладать в жанре летописи, жития – в жанре степенной книги, историческое сюжетное повествование – в жанре хронографа и т. д .

[Лихачев 1987: 323] Сложившееся мнение о том, что летопись – это именно жанр древнерусской литературы (хотя и специфический), опровергнуть достаточно трудно, однако представляется небезынтересной трактовка Н. С. Ковалева, согласно которой летописный текст – „особый тип древнерусского литературного текста, представляющий собой совокупность относительно завершенных и относительно целостных письменных речевых произведений (микротекстов и композиционных блоков), расположением которых передается информация о хронологической последовательности значимых для этноса событий [Ковалев 2001: 7] .

Под типом текста понимается одна из жанровых разновидностей письменных текстов, образованных по единой композиционно-смысловой схеме и реализующих некоторые общие для этих текстов компоненты коммуникативно-прагматической установки, при этом важно, что тип текста – менее объемное понятие, чем жанр [Ковалев 2001: 30]. Кроме того, ученый приводит и типообразущие признаки: 1) общий способ осмысления автором внетекстового материала (актуализируется на уровне микротекстов приемами и средствами представления предмета речи, из сочетания которых складываются функционально-речевые типы: сообщение, О функционировании речевых формул… | 49 повествование, описание, характеристика, рассуждение); 2) общность композиционной схемы (последовательность словоформ и последовательность микротекстов, связь композиционных элементов, т.е. зачина, семантического ядра, концовки, и функционально-речевых типов микротекстов) [Ковалев 2001: 31] .

Мы согласны с тем, что совокупность относительно завершенных речевых произведений сложно рассматривать как жанр, так как каждый из микротекстов и блоков тоже имеет свои жанрово-стилевые характеристики. Более того, мы не можем выделить жанры в составе ранних русских летописей (как это иногда делается в работах литературоведов), поскольку стилистическая система русского языка еще только формируется в период их создания .

Жанровое разнообразие компонентов летописного текста естественно приводит к отражению в летописи различных литературных стилей. Стилистическая неоднородность летописи представляет определенную ценность для языковедов, так как материал одного памятника позволяет наглядно увидеть и исследовать сложный характер взаимоотношений зарождающихся в древнерусском литературном языке различных функциональных стилей. Именно в летописях, таким образом, мы можем наблюдать взаимодействие разносистемных языковых единиц, способствующее развитию новых жанрово-стилевых образований [Ковалев 2001: 3] .

С учетом положений, которые представлены в работах лингвистов и литературоведов относительно жанровой специфики древнерусской литературы, было осуществлено фрагментирование текста „Повести временных лет (далее ПВЛ), т.е. деление текста на фрагменты, отличающиеся жанрово-стилевыми характеристиками. Для обозначения единицы фрагментирования было принято название тип изложения, на данный момент в ПВЛ выделено несколько типов: агиографический, воинский, деловой, дидактический, документирующий, народно-поэтический, отсылочный (результаты фрагментирования можно увидеть на портале „Манускрипт, содержащем коллекции древнейших и средневековых славянских и русских текстов (URL: http://manuscripts.ru). Осуществив выборку фрагментов одного типа изложения, исследователь получает возможность выявить те языковые особенности, которые характерны именно для данного типа, сопоставив фрагменты разных типов, – возможность определить языковые различия .

При проведении лингвистического анализа древнерусских текстов необходимо учитывать тот факт, что в средневековом сознании слово – это синкретически воспринимаемое единство звучания и написания, формы и значения, термина и стиля. Как отмечает В.В. Колесов, слово-символ включает в себя все возможные значения, поскольку в данной системе слово по существу синкретично, в нем нет конкретных значений, равных значениям слова в современном языке; „значения семантического спектра актуализируются каждый раз в отдельном контексте в данной формуле-клише [Колесов 2002: 286]. Следовательно, древнерусское слово имеЛилия Килина ло сложную семантическую структуру, то или иное значение лексической единицы проявлялось в контексте, который мог быть очень узким (на уровне формулы). И что особенно важно, именно принцип отбора и соединения формул создает жанровые ограничения текста, стабилизация жанра в его единстве со стилевыми средствами происходит, по мнению В .

В. Колесова, уже после XV в., когда завершается процесс столкновения языческого синкретизма с христианским символизмом [Колесов 1989: 270– 274] .

ПВЛ, как известно, памятник XII века, сохранившийся в нескольких списках, в том числе в Лаврентьевском (1377 г.), Ипатьевском и Радзивиловском (оба относят к XV в.). Наличие большого количества формул в этом тексте обусловлено временем его создания, но вместе с тем указанные списки так или иначе отражают процесс разрушения этих формул в связи с распадением средневекового синкретизма .

Намерение автора достичь определенности жанровых параметров текста приводит к тому, что формируются соответствующие стилеобразующие особенности, в том числе и языковые. К одной из таких особенностей можно отнести употребление речевых формул, которыми насыщен летописный текст .

Формулам в древнерусских текстах посвящено немало исследований, например, О.В. Творогов называет их традиционными формулами, под которыми понимает „речевые штампы, т.е. широко распространенные устойчивые словосочетания, ученый указывает также на то, что в тексте летописи такие обороты речи носили характер стилистических приемов, но при этом существовали ранее в живой речи, выступая в качестве терминологических формул, причем их образность не нарушала терминологичности [Творогов 1962: 277–278] .

Практически все исследователи в качестве критерия выделения формулы приводят именно устойчивость, повторяемость, стереотипность, а также обращают внимание на то, что повторяются одни и те же формулы в определенных контекстах: „Констатирующий характер изложения проявляется здесь в стереотипности словесных формул (устремишася на нь, бишася с ними крпко и быс(ть) сча зла вельми, побжени быша, възвратишася с побдою великою), используемых во всех летописях для передачи информации о битвах [Ковалев 2001: 144] .

Статья О. В. Творогова, например, посвящена воинским формулам в ПВЛ, причем ученый выделяет формулы, употребляющиеся в рассказах о подготовке к походу, в рассказах о сражениях, в описаниях князей и их жизни, а также формулы, отражающие юридические и дипломатические отношения, указывая также на то, что традиционные формулы применялись и при описании других сторон жизни древнерусского человека. И все же только в описании военного быта автор обнаруживает богатую и последовательно проводимую стилистическую систему, что связано с распространенностью таких формул в живой речи, формулы же книжного О функционировании речевых формул… | 51 происхождения (из культовых текстов, переводных памятников) были менее широко распространены [Творогов 1962: 280–281] .

Таким образом, в исследовании О.В. Творогова по сути определяется воинский тип изложения как уже сформировавшийся в стилистическом плане, в том числе и за счет употребления соответствующих формул, которые необходимо признать важным стилистическим средством письменной речи. К сожалению, здесь мы не нашли никакой классификации интересующих нас языковых единиц, хотя ученый выделяет устойчивые сочетания, лишенные метафоричности (створити миръ, плачь великъ, со страхомъ и трепетомъ и т.п.), а также фразеологизмы (взяти на щиты, взяти копьемъ, дати руц и т.п.), но никаких пояснений по поводу такого деления не содержится .

В то же время нам кажется важным определить основания для классификации формул, и основания эти должны быть структурно-семантические. Так, например, иногда выделяют тавтологические сочетания с союзом и типа страх и трепет (Творогов), сюда же можно отнести, судя по всему, летописные формулы скорбьмi и напастьми (скорбьми и печалми), (плотьскые) сласти и страсти .

Однако еще важнее, по нашему мнению, обнаружить зависимость употребления формул от того или иного типа изложения, именно в этом случае мы можем говорить о данных единицах как о жанрово-стилевых элементах. И действительно, примеры такого употребления формул мы находим в ПВЛ (далее все примеры взяты из Лаврентьевского списка) .

В отрывке, относящемся к народно-поэтическому типу, находим формулу красьнъ лицемъ и душею:

юже сдла Володимеръ бжа Варгъ то пришелъ изъ Грекъ и держаше вру хсеяньску и б оу него снъ красенъ лицемъ и дшею (26 об.) В дидактическом типе (а именно в похвалах князьям, при описании их внешности) наблюдаем красьнъ лицемъ:

б же Ростиславъ мужь добль ратенъ возрастомъ же лпъ и красенъ лицемъ и млствъ оубогымъ (56) Смысловым центром в этой формуле является прилагательное красьнъ красивый, прекрасный; хороший, прекрасный, приятный, милый‘, здесь репрезентируется представление о нераздельности внешней красоты и красоты души: в синкретичном сознании средневекового русича чувственно воспринимаемая красота была неотделима от духовной, красота природная и духовная, слитые воедино, образовали новое понятие (красота как некое совершенство). По этой причине отсутствие компонента душа во втором случае не влияет на общий смысл высказывания. Формула красьнъ лицемъ закрепляется за контекстами, в которых характеризуется тот или иной русский князь как выдающийся исторический деятель, и является по сути стилистическим средством, способствующим формированию жанра некролога .

52 | Лилия Килина Формула взоромъ красьнъ обнаруживается также в дидактическом типе изложения в аналогичных контекстах и репрезентирует по сути то же значение, выполняет ту же стилистическую функцию, что и формула красьнъ лицемъ:

б бо Глбъ млстивъ оубогым и страннолюбив тщание име к црквамъ тепль на вру и кроток взоромъ красенъ его же тло положено быс черниговъ за Спасомъ (67) б же Изславъ мужь взоромъ красенъ и тломъ великъ незлобивъ правом криваго ненавид люб правду не б бо в немь лсти но простъ мужь оумом (68) Кроме приведенных повторяющихся сочетаний отметим характерные для данного типа изложения не повторяющиеся, но структурно одинаковые: тломъ великъ, незлобивъ правом (нравом), простъ оумом, возрастомъ лпъ .

Можно сделать вывод, что однотипность структуры формул также является важным стилистическим средством, организующим некое жанровостилевое единство .

Вместе с тем нельзя не сказать и о формулах, которые встречаются в разных типах изложения и выполняют иную функцию.

Так, например, формула грхъ ради нашихъ (ихъ и т.д.) употребляется достаточно часто, когда возникает тема наказания за грехи, например:

народно-поэтический тип:

ни же рша разъгнвас Бъ на ци наши и расточи нъ по странамъ грхъ рад наших и предана бъс земл наша хсеяномъ (27 об.) отсылочный тип:

и въ плнь ведени бъша во сурию грхъ ихъ рад и работаша тамо (34 об.) реч Бъ понеже погубих члвки грхъ ихъ ради нъне же паки водою чищю грхи члвкмъ бновленьємь водою (36) дидактический тип:

Гси Ісс Хсс иже симь бразомь явис на земли спснья ради нашего изволивъ своєю волею пригвоздити на крст руц свои и приимъ стрсть грхъ ради наших (46) приемлем казнь грхъ ради наших (57 об.) воинский тип:

грх же ради нашихъ пусти Бъ на нъ поганъя (56 об.) Въ стою мчнку Бориса и ГлЬба бъс плачь в град а не радость грхъ ради наших великихъ и неправдъ за оумноженьє безаконии наших (74)

–  –  –

Се же бъс за грхъ наша яко умножишас грсї наши неправдъ се же наведе на нъ Бъ вел нам имти покаянье и въстгнутис т грха и т зависти и т прочихъ злъхъ длъ неприязнинъ (72) народно-поэтический тип:

и не б сего слъшано в днехъ первъх в земли Русьст яже видста очи наши за грхъ наша (75 об.) (речь идет о нападении саранчи, которая уничтожила жито и траву) .

Приведенные формулы по происхождению связаны с библейским текстом, а значит их можно отнести к прецедентным речевым формулам, которые устойчиво повторяются на всем протяжении ПВЛ, в разных типах изложения, независимо от того, о каком событии идет речь.

Такие языковые единицы обеспечивают структурно-смысловую связь фрагментов текста летописи с прецедентными текстами, поэтому функция данных речевых средств не стилистическая, а смыслообразующая [Ковалев 2001:

13–15] .

Таким образом, рассматривая летопись как особый тип древнерусского текста, обладающий синтетичной жанрово-стилевой формой, необходимо определить зависимость применения языковых средств от жанрово-стилевой специфики того или иного фрагмента. Одним из ярких проявлений этой специфики, по нашему мнению, следует считать употребление устойчиво повторяющихся речевых формул, которые могут выполнять: 1) стилистическую функцию, являясь языковым средством, маркирующим относительно завершенное и целостное речевое произведение; 2) смыслообразующую функцию, являясь средством смысловой связи летописного текста с прецедентными текстами .

Библиография Лихачев Д. С. [1987], Поэтика древнерусской литературы. Избранные работы в трех томах, т. 1, Ленинград, с. 260–654 .

Творогов О. В. [1962], Традиционные устойчивые словосочетания в „Повести временных лет”, „Труды Отдела древнерусской литературы, т. 18, с. 277–284 .

Ковалев Н. С. [2001], Древнерусский летописный текст: принципы образования и факторы эволюции (на материале Галицко-Волынской летописи), Волгоград .

Колесов В. В. [2002], Философия русского слова, Санкт-Петербург .

Колесов В. В. [1989], Древнерусский литературный язык, Ленинград .

54 | Лилия Килина

–  –  –

This article deals with formulas of Russian chronicle texts and their functions .

According to the article, a chronicle is a specific type of Old Russian texts representing the synthetic genre and style. It is proven that speech formulas used in chronicles influenced the formation of the stylistic system of the Russian language. The formulas take both the stylistic function, marking certain parts of the text, and the semantic function, esta-blishing a semantic link between chronicle and precedent texts .

Folia Linguistica Rossica 7 | 55 Елена Ивановна Колосова (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Аналогия в процессе становления грамматической синонимии у глаголов в русском языке Одной из характерных особенностей русского глагола является наличие двух основ: инфинитива и настоящего времени (чита-ть – читаjут; рисова-ть – рисуj-ут и т.д.). Фонетические изменения основ глагола многообразны и связаны в большинстве случаев с качественными преобразованиями „конца основы, так как глагольные формы подчиняются общим закономерностям морфологического строения словоформ. Одним из правил является недопустимость сочетания двух гласных на стыке основы и флексии. Установлено, что у глаголов, если основа инфинитива оканчивается на гласный, в основе настоящего времени происходят следующие изменения: либо усечение этого гласного (люби-ть – люб-ит; бели-ть – бел’ат), либо наращение согласного (жи-ть – жив-ут; убира-ть – убираj-ут) .

Иногда основа инфинитива и основа настоящего времени совпадают (нести – нес-ут). Установление некоторого соответствия между основами, повторяющегося у ряда однотипных глаголов, потребовало введения в грамматику понятия класс глагола. На основе взаимодействия суффиксов и флексий выделяют продуктивные и непродуктивные классы. В продуктивных классах показаны наиболее употребительные способы образования форм, эти классы объединяют большинство глаголов в русском языке. За пределами продуктивных групп остаются различные глаголы, имеющие непродуктивные способы образования форм. Следует отметить, что это традиционно сложившиеся группы и по своему составу они немногочисленны .

На наш взгляд, наибольший интерес представляет наличие в русском языке глаголов, которые образуют формы по способу как продуктивных, так и непродуктивных классов глагола. Традиционно их относят к непродуктивному классу, так как в ряде случаев фиксируется поступательное движение от непродуктивного к продуктивному способу образования личных форм. Исконно непродуктивные глаголы в процессе развития языка вырабатывают формы по образцу и подобию многочисленной группы глаголов I продуктивного класса (алкать – алч-ут (непрод. кл.) – алкаjут (I прод. кл.); брызгать – брызж-ут (непрод. кл.) – брызгаj-ут (I прод. кл.) .

На современном этапе это немногочисленная группа глаголов на -ать (около 40), у которых отмечается двойное выражение значений настоящего времени. При этом, параллельное существование форм настоящего времени у отдельных глаголов на -ать фиксируется на современном этапе языкового развития как нечто устоявшееся, полностью оформленное. УчеЕлена Ивановна Колосова ные-современники (Истрина Е. С., Горбачевич К. С., Граудина Л. К. и др.) только фиксируют наличие двух вариантов, пользуясь фактическим материалом, поставляемым современным русским языком, не обращаясь к истории развития форм. С этой точки зрения проблема грамматической синонимии в современной научной литературе остается практически неизученной .

Особого внимания, как нам представляется, требует сама трактовка понятия синонимия и основной подход к ее изучению. В современной научной литературе делается акцент на историчность синонимии в целом, хотя подчеркивается необходимость синхронного изучения синонимичных отношений на материале одного временного отрезка. Данный подход к синонимии имеет принципиальное значение при наблюдении явления, протекающего во времени. В ряде случаев только обращение к истории языка позволяет установить наличие синонимии у глаголов. Обращение к истории глаголов, анализ функционирования форм в одной временной плоскости – все это позволило вскрыть основные причины становления грамматической синонимии.

Было установлено, что основная причина становления грамматической синонимии форм у глаголов на -ать напрямую связана с общеязыковыми тенденциями:

развитием от непродуктивного к продуктивному способу образования форм;

стремлением устранить чередования в морфологических основах глаголов при их изменении, т.е. унификацией основ в парадигмах настоящего и прошедшего времени .

Таким образом, ведущую роль сыграли два фактора: внешний и внутренний. Внешний сводится к воздействию многочисленной продуктивной группы на меньшую по объему непродуктивную группу глаголов. Повидимому, успешное продуктивное воздействие может быть объяснено количественным соотношением: продуктивная – самая многочисленная глагольная группа, а исследуемая группа глаголов невелика, более того от нее постоянно „откалываются глаголы, полностью переходящие в I продуктивный класс. Внутренний фактор содержится в тенденции к унификации глагольных основ в парадигмах настоящего и прошедшего времени глаголов, т.е. к устранению чередований на конце основ: пахать – пашет – пахал пахает; колебать: колеблет – колебал колебает .

В процессе работы по изучению явления грамматической синонимии форм у данных глаголов на -ать были выявлены не только общие, но и частные причины становления синонимии данного типа у отдельных глаголов. Отмечено, что в процесс образования двойных форм были вовлечены и исконно продуктивные по способу образования форм глаголы по аналогии с группой непродуктивных, у которых на определенном этапе развития фиксируется грамматическая синонимия форм типа двигать – движет и двигает, глодать – гложет и глодает. Это следующие глаголы: глотать – с исконно продуктивной формой глотаю, рыкать – с традиционной формой рыкаю, курлыкать – с начальной формой курлыкаю, Аналогия в процессе становления грамматической синонимии… | 57 и все они выработали параллельные формы по образцу непродуктивного класса: глотать – глочу; рыкать – рычу; курлыкать – курлычу. Таким образом, фактический материал свидетельствует о наличии аналогического воздействия не только многочисленного продуктивного класса глаголов на небольшой по объему непродуктивный, но и наоборот. С чем же было связано появление грамматической синонимии у исконно продуктивных глаголов? Почему языковая стихия дает обратный ход от продуктивного к непродуктивному способу образования?

Обратимся к историческому прошлому языка. Известно, что XVIII век

– время сознательного подхода к русскому языку, период реформаторских изменений в различных областях языкового функционирования, всплеск и бурное взаимодействие старого и нового. К. П. Смолина так характеризует эту эпоху:

Вторая половина XVIII века – период непосредственной подготовки создания общенационального русского литературного языка. Развитие общественных отношений, стремительный подъем общественной мысли, бурный рост науки и искусства, складывание терминологических систем требовали расширения сферы и функций литературного языка... [Смолина 1977: 8] .

Именно в это время словари фиксируют появление новых альтернативных глагольных форм настоящего времени, образованных по аналогии с личными формами глаголов продуктивной группы, у традиционно непродуктивных глаголов, имеющих несоответствие морфологических основ в парадигмах настоящего и прошедшего времени: читать – чита-ет – чита-л (I прод. класс); капать – капл-ет – капа-л (непрод. класс) .

Появление двойных форм настоящего времени у непродуктивных глаголов и существующая грамматическая синонимия форм какое-то время воспринимается как нормальное явление. Как пишет Е. И. Истрина, „…иногда приходится признать нормой самоe наличие двух вариантов [Истрина 1948: 9]. В этот период, когда в языке ряд глаголов представлен параллельными формами настоящего времени, исконно продуктивные глаголы, послужившие образцом для создания новых продуктивных форм, тоже включаются в процесс образования двойных форм по аналогии с этими глаголами (курлыкать, рыкать). Таким образом, можно отметить двусторонний характер процесса взаимодействия морфологических основ в глагольных парадигмах, а не одностороннее воздействие одних форм на другие. Это свидетельствует о широком распространении данного явления в глагольных группах, о мощной тенденции к унификации основ в парадигмах, о стремлении к единообразию в языке .

Обращение к истории глаголов этой группы, то есть рассмотрение развития самих глаголов с момента их первого упоминания в памятниках древнерусской письменности – XI–XIV века – до конца XX века, позволяет осветить проблему существования грамматической синонимии форм настоящего времени на современном этапе с позиций исторической грамматики русского языка. Синтез синхронического и диахронического методов в изучении материала позволил не только расширить круг изучаемых глаЕлена Ивановна Колосова голов, но и установить время появления параллельных форм настоящего времени. По оценке К. С. Горбачевича, „...в тот период, в конце XVIII века, борьба между «новыми» и «старыми» формами была в разгаре [Горбачевич 1971: 211], хотя имеются глаголы, у которых грамматическая синонимия была отмечена в более ранние сроки – XI–XIV века; например, глаголы икать, черпать и др., и в достаточно поздние – начало XX века (см .

историю глагола курлыкать), что свидетельствует о живом характере данного процесса в языке. Языковая стихия стремится упорядочить имеющееся многообразие глагольных форм, выбрать верный путь развития, идет сложное взаимодействие различных процессов .

Вовлечение в общий процесс преобразования конца основы по аналогии демонстрирует история глагола рыкать, исконно продуктивного по способу образования личных форм. В данном случае само появление новой формы – непродуктивной рычу в XVIII веке подтверждает наше предположение о своеобразном всплеске в области глагольных форм, о сознательном стремлении грамматистов во главе с М. В. Ломоносовым упорядочить языковую стихию, даже путем пропагандирования новых способов выражения уже имеющихся понятий в языке. Вероятно, данная непродуктивная форма отмечена скорее по ошибке, нежели сознательно, так как во всех последующих словарях о ней нет ни малейшего упоминания. Глагол рыкати отмечен уже у И. И. Срезневского: рыкати = рикати, рыкаю 1. Рычать, реветь (о зверях); 2. Кричать, стонать; 3. Скрежетать. Авторы Словаря Академии Российской (1794 г.) предлагают обе формы, при этом новая – рычу – дается с пометой просто же‘, однако значения глагола резко сокращаются и отмечается только, что глагол употребляется для обозначения крика, рева некоторых животных‘. Это значение закрепляется за глаголом, но непродуктивная форма как своеобразный атавизм полностью утрачивается. В перечне глаголов на -ать, имеющих грамматическую синонимию форм настоящего времени, у академика С. П. Обнорского отмечена форма с чередованием ч//ц: рыкать: И львы рыкают по лесам, растворив свою ужасну пасть. В. Майков; што вы рыците (и рыкаете) што на базаре. Кирилловский уезд (Прогр. 272) [Обнорский 1953: 11]. Во всех последующих словарях указывается только продуктивная форма на -аю. Напр., Толковый словарь (1934 г.): рыкать, -аю – О зверях: издавать рык, дикий крик. К концу ХХ века у глагола остается только продуктивная форма, даже при фонетическом различии (смещении ударения) глаголов. Напр., Словарь Ожегова (1990 г.): рыкть, -аю и рыкать, -аю. Издавать рык, рявкать. Таким образом, явление грамматической синонимии на определенном этапе развития у глагола устраняется, но уже само его существование свидетельствует в пользу двустороннего действия процесса аналогии в языке .

На двусторонний характер взаимодействия, а не одностороннее воздействие одних форм на другие, как утверждают некоторые исследователи, указывает история глагола курлыкать. Глагол курлыкать – это сравнительно „молодой глагол, появившийся лишь в XIX веке. Авторы Словаря Академии Российской (1891 г.) впервые отмечают глагол с определением Аналогия в процессе становления грамматической синонимии… | 59 употребляется для обозначения журавлиного крика‘ с продуктивной формой курлыкаю. Из этого можно сделать однозначный вывод об исконной принадлежности глагола к продуктивной группе глаголов. Непродуктивная форма курлычу появилась довольно поздно, в первой половине XX века. Об этом свидетельствует Толковый словарь (1934 г.): Курлыкать, курлыкаю и курлычу – кричать, издавать звуки „курлы (о журавлях). Эта параллельная форма настоящего времени возникла по аналогии с другими звукоподражательными глаголами типа: мурлыкать (мурлычу – мурлыкаю), кудахтат (кудахчу – кудахтаю), фыркать (фырчу – фыркаю) и др., у которых к началу XX века была представлена грамматическая синони-мия форм. И то, что обе формы курлыкаю и курлычу употребляются долгое время как адекватные для обозначения журавлиного крика, указывает на наличие у глагола грамматической синонимии как следствия воздействия глагольных классов друг на друга – продуктивного на непродуктивный, и наоборот. Важно то, что процесс возникновения параллельной формы (в данном случае непродуктивной формы – курлычу) прошел по аналогии с имеющимися глаголами типа: капать, мурлыкать и др., у которых „самоe наличие двух вариантов на современном этапе воспринимается как норма. Можно сделать вывод о необычайной „живости процесса устранения чередований в глагольных основах, о его незавершенности, так как на протяжении длительного времени (XVIII–XX века) он действует в языке, вовлекая все новые глаголы. Следовательно, можно утверждать, что это своеобразная модель поведения, типичный путь развития для данных глаголов. И вовлечение продуктивных глаголов в этот процесс неизбежно, потому что действие его в языке еще не завершено и нет однозначного решения проблемы: только продуктивный способ образования личных форм глагола или же взаимодействие продуктивного и непродуктивного .

Именно здесь особенно отчетливо проявляется несовпадение понятий «продуктивное», «коммуникативно целесообразное», «нормативное».. .

[Горбачевич 1978: 166] .

История глагола глотать показательно не только как подтверждение наличия грамматической синонимии у исконно продуктивного глагола вследствие действия процесса аналогии, но и как свидетельство тесного взаимодействия глаголов, приводящего к контаминации форм в процессе развития. У глагола глотать на одном из этапов его развития была зафиксирована грамматическая синонимия форм глотаю – глощ(ч)у. При обращении к истории глагола удалось обнаружить следующее. В древнерусском языке глагол глътати имел форму настоящего времени глътаю и, следовательно, был продуктивным по способу образования личных форм .

Возникновение грамматической синонимии, несомненно, в первую очередь связанo с двусторонним характером процесса взаимодействия продуктивных и непродуктивных классов глаголов, с выбором пути для дальнейшего развития личных форм глаголов в парадигмах настоящего и прошедшего времени, с ориентацией на тот либо иной способ образования 60 | Елена Ивановна Колосова форм. В то же время появление второй формы глъщу по образцу непродуктивного класса может быть результатом своеобразного взаимодействия двух имеющихся в языке глаголов глътати – глътити с одним значением глотать‘. И. И. Срезневский наряду с глаголом глътати с формой глътаю отмечает и непродуктивный глагол глътити с формой глъщу с одним значением. Вероятно, между глаголами происходит взаимообмен формами настоящего времени. Форма глощ(ч)у, о которой упоминают некоторые исследователи (К. С. Горбачевич), от глагола глътити стала употребляться как параллель к форме глътаю у исконно продуктивного глагола глътати .

Можно предположить, что существование грамматической синонимии у данной пары глаголов поддерживалось общей тенденцией к выравниванию глагольных основ в парах совершенного и несовершенного вида:

проглотить – глотить – глотать. Таким образом, закономерно аналогичное выравнивание согласного на конце основы, то есть устранение чередований: глотить – глотать – глощ(ч)у и проглотить – проглочу. Бесспорным остается факт наличия грамматической синонимии форм у продуктивного глагола на определенном этапе его развития. И хотя представленная синонимия была недолговременной и быстро устранилась из языка, она вскрывает одну из причин возникновения – процесс аналогического взаимодействия. С конца XVII века в словарях указывается только традиционная продуктивная форма глотаю. Следует отметить, что к этому времени из языкового состава устраняется и глагол глътити с формой глъщу .

Можно предположить, что непродуктивная форма глощ(ч)у при глаголе глотать, исконно принадлежавшая глагола на -ить, без этой поддержки быстро устраняется из языка. В языковом активе остается только глагол глотать, со временем вырабатывающий переносные значения, и единственно возможная форма настоящего времени – продуктив-ная глотаю .

Ср. данные словарей:

Словарь Академии Российской (1790 г.): глотаю – пропуская через горло в желудок пищу, влажность или что-нибудь другое. Онъ целикомъ глотаетъ;

Словарь русского языка XVIII века: глотать (-ти), -аю, -ает: глотающий, глотаемый, глотая. что. Птица глoтает кость скотинную. Геннин. 604 .

Горчица, глотаемая поутру зернами, предохраняет от паралича, обмороков и насморков. Сл. нат. ист. I 104; // Перен. и образно. Глотает царства алчна смерть. Державин, Соч. I 132 // Перен. Воспринимать, читать (в большом количестве, жадно). // Перен. Захватывать, присваивать. // Перен .

Не проявлять неудовольствия, скрывать чувство обиды, стыда и проч .

[Альцест] Должно иногда делаться дураком… и глотать неснос-ную остроту разумных молодчиков. Мизантр. 76;

Словарь языка Пушкина: Глотать. По капле, медленно глотаю скуки яд. С 3 126.15; И путник, брошенный ко дну, Глотает мутную волну, Изнемогая, смерти просит И зрит ее перед собой… КП I. 273;

Словарь Вл. Даля (1880 г.): Глотать, глотнуть или глонуть, глатывать .

что. Проглатывать, поглощать, пропускать сквозь пасть или зев в глотку Аналогия в процессе становления грамматической синонимии… | 61 или пищевое горло в желудок. Я ему силою в ротъ напехаю: и онъ и плачетъ, и глотаетъ (Ав. Ж., 72. 1673 г.), Морская бездна глотаетъ суда;

И наконец, Словарь Ожегова (1990 г.): Глотать, -аю, -аешь. 1. кого-что .

Движением глотки проталкивать что-нибудь изо рта в пищевод. Перен .

Произносить неразборчиво, подавлять рыдания. 2. перен.что. Принимать молча, скрывать обиду. 3. перен. что. Читать быстро, залпом (разг.) .

В целом, при анализе фактического языкового материала обнаружить момент появления грамматической синонимии помогло диахроническое описание, в то время как синхронические срезы разных временных плоскостей дали возможность сопоставить развитие параллельных форм на определенных этапах языкового развития. Таким образом, предстала картина существования грамматической синонимии, вызванная не только общими, но и частными причинами, а именно воздействие одних форм на другие, в частности вовлечение исконно продуктивных глаголов в процесс образования двойных форм по аналогии .

Библиография Горбачевич К. С. [1971], Изменение норм русского литературного языка, Ленинград .

Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. И. [1976], Грамматическая правильность русской речи (Oпыт частотно-стилистического словаря вариантов), Москва .

Истрина Е. И. [1948], Нормы русского литературного языка и культура речи, Москва-Ленинград .

Обнорский С. П. [1953], Очерки по морфологии русского глагола, Москва .

Смолина К. П. [1977], Типы синонимических отношений в русском литературном языке второй половины XVIII в., Москва .

Словари Даль Вл. [1989], Толковый словарь живого великорусского языка, 4 т., Москва .

Ожегов С. И. [1990], Словарь русского языка, Шведовa Н. Ю. (ред.), Москва .

Словарь Академии Российской [1786], 6 т., Санкт-Петербург .

Словарь Академии Российской [1822], Санкт-Петербург .

Бархударов С. Г. (ред.) [1975], Словарь русского языка XI–XVII вв., Москва .

Словарь русского языка XVIII в. [1989], Ленинград .

Словарь русских народных говоров [1980–1990], 25 вып., Ленинград .

Словарь языка Пушкина [1956], 4 т. Москва, Срезневский И. И. [1893–1912], Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, 3 т., Москва, Ушаков Д. Н. (ред.) [1934–1940] Толковый словарь русского языка, Москва .

Фасмер М. [1964], Этимологический словарь русского языка, Ларин Б. А. (ред.), Москва .

62 | Елена Ивановна Колосова

–  –  –

The article deals with the problem of grammar synonimics of Russian verbs like «алкать – алчет/алкает; рыкать – рыкает/рычет» (found in their present tense forms), including conditions and reasons, bringing such synonyms to life, and the ways in which they keep on being used in the language .

One can consider this research to be actual due to its historical (diachronic) aspect:

the analysis of forms is based on a wide historical material, fixed in vocabularies throughout the entire period from 11th to 20th century .

The research results in a description of reasons, making grammar synonimics to appear at the verb forms level, and of means synonimic pairs are divided (separated) in speech .

Folia Linguistica Rossica 7 | 63 Татьяна Коновалова (Киевский славистический университет) Рецензия на учебное пособие по русскому языку Морфемика. Морфонология. Словообразование (Тернополь 2009, 58 с.) Ярослава Вежбинского Рецензируемое учебное пособие включает три раздела курса „Современный русский язык: морфемику, морфонологию и словообразование .

Выбор разделов для рассмотрения представляется нам удачным, поскольку вопросы, связанные со словообразованием, структурой слова, его морфемным составом, чрезвычайно важные для изучения русского языка, представляют некоторые трудности для иностранных студентов .

В начале каждого раздела указаны основные вопросы, с которыми должен быть ознакомлен иностранец, изучающий русский язык. Так, в разделе „Морфемика предлагаются такие вопросы, как предмет морфемики и его основные понятия. Даются четкие определения таких понятий, как морфемика, морфема, слово, словоформа, морф, корень слова, аффиксальные морфы, суффиксы, окончание, постфиксы, типы основ и т. д., а также примеры их употребления. В разделе дан также образец морфемного анализа .

В разделе „Морфонология подробно рассматриваются основные понятия морфологической фонологии и морфонологические явления, происходящие на границе морфем, на морфемном шве и т. д .

В разделе „Словообразованиe пособие знакомит с основными понятиями и способами словообразования .

Конкретные вопросы, задания и упражнения, представленные в конце раздела, дают возможность студентам проконтролировать усвоение материала .

Пособие обсуждено на заседании кафедры русской филологии и практики славянских языков. Члены кафедры пришли к выводу, что каждый раздел рецензируемого пособия составлен в соответствии с четким планом, материал изложен ясно и доступно, богатый иллюстративный материал помогает студентам разобраться в сложных теоретических положениях. Пособие Я. Вежбинского может быть полезным, в первую очередь, студентам, изучающим русский язык как иностранный, а также студентам-филологам специальности „Русский язык и литература» .

64 | Folia Linguistica Rossica 7 Oльга Крылова (Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург) Репрезентация культуры в бытовой лексике (на материале тематической группы «Одежда» в севернорусских говорах) В настоящее время значительно возрос интерес к проблеме соотношения языка и культуры, что объясняется стремлением сопряженных областей знания к интеграции, в результате чего в конце XX в. появляются такие отрасли языкознания, как этнолингвистика и лингвокультурология .

В рамках этих наук язык рассматривается как кумулятивная база этнокультурной информации, как выразитель национально-культурного своеобразия народного духа. В центре их внимания находятся и исследования по региональной лингвистике. Возросшее в последние годы внимание ученых к вопросам развития и функционирования народных говоров во многом обусловлено значительным вкладом диалектов в национально-речевые культуры (Е. В. Брысина, Т. И. Вендина, А. Ф. Войтенко, В. Е. Гольдин, К. И. Демидова, О. И. Жмурко, Р. И. Кудряшова, С. А. Мызников, Т .

К. Ховрина и др.) .

Каждый этнос отличается присущими только ему способами восприятия окружающей действительности, которые формируются на основе собственного практического освоения мира, с опорой на традиции и обычаи предшествующих поколений, с учетом установок культуры и специфики этнического сознания. Одним из важнейших компонентов этнической идентификации народа является одежда. Ее наименования занимают особое место в языковой картине мира человека, они непосредственно связаны с бытом, историей, культурой народа, их развитие и функционирование зависят от социальных изменений в жизни этнокультурного сообщества. Значение одежды не исчерпывается ее только утилитарной ролью .

Являясь одним из наиболее устойчивых этнических показателей, народный костюм издавна выполнял обрядовые, знаковые, социальные функции. На формирование традиционного комплекса народной одежды оказывают влияние этические, эстетические представления, традиции поколений, материальные и экономические условия жизни, а также связи с другими этносами .

Специфика данной лексики такова, что анализ ее семантического спектра требует постоянного обращения к внеязыковой действительности, к этнографическим данным. Одежда неоднократно становилась объектом специальных исследований ученых (Д. К. Зеленин, И. Н. Лебедева, Н. П .

Гринкова, Г. С. Маслова, Г. В. Судаков, Р. И. Кудряшова, Е. П. Осипова и др.). Этот пласт лексики тесно связан с практической и духовной жизнью человека, поэтому его изучение приближает исследователя к пониманию Репрезентация культуры в бытовой лексике… | 65 особенностей культурно-исторического развития рассматриваемого этноса. В статье будет рассмотрен традиционный наряд крестьянок Русского Севера .

Традиционный женский наряд Русского Севера часто называют сарафанным комплексом, так как основные его части – рубаха и сарафан .

Термин сарафан первоначально с XIV по XVII вв. обозначал мужскую длинную распашную одежду. С XVI в. этим термином стали определять женскую накладную (надеваемую через голову) или распашную (на сквозной застежке спереди) одежду. В зависимости от материала, кроя или места бытования он мог называться атла’сником (Атласник, самый лучший сарафан, из атласа шили. Карг. Арх.), кума’чником (Из кумака – кумачник, уборки внизу, потом ленточки, кружево. Сарафан гладкий, из кумача – кумачник .

Карг. Арх.), кле’точником (А клеточник изо льна, тоже длинный сарафан, клеточник дононешнего носили, его в клетку ткали. Кирил. Волог., Онеж. Карел.), кра’сиком (Красик – ето сарафан, его никто не сошьет сейчас. Пест. Новг. Красик-то еще моя бабка носила, мы-то красики не захватили. Белоз. Волог., Баб .

Волог.), дубняко’м (Вышла на улицу в синем дубняке. Волог.) и др. В зажиточных семьях праздничные сарафаны шили из парчи (парчев’ик, парчо’вник), шелка (ше’лко’вик), бархата (ба’рхатник). Самыми завидными невестами считались девушки, носившие „золотые сарафаны – вышитые золотными цветами по белой ткани [Работнова 1964] .

Севернорусские сарафаны по покрою были разнообразны: косоклинный глухой; косоклинный распашной или со швом спереди; прямой, собранный на обшивке, с лямками; сарафан с лифом .

Наиболее древним считается глухой косоклинный сарафан (шушу’н, мату’рник, маре’нник). На сгибе перегнутого пополам полотнища прорезали отверстие для головы. Дополнительные клинья соединяли перед и спинку сарафана. Первоначально наиболее старинные образцы сарафанов имели для фасона пришитые со спины длинные узкие рукава, зачастую фальшивые. Обычно их затыкали за пояс или связывали узлом на спине .

Такие сарафаны сохранялись в быту псковских староверов и в Новгородской губернии до второй половины XIX в .

Косоклинный распашной сарафан (кли’нник, кита’ечник, феря’зь) состоял спереди из двух полотнищ, застегивающихся на медные, оловянные или серебряные пуговицы, либо сшитых и имеющих чисто декоративную застежку. Сильно расклешенный силуэт косоклинных сарафанов, вертикальные линии отделки подчеркивали стройность женской фигуры .

Более поздние круглые, или прямые сарафаны относятся к третьему типу (кругля’к, кру’глый сарафан). Их шили из нескольких цельных прямых полотнищ, густо сосборенных у верхнего края. Сборки прикрывались прямой обшивкой, к которой пришивали лямки. Обычно круглые сарафаны украшались по подолу двумя-тремя полосами кружев, лент или позумента .

И наконец, четвертый тип – это сарафан с лифом (ли’фник), пришедший в деревню из города. Здесь основным признаком является наличие 66 | Oльга Крылова лифа в верхней части сарафана, облегающего грудь и спину или только спину, который пришивался к пышной сосборенной юбке .

Особенности в одежде различных по зажиточности групп крестьянства в середине XIX в. выражались не столько в покрое и типе одежды, сколько в качестве тканей, употреблении ценных украшений. Девушка, достигшая совершеннолетия, обязательно должна была иметь шелковый сарафан (ше’лковик: Пасху носили шелковик. Беломор. Карел.), или ба’рхатник (Сарафан из бархатной материи шили, бархатник. Череп. Волог). Шелковники, атласники, штофники и гарусники были дорогими, надевались по большим праздникам, и их количество у невесты указывало на уровень благосостояния семьи. Богатые девушки имели по несколько штук каждого вида сарафанов, невеста из семьи среднего состояния – только по одному. Дала сундук окованный. В этом сундуке чего только нет! Штофники, парчовники, и золотом и серебром – всем наградила (Медв. Карел.). Самые бедные девушки и женщины совсем не имели атласников и гарусников, и самой их нарядной одеждой были кумачники и ситечники. У крещеных-то было аглечник да сатинник, агличник только богатые держали, а у бедных не было (Пудож. Карел.). Кто жили побогаче, те уж и кашамерники заведут (Никол .

Волог.) .

Особое значение в народном костюме придавали цвету как средству наибольшей выразительности. Цвет играл существенную роль в народной одежде, сообщая определенную информацию о носителе данного костюма. При этом различие в цвете костюма воспринималось гораздо легче, чем изменения в крое или ткани, особенно на расстоянии. Цвет одежды как бы предупреждал собеседников, с кем они имеют дело и какую позицию нужно занять в отношении этого человека. У богатых невест в приданое входило до 3–5 десятков сарафанов: красные, которые носили молодыми, пестрые – для среднего возраста и синие (синяки’) – для пожилого. Подвенечный сарафан нередко или черного или синего цвета, красный надевали на второй день после свадьбы (он символизировал супружество) .

Основной частью костюма русских крестьянок до начала XX века была длинная конопляная рубаха. Рубахи, которые носили с сарафаном, могли быть цельные: проходни’ца (В.-У., Тотем., Никол. Волог.); проходeнка, проходну’ха (Тотем. Волог.); односта’н, односта’нка (Волог.), исце’льница, пропускни’ца (Пинеж. Арх.). Рубахи „исцеленницы были распространены по рекам Мезени и Пинеге в первой половине и середине XIX в. [Работнова 1964: 12]. Рубахи составные чаще шили из разных тканей. Верхнюю часть (рукава, воротушку, грудку, оплечье) делали из более тонкой, частой покупной ткани, нижнюю часть (подставку) – из домотканины. Бытовали также рубахи из дорогих шелковых тканей, а позднее – из миткаля, ситца, коленкора сатина, парчи .

Бытовали также рубахи, состоящие только из одной верхней части, без пришивного стана. Как правило, они надевались под сарафан. Это отразилось в таких лексемах, как пупови’ха (Шенк. Арх.), полруба’шье, полруба’шьице, полуруба’шье (Пинеж. Арх.), вороту’шка (Тотем. Волог.) .

Репрезентация культуры в бытовой лексике… | 67 В деревне дни сенокоса, окончания жатвы, первого выгона скота считались праздничными, и крестьянки наряжались в специальные рубахи с богато украшенными подолами (подо’льница: Если становина вышита, то это подольница. Онеж. Карел.; поко’сница (Волог., Арх.), сеноко’сница: Сенокосницы были с моршатами, сено косили в них. Волог.; наподо’льница: К сенокосу девки и бабы готовят себе чистые наподольницы – рубахи с вышитыми по подолу из красной бумаги каймами, или с обложенным кругом его лентами и кружевами. Кадн. Волог.; жа’тельная рубашка: Как рожь-то поспеет, выходили мы жать и одевали жательные рубашки. Женщины рубахи жательные имели, мужчины все в том же, что и дома. Кириш. Ленингр.; страдову’шка: Страдовушки, когда жать, рожь жати с красным узором страдовушка, а овес жать – с белым узором .

Сол. Новг.). Носили их с большим напуском под опояском – узким ярким пояском, под который подтыкали холщовый платок или полотенце для вытирания пота. Иногда этот наряд дополнялся передником либо юбкой .

В северных губерниях покосные рубахи со второй половины XIX в .

начинают шить с верхом из кумача и станом из белого холста, клетчатой пестряди или набойки. Широкая полоса тканого геометрического узора, украшавшего подолы, превышала порой 30 см. В более ранние времена она выполнялась только из красных ниток, позднее дополнилась вышивкой разноцветным гарусом .

С глубокой древности на Руси существовал обычай шить праздничные рубахи с очень длинными рукавами, собиравшимися у запястья красивыми складками. В праздничной и свадебной одежде Вологодской, Олонецкой, Архангельской губерний встречались рубахи с рукавами длиной до 100 – 120 см (долгорука’вки). В Олонецкой и Архангельской губерниях свадебные рубахи с такими длинными рукавами назывались убива’льницами [Работнова, Вишневская, Кожевникова 1962: 18], пла’кальнями или маха’вками [Тазихина 1972: 133], маха’льницами, так как уезжавшая под венец невеста, прощаясь с родными, причитала („убивалась) и размахивала длинными рукавами .

Важной составной частью праздничного сарафанного комплекса была плечевая одежда – душегре’я (коротeна) – род короткого кафтана с рукавами или без рукавов (обжи’м, обжима’лка: Cошью обжималку, это безрукавка на вате. Череп. Волог.; лиф: Ватной лиф носили, коротенькой и без рукавов, а грудь обожмет – вот и тепло. Онеж. Арх.; ли’фик: На плечи надевали лифик, не такой как теперь. Белоз. Волог.). Бытовала и совсем коротенькая безрукавка на лямках (перо’, пeрышки, епа’нечка) с трубчатыми складками на спине .

Особенно нарядные образцы такой одежды изготавливались из узорных шелковых тканей, парчи, бархата, сплошь расшитого золотными нитями .

Для тепла душегрейки подбивали ватой. Распашные шугаи’ (тип жакета) с рукавом простегивали на вате, отложной воротник и рукава отделывали мехом: А из бархата такой шугай шила, таких и нет теперь. (Пуд. Карел.) Женский севернорусский костюм отличался от девичьего головным убором. Девушки полностью волосы не закрывали, а замужние женщины их тщательно убирали. Девушки до замужества носили повя’зку, поче’лок 68 | Oльга Крылова

– девичий головной убор в виде широкой ленты, украшенной жемчугом, бисером, позументом. Этот головной убор закреплялся двумя тесемочками на затылке. Достигая совершеннолетия, девушка вплетала в косу ленту с бантом на конце в знак того, что ее можно сватать. Сговоренка, т.е. просватанная девушка, надевала повязку с нате’мником – кружком или овалом, прикрывающим ей макушку. Это был переходный тип головного убора от девичьего к женскому. Просватанная невеста украшала косу длинной широкой лентой красного или желтого цвета. В день венчания или накануне невеста передавала ленту (девичью волю) своим подружкам. В Архангельской, Вологодской губерниях иногда косу убирали под длинный белый вязаный колпак, носивший название „честного. Наиболее распространенными венчальными головными уборами на Русском Севере были также голодво’рец, вене’ц, кону’ра, кору’на. Они были дугообразной формы или в виде широкого обруча, обязательно с открытым верхом, который венчал венок из искусственных цветов или лент .

Важнейшим элементом свадьбы был ритуал надевания на голову новобрачной женского головного убора – повивание, окручивание, снятие покрова. Девичья прическа менялась на женскую: две косы укладывались вокруг головы и убирались под мо’ршень, бору’шку, являющиеся уже закрытыми уборами .

Крестьянки среднего возраста и старухи носили под платком пово’йники или косынки, молодые женщины по праздникам украшали голову кокошником .

Еще одной разновидностью северных женских головных уборов была шамшура – тип шапочки с твердым околышком или дном и завязками сзади. В большинстве губерний дорогие кокошники и шамшуры носили с платками, вышитыми золотными и серебряными нитями .

Русский народный костюм на протяжении длительного времени (XVIII – сер. XX вв.) был относительно стабилен, что отмечалось практически всеми исследователями. Вместе с тем, в течение двух с половиной столетий шел непрерывный процесс развития традиционной одежды. Одни вещи заменялись другими, менялись их покрой, цвет, материал, из которого они шились, изменялась манера ношения того или иного предмета одежды, включались новые, не типичные для традиционного костюма предметы. Особенно активными были изменения в покрое одежды: косоклинные сарафаны заменялись на прямые, вместо верхней одежды с прямой цельной спинкой появлялась верхняя одежда, отрезная по талии, со сборками вокруг талии, изменялись фасон и состав головных уборов .

Так, в Олонецкой губернии ушли в прошлое „старинные сарафаны (кунтуши, кундыши, матурные шубы) с широкими лямками, к которым сзади прикреплялись две ленты, называемые рукава... Сейчас эти сарафаны не носят. Сейчас сарафан похож на юбку. Он кроится из пяти-шести полотнищ, причем передние полотнища делаются длиннее ее задних и боковых... лямки узкие, обшитые тесьмой. Сарафан стягивается поясом [Миллер 1983: 25]. В 80-е годы XIX века у девушек Олонецкой губернии Репрезентация культуры в бытовой лексике… | 69 в моду входит кафтан: „Как на новую моду, возникшую, впрочем, в самой деревне, можно указать на пятишовки и семишовки. Они шьются на вате или кудели, покрываются сукном, кумачом, ситцем, кроятся в талию, спереди без вытачек с широкой юбкой, доходящей до половины бедра. На спине и по бокам делаются пять или семь швов, которые отмечаются пятью или семью пуговицами, идущими вдоль талии [Миллер 1983: 6] .

В конце XIX в. получил распространение казачо’к (Карг. Арх.); каза’к (Кондоп. Карел.); каза’чка (Кем. Карел.); ба’ска (Чаг. Волог., Подп. Ленингр.)

– длинная кофта, сшитая по фигуре, с невысоким стоячим воротником, с рукавами, широкими вверху и узкими у кисти. Казачок застегивался спереди на пуговицы. Носили его с юбкой или сарафаном .

На рубеже XIX и начала XX вв. в моду вошла городская па’ра – парная с сарафаном, а позднее с пышной юбкой приталенная кофта. Как правило, ее шили из одинаковой материи: У невесты была пара [сарафан и кофта] одета. Пуд. Карел. Женский костюм, состоящий из юбки и кофты, в вологодских говорах получил название парeшка (У ей парeшка-то баская); па’рка (Больно у тя парка-то седни добра. Где уж эдакую парку-то себе огоревала? Волог. Волог.); па’рочка (Сарафаны-то баские шили да кофты казачки были. Вот накинут такую парочку и на гулянье ходили. К.-Г. Волог.; А если он придет к зиме, дак парочку купит, это платье, отдельно юбка и кофта. Вашк. Волог., Баб. Волог., Карг. Арх., Онеж., Прион., Пуд. Карел., Подп. Ленингр.) .

Таким образом, представленный материал позволяет говорить нам о том, что диалектная лексика, номинирующая и характеризующая одежду, тесно связана с практической и духовной жизнью человека, и изучение данного пласта лексики приближает исследователя к пониманию особенностей культурно-исторического развития этноса .

Библиография Миллер В. Ф. [1983], Систематическое описание коллекций Дашковского этнографического музея, т. 3., Москва .

Работнова И. П. [1964], Русская народная одежда, Москва .

Работнова И. П., Вишневская В. М., Кожевникова Л. А. [1962], Народное искусство Архангельской области. Сборник трудов НИИХП, Москва, вып. 1, с. 3–35 .

Тазихина Л. В. [1972], Север Европейской части РСФСР, Крестьянская одежда населения Европейской России: XIX – н. XX в. Определитель, Москва .

Список использованных словарей Филин Ф. П., Сороколетов Ф. П. (ред.) [1965–2010], Словарь русских народных говоров, Ленинград, Санкт-Петербург, вып. 1–43 .

Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей [1994–2005], Санкт-Петербург, вып. 1–6 .

Паникаровская Т. Г. (ред.) [1983–2007], Словарь вологодских говоров, Вологда, вып. 1–12 .

Гецовa О. Г. (ред.) [1980–2004], Архангельский областной словарь, вып. 1–12 .

Новгородский областной словарь [1992–2000], Новгород, вып. 1–13 .

70 | Oльга Крылова

–  –  –

Dialectal material, as it is widely known, is a concentration of archaic elements, in the best way reflecting the features of traditional culture of the Russian people, their consciousness and self-consciousness. In this connection, and also taking into account the modern state of Russian dialects, characterized by gradual extinction and loss of many archaic elements, research of dialectal language (especially in its local varieties) as a source of information about condensation of people‘s cultural experience acquire a special meaning today .

A suit as one of the components of national culture exposes and reflects normative, utilitarian, aesthetic, morally-ethical, regional, functional, ethnic and other traditions which are historically and socially determined. The traditional dress of peasants of the Russian North is considered in the paper .

Folia Linguistica Rossica 7 | 71 Violetta Machnicka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

–  –  –

O humorystyce Prusa pisano wielokrotnie, i to zarwno w wikszych opracowaniach jego twrczoci [por. Maciejewski 1957: 30–31; Szweykowski 1967: 234–235; Szweykowski 1972: 30, 57–65, 207–213, 257–258, 287, 436; Prus 1994: LXXXVIII–XCIV], jak te w pracach skupiajcych si jedynie nad sposobami bawienia czytelnikw przez wielkiego pisarza [Breuer ok. 1918; Tyborczyk 1975; Baczewski 1990; Rumiska 2004]2. Do podstawowych aspektw stylu Gowackiego badacze zaliczali dowcip, art, humor, czarny humor, ironi, parodi, satyr, karykatur, grotesk, czysty nonsens [por. Baczewski 1990: 35; Galilej 2000: 165; Szweykowski 1972: 62–63]. Poczucie humoru Prusa, ujawniajce si w niepowtarzalnym „prusowaniu 3, wyranie zaznacza si ju w pierwszych opublikowanych jego tekstach, cechuje te utwory pniejsze, dojrzae, aczkolwiek najwiksza doza lekkiej humorystyki wystpuje w twrczoci wczesnej, modzieczej, i to zarwno dziennikarskiej, jak i artystycznej [Por. Tyszkiewicz 1966]4. Humorystyka Prusa ewoluuje, przechodzi rne etapy – od 1 Sowa te stanowi motto zamieszczone przez Prusa na wstpie zbioru rozmaitych drobiazgw literackich jego autorstwa To i owo. Waciwie za ani to, ani owo, czyli 48 powiastek dla penoletnich dzieci. Zastosowanie cudzysowu sugeruje, i Prus nie jest autorem cytowanego aforyzmu .

2 Spord prac niejzykoznawczych, powiconych humorystyce Prusa, warto wymieni nastpujce teksty: Rola humoru w twrczoci Prusa [Klingerowa 1927, Z zagadnie komizmu w „Lalce” B. Prusa [Polanowski 1992], Pojcie humoru i jego rola w powieciopisarstwie polskim drugiej poowy XIX wieku (na przykadzie twrczoci Bolesawa Prusa) [Warzenica-Zalewska 1992], Prus i Boy [Kobyliski 1993], Ironia i autokreacja w „Kronikach” Bolesawa Prusa [Pkciski 1998], Oswajanie kultury masowej, czyli o specyficznym poczuciu humoru Bolesawa Prusa [Dbrowski 2002], Prus – parodysta: „Ze wspomnie cyklisty” [Gowiski 2002], Chichot Rzeckiego [Gielata 2008] .

Poza tym w ksikach: Janiny Kulczyckiej-Saloni Nowelistyka Bolesawa Prusa znajduje si rozdzia Prus humorysta i pisarz dowcipny [Kulczycka-Saloni 1969: 65–79], Elbiety Lubczyskiej-Jeziornej Gatunki literackie w twrczoci Bolesawa Prusa jest cz zatytuowana Humorystyka, czyli To i owo o humoreskach Bolesawa Prusa [Lubczyska-Jeziorna 2007: 15–43]. W zbiorze za Opowiadania i nowele. Wybr, opracowanym przez Tadeusza abskiego widnieje fragment Humorystyka [Prus 2009b: XIII–XXI] .

Wspomniana rozprawa zostaa zrecenzowana przez Franciszka Mleczk [Mleczko 1930], autora pracy magisterskiej pt. Humor w twrczoci Bolesawa Prusa, 1930 [pl.wikipedia.org/wiki/ Franciszek_Mleczko; 30. 01. 2010] .

3 Czasownik prusowa zosta uyty przez Aleksandra witochowskiego jako pozytywne okrelenie talentu humorystycznego Prusa [Por. Prus 1994: XCI] .

4 Teresa Tyszkiewicz omawiajc modziecz twrczo Prusa skupia si na nielicznych jego tekstach [opublikowanych i zaginionych], powstaych w latach 1864–1871 .

72 | Violetta Machnicka „agodnego umiechu do „umiechu przez zy [Baczewski 1990: 40]. Prus jako „urodzony humorysta, z dowcipem rejowskim – rubasznym, lecz niezoliwym [por. Tokarzwna, Fita 1969: 125], wykorzystywa rozmaite pomysy i rodki jzykowe dla uatrakcyjnienia formy przekazu i dla zachcenia czytelnikw niejednokrotnie domagajcych si rozrywki, co czasami wrcz go

denerwowao [K,XIII,328]. W tekcie Swko o krytyce pozytywnej napisa:

Nie wiem, czy jest w naszej literaturze czowiek, ktry by czu taki wstrt do „dowcipnego pisania i tyle wycierpia, co ja, wanie z powodu wesoego nastroju czytelnikw. Ile to razy mwiono mi: „mj drogi, daj dowcipn kronik!..., co znaczy to samo, jak gdyby proponowano komu, aeby na pewien dzie i godzin dosta kataru lub wymiotw [P1,XXIX,171] .

Wspczeni badacze zwracaj uwag na trudnoci w okrelaniu zakresu takich poj, jak komizm, humor, dowcip [por. Ostromcka-Frczak 2008: 11], a take na fakt, i angielski humor wypar grecko-aciski komizm i peni obecnie rol terminu podstawowego [Gajda 2000: 9]. Mona mwi o humorze jzykowym lub pozajzykowym – w pierwszym przypadku czsto pojawia si okrelenie dowcip jzykowy. Danuta Buttler, snujc rozwaania definicyjne w klasycznej ju pozycji Polski dowcip jzykowy [Buttler 2001], przyjmuje, i dowcip w ujciu wszym, czciej stosowanym, nazywa zjawisko realizujce si „wycznie w formach jzykowych oraz e stanowi on jeden „z formalnych wykadnikw humoru, wyraajcego okrelon postaw yciow, przede wszystkim emocjonaln [Buttler 2001: 31–34]. W niniejszym artykule za okrelenie podstawowe, zwizane bezporednio z operowaniem materiaem jzykowym, przyjmuje si termin dowcip jzykowy. Jednoczenie wyraenie humor jzykowy traktuje si jako odpowiednik znaczeniowy dowcipu jzykowego, poniewa oba terminy dotycz poczucia humoru nadawcy i odbiorcy komunikatu oraz zawaj nazywane przez siebie zjawiska gwnie do spraw jzykowych. Jako rdo materiau potraktowano przede wszystkim teksty opublikowane w trzech pierwszych tomach zbiorowego wydania Pism pod redakcj Ignacego Chrzanowskiego i Zygmunta Szweykowskiego [P], powstae w latach 1873–18755. Wymienione tomy, o tytuach To i owo. Waciwie za ani to ani owo, czyli 48 powiastek dla penoletnich dzieci (I), Kopoty babuni (II), Drobiazgi (III), zawieraj niewielkie rozmiarowo utwory, na og o charakterze publicystycznym. Jedynie Kopoty babuni – pierwszy wikszy tekst Prusa – to dusze opowiadanie, nalece do literatury piknej. We wspomnianych tekstach niejednokrotnie mona spotka celowo wkomponowane przez autora fragmenty poetyckie lub scenki o charakterze dramatycznym, co wiadczy nie tylko o znacznym zrnicowaniu gatunkowym pierwszych prb literackich Prusa, ale te o do swobodnym, przypadkowym i nieustabilizowanym jeszcze operowaniu pirem i pomysami przez twrc, ktry w przyszoci bdzie skrupulatnie oczyszcza wasn twrczo z „balastu wody i trocin jzykowych [F,XXI]. Wczesne pody literackie Gowackiego odznaczaj si 5 Wyjtek stanowi dwa opowiadania z tomu III – Dziwna historia oraz Pan Wesoowski i jego kij, drukowane po raz pierwszy w roku 1887, w „Kurierze Warszawskim [P,III,269] .

W roku 1873 Prus mia 26 lat .

rodki jzykowe oddajce poczucie humoru Bolesawa Prusa | 73 niespotykanym pniej poczuciem humoru artysty, oddawanym w niezwykle urozmaiconych formach jzykowych, z wyjtkowo duym ich nasileniem. Dlatego – mimo istnienia bogatej literatury, powiconej humorystyce Prusa

– warto przeledzi dowcip jzykowy przyszego autora Lalki, biorc pod uwag jego mody wiek i dopiero tworzcy si, waciwy mu idiolekt (jzyk osobniczy)6. Zebrany materia zosta podzielony na pi podstawowych grup, skupiajcych przykady okrelonych form jzykowych, sucych czowiekowi, ktrego Bg najwyszy skara dobrym humorem [P1,XXVII,73]7 do zabawiania czytelnikw .

I. Tytuy utworw8 oraz ich zbiorw, dedykacje, motta

Zbir opowiastek To i owo. Waciwie za ani to ani owo, czyli 48 powiastek dla penoletnich dzieci [P,I,27] ukaza si po raz pierwszy drukiem w roku 1874 i zawiera gwnie te utwory, ktre w roku 1873 publikowano anonimowo w humorystycznym czasopimie „Mucha [P,I,219]. Ju sam tytu caoci brzmi nietypowo i zaskakuje tym, e jego cz druga stanowi zaprzeczenie czci pocztkowej. Poza tym intryguje i zaciekawia czytelnika logicznie sprzecznym, przewrotnym wyraeniem penoletnie dzieci, okrelajcym adresatw ksiki .

W zbiorze tym znajduje si midzy innymi jedna ze stosunkowo nielicznych prb poetyckich modego Gowackiego, powicona pamici ukochanego jamnika pisarza, zagryzionego przez innego psa. Wiersz Na mier Filtusia .

Czworo trenw [P,I,43–45] odznacza si celow podniosoci i hiperbolizacj, zaznaczon ju w tytule. Heroikomiczna wymowa utworu wynika rwnie z zastosowanej i nazwanej w nagwku formy trenu, kontrastujcego z postaci oraz imieniem opakiwanego bohatera, a take z uywania wyrae i zwrotw

oddajcych patos i tragizm zdarzenia. Z pozorn powag wiersza nieprzypadkowo koliduje take jego fragment kocowy:

Brzydko… deszcz pada… co mi strzyka w kociach… Trza i do ka po tych okropnociach… Niekiedy grnolotnie brzmicy tytu zosta dodatkowo wyeksponowany

wizualnie za pomoc odpowiedniego zapisu, na przykad wersalikami:

DO SERCU NASZEMU NAJMILSZYCH BRACI LITERATW [P,I,52] .

W podobnym stylu zbudowana jest dedykacja, otwierajca tomik To i owo:

– Bezpodnym nasionom, padajcym na opok – mczennikom po wszystkie czasy skazanym na przelewanie z pustego w prne, robotnikom winnicy Paskiej, przeszkadzajcym sobie nawzajem w pracy, sowem 6 Jedn z ostatnio publikowanych prac, powiconych rozwaaniom na temat rozrniania poj jzyk osobniczy (idiolekt) i styl osobniczy (idiostyl) jest artyku Ewy Sawkowej Jzyk pisarza jako metodologiczny problem stylistyki [Sawkowa 2009: 267–278] .

7 Autookrelenie Prusa .

8 Ze wzgldu na przyjty podzia tematyczny, tytuy utworw celowo nie zostay omwione w czci czwartej artykuu Znaczce nazwy wasne, mimo e nale one do kategorii nazw wasnych [Por. Pisarek 1966] .

74 | Violetta Machnicka

–  –  –

W cytowanym fragmencie wystpuj miedzy innymi mieszce patosem konstrukcje peryfrastyczne okrelajce literatw, publicystw oraz pojawia si ironiczne omwienie, nazywajce pody literackie modego autora .

II. Zote myli, aforyzmy, przysowia, powiedzonka W obszernej twrczoci Prusa wystpuje wiele trafnych, mdrych, nierzadko

te dowcipnych sformuowa [por. Prus 2009a], o charakterze skrzydlatych sw:

[…] skrzydlate sowa – to autorskie (cytatopodobne) twory jzykowe o cechach jednostek jzyka (wzgldna autonomiczno, dano, reprodukowalno), o strukturze jedno- lub wielowyrazowej (ograniczonej jednak moliwociami nonymi pamici spoecznej) i o funkcji samodzielnego nominowania poj, ocen i sdw ju w wypowiedzi wyraonych [Chlebda 1998: 96] .

Tego typu jednostki leksykalne nie s anonimowe, lecz wi si z okrelonym tekstem, autorem, a wiedza o nich jest wsplna dla okrelonej grupy spoecznej [Wojtczuk 2001: 169] .

Inteligentne czenie mdroci z umiechem, niekiedy ironicznym, cechuje

nastpujce stwierdzenia:

– Gowa gadatliwej kobiety jest jak okseft bez szpunta9: co si do niej wleje uszami lub oczami, natychmiast wyla si musi gb [P,II,88],

– […] Zaledwie dwaj biegli prawnicy przegada mog jedn redniej elokwencji biaogow [P,II,119] .

Ciekawy zabieg stylistyczny zastosowa Prus we fragmencie Listw ze starego obozu, pierwotnie drukowanych w „Opiekunie Domowym, w latach 1872 i 1873 [P,I,219]10. Ot w rzekomym licie babki do wnuka, stanowicym

swoisty zbir przepisw na ycie, celowo nagromadzi wiele znanych przysw, odpowiednich na kad okazj, nawet bardzo prozaiczn. Oto wspomniany fragment:

– […] Ucz si, albowiem lepiej by lepym ni gupim11, pilnuj swoich rzeczy, bo kijem tego, co nie pilnuje swego i zwracaj baczn uwag na wydatki, albowiem jest napisane: pamitaj rozchodzie y z przychodem w zgodzie. Z uwag te ludziom si przypatruj, bo mwi przysowie: zjesz pierwej beczk soli, nim poznasz czowieka, a nade wszystko zdrowia nie zaniedbuj […] .

Gdy rozmawiasz, bacz na sowa twoje, bo zna z mowy jakiej kto gowy. Unikaj zych zebra, bo z kim si wdajesz, takim si stajesz, ale bywajc w jakim towarzystwie, poznaj je i stosuj si do niego, albowiem wszedszy midzy wrony, krakaj jak i ony .

Czyli wielka beczka bez koka do zatkania bocznego otworu w tej beczce .

Listy ze starego obozu opatrzone byy pseudonimem Bolesaw Prus .

Pogrubienia we fragmentach cytowanych pochodz od autorki niniejszego tekstu .

rodki jzykowe oddajce poczucie humoru Bolesawa Prusa | 75 Rnych ludzi napotkasz w wiecie i ciebie samego rne napotkaj przygody,

nigdy jednak nic i nikogo nie chwal i nie ga zbyt prdko, bo mwi przysowie:

acno bdzi, kto skwapliwie sdzi. Nie zwaaj rwnie na drobne ludzkie uomnoci, albowiem kady dudek ma swj czubek .

Dbaj o czysto ciaa i ubioru, bo jak ci widz, tak ci pisz – i staraj si by dla kadego uprzejmym, bo pokorne ciel dwie matki ssie; inaczej postpujc, zniechcisz ludzi do siebie, a przecie rka rk myje, noga nog podpiera!

Nigdy nie zaniedbuj spraw drobnych, bo ziarno do ziarnka, zbierze si miarka, nie porzucaj maych korzyci dla wielkich nadziei, bo lepszy zajc w miechu od niedwiedzia w puszczy – i nie zakadaj sobie zbyt obszernych planw, aby nie powiedziano: chcia Kuba zosta panem i zosta gaganem .

Gdy spa idziesz, zwi sobie papiloty, albowiem biaogowy k’sobie nci, komu si wos krci (ja sama nawet dla krconych wosw poszam za twego nieboszczyka dziadka); staraj si te o ask pci naszej, pamitajc, e gdzie diabe nie moe, tam bab pole. Po pacierzu za przypominaj sobie zawsze wypadki z dnia caego, bo ten w drodze nie szwankuje, kto dobrze woza pilnuje .

U nas nic nowego – soty tylko i soty, zwyczajnie w marcu jak w garcu; palimy te sobie na kominku i przypominamy lepsze czasy: przypomniaa sobie babka, kiedy pann bya. Roboty jest do, bo kada Teresa ma swoje interesa, a e siy nie starcz, poniewa i db na staro skrzypi, wic i kopotw co niemiara, albowiem kto nie domierzy okiem, dopeni workiem. Ciocia Basia posya ci sakiewk: dobry mieszek za grosz, gdy w nim dukat siedzi; ciocia Rzia ksik do naboestwa: kto z Bogiem, Bg z nim; ciocia Femcia placki i makagigi: dobra psu i mucha; ciocia Zosia trzy pary wenianych skarpetek: lepiej dmucha ni chucha – ja za daj ci moje bogosawiestwo i cztery czepki nocne i zaklinam, aby zawsze w nich sypia: kto nie sucha ojca, matki – ten sucha psiej skry .

Pamitaj tedy o tym, moje dziecko, i przyjedaj na wita, cho droga fatalna, albowiem nie ma zej drogi dla mojej niebogi [P,I,165–166] .

Wydwik humorystyczny nada Prus take pewnym powiedzonkom, przypisanym kreowanym postaciom, oddajcym emocjonalny, czasami wrcz bezceremonialny sposb ich bycia. W opowiadaniu Wigilia z tomu Drobiazgi jest na przykad scena ukazujca gorce zapraszanie na wigili pastwa „z salonu

przez prostodusznego i krewkiego Wojciecha. Czowiek w ma zwyczaj wplata do swych wypowiedzi wykrzykniki zdaniowe wielowyrazowe [por. Wojtczuk 2004: 297], rozpoczynajce si zazwyczaj partyku bodaj:

Na progu ukaza si tgo zbudowany facet w kouchu .

– To ja, ssiad…. (bodaj mnie roztratowali!...) Niech bdzie pochwalony…

– Pan Wojciech! – zawoaa kobieta. – Na wieki wiekw… […]

– Bo ja tu, z przeproszeniem, przyszedem pastwa prosi do nas na wilj. Stara, panie, Zosia i reszta (bodaj mi o pka na rodku drogi) wszyscy hurmem prosz .

Ot co jest!

Przy tych sowach mwca plun przez zby .

– A panie Wojciechu, jake bymy te mieli panu subiekcj robi?.. .

– Nic z tego (bodajem onosacia!). Nie odejd bez pastwa… [P,III,69–70] .

W dalszej czci prezentowanej sceny bohater wtrca jeszcze pi podobnych wykrzyknikw – bodajem ydom wod wozi!, bodaj mnie rozjechao!, bodajem 76 | Violetta Machnicka z pieka nie wyjrza!, eby mnie piorun trzas!, bodaj si most pode mn zaama!

[P,III,70–72] .

III. Konstrukcje peryfrastyczne, hiperboliczne i porwnania Jednym z najbardziej ulubionych, wyjtkowo czsto stosowanych przez Prusa tropw, wykorzystywanym dla rnych celw, bya peryfraza. Ze wzgldu na due moliwoci wyraania rozmaitych odcieni stylistyczno-semantycznych przez wprowadzenie do wypowiedzi okrele wielowyrazowych, zoonych, zazwyczaj duszych od nazw podstawowych [por. Bako 2009: 5; Daszczyska 1994: 36; Markunas, Stasiska 2009: V] peryfrazy wzbogacaj styl wypowiedzi, rozwijaj temat, przekazuj autorsk interpretacj i ocen zjawisk, zachcaj czytelnika do rozwizywania poetyckich zagadek [por. Bako 2002: 5]. Prus odwoywa si do zamiennikw nazewniczych zarwno w tekstach wzniosych, powanych, smutnych, jak te we fragmentach lekkich, rozrywkowych, zabarwionych rnymi odcieniami humoru [por. Machnicka 2005, 2008b, 2009].

Spord licznych peryfraz humorystycznych zawartych we wczesnej twrczoci zwykego zamazywacza papieru [K,XIV,71]12 najciekawsze mona uj w kilka grup tematycznych:

1) nazwy ludzi – pojedynczych osb, grup ludzkich, np .

arcykapani wiedzy i sterownicy oglnoludzkiej nawy [P,III,190] – filozofowie (celowy patos), bracia hoysze [P,I,31] – literaci (w wierszu), brodaci wierzyciele [P,I,55], „synowie Judy” [P,I,55] – ydzi–lichwiarze, dozgonne towarzyszki ycia [P,III,190] – ony, fanatyczny zwolennik szkoy spirytualnej [P,II,46] – pijak, alkoholik, gatunek krgowcw dwunonych, zdolnych do przyjcia dobrodziejstw cywilizacji [P,II,113] – ludzie, herbowa bra [P,I,37] – szlachta (w wierszu), kapani prowincjonalnej Temidy [P,II112] – prawnicy na prowincji, krlowe stworzenia [P,III,21]

– kobiety, damy, ludoerca z epoki krzemienia niepolerowanego [P,III,44] – czowiek prymitywny, nieokrzesany, pikniejsza poowa – silniejsza poowa [P,III,55] – kobieta, mczyzna, pe stworzona dla wycznej satysfakcji rodzaju eskiego [P,II,116], reprezentanci rodu jaszczurzego13 [P,III,193] – mczyni, pikna poowa rodu ludzkiego [P,II,12] – kobiety, posiadacze mniejszych posiadoci ziemskich [P,II,29] – chopi, rednia statystyczna jednostka rodu ludzkiego [P,II,6] – czowiek, zgryliwy aparat do rachowania [P,II,62] – matematyk;

2) nazwy ludzkiego ciaa oraz jego czci, np .

[czyja] zaokrglona zewntrzno [P,II,129] – poladki, doczesna powoka [P,III,257]

– ciao, naturalne narzdzia optyczne [P,II,115] – oczy, w historyczny pie, na ktrym jeden ze Stuartw straci mono noszenia korony angielskiej [P,II,7] – gowa, ta strona [czyjej] indywidualnoci, ktra z awk szkoln miewa najczstsze stosunki [P,I,67] – poladki ucznia;

–  –  –

Aluzja do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza: „jzyku smoczy! Serce jaszczurze [Mickiewicz 1989: 228] – sowa Telimeny do Tadeusza jako mczyzny, czyli istoty z natury wrednej, zdradzieckiej, kamliwej .

rodki jzykowe oddajce poczucie humoru Bolesawa Prusa | 77

3) nazwy zwierzt, np .

czworonone motory [P,II,26], jednokopytne zwierzta [P,II,8] – konie, domowe krgowce [P,II,25] – zwierzta hodowlane, kurze niemowl [P,II,97] – piskl, ptak, ktry po wszystkie czasy suy bdzie za symbol walecznoci, galanterii i innych drogocennych przymiotw, jakie pe pikna najwicej uwielbia w mczyznach [P,II,97]

– kogut, ptaki grzebice [P,I,40] – ptactwo domowe (w wierszu), zwierzta domowe z podniesionymi uszami i ryjami [P,II,19] – winie;

4) nazwy przedmiotw, urzdze, czci garderoby, rodkw spoywczych, np .

bardzo wskie ubranie w czarne i biae kraty [P,III,250] – spodnie, cukiernicze paskudztwo [P,I,169] – sodycze, krowie produkty [P,III,15] – nabia, marny kruszec [P,I,55] – pienidze, rozgrzewajce trunki [P,III,201] – napoje alkoholowe, rozkoszna machina [P,III,57] – karuzela;

5) nazwy budynkw, obiektw, instytucji, np .

klatka bez dachu [P,III,19] – Ogrd Saski, przybytek sprawiedliwoci [P,I,213] – sd, budynek sdu, witynia dobrego humoru [P,III,25] – redakcja pisma humorystycznego;

6) nazwy czynnoci i stanw, np .

bardzo do bibuy nie rwa [P,II,18] – unika szkoy, nauki, [by] w gowie diabelnie sabym [P,III,221] – by nierozgarnitym, gupim, dokonywa chirurgiczno-sdowych operacji na indywiduach, wykraczajcym przeciwko zasadniczym prawom rwnowagi spoecznej [P,II,112] – cina gowy skazacom, i midzy Izraele [P,II,135] – zapoyczy si u ydw, matrymonialna przepa [P,I,182] – maestwo (dla mczyzny), mnemoniczna trudno [P,II,74] – niewiedza, p roch ow ni zamieszkiwa [P,I,55] – siedzie w wizieniu, przej do niemiertelnoci [P,I,68]

– umrze (o zakochanym poecie), stoczy si na dno matrymonialnej przepaci [P,I,182] – oeni si, ciera si z poszanowaniem sidmego przykazania [P,II,26]

– kra, wykonywa palcami kilka charakterystycznych gestw, za pomoc ktrych hodowcy kur namacalnie sprawdzaj ekonomiczn donioso gdakania swoich wychowanek [P,II,97] – maca kury, zmacza pierza w inkaucie pynnym [P,I,37] – tworzy poezj (w wierszu);

7) pozostae, np .

pierwiastki denerwujce [P,III,201] – promile (oglnie – alkohol), sprony wiek [P,I,38] – wiek XIX (w wierszu) .

Zaprezentowany wyej, bogaty materia peryfrastyczny, reprezentuje rozmaite typy zamiennikw nazewniczych. S wrd nich peryfrazy metaforyczne (np. witynia dobrego humoru)14 i niemetaforyczne (np. brodaci wierzyciele), eufemizacyjne (np. fanatyczny zwolennik szkoy spirytualnej), artobliwe (np. ludoerca 14 Wikszo peryfraz metaforycznych to tzw. peryfrazy-zagadki, poniewa ich znaczenie wynika z ujcia kontekstowego [Por. Wrblewski 1998: 75] .

78 | Violetta Machnicka z epoki krzemienia niepolerowanego), ironiczne (np. zgryliwy aparat do rachowania), patetyczne (arcykapani wiedzy i sterownicy oglnoludzkiej nawy), oddajce czarny humor (dokonywa chirurgiczno-sdowych operacji na indywiduach wykraczajcych przeciwko zasadniczym prawom rwnowagi spoecznej). Poczenie pozornej wzniosoci z artobliwoci cechuje konstrukcje zamieszczone w utworach poetyckich (np. zamacza pierza w inkaucie pynnym). Zrnicowane s take formy wymienionych peryfraz – wiele z nich to omwienia proste, moliwie najkrtsze, skadajce si z dwch skadnikw (np. ptaki grzebice), ale zdarzaj si te struktury rozbudowane, wielowyrazowe, niekiedy zawierajce w sobie kolejne omwienie (np. ptak, ktry po wszystkie czasy suy bdzie za symbol walecznoci, galanterii i innych drogocennych przymiotw, jakie pe pikna najwicej uwielbia w mczyznach). Czasami Prusowskie peryfrazy przybieraj posta zabawnych definicji (np. zwierzta domowe z podniesionymi uszami i ryjami), innym razem rne struktury omowne s nonikami tych samych znacze (czworonone motory, jednokopytne zwierzta), zdarzaj sie te peryfrazy zbudowane na zasadzie opozycji (pikniejsza poowa – silniejsza poowa). Najwiksz grup omwie stanowi peryfrazy rzeczownikowe. Do peryfraz patetycznych

zblione s dusze wypowiedzenia hiperboliczne, przepenione celow podniosoci. Przybycie dam do Ogrodu Saskiego zostao przez Prusa potraktowane niczym pojawienie si cudownych istot z innego wiata:

Umiechnite, promieniejce, szeleszczce, spowite we wszystkie barwy nieba i ziemi, krlowe stworzenia w obokach tkanin spyny do alei gwnej [P,III,21] .

mieszy te wyznanie miosne subiekta ze sklepu kolonialnego, czyli wonnego przybytku [P,III,81], „uwizionego w pracy, skierowane do jednej z klientek:

O gorzka ironio najwyrafinowaszego okruciestwa kobiecej tkliwoci! Jak to, wic nie rozumiesz pani tego, e ci ubstwiam, e ca wieczno pragnbym rozkoszowa si eolskim dwikiem twego gosu, e kadej chwili pragnbym pi czar niebiaskiego nektaru twoich ust […]. O losie, co mnie tu jak Prometeusza przyku! [P,III,81–82] .

Z kolei o spodziewanym zamilkniciu gadatliwej majorowej z Kopotw babuni, spowodowanym sennoci bohaterki, dowcipny autor napisa, e po caodziennych trudach zatrzyma si nareszcie w biegu w skomplikowany mechanizm, za porednictwem ktrego czcigodna dama cz swoich udrcze familijnych przelewaa w moj istot [P,II,19–20] .

Do grona humorystycznych struktur hiperbolicznych zaliczaj si take wybrane porwnania, w ktrych prozaiczne treci kontrastuj z grnolotnym

sposobem wysowienia. Oto przykad:

Jak wyy za ptactwem, tak zdyszani, lecz zawsze powani ojcowie rodzin biegali za ydkami, celem wycinicia z nich niewielkich sumek pieninych na cay szereg majcych nastpi zebra uroczystych [P,III,190] .

Prus docenia istotn rol porwna jako jednych z podstawowych rodkw jzykowo-stylistycznego ksztatowania struktury tekstu, o czym wiadczy midzy innymi fakt, i na przykad w Faraonie uy ich a 333 razy [Mikoajczak rodki jzykowe oddajce poczucie humoru Bolesawa Prusa | 79 1976: 105–106], w Lalce okoo 270 razy [Budrewicz 1990: 88], w Placwce okoo 80 razy i w Anielce okoo 70 razy [Zarbina 1990: 131]. Wrd dowcipnych porwna, wprowadzonych przez Gowackiego do jego pocztkowych prb literackich, znajduj si takie, ktre wywouj umiech dziki niezwykle sugestywnemu i obrazowemu odwoaniu si do rzeczywistoci pozajzykowej, np .

[...] koralowe usteczka pani Balbiny robiy si coraz podobniejsze do bramy zajezdnego domu [...] [P,III,35]

– tzn. „pani Balbina bez ceremonii ziewaa, krci tuowiem tak, jakby mu kto za aksamitn marynark rozpalonych wgli nasypa [P,III,184]

– o literacie z prowincji .

Poczucie humoru Prusa oddaj rwnie:

a) porwnania zmodyfikowane przez skonfrontowanie nowych zjawisk rzeczywistoci, np .

zna si na polityce jak kogut na Ewangelii [P,I,61] (zamiast: jak kura na pieprzu, jak w na gwiazdach), by goym jak wgorz [P,I,167] (zamiast: by goym jak oficer), Okrglutka osoba, nazwana Zosi, zaczerwienia si jak wika [P,III,71] (zamiast zaczerwienia si jak ra, jak burak),

b) porwnania oddajce dysharmoni stylistyczn lub sytuacyjn, np .

sypi si z niego [zakochanego poety] wiersze jak sieczka z dziurawej torby [P,I,67], dama tak gruba jak rzenik z mem tak chudym jak pasternak [P,III,51], chudy jak wdzonka, a zy jak pies [P,III,79] – o psotnym chopcu;

c) porwnania o wzmocnionej sile wyrazu, wynikajcej z nasilenia rodkw obrazujcych, np .

Poznalimy si od razu i wpadszy sobie z krzykiem w objcia, zapakalimy jak dwa bobry [P,I,184] (zamiast jak bbr, bobry), gb ma [...] jak cielca wtrbka [P,III,5] – o twarzy staruszki, wdowie po majorze [P,III,35] .

IV. Znaczce nazwy wasne Jak wiadomo, nazwy wasne mona niekiedy interpretowa jako znaki humorystyczne [por. Rutkowski 2006: 400]. Piszc o humorystycznej i satyrycznej

onomastyce w utworach Prusa, Jan Tyborczyk stwierdzi, i:

W bogatej ilociowo onomastyce Prusa – ponad 1200 nazw wasnych – du grup stanowi nazwy znaczce, sztuczne lub prawdopodobne. W pocztkowym okresie twrczoci ten rodzaj nazw wasnych stanowi grup dominujc, w pniejszym schodzi na plan dalszy, ustpujc nazwom neutralnym, realistycznym, tworzonych bez intencji wyraenia za ich porednictwem artu, dowcipu, kpiny, ironii .

Cakowicie nie znika jednak nigdy [Tyborczyk 1975: 82]15 .

15 Stosunkowo niewielka skonno Prusa do uywania znaczcych nazw wasnych w dojrzaej twrczoci wynikaa z przestrzegania reguy prawdopodobiestwa, polegajcej na naladowaniu rzeczywistoci pozaliterackiej [Bachrz 2002: 166] .

80 | Violetta Machnicka Oto wybrane przykady znaczcych nazw wasnych, wymylonych przez

Prusa w celu bawienia czytelnikw, powiadczone w jego modzieczej twrczoci:

1) antroponimy (nazwy osobowe)

a) imiona, np .

Dyncio [P,III,183] – prowincjonalny literat, Ezechiel [P,III,35] – czowiek powany, Kocio [P,III,183] – mody lekarz na prowincji, Mordka [P,I,51] – yd–lichwiarz, Pankracy, Pankracowa, Pankracwna [P,I,119] – rodzina na majwce, Prakseda [P,III,188] – „pikna i szlachetna Hildegarda, w metryce najniewaciwiej przezwana Praksed16, ona Kajetana Dryndulskiego, Zosia, Klocia, Wadzio [P,I,63–65] – panny, kawaler (rodzestwo);

b) nazwiska, np .

Bawanowicz [P,II,111] – „rozumny i poczciwy adwokat, Bazgralski [P,I,138]

– publicysta dziennika politycznego, pisze co mu ka, o czymkolwiek, Birbantowicz [P,III,249] – zaduony dzierawca, Byczkowski [P,II,67], Bysiu [P,II,68] – byy major „sawny na ca dywizj, a nastpnie na cay powiat z niesychanej tuszy, Fiu – Fiu [P,I,200] – uczony chiski medyk, Gadulski, Gadulsiu [P,II,48,95] – roztrzepany, „jak to si mwi, zapomnia jzyka w gbie, Gamadeltowicz [P,II,52] – emerytowany badacz jzyka greckiego (od nazw liter greckich – gama, delta), Golski [P,III,252] – czeladnik, Karabin [P,III,32] – kupiec, yd, Kukulska, Ggalska [P,III,229] – gospodynie balu w powiatowym miecie, Machiawelski [P,I,135] – najwikszy krtacz w redakcji dziennika politycznego, Mulnicki [P,II,95] – „archiwista akt dawnych, Ochwatowicz [P,II,27] – chory z przejedzenia, Pdziwiatrowski [P,I,203] – student unikajacy pacenia dugw (rzekomo cigle wyjeda, jest nieuchwytny), Proszkowski [P,II,133] – aptekarz, Puszczao [P,II,12] – lekarz, Stodoowicz [P,III,91] – ubogi szlachcic z prowincji, ktry roztrwoni majtek, Wiatrakiewicz [P,II,44] – kapitan, wojskowy, ktry przypadkiem zastrzeli wasn on, Zakuwalski [P,II,51] – nauczyciel przedmiotw cisych;

c) imiona i nazwiska, np .

Abraham Goldfisz [P,III,29] – bogaty yd-lichwiarz, „co na dwiecie procent poycza, Alfons Baltazar Gadziski [P,II,107] – amant „sawny z nierzdu, pijastwa, karciarstwa i innych zych skonnoci, Anastazy na Fujarach Fujarkiewicz [P,III,240] – obywatel ziemski, Cezar Brutus Napoleon Hiacynt Postpowicz [P,II,10] – czowiek „uczony, pisuje do pism, udziela korepetycji, jest bez grosza, Diogenes Fajtaszko [P,III,183] – „chluba powiatu i najdzielniejsza z prowincjonalnych podpr literatury krajowej, przez najbliszych przyjaci „zwany pospolicie Dynciem albo Fajtusiem, Euzebia z hrabiw Patykowskich [P,III,217]

– ona obywatela ziemskiego z prowincji, Fonsio Ggalski [P,III,240] – „[…] wyndzniay tak pod wzgldem fizycznym, jak i umysowym jedyny syn GgalKrtkie, dowcipne opisy postaci, obdarzonych odpowiednim imieniem lub nazwiskiem, stanowi zazwyczaj ich dodatkow satyryczn prezentacj .

rodki jzykowe oddajce poczucie humoru Bolesawa Prusa | 81 skich [...], ktrego najpobaliwsi przyjaciele domu nazywali nierozwinitym Fonsiem, Gotlieb von Ochuster [P,III,230] – „[...] by z powoania agronomem, a zarazem ajentem jakiej berliskiej spki, ktra na drodze wykupywania dbr i wypdzania ich wacicieli, pragna uszczliwi i ucywilizowa barbarzysk okolic…, Hermenegild O’Schuster [P,I,12] – waciciel sklepu kolonialnego, oszust, Jan Chryzostom Letkiewicz [P,III,217] – obywatel ziemski, „dzielny dobrodziej swej parafii, ktry w cigu pitnastu lat ofiarowa bezinteresownie fur chrustu na pot cmentarny i dwa nowe powrozy do dzwonw, Kleofas Odgrzywalski [P,I,204] – waciciel restauracji, Luis Blagier [P,I,111]

– pisarz reklam, Nikolo Jalapa [P,I,114] – Woch, czowiek bez stosunkw, nieporadny, Salomea Kopyciska [P,III,196] – prowincjuszka, „niewiasta znana z cnt, rozumu i wielkiej przytomnoci umysu, ktra utrzymywaa gono, e bez znuenia i przerwy mwi moe dwadziecia cztery godziny z rzdu;

2) toponimy (nazwy miejscowe)

Ggay [P,I,123] – w formie przedstawiania si komu:

– Jestem Ggalski z Gga, waciciel dbr i chciabym wiedzie z kim jad?

– Jestem Atramentowicz… literat!

Mordotuki [P,I,105] – nazwa majtku ziemskiego na zapadej prowincji, Psie Doy (P,II,48) – jak wczeniej, Suche Patyki, Wilcze Ogony, Patatajka, Majdan [P,III,91] – nazwy utraconych (sprzedanych i zlicytowanych) dbr szlachcica z prowincji, Wilczoapy [P,III,217] – folwark;

3) ideonimy (tytuy czasopism, dziennikw) „Gazeta Pacanowska [P,I,129], „Przegld Pacanowski [P,I,108], „Snopek Nadbzurski [P,I,131], „Tygodnik Ryczywolski [P,I,130];

4) chrematonimy (nazwy ludzkich wytworw, urzdze) Szybkobieg [P,III,50] – statek pywajcy po Wile .

Znaczca, humorystyczna onomastyka wymylona przez Prusa, powstaa dziki rozmaitym pomysom i zabiegom jzykowym 17. Tworz j zarwno odpowiednio dobrane imiona i nazwiska, cakiem nieodpowiednie lub doskonale pasujce do osoby (Ezechiel, Prakseda, Karabin), zdrobnienia imion i nazwisk podstawowych (Klocia, Gadulsiu), wykorzystanie znaczenia wyrazu pospolitego (Gamadeltowicz, Goldfisz), nazwy zwizane z cechami, czynnociami albo stanem majtkowym ich wacicieli (Birbantowicz, Puszczao, Golski), nieoczekiwane zestawienia wyzyskujce kontrast zabarwie emocjonalnych poszczeglnych skadnikw lub kontrast nazwy z penion funkcj, zajmowan pozycj (Jan Chryzostom Letkiewicz, Bawanowicz – adwokat, Euzebia z hrabiw Patykowskich), nazwy przywoujce wzorce obce, niekiedy take odpowiednio nacechowane (O’Schuster, Machiawelski), nazwy satyryczne („Snopek Nadbzurski, Suche PaPor. klasyfikacj znaczcych nazw wasnych w utworach Prusa Jana Tyborczyka [Tyborczyk 1975] oraz prac Ireny Sarnowskiej-Giefing Nazewnictwo w nowelach i powieciach okresu realizmu i naturalizmu [Sarnowska-Giefing 1984] .

82 | Violetta Machnicka tyki). Wzmocnieniu nacechowania humorystycznego posuyo umieszczenie w jednym cigu odpowiednich nazw osobowych lub osobowych i miejscowych (Cezary Brutus Napoleon Hiacynt Postpowicz, Anastazy na Fujarach Fujarkiewicz) .

Prus wykorzysta te paronomazj, polegajc na zestawianiu podobnie brzmicych sw po to, aby ukaza wyjtkow blisko czy niezwyke podobiestwo wybranych postaci, np. Dyncio i Kocio, Kukulska i Ggalska, a w przypadku nazwiska Fiu Fiu wyrazi nieco ironiczny podziw w stosunku do chiskiego medyka za pomoc wykrzyknienia nawizujcego do gosu wydawanego podczas gwizdania, czyli zastosowa rodzaj sugestywnej onomatopei w celu nazewniczym [por. Ginter 2008: 50–51] .

W jednym przypadku (Szybkobieg) mody Gowacki odwoa si do ulubionych przez siebie zoe, o czym wiadcz rwnie pniejsze jego pomysy sowotwrcze, np. duszoapstwo [K,XX,66] – podstpne zmuszanie kogo do przyjmowania innej wiary‘, mczychryst [K,XIX,270] – yd, wyzwisko‘, polakowstrt [P,X,141] – hakatyzm‘, psoerstwo [K,VII,242] – jedzenie misa z psw‘ [Machnicka 2008a]. Nierzadko istotne s te Prusowskie sposoby okrelania osb, noszcych nieprzypadkowe imiona bd nazwiska (Jan Chryzostom Letkiewicz – obywatel ziemski, „dzielny dobrodziej swej parafii, ktry w ciagu pitnastu lat ofiarowa bezinteresownie fur chrustu na pot cmentarny i dwa nowe powrozy do dzwonw) .

Humorystyczna twrczo nazewnicza w utworach literackich nie naley do rzadkoci. Najczciej mona si z ni spotka w tekstach o charakterze groteskowo-ludycznym [por. Kosyl 2004: 224–225]. Inwencja onomastyczna Prusa wiadczy o tym, i by on przede wszystkim onomast-literatem, a nie jzykoznawc, poniewa nie tyle nawizywa do etymologii sowa, ile podkrela znaczenia „swoich nazw w kontekcie [por. Spyt 1977: 221] i tym gwnie rozmiesza czytelnikw .

V. Pozostaa twrczo neologiczna, sownictwo wieloznaczne, stylizacja jzykowa, zabawy poetyckie W utworach wczesnych, modzieczych, pomysowo pisarza niejednokrotnie ujawnia si w wymylaniu dowcipnych neologizmw frazeologicznych i semantycznych, np. psy gniewne [P,I,42] – ze, ostre psy‘ (w wierszu), oe Madejowe [P,III,109] – niewygodny i drogi omnibus‘, artobliwych formacji sowotwrczych, np. przedyplomatyzowa [P,II,136] – przekona‘(Majorowa mnie wprawdzie przekrzyczaa, ale ja j przedyplomatyzowaem – jak Bismarck) czy te w zabawach sownych, wynikajcych z rzekomych przejzycze, np. pieczta kurczone [P,I,119] – kurczta pieczone‘. W jednym z fragmentw Listw ze starego obozu Prus ukazuje zabarwione humorem nieporozumienie, powstae wskutek rnego pojmowania sowa dragon w dialogu prowadzonym przez

pasaerw pewnego powozu:

[...] siedlimy do powozu we czworo [...]. Franu, jak przyzwoito nakazywaa, siada ostatni, lecz zaledwie postawi nog na stopniu, cofn si tak gwatownie, e o mao nie upad na ziemi .

rodki jzykowe oddajce poczucie humoru Bolesawa Prusa | 83

– Co ci si stao, Franiu!... – krzykna jego druga poowa szczerze interesujca si organizmem swego ukochanego .

– Eh, nic! drobnostka… to dragon!... – szepn wzruszony nowoeniec .

W tej chwili po drugiej stronie ju ruszajcego powozu, dostrzegem znanego ci kawalerzyst, ktry zdawa si by silnie zajty wykonywaniem jakiej zuchwaej i nieprzyzwoitej pantominy, widocznie do naszego towarzystwa skierowanej .

– Wic nie lubisz dragonw? – spytaa ze zdziwieniem panna Zofia Franciszka .

– O tak… nienawidz ich!... – mrukn nasz kuzyn .

– To wszystko s otry – wtrci stary. – Na wsi przy nich nie upilnujesz ani kury, ani gsi, ani sugi, ani suebnicy, ani adnej rzeczy, ktra jego jest!... [P,I,183] Dragon (fr. dragon) to patka – dodatkowy pasek materiau z tyu paszcza, doszywany lub przypity w celach ozdobnych. W dawnym wojsku dragonem nazywano onierza lekkiej jazdy, penicego sub pieszo i konno, potem tylko konno [Doroszewski 1958–1969]. Ostatnie wypowiedzenie w cytowanym fragmencie stanowi te nawizanie do stylu biblijnego (suebnica), zwaszcza do ostatniego przykazania Dekalogu, co w zestawieniu z tematyk rozmowy wywouje wraenie humorystyczne. Podobne efekty uzyskuje Prus stylizujc na mow ydw, np. Moszek: Co to na bok?... a wa… jakie pastwo!... [...] Co to mil, z psieprosieniem laski paski? Tu kaden dobry bile paciul [P,I,100] oraz prostych warszawiakw, czeladnikw [P,II,71–72], a take naladujc i parodiujc sposoby pisania telegramw i listw przez wacicieli ziemskich [P, I,197; P,II,106–110] .

Swoistym rodzajem dowcipnej stylizacji stosowanej przez modego Gowackiego s wiersze, oddajce gorce uczucia zakochanych wierszokletw:

Do piknej Rzi Ludzie przed tob szczekaj, e mnie z Magd spotykaj;

Bodaje we mnie piorun trzas, Jeelim do Magdy laz…! […] (Twj do mierci ALFONS) [P,II,107–109] lub rymowanki ukazujce niepospolity talent prowincjonalnych literatw, np .

Jedenasta biey, a on jeszcze ley… (zawsze mam pene usta wierszy!). Pewnie wczoraj dugo pracowalimy, a dzi zaspalimy. (Ta atwo wierszowania niekiedy mnie samego kopocze). Ja tymczasem od rana zbieram nowiny dla pana i takie ich mnstwo mam, e ledwie oddycham… („Tygodnik mwi, e nie jestem poet… cha!...) [P,III,184] Rozpatrujc modziecze prby poetyckie pniejszego autora Lalki, Emancypantek czy Faraona, warto przywoa sowa Tadeusza Budrewicza, otwierajce

tekst O wierszach Bolesawa Prusa:

Pewnie by nie zaistnia Prus – wybitny prozaik, gdyby nie wena wierszopisarska .

Motywem, ktry skoni go do pracy literackiej po przerwanych studiach, bya opinia zdolnego literata, jak zdoby w szkole redniej [Budrewicz 1998: 56]18 .

18 W modoci Prus ima si rozmaitych zaj, gwnie dla zdobycia chleba. Paranie si robot parobcz (autookrelenie Prusa) pozwolio mu midzy innymi polubi kuzynk ze strony matki, Oktawi Trembisk [Tokarzwna 1981: 123] .

84 | Violetta Machnicka Rwnie wyjtkowe poczucie humoru odegrao w yciu pisarza niebagateln rol. Jednake modzieczy dowcip Gowackiego rni si znacznie od humoru twrcy dojrzaego, wywaonego, pozbawionego ju optymizmu waciwego ludziom niedowiadczonym przez los. Przede wszystkim pocztkujcy literat dowcipkowa nieustannie, odwoujc si do szerokiej gamy rodkw jzykowych, z ktrych tylko nieliczne posuyy mu w przyszoci do wywoywania umiechu czytelnikw, co najwyraniej daje si zauway w utworach publicystycznych. Wraz z upywem czasu Prus dojrzewa jako twrca, doskonali swj warsztat pisarski, zajmowa si nie tylko sprawami bahymi, nieistotnymi, majcymi jedynie zabawia prenumeratorw czasopism, ale take – jak wikszo ludzi mylcych – wyzbywa si beztroskiej radoci na rzecz rozumowego, ale te mniej wesoego sposobu postrzegania wiata, ycia i siebie .

Bibliografia

I. rdo materiau:

P – Pisma Bolesawa Prusa, red. I. Chrzanowski, Z. Szweykowski, Nakad Gebethnera i Wolffa, t. I–XXVI, Warszawa 1935–1936 .

Materia omwiony w artykule pochodzi z trzech pierwszych tomw: To i owo, waciwie za ani to, ani owo (t. I), Kopoty babuni (t. II), Drobiazgi (t. III) .

II. Inne wykorzystane zbiory tekstw Bolesawa Prusa:

F – B. Prus, Faraon, oprac. Z. Szweykowski, PIW, Warszawa 1954 (wydanie krytyczne) .

K – B. Prus, Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, t. I–XX, PIW, Warszawa 1953–1970 .

P 1 – B. Prus, Pisma, red. Z. Szweykowski, t. XXVII–XXIX (t. XXVII i XXVIII: Kartki z podry, t. XXXIX: Studia literackie, artystyczne i polemiki), KiW, Warszawa 1950 .

Prus [1994], B. Prus, Kroniki. Wybr, oprac. J. Bachrz, Zakad Narodowy im .

Ossoliskich, Wrocaw .

Prus [2009a], B. Prus, Aforyzmy i refleksje wybrane z „Kronik”, czyli ponadczasowa mdro yciowa, oprac. V. Machnicka, SPRINT, Siedlce .

Prus [2009b], B. Prus, Opowiadania i nowele. Wybr, oprac. T. abski, Zakad Narodowy im. Ossoliskich, Wrocaw (wydanie II) .

III. Pozostae opracowania, sowniki:

Bachrz J. [2002], Kogo i jak nazywa si w „Lalce” Prusa?, [w:] Na pozytywistycznej niwie, Lewandowski T., Sobieraj T. (red), Wydawnictwo PTPN, Pozna .

Baczewski A. [1990], Wielofunkcyjno stylw ironicznego i karykaturowo–groteskowego w nowelach Bolesawa Prusa, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie .

Filologia Polska, z. 19/71 .

Bako M. [2002], Peryfrazy w naszym yciu, „Poradnik Jzykowy, z. 9 .

Aleksander Gowacki, bdc uczniem szstej klasy lubelskiego liceum, wydawa humorystyczny „Kurier obuzw, gdzie midzy innymi zamieci dowcipne Krakowiaki oraz poemat fantastyczny Bry. Gustaw Doliski, jeden z redaktorw konkurencyjnego „Gosu z Kta, wydawanego przez klas sidm, wspomina, i „pierwociny talentu przyszego Bolesawa Prusa cieszyy si w gronie kolegw naleytym uznaniem [por. Tokarzwna 1981: 71; Tyszkiewicz 1966: 148–150] .

Utwory te nie zachoway si .

rodki jzykowe oddajce poczucie humoru Bolesawa Prusa | 85 Bako M. [2009], Sownik peryfraz, czyli wyrae omownych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (wyd. II) .

Breuer S. [ok. 1918], Humor Prusa. Jego istota i wyraz, Nakadem Ksigarni J. Szkolnika, Rohatyn–Lww .

Budrewicz T. [1990], „Lalka”. Konteksty stylu, Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie, Krakw .

Budrewicz T. [1998], O wierszach Bolesawa Prusa, [w:] Spojrzenie na Prusa i jego bohaterw. Materiay z sesji w 150. rocznic urodzin Bolesawa Prusa, wstp S. ak, Wojewdzka Biblioteka Publiczna, Kielce .

Buttler D. [2001], Polski dowcip jzykowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (wydanie III) .

Chlebda W. [1998], Propozycje terminologiczne do opisu skrzydlatych sw, „Stylistyka VII, Gajda S. (red.), Opole .

Daszczyska [1994], I. Daszczyska, O internacjonalizacji wyrae peryfrastycznych, [w:] Wspczesne tendencje rozwoju jzykw sowiaskich, red. M. Blicharski, H. Fontaski, Wydawnictwo U, Katowice, t. 1, s. 35–41 .

Dbrowski R. [2002], Oswajanie kultury masowej, czyli o specyficznym poczuciu humoru Bolesawa Prusa, „Polonistyka, nr 1, s. 16–20 .

Doroszewski W. (red) [1958–1969], Sownik jzyka polskiego, t. I–X, PIW, Warszawa .

Gajda S. [2000], Sowo wstpne, [w:] wiat humoru, Gajda S., Brzozowska D. (red.), UO – IFP, Opole .

Galilej C. [2000], Humor w „Kronikach” Bolesawa Prusa, [w:] Jzyk polski. Wspczesno. Historia, Ksiek–Bryowa W., H. Duda H. (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin .

Gielata I. [2008], Chichot Rzeckiego, [w:] Odcienie humoru, Kwiatkowska A., DereGowacka S. (red.), vol. 1/1, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrkw Trybunalski .

Ginter A. [2008], Barwy w „Lolicie” Vladimira Nabokova, „Conversatoria Linguistica. Midzynarodowy rocznik naukowy. Rok II: 2008, Wojtczuk K. (red.), IFP AP, Wydawnictwo AP, Siedlce .

Gowiski M. [2002], Prus-parodysta: „Ze wspomnie cyklisty”, [w:] Na pozytywistycznej niwie, Lewandowski T., Sobieraj T. (red.), Wydawnictwo PTPN, Pozna .

Klingerowa Z. [1927], Rola humoru w twrczoci Prusa, „Rocznik Koa Polonistw, Suchaczy Uniwersytetu Warszawskiego (wydany z okazji dziesiciolecia istnienia Koa) .

Kobyliski Sz. [1993], Prus i Boy, [w:] Powie polska XIX i XX wieku. Interpretacje – Analizy – Konteksty, Ludorowski L. (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin, t. I .

Kosyl Cz. [2004], Nurty stylistyczno-jzykowe nazewnictwa literackiego, [w:] Nazwy wasne w jzyku, kulturze i komunikacji spoecznej, Mrzek R. (red.), Wydawnictwo U, Katowice .

Kulczycka-Saloni J. [1969], Nowelistyka Bolesawa Prusa, Czytelnik, Warszawa .

Lubczyska-Jeziorna E. [2007], Gatunki literackie w twrczoci Bolesawa Prusa, Agencja Wydawnicza a linea, Wrocaw .

Machnicka V. [2005], Konstrukcje peryfrastyczne zwizane ze mierci na tle innych okrele omownych w „Faraonie” Bolesawa Prusa, „Styl. Rocznik midzynarodowy, nr 4, arki M.. (red.), Midzynarodowe Towarzystwo Style, Belgrad .

Machnicka V. [2008a], Neologizmy sowotwrcze w utworach Bolesawa Prusa (formacje pochodzce od nazw wasnych), [w:] Wok sw i znacze II. Z problemw sowotwrstwa .

Materiay drugiej konferencji jzykoznawczej powiconej pamici Profesora Bogusawa Krei, Makiewicz J., Rogowska-Cybulska E. (red.), Wydawnictwo UG, Gdask .

86 | Violetta Machnicka Machnicka V. [2008b], Peryfrazy mierci w tekstach Bolesawa Prusa, „Conversatoria Linguistica. Midzynarodowy rocznik naukowy. Rok II: 2008, Wojtczuk K. (red.), IFP AP, Wydawnictwo AP, Siedlce .

Machnicka V. [2009], O stosunku Bolesawa Prusa do „starszych braci w Darwinie” oraz ich jzykowym kreowaniu wyraonym w konstrukcjach omownych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica 5, Piasecka A. (red.) .

Maciejewski J. [1957], Publicystyka felietonowa Bolesawa Prusa, „Kwartalnik Prasoznawczy, nr 4 .

Markunas A., Stasiska P. [2009], Wybrane wyraenia peryfrastyczne w jzyku polskim i rosyjskim. Studium konfrontatywne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Pozna .

Mickiewicz A. [1989], Pan Tadeusz, Zakad Narodowy im. Ossoliskich, Wrocaw .

Mikoajczak B. [1976], Porwnania w „Faraonie” Bolesawa Prusa, „Studia Polonistyczne, t. III, s.105–114 .

Mleczko F. [1930], Humor Prusa. Jego istota i wyraz. Recenzja, „Ruch Literacki, nr 1 .

Ostromcka-Frczak B. [2008], Kontaminacje jako rdo gier sownych, [w:] Odcienie humoru, vol. 1/1, Kwiatkowska A., Dere-Gowacka S. (red.), Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrkw Trybunalski .

Pkciski M. [1998], Ironia i autokreacja w „Kronikach” Bolesawa Prusa, [w:] Spojrzenie na Prusa i jego bohaterw. Materiay z sesji w 150. rocznic urodzin Bolesawa Prusa, wstp S. ak, Przedsibiorstwo Poligraficzne Gowaccy, Kielce .

Pisarek W. [1966], Tytu utworu swoist nazw wasn, „Zeszyty Naukowe WSP w Katowicach. Prace Jzykoznawcze III, Katowice .

Polanowski E. [1992], Z zagadnie komizmu w „Lalce” B. Prusa, [w:] Nowe stulecie trjcy powieciopisarzy, Makowiecki A. Z. (red.), Wydawnictwo UW, Warszawa .

Rumiska M. [2004], Elementy karnawaowe w kreacji bohaterw „Faraona”, „Studia Filologiczne, Sandomierz, t. III .

Rutkowski M. [2006], Humor w nazwach wasnych, [w:] Munuscula Linguistica. In honorem Alexandrae Cielikowa, Wydawnictwo IJP PAN, Krakw .

Sarnowska-Giefing I. [1984], Nazewnictwo w nowelach i powieciach okresu realizmu i naturalizmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Pozna .

Sawkowa E. [2009], Jzyk pisarza jako metodologiczny problem stylistyki, [w:] Studia o jzyku i stylu artystycznym, t. V: Jzyk i styl twrcy w krgu bada wspczesnej humanistyki, Makowiak K., Pitkowski C., wsppraca J. Gorzelana, UZ, Zielona Gra .

Spyt A. [1977], Funkcje osobowych nazw znaczcych w utworach B. Prusa, „Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Philologica, nr 40: Slavistick sbornk olomoucko Lublinsk .

Szweykowski Z. [1967], Nie tylko o Prusie, Szkice, Pozna .

Szweykowski Z. [1972], Twrczo Bolesawa Prusa, PIW, Warszawa .

Tokarzwna K. [1981], Modo Bolesawa Prusa, PIW, Warszawa .

Tokarzwna K., Fita S. (oprac.) [1969], Bolesaw Prus 1847–1912. Kalendarz ycia i twrczoci, Szweykowski Z. (red.), PIW, Warszawa .

Tyborczyk J. [1975], Humorystyczna i satyryczna onomastyka w utworach Bolesawa Prusa, „Ruch Literacki XVI, z. 2 .

Tyszkiewicz T. [1966], Modziecza twrczo Bolesawa Prusa, [w:] Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu, Maciejewski J. (red.), Zakad Narodowy im. Ossoliskich, Wrocaw .

Warzenica-Zalewska E. [1992], Pojcie humoru i jego rola w powieciopisarstwie polskim drugiej poowy XIX wieku (na przykadzie twrczoci Bolesawa Prusa), „Przegld Humanistyczny, rocznik XXXVI, nr 6 .

rodki jzykowe oddajce poczucie humoru Bolesawa Prusa | 87 Wojtczuk K. [2001], „Wesele” Stanisawa Wyspiaskiego jako rdo skrzydlatych sw wspczesnej polszczyzny oglnej, [w:] Wyspiaski. Sesja naukowa, Lisowski Z. (red.), Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddzia w Siedlcach, Siedlce .

Wojtczuk K. [2004], Wykrzykniki polskie jako jednostki skadni emocjonalnej. Prba opisu wybranych tendencji funkcjonalnych, [w:] Funkcja emocjonalna jednostek jzykowych i tekstowych, Wojtczuk K., Wierzbicka A. (red.), Wydawnictwo AP, Siedlce .

Wrblewski P. [1998], Struktura, typologia i frekwencja polskich metafor, Wydawnictwo Uniwersytetu w Biaymstoku, Biaystok .

Zarbina M. [1990], Porwnania w „Anielce” i „Placwce” Bolesawa Prusa, „Polonica, rocznik XV .

IV. rda internetowe:

Mleczko F. [1930], Humor w twrczoci Bolesawa Prusa pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Mleczko – 30.01.2010

–  –  –

The author concentrates on the linguistic analysis of the early works of Aleksander Gowacki, that is the texts created between 1873 and 1875, which were initially printed mostly in such magazines as Mucha, Kolce, and Kurier Warszawski. The works represent characteristic, juvenile type of literary output and the sense of humour of the author who was just commencing his literary career. In the first part of the article there are definitions concerning various issues in the field of humorous writing. Then the collected material is analysed in several groups according to particular forms and types

of linguistic means in order to amuse the readers:

I. Titles of the works and collected works, dedications, epigraphs .

II. Golden thoughts, aphorisms, proverbs, catchphrases .

III. Periphrastic and hyperbolic structures and comparisons .

IV. Meaningful proper names .

V. Lexical, phraseological, morphological and semantic neologisms, ambiguous vocabulary, stylized texts .

88 | Folia Linguistica Rossica 7 Елена Невзорова-Кмеч (Лодзинский университет)

–  –  –

Роман, изданный в 2002 году и переведенный на многие языки, в том числе русский, был успешным дебютом восемнадцатилетней Дороты Масловской. Он был сразу же замечен профессиональными критиками, литераторами, обычными читателями и одновременно стал объектом дискуссий между сторонниками и противниками современной, шокирующей, главным образом, своим языком, прозы. Думается, что награды, положительные со стороны известных газетных издательств, положительные отзывы Е. Пильха, постановка спектакля по роману, внесение его в список произведений для обсуждения в комиссиях, занимающихся Единым государственным экзаменом по польскому языку, экранизация упомянутого в названии романа свидетельствует о имеющихся в нем языковых достоинствах. По мнению Е. Пильха, автор творчески препарировала обыкновенный язык, но одновременно этот язык выдуманный, хотя и возможный, поскольку он базируется на различных языковых реалиях .

В лингвистической литературе нет термина обыкновенный язык. „Польско-русская война.. является примером языка современной художественной литературы, который, вслед за С. Гайдой, понимается нами как „федерация функциональных языков, из которых каждый в определенной степени сохраняет свою индивидуальность, но также открыт на воздействие других функциональных языков, общеупотребительного языка, а также обслуживающих сферу повседневной коммуникации 2 [Gajda 2004: 19–20] .

Но этот язык отличается большой многоуровневой и многоаспектной дифференциацией. Он не относится к тем, которые поддаются легкому анализу, поскольку в нем появляются элементы различного стилистического происхождения: это язык псевдоинтеллигенции, молодежный сленг, жаргон субкультур, примитивный и вульгарный язык, разговорный и литературный язык [Wojtak 2008: 3–20]. Стиль Д. Масловской М. Рушковский, а за ним М. Войтак, определяет следующим образом: „Этот стиль, как представляется, служит полной компромитации примитивной речи, а прежде всего мышления о мире, сокрушительной критикой попкультуры и культуры потребителей, а также определенного типа человеческого менталитета [Wojtak 2008]. Такая компиляция литературных и разговорных экспрессивных средств служат замыслу. Хотя А. Винник считает, D. Masowska [2002], Wojna polsko-ruska pod flag biao-czerwon, Warszawa .

–  –  –

что сочетание выражений, которые услышать можно у магазина с алкогольной продукцией или у дилерской лавки, с изысканными ибо – это „серьезная непоследовательность, и более того неоправданная. М. Пабих, анализируя разные составляющие текста, доказывает обратное [Pabich] .

Произведение написано Д. Масловской после ознакомления с историей о войне 1920-гг. Но не она становится центром описания, однако связана в общей тенденцией хода мышления и состояния сознания польской учащейся молодежи, на которое откладывает отпечаток идеологическое препарирование исторических событий на уроках истории в школе и школьных пособиях. Молодые люди, не познавшие советской экспансии, не воспитанные в духе просоветской пропаганды, пропитаны тем не менее негативными эмоциями в отношении всего, что происходит из-за восточных границ. Объясняют этот факт исследования Хелены Гульды 80 – 90 гг. XX в., анализирующей в работе „Изменения отношения молодежи к некоторым жизненным ценностям [Gulda 1990]. Она пишет, что гордостью поляков является получение и завоевание независимости в 1918 г. и победа в польско-советской войне 1920 г., а стыд приносит строительство социализма. В романе прослеживается мысль: „То, что русское, – это плохо, то, что русское, которое так или иначе касается обывателя в Польше, вызывает отрицательную реакцию. Отношение к тому, что русское, отрицательное.

В романе русский (ruski3) рассматривается как враг, агрессор:

(1) […] Rozglda si wszdzie, jakby ze wszystkich stron czaia si armia Ruskich .

Jak gdyby chcieli tu wej i wsadzi mu midzy te trzsce si szczki wszystkie swoje ruskie fajki .

(2) […] e tak wanie jest, e si syszy, e Ruscy chc Polakw wycwani std i zaoy pastwo ruskie, moe nawet biaoruskie, chc pozamyka szkoy, urzdy, zabi w szpitalach polskie noworodki, by wyeliminowa je ze spoeczestwa, naoy haracze i kontrybucje na produkty przemysowe i spoywcze .

Русское ассоциируется со всеми бедами в жизни, любой неудачей.

Все русское – фальш и обман:

(3) […] Ona sama jest faszywa, pusta wewntrznie. Pali fajk. Kupion od Ruskich .

Faszyw, niewan. Zamiast nikotyny s w niej jakie mieci, jakie nieznane nikomu dragi .

Произведение не является антирусской пропагандой, противостояние – это аллегория мира средств массовой информации нынешней Польши, которые в тягостях нынешней жизни обвиняют русских, что подобно наркотику одурманивает людей. Это своего рода мания: „Вдруг ни с того, ни с сего в мире пропал цвет. Нет его. Зато оказывается, что все дома сверху белые, а снизу — красные: „Все как есть. Бело-красное. Сверху 3 Сама лексема ruski имеет в польском языке иронично-негативную окраску. (см. подробнее: E. Nevzorova-Kmech [2008], „Ruski” в современном польском языке, [w:] Wyraz i zdanie w jzykach sowiaskich 6. Opis, konfrontacja, przekad, Sarnowski M., Wysoczaski W. (red.), Wrocaw, s. 313–318 .

90 | Елена Невзорова-Кмеч вниз. Наверху польская амфа, внизу польская менструация. Наверху импортированный с польского неба польский снег, внизу польский профсоюз польских мясников и колбасников [...] больной город, спутники уже могут фотографировать его на память из космоса, паранойя. Так что это не про войну и противостояние, это про паранойю, в результате которой даже цвет поджаренных колбасок начинает символизировать национальные симпатии, вызывая тошноту у умных, девятнадцатилетних, из хороших семей […] антиподов […] героев [Маркова 2006] .

Роман написан от имени молодых людей – гопников (dresiarzy4) – наркоманов (Сильного, Наташи, Левого, Магды и др.). События, представленные в нем, – это поиск одурманивающих средств и прием наркотиков, половой акт, разговоры в баре, смерть собаки, полицейский участок и т.д., и они перемежаются с пустотой, заполненной потоком мыслей затуманенного сознания, галлюцинациями, в которых рисуется польскорусская война. Их жизнь – это постоянная борьба с собой и с призрачным врагом, вызванная недовольством окружающим, покрытым испражнением и кровью, миром. Отсюда и агрессия и беспомощность, которые наблюдаются в их поведении, в том числе речевом. В тексте наблюдаем прерывистость в выражении мыслей, нелогичность и абсурдность суждений, что вызванно наркотиками. Амфетамин5, который потребляют герои, относится к группе психостимуляторов, которые ускоряют процесс мышления ([…] суждения становятся легковесными, поверхностными, менее обдуманными). Он искажает восприятие окружающего мира [Белоругов] .

Частотным элементом в речи бредящих и раздраженных наркоманов являются вульгаризмы. Лингвисты разных стран обращали внимание в работах на проблему свободы на страницах современной художественной литературы (Е. Бартминьски, С. Гайда, Т. Скубалянка, А. Вильконь, М .

Войтак и др.). Нецензурная брань встречается и у Я. Кохановского, В. Потоцкого, Я. А. Морштына, А. Фредро, Ю. Тувима, однако, как пишет Я. Коваликова [Kowalikowa 2008: 5], их тексты не были предназначены для ограниченного круга читателей: друзей и близких знакомых, разделяющих взгляды писателя. Это были также дневники и воспоминания А. Мицкевича, Ю. Словацкого, Ц. К. Норвида, М. Конопницкой, Г. Сенкевича, которые анализировали К. Хандке, З. Буковцова, М. Куцала, В. Купишевски, Б. Лигара и др. Как пишет В. М. Мокиенко, „мат мастеров художественного слова, конечно же, несет иную «эстетическую» нагрузку, чем мат уличного пьяницы: иные функции, иная «мера в вещах», иные адресаты... Однако оторвать одно от другого невозможно [Мокиенко, Никитина 2004: 12] .

4 Пол. dresiarz (от dres спортивный костюм‘) – социально-культурный тип молодежи, который появился в Польше 90 гг. ХХ в. и до сих пор является актуальным явлением среди не только польской молодежи, но и до сих пор неотъемлемым элементом исследований в области социлогии, лингвистики, а также к ним примыкающим наукам юридическим, экономическим и т.д .

5 Д. Масловская, вероятно, неслучайно выбирает для героев амфетамин. Это еще одно указание на название книги, его усиление: этот наркотик стал изначально широко применяться во время 1 мировой войны для снятия усталости и сонности у солдат .

Вульгаризмы в речи польских гопников… | 91 Обсценная лексика6 у Д. Масловской выполняет роль создания портрета гопников, у которых вместо рта и языка „член речи и руки и ноги в безустанной жестикуляции, без нее он был бы неправдивым, неполным .

Бранная лексика используется героями романа естественно, но нельзя сказать, что у них отсутствует чувство нормы. Объем вульгарных выражений снижается в ситуации общения с властями порядка, хотя они также употребляются при выражении негативных эмоций в отношении полиции, которая, в свою очередь, не воздерживается от мата .

У дресяжей использование вульгаризмов обусловлено несколькими причинами. Во-первых, социальным происхождением этой группы молодежи – lumpenproletariat (люмпен-пролетариат). В ней матерные слова трактуются как равноправные элементы речи. Они усвоены благодаря простому подражанию речи близких людей, прежде всего, родителей [Kowalikowa 2008: 3]. Представленное поколение – это уроды, изнутри и снаружи .

(5) A wic dziecko bdzie jednak brzydkie. Gorsze ni z Lewym. Genetycznie nienormalne. Genetycznie zboczone od urodzenia. Genetycznie bez sensu. Genetyczny skurwysyn .Pages:   || 2 |Похожие работы:

«УТВЕРЖДАЮ Дата введения % число-месяц-год ПОЛОЖЕНИЕ об архиве ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ Экземпляр № Y Министерство сельского хозяйства Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об...»

«МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ГЕОГРАФИИ В 7 КЛАССЕ НА ТЕМУ "РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР АРКТИКИ" Цели урока: образовательные познакомить учащихся с флорой и фауной зоны арктических пустынь; продолжить работу над форм...»

«АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 432017, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14 Тел.(8422)33-46-08 Факс (8422)32-54-54 E-mail:info@ulyanovsk.arbitr.ru Интернет:www.ulyanovsk.arbitr.ru ОПРЕДЕЛЕНИЕ г.Ульяновск Дело...»

«Д.Г. БАТУРИН СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ОКРАИНЫ ЕВРАЗИЙСКОГО БАССЕЙНА МЕЖДУ АРХИПЕЛАГАМИ ШПИЦБЕРГЕН И ЗЕМЛЯ ФРАНЦАИОСИФА Континентальная окраина Евразийского океанического бассейна относится к окраинам пассивного типа. Ее строение и область перехода от Баренцевоморского шельфа к океанической котловине освещаются по результатам компл...»

«Уменьшение численности рабочих мест в обрабатывающей промышленности — не обязательно причина для беспокойства Бертран Грусс и Наталия Новта 9 апреля 2018 года Текстильная фабрика в Ресифи (Бразилия): во многих странах сокращается доля обрабатывающей промышленности в общей численности рабочих мест (фото: Ingram Publishing/Newscom). Кол...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. Т. ТРУБИЛИНА" ФАКУЛЬТЕТ ЗООТЕХНИИ Рабочая программа дисциплины "КРОЛИКОВОДСТВО И ЗВЕРОВОДСТВО" Направление по...»

«Гавриил Некрасов Москва ГОУ ЦО №1998 "Лукоморье" ЮАО -1Содержание: "Окружение". "Они сражались, чтобы жить, а не умереть!".стр.6 Некрасова Даниила Рисунки -2Полковник Волошин узнал о войне только к вечеру....»

«А. П. Феофилова ИСКОПАЕМЫЕ ПОЧВЫ КАРБОНА И ПЕРМИ ДОНБАССА ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАУКА" А. Р. FEOFILOVA FOSSIL SOILS OF CARBON AND PERMIAN SYSTEMS OF THE DONETZ BASIN Transactions, vol. 270 P U B% I S H I N G L OFFICE " N A U К А" Moscow 1975 А. а ФЕОФИЛОВА ИСКОПАЕМЫЕ ПОЧВЫ КАРБОНА И ПЕРМИ ДОНБАССА Труды, вып. 270 ИЗДАТЕЛЬСТ...»

«Бюллетень Никитского ботанического сада. 2007. Вып. 94 43 КОЛЛЕКЦИЯ ВИДОВ РОДА AMYGDALUS L. В НИКИТСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ И.Г. ЧЕРНОБАЙ, кандидат сельскохозяйственных наук Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, Целенаправленная работа по выведению новых сортов миндаля...»

«Отраслевые научные и прикладные исследования: Производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции УДК 663.252 ИЗМЕНЕНИЕ ДИНАМИКИ АРОМАТОБРАЗУЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ ВИННЫХ НАПИТКОВ ТИПА КАГОР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА СПИРТОВАНИЯ В...»

«Д о г о в о р № 63 управления м ногоквартирны м дом ом между управляю щ ей организацией и ж илищ ной организацией, вы ступающ ей уполном оченны м представителем СанктП етербурга собственника ж илы х и нежилых помещ ений в этом доме Санкт-Петербург 04 сентября 2012 г. Санкт-П етербургс...»

«Страна: КЫРГЫЗСТАН Название проекта: Усиление потенциала в национальной оценке и мониторинге лесных и древесных ресурсов TCP/KYR/3102 (D) Номер проекта: Сентябрь 2007 Дата начала: Апрель 2009 Дата завершения: Министерство, ответственное за реализацию проекта: Министерство...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "Белорусский государственный технологический университет" УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной доцент 2^.Сакович " Л.&У) \ _ 2018 г. ПРОГРАММА Вступител...»

«КАНОН СВЯТОЙ ПАСХИ Творение святого Иоанна Дамаскина. Глас 1-й. Песнь 1 * Ирмос: Воскресения день, просветимся, людие: Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к Небеси Христос Бог нас преведе, победную поющия. Припев: Христос воскресе из мертвых. Очистим чувствия, и узрим не...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА" (ФГБОУ ВО РГАТУ) Академия пчел...»

«УДК 712.42: 635.9 ДЕКОРАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРОКУСА (CROCUS L.) Decorative features of crocus (Crcus L.) Добринская Д.А. студент ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, Карпухин М . Ю., к. с.-х. н., доцент кафедры овощеводства им Н. Ф. Коняева, декан факультета агротехнологий и землеустро...»

«_ 1 Каган Н.Б., Кауфман В.Г., Пронько М.Г., Яневский Г.Д. Электротермическое оборудование для сельскохозяйственного производства. – М.: Энергия, 1980. – 192 с. 2 Кешуов С.А., Алдибеков И.Т. Электродная система с переменным межэлектродным расстоянием для...»

«5. О.Н. Морозова/O.N. Morozova Тверская государственная сельскохозяйственная академия, г. Тверь Tver state agricultural Academy, Tver АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ: ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ENGLISH BORROWINGS IN MODERN...»

«СОДЕРЖАНИЕ РЕСТОРАНЫ Чердак Центральный р-н Адмиралтейский р-н Астерия Артишок Атриум Золотой лев Богартс Караван Братья Карамазовы Онтромэ Иксрен Удачный выстрел Кафе Гранд Василеостровский р-н. 10 Кешью Бергамот Лига Паб Ла Ботаник Маша и медведь Марко Поло Палкинъ Нева Кейтеринг Парк Джузеппе Ротонда Питербургеръ Выб...»

«ОТЧЕТЫ ФАО ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ ИРРИГАЦИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ЦИФРАХ Исследование АКВАСТАТ – 2012 Cover picture: © FAO Mediabase: Sergey Kozmin Internal picture: © FAO Mediabase: Sean Gallagher, Danfung Dennis, Giulio Napolitano Публикации ФАО можно получить, о...»

«Расчет применения криодеструкторов CryoPro ® Дерматология Maxi Плоские бородавки, вульгарные бородавки, ладонно-подошвенные бородавки, Mini подногтевые бородавки, аногенитальные бородавки, нитевидные бородавки, контагиозный моллюск, остроконечные кондиломы, смешанные папиломатозные невусы, комбинированные невусы*, бовенои...»

«МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ. МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION. METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) ГОСТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ 32222— СТАНДАРТ Средства воспрои...»

«Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединённых Наций (ФАО) и достижение целей в области развития, провозглашённых в Декларации тысячелетия (ЦРТ) Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединённых Наций (ФАО) совмес...»

«• для очистки газовых выбросов от вредных примесей (на пример, очистка топочных газов от SO2, очистка от фтористых соединений газов, выделяющихся при производстве минеральных удобрений и т.д.). Очистку газов от вредных примесей адсорбцией используют также применительно к технологическим газам, когда присутствие примесей недопустимо для...»

«Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 N Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами (Зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2016 N 41118) Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru...» 
2018 www.lit.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.